Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


 • Бухоблік руху валюти: «гарячі» запитання У статті розглянемо такі запитання:
  — чи потрібно при перерахуванні валюти з одного валютного рахунку на інший (валюта при цьому не змінюється) розраховувати курсові різниці;
  — як розраховувати вартість валюти при її вибутті, якщо вона надходила в різні дати за різним курсом?
 • Бухучет движения валюты: «горячие» вопросы В статье рассмотрим такие вопросы:
  — нужно ли при перечислении валюты с одного валютного счета на другой (валюта при этом не меняется) рассчитывать курсовые разницы;
  — как считать стоимость валюты при ее выбытии, если она поступала в разные даты по разному курсу?
 • Дивіденди в гривні перераховують в інвалюту на дату виплати У цій статті обговоримо цілком справедливе рішення Верховного Суду (постанова ВС від 16.04.2019 р. у справі № 804/6909/17*), яким найвищий судовий орган припинив майже дворічний судовий спір між підприємством, що виплачує дивіденди акціонерові-нерезиденту, і податківцями.
 • Дивиденды в гривне пересчитывают в инвалюту на дату выплаты В этой статье обсудим вполне справедливое решение Верховного суда (постановление ВС от 16.04.2019 г. по делу № 804/6909/17*), которым высший судебный орган подвел черту под почти двухлетним судебным спором между предприятием, выплачивающим дивиденды акционеру-нерезиденту, и налоговиками.
 • Експорт без обов’язкового продажу валюти: на що слід звернути увагу Після скасування обов’язкового продажу валюти багато експортерів ставлять запитання, чи працюватиме розподільчий рахунок і яка тепер його роль в обліку? Чи варто продовжувати відображати в обліку експортні операції з його участю? Давайте це з’ясуємо прямо зараз.
 • Экспорт без обязательной продажи валюты: на что следует обратить внимание После отмены обязательной продажи валюты многие экспортеры задаются вопросом, будет ли работать распределительный счет и какова теперь его роль в учете? Стоит ли продолжать отражать в учете экспортные операции с его участием? Давайте это выясним прямо сейчас.
 • Банківська комісія в підприємця: розбираємося на прикладах (ч. 2) У попередньому номері ми з’ясували, коли можна і коли не можна облікувати банківську комісію. Сьогодні продовжимо цю тему і розберемося, зокрема, з тим, як відобразити дохід, якщо він «крапнув» на рахунок за вирахуванням комісії банку.
 • Банковская комиссия у предпринимателя: разбираемся на примерах (ч. 2) В прошлом номере мы разобрались с тем, когда можно и когда нельзя учесть банковскую комиссию. Продолжим эту тему и разберемся, в частности, с тем, как отразить доход, если он «капнул» на счет за вычетом комиссии банка.
 • Закордонвідрядження: аванс, добові Як правило, закордонвідрядження викликають у бухгалтерів багато запитань. Пропонуємо вам сьогодні поговорити про те, у якій валюті видавати працівникові аванс. Як розрахувати суму добових за період закордонвідрядження. А головне, чому має дорівнювати сума закордондобових, щоб у працівника не виник оподатковуваний дохід.
 • Загранкомандировки: аванс, суточные Как правило, загранкомандировки вызывают у бухгалтеров много вопросов. Предлагаем вам сегодня поговорить о том, в какой валюте выдавать работнику аванс. Как рассчитать сумму суточных за период загранкомандировки. А главное, чему должна быть равна сумма загрансуточных, чтобы у работника не возник налогооблагаемый доход.
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112898 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям