Создавать резерв отпусков нужно
    
   Підготовлено експертами Компанії «Дінай», www.dinai.com
   
   Хибною є думка, що створювати чи ні резерв на оплату відпусток (а це, як правило, стосується щорічних відпусток та відпусток для працівників, що мають дітей) - підприємство вирішує самостійно. Насправді на обов’язковості створення резерву наголошують норми положень (стандартів) бухобліку.
   
   Так, відповідно до п. 13 П(С)БО 11 "Зобов’язання" (далі – П(С)БО 11), затвердженого наказом Мінфіну України N 20 від 31.01.2000 р., підприємства зобов’язані створювати забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам.
   
   Також п. 7 П(С)БО 26 "Виплати працівникам" (далі – П(С)БО 26), затвердженого наказом Мінфіну України N 601 від 28.10.2003 р., зазначено, що виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді (зауважте, що щорічні відпустки – це і є виплати за невідпрацьований час (п. 5 П(С)БО 26)).
   
   Підтвердження даних слів можна знайти в листі Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України N 31-34000-20-25/12321 від 09.06.2006 р. В ньому сказано, що названі вище пункти П(С)БО 11 і 26 є імперативними нормами, тобто обов’язковими для застосування підприємством.
   
   Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України N 318 від 31.12.99 р., витрати на оплату відпусток відносяться до складу елемента "Витрати на оплату праці" і в бухгалтерському обліку відображають за такими статтями витрат:
   
   - прямі витрати;
   - загальновиробничі витрати;
   - адміністративні витрати;
   - витрати на збут;
   - інші операційні витрати.
   
   Зауважте, що формування резерву ніяким чином не впливає на податкові витрати.
   
   Для обліку руху та залишків коштів забезпечення виплат відпусток працівникам, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України N 291 від 30.11.99 р. (далі – Інструкція N 291), призначений субрахунок 471 "Забезпечення виплат відпусток".
   
   І хоча ви знаєте, що наразі діє План рахунків, що не має субрахунків, але ж підприємствам дозволено самостійно відкривати нові субрахунки і користуватися нормами Інструкції N 291.
   
   За кредитом субрахунку 471 відображається нарахування забезпечення, за дебетом – його використання.
   
   Таким чином, бухгалтерський запис буде виглядати так:
   
   1. Нарахування забезпечення (сюди входить сума відпускних та сума нарахованого на них єдиного соціального внеску): дебет рахунків 23, 92, 93, 94 тощо і кредит рахунку 471.
   
   Зверніть увагу, що резерв слід нараховувати окремо за кожним витратним рахунком у відповідності до категорії працівників.
   
   2. Нарахування відпускних, а, відповідно, використання забезпечення: дебет 471 і кредит 661; дебет 471 і кредит 65 (адже на цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток – єдиний соціальний внесок).
   
   Пам’ятка! Забезпечення використовується на покриття лише тих витрат, для покриття яких воно було створено (п. 17 П(С)БО 11).
   
   Виходячи з положень Інструкції N 291, можна дійти висновку, що сума резерву на виплату відпустки визначається за такою формулою:
   
   
Р=ФОПф х (ПВ/ФОПп) х Кєсв, де :

   
   Р- місячна сума резерву;
   
   ФОПф – сума фонду оплати праці нарахованого у звітному місяці;
   
   ПВ – річна планова сума відпускних;
   
   ФОПп – загальний річний плановий фонд оплати праці;
   
   Кєсв – коефіцієнт, що збільшує резерв на суму єдиного соціального внеску.
   
   
Кєсв=(Ставка єдиного соціального внеску + 100)/100

   
   На кожну дату балансу та у разі потреби залишок забезпечення відпустки потребує перегляду, і у разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню (п. 18 П(С)БО 11).
   
   Також не забуваємо про норми Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України N 69 від 11.08.94 р. (далі – Інструкція N 69). В п. 11.10 Інструкції N 69 сказано, що залишок забезпечення на оплату відпусток (включаючи суму єдиного соціального внеску на суму забезпечення) підлягає інвентаризації на кінець звітного року. Даний залишок розраховується, виходячи із кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників, яка визначається у відповідності до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ N 100 від 08.02.95 р.
   
   Тобто розрахунок залишку проводиться таким чином:
   
   Р= Днв х Зсер. х Кєсв, де:
   
   Р – сума резерву по кожному працівнику, грн;
   
   Днв – кількість днів невикористаної відпустки (при цьому кількість невикористаних днів відпустки розраховується не більш ніж за два роки і зменшується на кількість днів авансових відпусток в тому випадку, коли відпустка частково була надана за рахунок майбутнього (невідпрацьованого) періоду);
   
   Зсер. – середня заробітна плата працівника (для обчислення середньої заробітної плати беруться виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю проведення інвентаризації);
   
   Кєсв - коефіцієнт, що збільшує резерв на суму єдиного соціального внеску.
   
   Відповідно до результатів інвентаризації проводиться корегування нарахованої суми резерву. Якщо в підприємстві немає працівників з невикористаною відпусткою, то залишок резерву сторнують. Зменшення резерву проводять такою кореспонденцією рахунків: дебет 23, 91, 92, 93, 94 та кредит 471 (сторно).
   
   Резерв відпусток відображається у формах фінансової звітності. В Балансі (форма N 1) відпускне забезпечення показується в рядку 400 "Забезпечення виплат персоналу" розділу ІІ Пасиву Балансу. Малі суб’єкти підприємництва дані по резерву записують в рядок 430 "Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування" Пасиву Балансу Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма N 1-м).
   
   Також сума забезпечень по відпустках відображається в Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5) в розділі VII "Забезпечення і резерви".
   
   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"
 
 
 
 
Комментарии:
Страницы: 1 [2]
  елена
  29.03.2012 12:38:41
  а вообще, это все никому не нужно: резерв существует только на бумаге, реально же он не создается, так же как и амортизация, нужна только для уменьшения доходов, а ее назначение - формирование и откладывание реальных денег на обновление основных средств, что у нас никто не делает.
  ВиккИ
  29.03.2012 13:08:13
  Вот кому-то делать нечего. Подняли такую важную тему.
  Тут не знаешь , что завтра будет, какой счет за газ получишь..
  ГБ
  29.03.2012 14:14:45
  Ну за отклонение от стандартов не слышала, чтоб штрафовали. Статистика при большом желании может придраться, что отчетность не по стандартам, но отчеты - не сам учет, если в учете нет ,то в отчетах и не появится. Мы в приказе об учетной политике прописываем: "Резерв отпусков не проводить", входим в группу компаний, которая проверяется аудитом для отчета зарубежным инвесторам, в отчетах своих не писали нам в замечания.

  А насчет равномерного распределения затрат, то резерв отпусков имел бы смысл, если бы еще работодатель оплачивал совместительство сотрудникам, которые выполняют работу отпускника. Тогда да, увеличение затрат имеет место быть, а так что отпуск оплатили, что работу, двойных затрат нет, отпуск за счет среднего еще и меньше может получиться. А начисления отпуска в одном периоде за два, не так уж на затратах и сказывается. У меня знакомый бухгалтер отпуск всю жизнь начисляет по периодам, а не том месяце, в котором он начинается. И ничего, ей удобно и никто за нарушение еще не признал.
  бухгалтер
  29.03.2012 14:17:52
  Дорогие коллеги, сейчас налоговая просчитает все вопросы по бухучету и т.к. раньше налоговый учет велся отдельно от бухгалтерского мы на минуточку о нем збыли, а теперь мне кажется нужно готовиться ко всему. Сейчас у них закончится эпопея с ничтожными сделками и начнут придираться к ведению учета. так что будем вспоминать бухучет и стандарты.
  ELENA
  29.03.2012 14:48:57
  Я создание резерва отпусков поняла бы , если бы он относился на затраты в налоговом учете. А создание только в бухгалтерском по моему смысла не имеет никакого!!!!!!!!
  Анна Vl
  29.03.2012 15:33:34
  Начисление резерва отпусков и резерва сомнительных долгов с отнесением на затратные счета целесообразно для уменьшения финансового результата (бухгалтерской прибыли), подлежащего распределению в виде дивидендов участникам ООО. Учредители сейчас стремятся получать дивиденды со ставкой НДФЛ 5% со всей прибыли, а на отпуска, особенно если работников много, средств потом не хватает.
  Галина 2007м
  29.03.2012 15:45:49
  Не по теме....Где теперь можно скачать журналы???которые раньше выкладывались на попрошайке?
  agony
  29.03.2012 17:51:41
  2 Галина 2007м
  http://www.nado.in/forumdisplay.php?f=17
  Надежда Крым
  29.03.2012 21:04:58
  Бухгалтера должны знать наши стандарты, и уметь ими пользоваться. По МСФО резервы делаются на каждый "чих", ну понятно конечно для чего. У нас учредители забирают свои деньги из фирмы одним путём, а цивилизованный мир через дивиденды. А если нет резервов, соответственно прибыль приятно увеличивается, собственники получают свои дивиденды. И вдруг потом оказывается, что бухгалтер ошибся, нет прибыли, а дивиденды то уже выплачены, т.е. оборотные средства "вымыты". Есть печальная история банкротсва аудиторской фирмы Андерсен (входила в большую пятёрку), всё подтверждала финансовую отчётность клиенту, из года в год, из года в год, затем клиент обанкротился, а в след за ним и аудиторская фирма (ответственность несут аудиторы). Если бухгалтер себя уважает, он должен знать наши стандарты, и уметь ими пользоваться. Да и НКУ сейчас опирается на бух.учёт. Предвижу возмущение коллег, когда, зачем, для чего и т.д. Но это базовые знания бухгалтера, когда человек шёл в профессию, он должен был это знать, или выучить. Врачи же что-то учат в институтах, и не обсуждают:зачем мне признаки этой болезни, мне такие не встретятся. Также и бухгалтера, должны иметь основные знания по своей профессии, а налоговый учёт потом легче воспринимается и понимается.
  ГБ
  30.03.2012 07:14:35
  Надежда Крым вы все правильно пишите, просто реалии таковы, что никому это не нужно. Гораздо больше тратиться времени на крестики в налоговой накладной. Я столкнулась однажды с проблемой поиска главного бухгалтера. Вы не поверите, не то, что стандартов, некоторые даже проводок не знают, потому что программа же все делает, зачем? С налоговой отчетностью проблем не было, а вот бух.учет - мрак, даже ставок по взносам в фонды не знают, им программисты изменения закачивают и будя с них. Руководству нужно, чтоб все во время сдавалось и платилось, чтоб их налоговая не трогала. А как ты будешь это делать по стандартам, договориваться или еще как им абсолютно фиолетово. Вот и получается, что когда тебя имеют за крестики с точечками, уже нет дела до соблюдения стандартов. Это все печально, действительно теряется профессионализм.
  Надежда Крым
  30.03.2012 09:27:02
  ГБ, согласна с Вами полностью. Но налоговый учёт строится на бухгалтерском, и если бухгалтерский учёт "красивый", то составить быстро декларацию по прибыли, это просто. Да, налоговый учёт давит всех, но это "листья на ветках", а сами веточки должны быть красивыми. ГБ, Вы сами знаете по опыту, что если 1-С не правильно считает НДС, на сч.6415 бардак, про 643,644 молчу, объяснение бухгалтеров: программа так считает, то вероятность ошибок увеличивается в разы. Сколько нужно потом времени "вычистить" эти счета, сдать кучу уточнёнок, потерять время, силы, нервы, а всё потому, что плевать на бухгалтерский учёт. А любимый счёт бухгалтеров 92, чего на нём только нет, и зарплаты рабочих, и обще производственные, всякий хлам, как можно декларацию по прибыли свести, где найти себестоимость???? Если четко в старой декларации по прибыли приложения все были по 91,92,93,94 счёту, а в 1-с там бред. Вот Вам и бухгалтерский учёт....
  В.Л.
  30.03.2012 09:54:07
  Если бы когда идешь в отпуск, подменяющему платили- тогда был бы смысл в начислении резерва,и ни кто бы не возмущался ,а так, не хочется делать ни кому не нужную работу.А начислить резерв очень просто и если я его не начисляю, это еще не значит, что я плохой бухгалтер.
  Галина 2007м
  30.03.2012 10:32:25
  Для Agony Большое спасибо за ссылки
  Ольга Бух
  30.03.2012 14:38:32
  Да к сожалению работают некоторые "бухгалтера" не имея четкого понятия о бухучете, получают очень приличную зарплату
  и уважение начальства, а кто-то со своими знаниями напоминает динозавров, и скоро вымрет на свою зарплату. Где истина?
  Мартын Боруля
  01.04.2012 09:25:00
  Резерв сомнительного долга - это один из механизмов уменьшение полезности (обесценение) актива.
  Придуман ради того, чтобы точнее отражать реальную стоимость активов предприятия. Это для тех, "проффессионалов" кто считате что "все это только на бумаге. Когда поставите себя на место банковского аналитика, и все станет ясно.
  Всегда есть вероятность невзоврата долга (такова жизнь). Цель бухгалтера максимально точно отразить чистую стоимость релизации дебиторки (см. ПСБУ 10).
  Кто этих азов профессии не понимает, тот не бухгалтер, а в лучшем случае счетовод.

  Ну а темеперь о налоговом учете . О странных формулировках НКУ в отношении резерва сказана немало, но одно налоговики усвоили: они не дадут списать безнадежный дол в затрат, если в б/у е будет 38-го счета.
  Причина в том, что НКУ говорит о включении в затраты создание РСД в сумме безнадежного долга. Формулировка дебильная, но налоговики этот дебилизм умело эксплуатируют.
  Так что нормальный бухгалтер РСД создаст, а дурак -оставит свой бухучет без 38-го счета, да еще и на траблы налоговые нарвется.
  И велик ли труд - начислить 38-й счет? :) баловство сущее.тоже мне проблема.
  Мартын Боруля
  01.04.2012 09:30:46
  А что касается резерва под отпуска, то тут еще проще.
  По сути это отсроченная зарплата.
  Право на нее работник зарабатывает ежемесячно по-частям. поэтому ее начислять нужно тоже ежемесячно. как обычную зарплату. сальдо 47-й счета - это обязательства.
  Поэтому если резерва по отпускам в балансе нет, то это такое же нарушение правил учета, как неначисление зарплатной задолженности.
  дурака-бухгалтера сразу видно по его балансу: остатков по резервам (38, 47) у таких "проФФессионалов" нет. Они считают, что это лишнее. Могу сказать, что не резервы в балансе лишние, а такие "специалисы" в нашей профессии лишние.

  klim1510
  02.04.2012 15:02:14
  Во истину - когда собаке делать нечего - она яйца лижет.
Страницы: 1 [2]

Имя
  
Ознакомиться с изданием
 
 
Календарь Бухгалтера
Август 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Курсы межбанка
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua
Курсы валют НБУ
ВалютаКол-воКурс на 00:00
USD1002201,8809
EUR1002444,0878
RUB103,3615
Все курсы ...