Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні (наказ від 26.04.2022 р. № 124)

Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні (наказ від 26.04.2022 р. № 124)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2022

м. Київ

№ 124

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 травня 2022 р. за N 495/37831

Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

Відповідно до пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу XIVпідпунктів 9.49.69.7 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, що додається.

2. Встановити, що податкова декларація платника єдиного податку третьої групи зі ставкою єдиного податку у розмірі 2 відсотків доходу, подається за формою, затвердженою цим наказом.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 квітня 2022 року N 124

  

I. Розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку

Показники

Код рядка

Сума,
грн, коп.

Обсяг доходу за податковий (звітний) місяць, що оподатковується за ставкою 2 відсотки доходу

01

 

Сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) місяць (рядок 01 × 2 відсотки)

02

 

II. Розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку з урахуванням позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок2

Показники

Код рядка

Сума,
грн, коп.

Позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (рядок 04 колонки 3 розділу II додатка 1)2

03

 

Сума єдиного податку до сплати з урахуванням позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (рядок 02 + рядок 03)3

04

 

III. Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Показники

Код рядка

Сума, грн, коп.

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (рядок 02 або 04 декларації, що уточнюється)

05

 

Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка

06

 

Сума єдиного податку до збільшення у зв'язку з виправленням помилки (рядок 06 - рядок 05, якщо рядок 06 > рядка 05)

07

 

Сума єдиного податку до зменшення у зв'язку з виправленням помилки (рядок 05 - рядок 06, якщо рядок 05 > рядка 06)

08

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на:

 

арк.

N з/п

Зміст доповнення

 

 

До декларації додається:

1

Додаток 1 "Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік"2

 

2

Додаток 2 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску"4

 

Додаток 2 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску" подається поза межами звітного (податкового) періоду для призначення пенсії / матеріального забезпечення, страхових виплат"5

 

  

____________
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

2 Заповнюється платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, у яких виникає обов'язок подавати додаток із розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання у складі податкової декларації за грудень поточного року (пункт 2971.1 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

3 Підлягає обов'язковому заповненню у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи за грудень відповідного поточного року.

4 Додаток 2 подається та заповнюється фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи з ставкою 2 відсотки доходу, з урахуванням особливостей встановлених пунктом 9.7 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. При цьому додаток 2 не подається та не заповнюється зазначеними платниками, за умови дотримання ними вимог, визначених частинами четвертою та шостою статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати додаток 2 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5 Позначка проставляється виключно у разі, якщо додаток 2 подається поза межами звітного (податкового) періоду (до закінчення звітного (податкового) року) для призначення пенсії / матеріального забезпечення, страхових виплат. Не звільняє від обов'язку подання Декларації з додатком 2 за підсумками року.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

Додаток 1
до податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

РОЗРАХУНОК
загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік1

Розділ I

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Кадаст-
ровий номер земель-
ної
ділян-
ки

(за
наяв-
ності)

Площа земельної ділянки, га (S)

Норма-
тивна грошова оцінка земельної ділянки
2:

Коефі-
цієнт
3 (К)

Кіль-
кість кален-
дарних міся-
ців
4
(М)

Міні-
мальне подат-
кове зобов'я-
зання (
МПЗ):

Загаль-
не міні-
мальне подат-
кове зобов'я-
зання (
ЗМПЗ) (ЗМПЗ = сума
ряд-
ків 1.n коло-
нок 9 та/або 10),

грн

20 % витрат на сплату оренд-
ної плати земель-
них діля-
нок5, грн

 

влас-
на

орендо-
вана

для земель-
ної ділян-
ки, норма-
тивна гро-
шова оцін-
ка якої прове-
дена (
НГОд), грн

для земель-
ної ділян-
ки, норма-
тивна гро-
шова оцін-
ка якої не прове-
дена (
НГО), грн

земель-
ної ділян-
ки, норма-
тивна гро-
шова оцін-
ка якої про-
ведена МПЗ = НГОд х К х М / 12
(к. 5 х к. 7 х к. 8 / 12),
 грн

земель-
ної ділян-
ки, норма-
тивна гро-
шова оцін-
ка якої не прове-
дена МПЗ = НГО х S х К х М / 12
(к. 6 х (к. 3 + к. 4) х к. 7 х к. 8 / 12),
 грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

1.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

2

х

 

 

х

х

 

х

 

 

 

 

Розділ II

Одиниці виміру:

гривні - з двома десятковими знаками

Назва показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Загальне мінімальне податкове зобов'язання (ЗМПЗ) (колонка 11 рядка 2 розділу I)

01

 

Загальна сума сплачених податків, зборів, платежів протягом податкового (звітного) року7, у т. ч.

02

 

єдиний податок8

02.1

 

податок на прибуток9

02.2

 

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)10

02.3

 

військовий збір10

02.4

 

ПДФО з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником єдиного податку у трудових або цивільно-правових відносинах11

02.5

 

військовий збір з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником єдиного податку у трудових або цивільно-правових відносинах11

02.6

 

ПДФО з доходів за договорами оренди12

02.7

 

військовий збір з доходів за договорами оренди12

02.8

 

земельний податок13

02.9

 

рентна плата за спеціальне використання води (у разі її сплати)14

02.10

 

20 відсотків витрат на сплату орендної плати (рядок 2 колонки 12 розділу I)5

03

 

Різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 розділу II) (+/-) (позитивне значення переноситься до рядка 03 Декларації)

04

 

____________
1 Додаток до податкової декларації подається платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, у яких виникає обов'язок подавати додаток із розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання у складі податкової декларації за грудень поточного року за податковий (звітний) рік (
пункт 2971.1 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

2 Для земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, - нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України для справляння плати за землю (НГОд); для земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, - нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України для справляння плати за землю (НГО) (підпункти 381.1.1 і 381.1.2 пункту 381.1 статті 381 розділу I Податкового кодексу України).

3 К - коефіцієнт, який становить 0,05 (підпункти 381.1.1 і 381.1.2 пункту 381.1 статті 381 розділу I Податкового кодексу України). Тимчасово для розрахунку мінімального податкового зобов'язання за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки коефіцієнт "К", визначений у підпунктах 381.1.1 і 381.1.2 пункту 381.1 статті 381 розділу I Податкового кодексу України, застосовується із значенням 0,04 (пункт 67 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України).

4 Кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користування на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) платника податків (підпункти 381.1.1 і 381.1.2 пункту 381.1 статті 381 розділу I Податкового кодексу України).

5 20 відсотків витрат на сплату орендної плати за віднесені до сільськогосподарських угідь земельні ділянки, орендодавцями яких є юридичні особи, та/або які перебувають у державній чи комунальній власності (абзац восьмий пункту 2971.3 та абзац одинадцятий пункту 2971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

6 За потреби кількість рядків розділу I може бути збільшено або зменшено.

7 Загальна сума сплачених платником єдиного податку податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь (пункт 2971.1 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України). У сумі сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок не враховуються помилково та/або надміру сплачені у податковому (звітному) році суми податків, зборів, платежів (пункти 2971.3 та 2971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України). Сума єдиного податку в частині позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок не враховується у загальній сумі сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок у наступному податковому (звітному) році (пункт 2971.8 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

8 Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, дорівнює або перевищує 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить сума єдиного податку, сплачена платником єдиного податку третьої групи протягом податкового (звітного) року (пункт 2971.3 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, становить менше 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить єдиний податок, сплачений платником єдиного податку третьої групи у розмірі, пропорційному частці сільськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звітний) рік, розрахованій відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (пункт 2971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

9 Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, дорівнює або перевищує 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить податок на прибуток підприємств (у разі переходу в податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної) (пункт 2971.3 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, становить менше 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить податок на прибуток підприємств у розмірі, пропорційному частці сільськогосподарського товаровиробництва такого платника за звітний період (у разі переходу в податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної) за податковий (звітний) рік, розрахованій відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (пункт 2971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

10 ПДФО та військовий збір з доходів (чистого оподаткованого доходу) від продажу (реалізації) власної сільськогосподарської продукції у разі переходу в податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної (пункти 2971.22971.32971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

11 Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, дорівнює або перевищує 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить ПДФО та військовий збір з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником податку у трудових або цивільно-правових відносинах (крім доходів, сплачених за придбання товарів у фізичних осіб) (пункт 2971.3 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України);

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, становить менше 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить ПДФО та військовий збір з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником єдиного податку третьої групи у трудових або цивільно-правових відносинах (крім доходів, сплачених за придбання товарів у фізичних осіб), у розмірі, пропорційному частці сільськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звітний) рік, розрахованій відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (пункт 2971.5 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

12 ПДФО та військовий збір з доходів фізичних осіб за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь (пункти 2971.3 та 2971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

13 земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, які використовуються такими платниками для здійснення підприємницької діяльності (у разі переходу в податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної) (пункти 2971.3 та 2971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

14 Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, дорівнює або перевищує 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить рентна плата за спеціальне використання води (у разі її сплати) (пункт 2971.3 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України);

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, становить менше 75 відсотків, до суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок належить рентна плата за спеціальне використання води (у разі її сплати) у розмірі, пропорційному частці сільськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звітний) рік, розрахованій відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (пункт 2971.4 статті 2971 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

                        (дата подання)

Керівник (уповноважена особа /
фізична особа (законний представник)

 
_______________
(підпис)

 
____________________
(власне ім'я та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, яка
відповідає за ведення бухгалтерського обліку)

 
_______________
(підпис)

 
____________________
(власне ім'я та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

 

  

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам