Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


20.08.17
4885 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (14.08.2017 - 20.08.2017)

Про нарахування середньої зарплати виходячи з тарифної ставки відповідно до Порядку № 100 для працівника з підвищеним посадовим окладом
Відповідно до абзацу третього пункту 4 Порядку у разі коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Далі

Матеріали атестації робочих місць за умовами праці зберігаються на підприємстві 50 років
Головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в області Євгенія Краєвська роз’яснила мету та основні завдання проведення атестації робочих місць за умовами праці. Так, атестація проводиться на підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та й матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Далі…  

Уже з 1 вересня зростуть посадові оклади українських педагогів
15 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у місті Дніпро відбулась спеціальна селекторна нарада, присвячена підготовці до нового навчального року. Далі

Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: особливості розрахунків.
Частина І У бюджетному календарі серпень – це місяць активної роботи по формуванню показників державного бюджету на плановий рік, в тому числі в частині міжбюджетних відносин і визначення особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Цей документ після схвалення Кабінетом Міністрів подається Верховній Раді України (до 15 вересня року, що передує плановому) на затвердження. Далі

Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: міжбюджетні трансферти. Частина ІІ
Важливу роль у формуванні бюджетної політики і організації бюджетного процесу займає міжбюджетне регулювання, метою якого є перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами для забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за відповідними бюджетами та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати їх виконання. Далі

Уряд ухвалив рішення про перехід в електронний формат процедури опрацювання нормативно-правових актів
Кабінет Міністрів України в рамках реформи державної служби та переходу до електронного документообігу ухвалив рішення про перехід в електронний формат процедури опрацювання нормативно-правових актів органів влади. Представляючи необхідність такого рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що вся реформа державної служби покликана змінити філософію чиновника та роботи державного менеджменту. Далі

 

 

Перед тем, как ответить на запрос ГФС, убедитесь, все ли реквизиты на месте
Письменный запрос о представлении информации (исчерпывающий перечень и основания предоставления которой установлены законом), необходимой для выполнения возложенных на контролирующие органы функций, задач, и ее документального подтверждения направляют на основании п. 73.3 НКУ. Далее

Какие сроки эксплуатации использовать для исчисления амортизации отдельных компонентов ОС
В налогово-прибыльном учете минимально допустимые сроки амортизации определяются по группам основных средств (необоротных активов). Далее

Списываем дебиторскую задолженность: корректировать ли финрезультат
Начиная с 01.01.2017 г. плательщик налога на прибыль уменьшает финансовый результат до налогообложения на сумму списанной дебиторской задолженности (в т.ч. за счет созданного резерва сомнительных долгов). Далее

Предусмотрены ли штрафы к ФЛП при осуществлении видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков ЕН
Нормами НКУ и КУоАП не предусмотрена ответственность физического лица — предпринимателя в случае осуществления видов деятельности, не указанных в его учетных данных и реестре плательщиков единого налога. Далее

Корректировать ли финрезультат на расходы, связанные с содержанием социальной инфраструктуры
Налоговое законодательство не предусматривает корректировки финансового результата до налогообложения на сумму расходов по содержанию и обслуживанию (охрана, уборка, использование расходных материалов для обслуживания) объектов социально-культурного назначения. Далее

Бесплатная передача построенных электросетей «Облэнерго»: НДС-последствия
Налоговые обязательства по НДС, в соответствии с п. 198.5 НКУ, начисляются плательщиком НДС в случае, если приобретенные/построенные товары/услуги, необоротные активы предназначены для использования или начинают использоваться в необлагаемых операциях либо не в хозяйственной деятельности данного налогоплательщика. Далее

Коли податковий орган отримує право на звернення з позовом про стягнення податкового боргу з фізособи
Особливий порядок стягнення податкового боргу платників податків — фізичних осіб порівняно з порядком погашення податкового боргу юридичних осіб установлено п. 87.11 ПКУ. Далі

Посади для закладів сфери соціальних послуг викладено у Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника
Кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установ та закладів сфери соціальних послуг викладено в оновленому Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Далі

Сняли ограничение на введение дополнительных должностей в отдельных заведениях образования
Для отдельных заведений образования сняты ограничения на возможность расширять численность своего персонала. Это произошло благодаря приказу МОН от 03.07.2017 г. № 948, который вносит изменения… Далее

Порядок выдачи сертификата EUR.1 обновят
Для адаптации законодательства Украины к законодательству стран – членов ЕС, поддержки экспорта товаров украинских производителей в страны ЕС и в связи с неоднократными обращениями экспортеров товаров касательно упрощения процедуры выдачи сертификатов возникла необходимость утвердить обновленный Порядок заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке (происхождению) товара EUR.1. Далее

Какие доходы учитывать единщикам группы 4 при расчете доли сельхозтоваропроизводства
Специалисты ГФСУ предоставили разъяснения относительно того, можно ли при составлении Расчета доли сельскохозяйственного товаропроизводства (далее — Расчет) включать в состав дохода от реализации сельхозпродукции собственного производства доходы, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на арендованных землях, которые фактически используются плательщиком, но договоры аренды которых не зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке. Далее

Списання боргу за ЖК-послугами: що з ПДВ
Платники ПДВ, які постачають житлово-комунальні послуги фізичним особам, бюджетним установам — не платникам ПДВ, визнають податкові зобов’язання з ПДВ за такими операціями на дату зарахування/отримання коштів на банківський рахунок/у касу або дату отримання інших видів компенсацій (п. 187.10 ПКУ). Далі

 

Чужие доходы на счете «упрощенца»
При ошибочном переводе суммы на счет ненадлежащего получателя, произошедшего по вине банка, банк-нарушитель обязан немедленно после выявления ошибки перевести за счет собственных средств сумму перевода получателю. Если нет, то получатель имеет право в установленном законом порядке требовать от банка-нарушителя инициирования перевода ему суммы перевода за счет собственных средств, уплаты пени в размере 0,1 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки начиная с даты завершения ошибочного перевода, не может превышать 10 процентов суммы перевода. Далее

Если «незалежник» является одновременно предпринимателем: что с ЕСВ
ГФС в письме от 04.08.2017 г. № 1503/К/99-99-13-02-01-14/ІПК напомнила, что пунктами 4 и 5 части первой ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» предусмотрено, что плательщиками единого взноса являются физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности.  Далее

Утверждена форма карточки учета данных инспектора труда
Минсоцполитики приняло от 11.07.2017 г. № 1127 «Об утверждении формы карточки учета данных инспектора труда». Документом утверждена форма карточки учета данных инспектора труда, подаваемой для выдачи удостоверения инспектора труда Далее

Продажа овощей и фруктов из собственного дома налогом не облагается!
Не облагаются доходы физических лиц, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной, собранная, изготовлена, произведенная, обработанная и/или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему в размерах, установленных Земельным кодексом Украины для ведения…Далее

Формирование налогового кредита на основании счета за поставку/передачу электроэнергии
ГФС в письме от 10.08.2017 г. № 1569/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напомнила, если договором предусмотрена поставка услуг, то в соответствии с пунктом 201.11 статьи 201 Кодекса основанием для формирования налогового кредита получателем услуг, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, может быть счет, содержащий общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер такого поставщика, предоставленный поставщиком таких услуг. Далее

Ремонт дорог: обязательно ли проводить процедуры закупки?
Городской совет планирует провести ремонт дорожного покрытия на некоторых улицах города на общую сумму 2 млн грн., в том числе 1 550 тыс. грн. – капитальный ремонт двух улиц, а 450 тыс. грн. – текущий ремонт других двух улиц. В связи с этим возникают вопросы: нужно ли проводить открытые торги на капитальный ремонт дорожного покрытия и нужно ли проводить процедуру закупки на текущий ремонт? Далее

Арендная плата в отработочной форме: действителен ли договор?
Сельхозпредприятие в 2012 году заключило договор аренды земельного участка частной собственности на 20 лет. В договоре стороны установили отработочную форму арендной платы. Впоследствии предприятию стало известно, что с 2015 года законодательством отменена норма о такой форме платы. Является ли действительным данный договор аренды земли и можно ли в 2017 году взимать арендную плату в отработочной форме? Далее

Порядок обчислення суми податку на нерухоме майно на житлову нерухомість фізичних осіб
Обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок), з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, регулюється п.п. 266.7.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, відповідно до якого таке обчислення здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку… Далі

Порядок та термін отримання та збереження платником першої, другої квитанції при поданні звітності в електронному вигляді
Відповідно до р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПАУ від 10.04.2008 р. № 233 платнику податків надсилаються квитанції…Далі

Как начислять ЕСВ на средний заработок мобилизованного работника-инвалида
Департамент ГФС разъясняет: при начислении среднего заработка мобилизованному работнику, имеющему группу инвалидности, подтвержденную справкой к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии, юридическое лицо начисляет единый взнос в размере 8,41%. Далее

Как штрафуют за несвоевременное представление Отчета по ЕСВ
Наше предприятие несвоевременно представило Отчет по ЕСВ. Подскажите, какая ответственность предусмотрена за такое нарушение? Далее

Выявлен факт кражи актива: налоговые обязательства по НДС
На субсчете 281 учитывались старые нерабочие автомобили. Их приобретали без НДС. В результате проведения инвентаризации выявлено, что один автомобиль украден. Мы обратились в полицию и оформили все необходимые документы. Возникла необходимости списать такого автомобиль в бухучете. Поясните, пожалуйста, порядок обложения НДС такой хозоперации со ссылками на Налоговый кодекс Украины: какова база налогообложения, как оформить налоговую накладную? Далее

Производство ювелирных изделий: когда можно обойтись без РРО
Мы ФЛП на 3 группе единого налога, производим и продаем ювелирные изделия из давальческого сырья. Можем ли мы работать без РРО? Далее

Командировка с корпоративной картой: в отчет включают все документы!
Наш сотрудник поехал в командировку с корпоративной карточкой. Должен ли он предоставить нам все слипы (чеки, квитанции), или только те, которые мы компенсируем? Далее

Представительство нерезидента — оператор совместной деятельности: как отчитываться по прибыли
Налоговики сообщают: если оператором договора о совместной деятельности без создания юрлица является постоянное представительство нерезидента, то каждый нерезидент — участник такого договора должен дополнительно зарегистрироваться в качестве постоянного представительства на территории Украины. Далее

Чи може ОСББ передати тамбур власнику квартири для збільшення площі квартири?
Згідно з положеннями Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII, приміщення загального користування, до яких можна віднести й коридори, є спільним майном багатоквартирного будинку. Це означає, що співвласниками такого спільного майна багатоквартирного будинку є всі власники квартир і нежитлових приміщень у цьому будинку. Далі

Хто має робити ремонт в старому будинку?
Як вплинути на ЖЕК, щоб він відремонтував старий будинок? Відповідно до ст. 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII, співвласники багатоквартирного будинку зобов’язані забезпечувати технічне обслуговування та в разі необхідності проведення поточного й капітального ремонтів спільного майна багатоквартирного будинку. Далі

Продаж частини земельної ділянки ОСББ
Чи може співвласник приватизувати частину земельної ділянки, яка передана ОСББ? (Земля в нашому ОСББ приватизована. Так як наш багатоквартирний житловий будинок — одноповерховий та моя квартира крайня й приватизована. На зборах ОСББ вирішили за моєю згодою, щоб я вийшов з ОСББ. Ми поділили земельну ділянку за згодою всіх членів ОСББ, я прийшов до нотаріуса, щоб оформити купівлю-продаж або дарування, нотаріус відмовив, заявивши, що не можна землі ОСББ відчужувати. Поясніть — чому, адже всі члени ОСББ згідні) Далі

Музыка в ресторане: условия правомерного использования
Использование музыки в заведениях ресторанного хозяйства стало настолько распространенным явлением, что сегодня сложно найти бар, ресторан или кафе, в котором была бы абсолютная тишина. Но не все знают, что песни и музыкальные клипы являются объектами права интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, а значит, для их использования необходимо получить у таких лиц разрешение и договориться с ними о вознаграждении. Далее

Порядок обкладення єдиним податком суми продажу земельної ділянки
Підприємство – платник єдиного податку на 3-й групі (ставка 5%) планує продати земельну ділянку, яка використовувалась підприємством більше року. Як правильно буде обкладатись єдиним податком така операція? Далі

Землю, на которой строится ваш дом, может отобрать государство
Если государственная земля была передана местным советом, суд должен выяснить, можно ли истребовать из частной собственности землю в пользу государства, если она выбыла из его собственности незаконным способом… Далее

Нацбанк начинает подозревать, что с Bitcoin, рано или поздно придется что-то решать
На сайте НБУ опубликован комментарий заместителя Председателя НБУ Олега Чурия о статусе Bitcoin в Украине, в котором он пытается объяснить отсутствие у Bitcoin определенного правового статуса в Украине отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире. Далее

Порядок исполнения гарантийных обязательств продавцом
Отношения между потребителями и продавцами товаров (работ, услуг) регулируются Законом Украины от 12.05.91 г. № 1023-XII "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей), в котором под термином "потребитель" подразумевается только гражданин - физическое лицо. Далее

Надо ли начислить и уплатить ЕСВ с дохода, полученного предпринимателем за период на который приходится дата его смерти?
Сведения из ЕГР о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности предпринимателя является основанием для снятия его с учета, в частности в органах государственной фискальной службы. Далее

Если заболели во время отпуска, не забудьте оформить больничный - отпуск можно продлить
Минсоцполитики в письме от 17.07.2017 г. № 1922/0/101-17/284 разъясняет, что выданный работнику надлежащим образом оформленный листок нетрудоспосбности является основанием для продления или переноса ежегодного отпуска независимо от причин нетрудоспособности. Далее

Плательщики НДС, принявшие решение о переходе на единый налог без уплаты НДС, могут подать заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС одновременно с заявлением о применении упрощенной системы налогообложения
ГУ ГФС в Запорожской области сообщает, что плательщик единого налога может самостоятельно перейти на уплату единого налога, установленного для других групп плательщиков единого налога, путем представления заявления контролирующему органу не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего квартала. Далее

Специальный режим налогообложения: одноразовое увеличение налогового обязательства
ГУ ГФС в Донецкой области напоминает что Законом Украины от 23.03.2017 г. № 1988-VIII "О внесении изменений в НКУ относительно защиты прав отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя" подраздел II разд. XX "Переходные положения" НКУ дополнен п. 60, согласно которому до 31.12.2017 г. значение суммы, на которую плательщик налога имеет право зарегистрировать НН/РК к налоговым накладным в ЕРНН, увеличивается на сумму средств, которые были перечислены с 1 по 30 января 2017 года с текущих счетов на специальные счета, открытые сельскохозяйственным предприятиям. Далее

Образец для исправления ошибок в "авто" декларации
Согласно п.п. 267.5.1 НКУ базовый налоговый (отчетный) период равен календарному году. Плательщики налога - юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения декларацию по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально (п.п. 267.6.4 НКУ). Далее

О некоторых трудовых гарантиях для работающих инвалидов
Управление Гоструда в Хмельницкой области сообщает что трудоустраивая инвалидов, направленных на работу в соответствии с рекомендацией МСЭК, работодатели не имеют права устанавливать для них испытательный срок (ст. 26 КЗоТ). Согласно статье 172 КЗоТ, по желанию работника-инвалида или по требованиям его индивидуальной программы реабилитации, ему может устанавливаться режим работы на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) и льготные условия труда. Далее

Какие реквизиты указываются в платежном поручении при перечислении средств с собственного текущего счета на электронный счет в системе электронного администрирования НДС?
При заполнении реквизитов получателя в платежных поручениях при перечислении средств с собственного текущего счета на электронный счет в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость: в поле "Получатель" необходимо заполнять название плательщика… Далее

Условия, при которых работодатель может уволить работника без согласия профсоюза
Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным, в частности, п. 1 ст. 40 КЗоТ (кроме случая ликвидации предприятия, учреждения, организации), может быть проведено только по предварительному согласию выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной организации, членом которой является работник. Далее

Как заполнить расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной в случае исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, кроме исправления ошибки в "Индивидуальном налоговом номере"?
Не допускается исправление данных о дате составления налоговой накладной и ее порядковом номере. Ошибки, допущенные в верхней левой части налоговой накладной исправляются путем составления расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной, в котором указываются правильные показатели.  Далее

Может ли субъект хозяйствования вернуть средства, уплаченные за лицензии на производство, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками или табачными изделиями, если такая лицензия не выдавалась контролирующим органом?
Для возврата средств, уплаченных за лицензию на производство, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками или табачными изделиями, если такая лицензия не выдавалась контролирующим органом… Далее

Какой размер ЕСВ применяют работодатели при начислении работающим инвалидам сумм заработной платы (дохода), пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам, в том числе, если копия справки об установлении (снятии) группы инвалидности предоставлена не с первого рабочего дня месяца?
Работодатели начисляют единый взнос работающим инвалидам на суммы заработной платы (дохода), пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в размере 8,41 % начиная с даты установления группы инвалидности, но не ранее получения работодателем заверенной копии справки к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии, и заканчивая датой отмены инвалидности на основании решения данной комиссии. Далее

Представительство и доверенность
В соответствии со ст. 237 ГКУ представительством является правоотношение, в котором одна сторона (представитель) обязана или имеет право совершить сделку от имени другой стороны, которую она представляет. Далее

Правила применения НСЛ к заработку студента
Лето - пора не только для отдыха, но и прекрасная возможность для получения дополнительного заработка. Речь идет именно о студентах, которые могут реализовать свое право на труд через заключение трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации или с физическим лицом. Далее

Вниманию налогоплательщиков!
ГУ ГФС в Днепропетровской области обращает внимание, что на главной странице официального веб-портала ГФС в разделе "Перечни" 15.08.2017 размещены: Перечень субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, а именно… Далее

Расходы на оплату отпусков
В индивидуальной налоговой консультации от 23.06.2017 г. № 809/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ГФС рассматривает вопрос относительно корректировки финансового результата до налогообложения за 2016 - 2017 годы на разницы, которые возникли как расходы на оплату отпусков. Далее

У частного предпринимателя - плательщика единого налога установлен терминал для осуществления расчетов за продаваемую продукцию. По какой дате определяется доход в данном случае - по дате осуществления операции или дате поступления денежных средств на текущий счет?
Платежный терминал - это электронное устройство, предназначенное для инициирования перевода денежных средств со счета. Платежная карта - это электронное платежное средство в виде эмитированной в установленном законодательством порядке пластиковой или другого вида карточки, которая используется для инициирования перевода денежных средств со счета налогоплательщика, в частности с целью оплаты стоимости товаров и услуг. Расчеты при помощи банковских карточек являются безналичными. Далее

Бухгалтерский учет запасов
Порядок отражения в бухгалтерском учете операций с запасами регулируется, в первую очередь, П(С)БУ-9. Его нормы применяются предприятиями, организациями и другими юридическими лицами независимо от форм собственности (кроме бюджетных учреждений и предприятий, которые в соответствии с законодательством составляют финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности). Далее

Появились рекомендации Гоструда по проверкам инспекторов труда
На сайте Хмельницкой областной госуадминистрации размещено письмо Гоструда от 04.08.2017 г. № 8154/1/41-ДП-17, адресованное головам городских советов и объединенных территориальных громад с рекомендациями по реализации делегированных полномочий в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о труде. Далее

Основные требования безопасного ведения работ в колодцах, люках и отстойниках
Управления Гоструда в Ивано-Франковской области сообщает что работы в замкнутом пространстве, в том числе колодцах, люках и отстойниках должны проводиться только квалифицированными специалистами, которые обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Далее

С 1 января 2017 года наследство, наследуемое членами семьи 2 степени родства, облагается налогом по нулевой ставке НДФЛ
ГУ ГФС в Запорожской области сообщает что начиная с 1 января 2017 года по нулевой ставке НДФЛ облагаются объекты наследства, наследуемые не только членами семьи наследодателя первой степени родства, но и объекты наследства, которое наследуется членами семьи второй степени родства. Далее

Обязан ли контролирующий орган при направлении акта документальной проверки приложить к нему копии документов, использовавшихся при проверке, если у налогоплательщика эти документы отсутствуют?
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 04.08.2017 г. № 1490/6/99-99-14-03-03-15/ІПК отвечает на вопрос об обязанности контролирующего органа при предоставлении налогоплательщику акта документальной проверки также предоставлять копии документов, которые были использованы контролирующим органом при проверке, если у налогоплательщика отсутствуют такие документы и ему неизвестно их содержание. Далее

Декларирование валютных ценностей и другого имущества резидентов, находящихся за пределами Украины
Необходимость декларирования резидентами валютных ценностей и иного имущества, находящихся за пределами Украины, определена ст. 9 Декрета КМУ № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля". При этом согласно п. 5 ст. 1 этого документа резидентами являются… Далее

О наличии печати контролирующего органа в запросе о предоставлении информации
После вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями" от 23.03.2017 г. № 1982-VIII с 19 июля 2017 года использование субъектом хозяйствования печати не является обязательным, и оттиск печати не может быть обязательным реквизитом какого-либо документа. Далее

Каким образом применяется льгота по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физического лица, которое в течение нескольких месяцев отчетного года сдавало объект жилой недвижимости в аренду?
В соответствии с п.п. 266.2.1 НКУ объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (далее - налог) является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля. Далее

Авто транзитом: чтобы не превысить срок пребывания
Тернопольская таможня ГФС сообщает, что гражданам разрешается ввозить транспортные средства личного пользования с целью транзита через таможенную территорию Украины при условии их письменного декларирования и внесения на счет органа доходов и сборов денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких транспортных средств на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота. Указанные требования не распространяются на транспортные средства, постоянно зарегистрированные в соответствующих регистрационных органах иностранного государства, что подтверждается соответствующим документом. Далее

Расчетно-кассовое обслуживание - в расходы предпринимателя
Согласно п. 177.2 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица - предпринимателя. Далее

Предусмотрена ли ответственность предпринимателя за осуществление видов деятельности, не указанных в его учетных данных и Реестре плательщиков единого налога?
Если предприниматель - плательщик единого налога получает другие доходы, кроме доходов от осуществления предпринимательской деятельности, в пределах избранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются налогом по общим правилам, установленным НКУ для плательщиков налога - физических лиц (п. 177.6 ст. 177 НКУ). Далее

Порядок использования субъектами предпринимательства компьютерных программ и баз данных
Практически все юридические лица и частные предприниматели для ведения своей хозяйственной деятельности используют компьютерные программы и базы данных (программное обеспечение). Но так как приобретение лицензионного программного обеспечения в силу его дороговизны не всегда доступно для среднего субъекта предпринимательства, многие из них пользуются пиратскими компьютерными программами и базами данных, нарушая при этом авторские права соответствующего производителя. Далее

Гоструда предлагает к обсуждению проект минимальных требований по охране труда на стройплощадках
На сайте Гоструда опубликован проект приказа об утверждении минимальных требований по охране труда на временных или мобильных строительных площадках. Далее

Когда в такси применяют РРО
ГУ ГФС в Тернопольской области напоминает, что согласно п. 1 ст. 3 Закона О  РРО субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением платежных карточек, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через РРО… Далее

Может ли управитель имущества использовать упрощенную систему налогообложения?
Юридическое лицо - плательщик единого налога 3 группы имеет право быть управителем имущества согласно договору управления имуществом и при условии соблюдения требований НКУ (в части взятия договора на учет, регистрации управителя плательщиком НДС и применения ставки единого налога в размере 3 % дохода) или согласно договору оказания услуг по управлению имуществом. Далее

Обязано ли лицо, реализующее горючее, составлять акцизные накладные на операции, не подлежащие налогообложению или освобождении от обложения акцизным налогом?
Акцизная накладная при поставке горючего составляется на все операции, в том числе освобожденные от налогообложения. Далее

Земельный пай не помеха для получения субсидии
Наличие любого имущества, в том числе квартиры, машины, земельных паев, не влияет на право получения субсидии. При расчете размера субсидии учитывается доход, который приносит имущество. Если пай не сдается в аренду, то доход отсутствует. Однако, это не означает, что семья лишается возможности воспользоваться безвозвратной государственной помощью в оплате коммунальных услуг. Далее

Цена операции и переменное возмещение в МСФО 15
Цена операции – это сумма возмещения, право на которое компания ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю, исключая суммы, полученные от имени третьих сторон (например, налоги с продаж). Возмещение, обещанное в договоре с покупателем, может включать фиксированные суммы, переменные суммы либо и те, и другие. Далее

Совет по МСФО хочет избавиться от многообразия подходов в IAS 16
Совет по МСФО представил узконаправленные корректировки к стандарту IAS 16 "Основные средства". В качестве первостепенной задачи перед международным разработчиком стояло устранение излишнего многообразия практических подходов в применении стандарта. Пока что это предварительный вариант изменений, комментарии по которым будут приниматься до 19 октября 2017 года. Далее

Новости интегрированной отчетности
Институт управления и отчетности (Governance & Accountability Institute) – партнер по обмену данными в рамках Global Reporting Initiative (GRI) – в сотрудничестве с Колледжем Баруха при Городском университете Нью-Йорка представил отчет с результатами исследования, демонстрирующими, что основы интегрированной отчетности от GRI действительно улучшают качество раскрытий по экологическим, социальным и управленческим вопросам. Вывод, надо полагать, достаточно очевидный. Далее

Налог на выведенный капитал: отечественные предпосылки и международные ориентиры
В последнее время среди экономических теоретиков и практиков повышенный интерес вызывает правительственная инициатива, связанная с возможным введением в Украине с 2018 года так называемого налога на выведенный капитал. Далее

Чем сегодня обеспокоенные аудиторы разных стран мира: международный опыт, на который следует обратить внимание
Наблюдая за дискуссиями, которые ведутся вокруг принятия нового профильного закона для нашей профессии, мы решили собрать информацию из разных уголков мира и в одной статье рассказать, чем обеспокоены аудиторы за пределами нашего государства. Возможно, международный опыт будет побуждать и наше сообщество к принятию взвешенных решений, благодаря которым украинский аудит займет достойное место в мире. Далее

Основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание при работе с операционными сегментами
Татьяна Гейхман объяснит, почему представление отчетности по сегментам не является лишь выполнением установленных требований, а Джоанна Деметриу расскажет, какие изменения ждут компании в части МСФО (IFRS) 8. Далее

В ожидании изменений финансовой отчетности по МСФО: первые шаги по оптимизации Примечаний
 Традиционно наибольшую сложность у составителей финансовой МСФО-отчетности вызывают именно Примечания к ней. Совет по МСФО как раз работает над усовершенствованием регулирования раскрытия информации в рамках проекта "Инициатива по раскрытию". Далее

Выход на ICO: роль аудитора
IPО – один из важнейших этапов жизни корпорации. Под данной аббревиатурой скрывается сложный процесс выхода частной компании на фондовый рынок с новыми акциями для привлечения инвестиций. Это достаточно долгая и затратная процедура из-за колоссального груза новых требований к публичной компании. Далее

Дискуссионный документ "Отчетность о финансовом влиянии тарифного регулирования"
В сентябре 2014 г. был опубликован дискуссионный документ "Отчетность о финансовом влиянии тарифного регулирования". Данная публикация стала следующей фазой проекта, запущенного еще в марте 2013 г. в результате запросов профессионального сообщества рассмотреть влияние тарифного регулирования на финансовую отчетность. Далее

Самое важное в измерениях по IFRS 17 (часть 2)
В июле Фонд МСФО записал очередной вебинар как часть своей программы по оказанию помощи с внедрением нового стандарта по страховым контрактам, IFRS 17. Вебинар разбит на две тематические части. В настоящей статье спикеры от Фонда МСФО Мария Караману (Maria Karamanou) и Джоанна Йо (Joanna Yeoh) рассматривают последующие измерения. Далее

Как быть лучшим из лучших: обзор основных программ для получения сертификатов международного образца
Получение международной профильной квалификации – безусловный факт подтверждения профессионализма в любых сферах деятельности и один из факторов дальнейшего успеха и признания. Квалификации для специалистов финансовой сферы – также не исключение. Сертификат гарантирует, что его владелец обладает самыми актуальными знаниями и практическими навыками и является экспертом в своей области. Далее

Грядущая финансовая волатильность
Нынешний период экстремально низкой волатильности на финансовых рынках не является ни устойчивым, ни желаемым, – предупреждает стратегист PIMCO. Далее

 

Рубрика:
Комментарии
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
64068 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно