Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Якщо в контрагента нове найменування... Доволі типова ситуація: у контрагента змінилися найменування, учасники (власники), директор, місцезнаходження тощо. Незважаючи на всю її буденність, в іншої сторони договору виникає безліч запитань. Що робити? Чи потрібно вносити зміни до договору? Чи зобов’язані контрагенти повідомляти один одного про подібні зміни? Ці запитання й обговоримо в нашій статті.
  • Если у контрагента новое наименование… Достаточно типичная ситуация: у контрагента изменились наименование, участники (собственники), директор, местонахождение и т. д. Несмотря на всю ее будничность, у другой стороны договора возникает множество вопросов. Что делать? Нужно ли вносить изменения в договор? Обязаны ли контрагенты сообщать друг другу о подобных изменениях? Эти вопросы и обсудим в нашей статье.
  • Договір із самим собою: як підписати? Припустимо, у ФОП є обладнання, яке він готовий здати в оренду юридичній особі, в якій цей же ФОП, точніше, цей же громадянин, є директором. Чи, припустимо, юрособа продає своєму ж директорові який-небудь основний засіб. Чи законно підписувати договір з двох сторін однією і тією ж особою? Як оформляти такі домовленості? Давайте розбиратися.
  • Договор с самим собой: как подписать? Предположим, у ФЛП есть оборудование, которое он готов сдать в аренду юридическому лицу, в котором этот же ФЛП, точнее, этот же гражданин, является директором. Или, предположим, юрлицо продает свое­му же директору какое-нибудь основное средство. Законно ли подписывать договор с двух сторон одним и тем же лицом? Как оформлять такие договоренности? Давайте разбираться.
  • Головбух/директор змінив прізвище: що робити? Зміна прізвища (або імені чи по батькові) — звичайна річ. Але для головного бухгалтера і директора цей процес може перетворитися на черговий головний біль. Адже вони міцно пов’язані з підприємством. Куди і що потрібно подати, щоб юрособа спокійно продовжувала функціонувати? Як актуалізувати дані про підприємство в численних держреєстрах? Розповімо про все по порядку.
  • Главбух/директор сменил фамилию: что делать? Смена фамилии (либо имени-отчества) — дело житейское. Но для главного бухгалтера и директора этот процесс может превратиться в очередную головную боль. Ведь они крепко связаны с предприятием. Куда и что нужно подать, чтобы юрлицо спокойно продолжало функционировать? Как актуализировать данные о предприятии в многочисленных госреестрах? Расскажем обо всем по порядку.
  • Створили підприємство: як повідомити про прийняття на роботу директора? Ситуація. Зареєстровано нове підприємство. Директор працює вже тиждень, але податкову про прийняття його на роботу не повідомили. Як краще діяти: подати повідомлення із запізненням чи взагалі не повідомляти?
  • Создали предприятие: как уведомить о приеме на работу директора? Ситуация. Зарегистрировано новое предприятие. Директор работает уже неделю, но налоговую о приеме его на работу не уведомили. Как лучше поступить: подать уведомление с опозданием или вообще не уведомлять?
  • Якщо директор підписав документи у відпустці… При перевірці фіскали спочатку зіставили дати відпусток директора з датами підписів на документах. Підписані директором під час відпустки документи перевіряючі визнали недійсними, оскільки вони нібито були підписані не уповноваженою особою. У результаті намагаються зняти витрати за операціями, які такими документами оформлялися. Наскільки таке правомірно і як із цим боротися, сьогодні й обговоримо.
  • Если директор подписал документы в отпуске… При проверке фискалы сначала сопоставили даты отпусков директора с датами подписей на документах. Подписанные директором во время отпуска документы проверяющие признали недействительными, так как они якобы были подписаны не уполномоченным лицом. В результате пытаются снять расходы по операциям, которые такими документами оформлялись. Насколько такое правомерно и как с этим бороться, сегодня и обсудим.
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться