Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Як розрахувати «аліментну» пеню: позиція ВС На жаль, не всі аліментники сумлінно виконують свої обов’язки і платять аліменти вчасно, в результаті чого накопичуються борги. СКУ* встановлює відповідальність за прострочення сплати «дитячих» аліментів** у вигляді стягнення неустойки (пені). Як показує судова практика, суди часто по-різному бачили формулу розрахунку цієї неустойки. Але ясність, судячи з усього, прийшла. Подробиці — в статті.
  • Как рассчитать «алиментную» пеню: позиция ВС К сожалению, не все алиментщики добросовестно выполняют свои обязанности и платят алименты вовремя, в результате чего накапливаются долги. СКУ* устанавливает ответственность за просрочку уплаты «детских» алиментов** в виде взыскания неустойки (пени). Как показывает судебная практика, суды зачастую по-разному видели формулу расчета этой неустойки. Но ясность, судя по всему, пришла. Подробности — в статье.
  • Платник із зони АТО несвоєчасно сплатив ЄСВ: штрафу і пені бути?! Підприємець, який був зареєстрований у податковому органі на території проведення АТО, у 2017 році виїхав із цієї території (має статус внутрішньо переміщеної особи) і зареєструвався в податковій у Київській області. У 2018 році самостійно нарахував ЄСВ за 2015 — 2017 роки і повністю його сплатив. Форс-мажорні обставини, що діяли на той час, підтверджені сертифікатом ТПП, отриманим у 2018 році. Зараз податківці вимагають сплатити пеню і штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ. Чи правомірно це і чи можна щось зробити?
  • Плательщик из зоны АТО несвоевременно уплатил ЕСВ: штрафу и пене быть?! Предприниматель, который был зарегистрирован в налоговом органе на территории проведения АТО, в 2017 году выехал с этой территории (имеет статус внутренне перемещенного лица) и зарегистрировался в налоговой в Киевской области. В 2018 году самостоятельно начислил ЕСВ за 2015 — 2017 годы и полностью его уплатил. Форс-мажорные обстоятельства, действовавшие в то время, подтверждены сертификатом ТПП, полученным в 2018 году. Сейчас налоговики требуют уплатить пеню и штраф за несвоевременную уплату ЕСВ. Правомерно ли это и можно ли что-то предпринять?
  • Податкова реформа: адміністрування-2019 У продовження обговорення «податкових» нововведень — 2019* розглянемо, які зміни з 01.01.2019 р. очікуються в порядку адміністрування податків.
  • Налоговая реформа: администрирование-2019 В продолжение обсуждения «налоговых» нововведений — 2019* рассмотрим, какие изменения с 01.01.2019 г. ожидаются в порядке администрирования налогов.
  • Якщо «проморгали» сплату єдиного податку Єдиноподатники груп 1 і 2, приєднуйтеся! — зараз розповімо, що робити, якщо ви пропустили черговий платіж з єдиного податку (з ким не трапляється!), але швидко виявили цей факт. Чим багата несплата? Куди платити «забутий» єдиний податок та штраф? Чи потрібно платити пеню і коли? Що, якщо податківці не надсилають податкове повідомлення-рішення із сумою штрафу (і пені): почекати чи платити самим? Якщо чекати, то чи не «скинуть» за це зі спрощенки?
  • Если «проморгали» уплату единого налога Единоналожники групп 1 и 2, присоединяйтесь! — сейчас расскажем, что делать, если вы пропустили очередной платеж по единому налогу (с кем не случается!), но быстро обнаружили этот факт. Чем чревата не­уплата? Куда уплачивать «забытый» единый налог и штраф? Нужно ли платить пеню и когда? Что, если налоговики не присылают налоговое уведомление-решение с суммой штрафа (и пени): подождать или платить самим? Если ждать, то не «сбросят» ли за это с упрощенки?
  • Відображаємо в обліку штрафні санкції за невиконання договірних зобов’язань Ситуація. Орендодавець (платник ПДВ) виставив нам рахунок на сплату пені за прострочення оплати оренди. Чи обкладається пеня ПДВ? Чи буде вона входити у витрати за податком на прибуток? Як це показати у бухобліку?
  • Отражаем в учете штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств Ситуация. Арендодатель (плательщик НДС) выставил нам счет на уплату пени за просрочку оплаты аренды. Облагается ли пеня НДС? Будет ли она входить в расходы по налогу на прибыль? Как это показать в бух­учете?
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться