Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Розрахунок і виплата орендної плати на паї: реалії-2019 Питання нарахування та виплати орендної плати за земельні паї актуальне для багатьох виробників сільгосппродукції. Як визначають розмір виплати, належної орендодавцю паю, якими податками/зборами її оподаткувати та як правильно відобразити це в бухобліку та податковій звітності? Цим питанням присвячена стаття, що пропонується до вашої уваги.
  • Расчет и выплата арендной платы на паи: реалии-2019 Вопрос начисления и выплаты арендной платы за земельные паи актуален для многих производителей сельхозпродукции. Как определяют размер выплаты, причитающейся арендодателю пая, какими налогами/сборами ее обложить и как правильно отразить это в бухучете и налоговой отчетности? Этим вопросам посвящена предлагаемая вашему вниманию статья.
  • Компенсація плати за землю — об’єкт ПДВ ФОП на загальній системі оподаткування — платник ПДВ здає в оренду нерухомість і платить за оренду землі під нею. Земельна ділянка перебуває в комунальній власності. Орендар відшкодовує орендодавцеві понесені витрати з плати за землю. Чи можна уникнути нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на суму компенсації плати за землю?
  • Компенсация платы за землю — объект НДС ФЛП на общей системе налогообложения — плательщик НДС сдает в аренду недвижимость и платит за аренду земли под ней. Земельный участок находится в коммунальной собственности. Арендатор возмещает арендодателю понесенные расходы по плате за землю. Можно ли уйти от начисления налоговых обязательств по НДС на сумму компенсации платы за землю?
  • Податок на майно («нерухомий», плата за землю): що у ФОП? У частині майнових податків такого виду платника, як фізособа-підприємець, не передбачено. Стосується це як податку на нерухомість, так і плати за землю. Тому в частині розрахунку зобов’язань із цих податків ФОП прирівняні до звичайних фіз­осіб. Але є одне досить важливе «але».
  • Налог на имущество («недвижимый», плата за землю): что у ФЛП? В части имущественных налогов такого вида плательщика, как физлицо-предприниматель, не предусмотрено. Касается это как налога на недвижимость, так и платы за землю. Поэтому в части расчета обязательств по этим налогам ФЛП приравнены к обычным физлицам. Но есть одно немаловажное «но».
  • Податки «другого ешелону»: вивчаємо новинки Закону Податкова реформа — 2019, що втілилася в Законі № 2628*, не обійшла стороною і «другорядних» податків і зборів. Зверніть увагу, що вже другий рік поспіль у їх число потрапив (у зв’язку з незначністю змін) і єдиний податок. Пропонуємо вам розглянути і ці зміни.
  • Налоги «второго эшелона»: изучаем новинки Закона Налоговая реформа — 2019, воплотившаяся в Закон № 2628*, не обошла стороной и «второстепенных» налогов и сборов. Заметьте, что уже второй год подряд в их число попал (в связи с незначительностью изменений) и единый налог. Предлагаем вам рассмотреть и эти изменения.
  • Три… в одній, або Мінфін розставив акценти з плати за землю Мінфін наказом № 602* затвердив відразу три узагальнюючі податкові консультації (далі — УПК), кожна з яких по-своєму цінна, адже розглядає окремий аспект справляння плати за землю. Пропонуємо розглянути ці консультації почергово.
  • Три… в одной, или Минфин расставил акценты по плате за землю Минфин приказом № 602* утвердил сразу 3 обобщающие налоговые консультации (далее — ОНК), каждая из которых по-своему ценна, ведь рассматривает отдельный аспект взимания платы за землю. Предлагаем рассмотреть эти консультации поочередно.
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться