Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


13.08.17
5595 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (07.08.2017 - 13.08.2017)

Мінфін оновив форми карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання
Мінфін наказом від 29.06.2017 № 604 затвердив нові форми карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання Далі

Бюджетування грантових проектів
У сучасних умовах, коли в Україні працює безліч різноманітних фондів і організацій, які надають фінансову підтримку, спрямовану на вирішення проблем територіальних громад, грантова діяльність та залучення позабюджетних коштів може стати суттєвим джерелом додаткових фінансів для реалізації проектів розвитку територій. Далі

Щодо розрахунку відпускних педпрацівникам ПТНЗ
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо застосування пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100 (далі - Порядок), та повідомляє. Далі

Мінрегіон опублікував рекомендації щодо створення сучасних сервісних центрів в Україні
На офіційному сайті Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) Мінрегіону розміщено рекомендації для місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо реалізації проектів сучасних сервісних центрів з надання адміністративних послуг в Україні. Далі

Як перерахувати залишки коштів власних надходжень правонаступнику
Пунктом 8.4 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758, визначено, що у разі ліквідації або реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості, бюджетні рахунки для операцій клієнтів, в тому числі бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, закриваються на підставі наданих клієнтами заяв про закриття рахунків. Далі

Оновлення ППЗ Фіндокументи від 09.08.2017 р.
На сайті Державної казначейської служби України з'явилось поновлення до ПЗ Фіндокументи (Merega_M) від 09.08.2017 р. Далі

Підвищено граничну суму витрат на придбання ПК до 20500 грн
У зв'язку із зростанням цін на комп'ютерну техніку Уряд прийняв рішення про підвищення граничних сум витрат на придбання персональних комп'ютерів, у тому числі операційної системи, державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету. Далі

Щодо виплати держслужбовцю грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплати державному службовцю, якого переведено з іншого державного органу, грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки, яку оплачено за рахунок перерахованої суми компенсації за невикористану відпустку, та повідомляє. Далі

Уряд унормував питання щодо статусу старост
Так, доповнено коло посадових осіб місцевого самоврядування, які не підлягають атестації, та виключено посаду старости із п'ятої категорії посад органів місцевого самоврядування. Далі

Представлять ли нулевые декларации по ренте недропользователям, если объект налогообложения отсутствует
Наличие специального разрешения на пользование недрами или разрешения на специальное водопользование определяет обязанность субъекта хозяйствования подавать в контролирующий орган по основному или неосновному месту учета… Далее

Проводится ли камеральная проверка алко-табачной отчетности?
Налоговики отметили, что налоговая декларация или расчет — это документ, который подает налогоплательщик и на основании которого начисляется и/или уплачивается налоговое обязательство (п. 46.1 НКУ). Далее

Бесплатная передача доли имущества работникам сельхозпредприятий: применяем НДС-льготу
Освобождаются от обложения НДС операции по бесплатной передаче работникам совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, которые приватизируются, и приравненным к ним лицам доли государственного имущества (акций) в соответствии с Законом Украины «Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе» от 10.07.1996 г. № 290/96-ВР. Далее

ФОП-загальносистемник показує в Книзі витрати за умови відображення доходу
Фізособа-підприємець у графі 2 Книги обліку доходів і витрат підприємця на загальній системі оподаткування  «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності» відображає отриманий дохід за підсумками дня. Далі

Як оподатковувати доходи нерезидента, якщо довідка про резидентство отримана після виплати доходу
Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України під час виплати доходу нерезиденту у звітному податковому періоді є наявність на момент такої виплати довідки, котра підтверджує, що у відповідному звітному періоді нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Далі

В какой срок контролеры должны принять решение об аннулировании регистрации единщика
Основаниями для аннулирования регистрации плательщика единого налога по решению контролирующего органа являются (п.п. 298.2.3 НКУ). Далее

Могут ли пенсионные фонды быть неприбыльщиками
ГФС предоставила региональным контролерам для использования в работе письмо Минфина от 14.07.2017 г. № 11210-09-10/18926 касательно вопроса включения в Реестр неприбыльных учреждений и организаций пенсионных фондов. Далее

Сообщение органу ГФС о делегировании филиалам права составления НН/РК подается вместе с декларацией за первый отчетный период года
Если не зарегистрированы плательщиками НДС филиалы и другие структурные подразделения налогоплательщика самостоятельно осуществляют поставку товаров/услуг и проводят расчеты с поставщиками/потребителями, то зарегистрированный плательщик налога, в состав которого входят такие структурные подразделения, может делегировать филиалу или структурному подразделению право составления налоговых накладных. Далее

Напоминаем Порядок заполнения расчетных документов при уплате налогов и сборов в бюджет
ГУ ГФС в Киевской области обращает внимание налогоплательщиков, что расчетные документы при уплате налогов и сборов в бюджет заполняются в соответствии с требованиями приказа МФУ от 24.07.2015 № 666 «Об утверждении Порядка заполнения документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса, осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврат ошибочно или излишне зачисленных средств». Далее

Утверждены формы разрешения и расчета за водопользование
Минприроды приняла приказ від 23.06.2017 № 234 «Об утверждении формы разрешения на специальное водопользование и формы нормативного расчета водопользования и водоотведения». Далее

Позволит ли нулевой уставный капитал основателя зарегистрировать плательщиком единого налога
Согласно п. 291.3 НКУ юридическое лицо может самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо соответствует требованиям, установленным главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» раздела ХIV НКУ. Далее

Образец для исправления ошибок в «авто» декларации
Согласно п. п. 267.5.1 п. 267.5 ст. 267 раздела ХІІ НКУ базовый налоговый (отчетный) период равен календарному году. Далее

Отчетность подписывается теми электронными ключами, которые указаны в договоре о признании электронных документов
Имеет ли право налогоплательщик направить в налоговую инспекцию Сообщение с сертификатами лиц, полученными в другом АЦСК (до истечения срока их действия), чем тот АЦСК, ключами которого был подписан договор о признании электронных документов? Далее

Формы организации бухгалтерского учета
Общие положения. Закон № 996 дает право собственнику предприятия (уполномоченному им органу) самостоятельно выбрать форму организации бухучета. В частности, Закон предусматривает такие формы, как (ч. 4 ст. 8 Закона № 996): введение в штат предприятия должности бухгалтера или создание бухгалтерской службы под руководством главного бухгалтера… Далее

Что изменилось в оформлении загранкомандировок после введения безвиза с Евросоюзом?
Работник предприятия направляется в командировку в г. Вену (Австрия). Ранее он за рубежом не бывал. Мы знаем, что теперь для поездки Европу не требуется получения визы. Как оформить такую командировку, какими документами снабдить работника, чтобы он беспрепятственно добрался до места назначения и выполнил задание по командировке? Далее

Нерезидент компенсує витрати на розмитнення товарів для гарантійної заміни: чи нараховувати ПДВ
Підприємство повертає постачальниклві-нерезиденту раніше придбане в нього обладнання з дефектами й навзамін безоплатно отримує інше обладнання, ввезене у митному режимі імпорту зі сплатою всіх митних платежів та ПДВ Далі

Фінлізинг уживаних товарів від неплатників ПДВ: як визначити базу оподаткування
Як визначити базу оподаткування при фінансовому лізинг вживаних товарів, які постачаються неплатниками ПДВ? Далі

Прием на работу учащихся-практикантов
Предприятие приняло на оплачиваемую производственную практику учащихся 2-го курса государственного училища (учащиеся несовершеннолетние). В договоре указано, что предприятие обязуется предоставить учащимся оборудованные рабочие места для прохождения производственного обучения и производственной практики. Согласно договору с училищем практика оплачивается и 50% заработной платы учащихся перечисляется на счет училища. Далее

ЧАО преобразовано в ОДО: как оформить выход участников
Из ОДО, созданного в результате преобразования ЧАО, выходят участники, которые не писали заявления о вступлении. Как оформить выход? Далее

Можно ли не облагать налогами помощь, выплаченную работнику на приобретение лекарства
Может ли предприятие выплатить материальную помощь непосредственно работнику в размере 3000 грн для приобретения лекарства, не облагая налогами всю сумму? С каким кодом показать такую помощь в ф. № 1 ДФ?  Далее

Может ли женщина работать во время декрета и в отпуске по уходу за ребенком
У сотрудницы вскоре будет больничный по беременности и родам, а потом — отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Можно ли ей еще некоторое время работать после даты, которой открыт больничный? Можно ли ей в период отпуска по уходу за ребенком работать на условиях неполного рабочего дня? Далее

С какого периода можно применять льготную ставку единого взноса к зарплате инвалида
Работник предприятия 4 июля подал справку об инвалидности. Согласно справке инвалидность установлена еще в 2016 году. Достаточно ли этого документа для применения ставки ЕСВ в размере 8,4%  и с какого периода ее можно применять? Далее

Контролеры нарекли демередж штрафом — плательщики НДС вздохнули с облегчением
Контролеры разъяснили налоговые последствия уплаты штрафных санкций в виде демереджа, который обусловлен простоем судна дополнительное время после окончания погрузки (разгрузки). Если такие штрафные санкции предусмотрены договором, их сумму, по мнению контролеров, не облагают НДС. Такой вывод основывается на требованиях п. 188.1 НКУ, согласно которому суммы неустойки (штрафов и/или пени) не включают в базу обложения НДС. Далее

Статут ОСББ чи Типовий статут — хто головніший?
Подскажите, пожалуйста, если на сегодняшний день устав нашего ОСМД не был приведен в соответствие с Типовым уставом, он еще действует в части, не противоречащей законодательству, или УЖЕ утратил силу? Существует ли дата, с которой старый устав теряет силу, если его не изменить на новую версию? Мы готовим общее собрание по инициативе инициативной группы и не знаем, считать голоса так, как написано в старом уставе (1 собственник – 1 голос), если старый устав все еще в силе, или все-таки квадратными метрами, если старый устав утратил силу. Пожалуйста, аргументируйте ответ и, если можно, дайте ссылку на закон. Далее

НДС и обычные цены: новые интерпретации для налогового доначисления
Обычные цены — довольно гибкий инструмент, к которому традиционно обращаются налоговики при проверках, если у них нет оснований провести доначисление налогов иным способом. В налоговом законодательстве были, есть и будут правила применения обычных цен. И этими правилами налоговики всегда пользуются по своему усмотрению. Но…Далее

Уступка права требования плательщиком единого налога
Плательщик единого налога осуществил поставку товаров, но покупатель не оплатил товары в срок, предусмотренный договором. В результате плательщик единого налога, чтобы получить хотя бы какую-то компенсацию стоимости товара, принял решение переуступить право требования новому кредитору за плату. Имеет ли право плательщик единого налога заключать подобные сделки? Далее

Таможенное оформление: нарушение прав интеллектуальной собственности
Физическое лицо — предприниматель покупает за границей для личного использования электроинструменты известной торговой марки. Товар поступает в Украину по международной почте. Однако таможня задерживает его, ссылаясь на признаки нарушения прав владельца торговой марки. Правомерны ли такие действия таможни? Далее

Ошибки в бухгалтерском учете: срок давности
Для начала выясним, что такое срок давности. Исходя из общепринятого значения этого понятия, сроком называют определенный период во времени, с окончанием которого связано то или иное действие или событие, а под сроком давности — установленный законом срок, по окончании которого возникают определенные последствия. Далее

Переходящие операции НДС в конфигурации «Бухгалтерия для Украины»

Предприятие достигло объема операций в сумме 1 млн грн. Рассмотрим нюансы учета НДС в конфигурации «Бухгалтерия для Украины», если предприятие не зарегистрировалось плательщиком НДС, а также для переходящих операций, если предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС. Далее

Как рассчитывается прибыль нерезидента от торговли ценными бумагами (корпоративными правами) и на основании каких документов признаются расходы нерезидента на их приобретение?
Подтверждение осуществления налогоплательщиком расходов нерезидента на приобретение ценных бумаг (корпоративных прав) происходит на основании первичных документов, обязательность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения бухгалтерского учета…Далее

На основании каких первичных документов определяется объем фактически использованной воды с целью исчисления рентной платы?
Рентная плата за специальное использование воды исчисляется исходя из фактических объемов использованной воды (подземной, поверхностной, полученной от других водопользователей) водных объектов с учетом объемов потерь воды в их системах водоснабжения, установленных в разрешении на специальное водопользование, лимитов использования воды, ставок рентной платы и коэффициентов. Далее

На предприятии работает инвалид (II группа установлена пожизненно). В связи с достижением пенсионного возраста он будет оформлять пенсию по возрасту. При назначении пенсии по возрасту изменится ли для предприятия его статус как работающего инвалида? И каковы последствия для работника?
При назначении работнику предприятия (имеющему II группу инвалидности) пенсии по возрасту он приобретет статус работающего пенсионера. Однако при этом он остается лицом, имеющим инвалидность II группы пожизненно, что подтверждается заключением МСЭК. Далее

В какой срок принимается решение контролирующим органом об аннулировании регистрации плательщика единого налога на основании акта проверки?
Регистрация плательщиком единого налога является бессрочной и может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению органа ГФС в случаях, определенных п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 НКУ. К таким основаниям относится превышение установленного объема дохода, применение неденежного способа расчетов, осуществление некоторых видов деятельности или деятельности, не указанной в реестре, превышение численности работников, наличие налогового долга. Далее

В какой бюджет и в какой срок нужно перечислить НДФЛ при продаже физлицом (продавцом) другому физлицу движимого имущества при посредничестве юрлица, в том числе которое осуществляет регистрацию (перерегистрацию) транспортных средств?
Физическое лицо (продавец) при заключении с другим физическим лицом договора купли-продажи движимого имущества при посредничестве юридического лица, в том числе которое осуществляет регистрацию (перерегистрацию) транспортных средств, обязано самостоятельно уплатить в бюджет по своему налоговому адресу НДФЛ с дохода от операций по продаже движимого имущества, которое подлежит налогообложению согласно ст. 173 НКУ. Далее

В какой контролирующий орган необходимо обращаться физическому лицу - собственнику нескольких объектов жилой и/или нежилой недвижимости, расположенных в разных населенных пунктах, для проведения сверки данных?
Согласно п.п. 266.7.3 НКУ плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, которые имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту проживания (регистрации) для проведения сверки данных относительно… Далее

Будет ли сумма налогового обязательства согласованной, если налогоплательщик считает, что контролирующий орган составил или вручил налоговое уведомление-решение с нарушением требований ст. 58 НКУ?
Как разъясняет ГФС, если налогоплательщик считает, что контролирующий орган составил или вручил налоговое уведомление-решение с нарушением требований ст. 58 НКУ либо принял любое другое решение, противоречащее законодательству или выходящее за пределы полномочий контролирующего органа, установленных НКУ или другими законами Украины, он имеет право в соответствии со ст. 56 НКУ обжаловать в административном или судебном порядке решения, принятые контролирующим органом. Далее

Можно ли применить положения международного договора об избежании двойного налогообложения при выплате дохода нерезиденту в отчетном (налоговом) периоде, если справка о подтверждении резидентства получена после выплаты дохода или после окончания отчетного года, в котором она выдана?
Основанием для освобождения (уменьшения) от налогообложения доходов с источником их происхождения из Украины при выплате дохода нерезиденту в отчетном налоговом периоде является наличие на момент такой выплаты справки, подтверждающей, что в соответствующем отчетном периоде нерезидент является резидентом страны, с которой Украиной заключен международный договор. Далее

Будет ли физическое лицо привлекаться к ответственности за неуплату налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если контролирующий орган не направил до 1 июля уведомление-решение об уплате налога?
Как разъясняет ГУ ГФС во Львовской области со ссылкой на подкатегорию 106.08 «ЗІР», согласно п.п. 266.3.2. НКУ база налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, безвозмездно предоставляющихся органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и/или на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности документов на право собственности. Далее

Проводится ли камеральная проверка отчетности по производству и обращению спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и срок ее проведения?
Согласно п.п. 75.1.1 75 НКУ камеральной считается проверка, которая проводится в помещении контролирующего органа исключительно на основании данных, указанных в налоговых декларациях (расчетах) налогоплательщика, и данных системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость (данных центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, в котором открываются счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, данных ЕРНН и данных таможенных деклараций) Далее

Какая ответственность предусмотрена в случае неуплаты или несвоевременной уплаты авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов (части чистой прибыли)?
При начислении суммы дивидендов, предназначенных для выплаты владельцам корпоративных прав, налогоплательщик должен начислить авансовый взнос на сумму таких дивидендов по установленной ставке и внести его в бюджет до/или во время такой выплаты. Далее

Как заполнить строку "який діє на підставі" Примерного договора о признании электронных документов?
В строке "який діє на підставі" Примерного договора о признании электронных документов указывается: для юридических лиц – вид учредительного документа (устав предприятия или другой учредительный документ), сведения о котором включены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований… Далее

Соглашения о признании виновности по статье 212 УК Украины. Основные тенденции
Соглашения о признании виновности между прокурором и обвиняемым со времени их введения Уголовным процессуальным кодексом Украины1 (далее – УПК Украины) на сегодняшний день уверенно держат позиции среди судебных решений по результатам рассмотрения уголовных производств по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины). Чтобы не быть голословными, обратимся к фактическим данным Единого государственного реестра судебных решений за период 2016 – 2017 гг. Далее

Государственная помощь vs конкуренция: кто кого?
Мировое сообщество очень хорошо помнит прошлогодний скандал относительно уклонения компанией Apple от налогообложения в Ирландии на 13 млрд евро, но мало кто знает, что этот факт был выявлен Европейской комиссией именно по результатам мониторинга состояния соблюдения странами – членами ЕС стандартов в сфере государственной помощи. Далее

Обновленная ТЦО-отчетность: налоговики разъяснили основные изменения
С какого периода отчитываться по обновленной форме? Что именно изменилось в форме Отчета о контролируемых операциях и Порядке его составления? Подробный комментарий от фискалов… Далее

Налоговый контроль внутригруппового финансирования кипрских компаний
Налоговый департамент Кипра 30 июня 2017 года издал толкование относительно пересмотра налогового режима внутригруппового финансирования. Далее

Приобретение товаров у неприбыльщика или нерезидента из оффшора до 01.01.2015 г.: корректировать ли финрезультат?
Проводить ли корректировку финансового результата в соответствии с пп. 140.5.4 НКУ на стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у неприбыльной организации или нерезидента с оффшорным статусом до 01.01.2015 г., но расходы на их приобретение включены в состав расходов в бухгалтерском учете после 01.01.2015 г.? Далее

Аренда буксира у нерезидента: что с налогообложением
С целью обеспечения безопасности плавания в акватории порта капитан морского порта может установить обязательное использование буксиров для входа, выхода и перемещения в акватории порта, выполнения маневров, швартовных и других операций, а также определить условия буксировки… Далее

Еврокомиссия представила руководство по раскрытию нефинансовой информации
Европейская Комиссия предприняла новые шаги по усилению прозрачности отчетности бизнеса в отношении экологических и социальных аспектов деятельности: сегодня она одобрила новое руководство по раскрытию такого рода информации в последовательной и сопоставимой манере. Далее

Перечень контролируемых операций расширяется
Перечень организационно-правовых форм нерезидентов, не уплачивающих налог на прибыль (корпоративный налог), в том числе налог с доходов, полученных за пределами государства регистрации таких нерезидентов, и/или не являющихся налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрированы как юридические лица, для целей трансфертного ценообразования наконец определен и обнародован Кабмином (распоряжение от 04.07.2017 г. № 480). Далее

Правительство создает Совет по международной торговле
4 июля Правительство приняло решение о создании Совета по международной торговле. Он должен стать единой платформой для координации действий по развитию международной торговли в Украине. Далее

Интегрированная отчетность – верните уверенность своим инвесторам!
В мире, полном неопределенностей, инвесторы при принятии решений все чаще смотрят на что-то большее, чем просто финансовые результаты. Воспоминания о финансовом кризисе еще весьма свежи, и даже когда все выглядит неплохо на бумаге, как показали примеры Lehman Brothers, Fannie Mae и Freddie Mac, они далеко не так несгибаемы, какими могут казаться. Далее

МСФО 9: определение понятия "существенного увеличения кредитного риска"
Одним из проблемных моментов реализации и внедрения второго этапа (обесценение) Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 9) является определение понятия "существенного увеличения кредитного риска". Далее

Рубрика:
Комментарии
  • Наташа
14.08.17 09:59

Дякую.

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
45161 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти