при подписке на рассылку
gift_icon
11.10.18
47145 19 Печатать

Якщо прийшов інспектор праці: порядок дій

Галина Кучеренко, адвокат компании KVADRA PRAVO.

Інспектор праці має право прийти на інспекційне відвідування без попереднього повідомлення в будь-яку годину доби. Спробуємо описати алгоритм дій та свої рекомендації при проведенні інспекційного відвідування.

1) Повідомлення інспектором праці про проведення інспеційного відвідування уповноваженої посадової особи підприємства.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі. Рекомендуємо на підприємстві видати наказ, в якому закріпити перелік посадових осіб (з числа керівного складу та/або керівника юридичного підрозділу або підрозділу служби безпеки (за наявності)), які будуть уповноваженими представляти інтереси підприємства при проведенні перевірок, в тому числі перевіряти повноваження контролюючих органів, приймати запити для надання інформації, надавати інформацію від імені підприємства та вчиняти дії з метою забезпечення проведення перевірки підприємства. Працівників підприємства необхідно повідомити про зміст такого наказу та у разі появи інспектора праці вони повинні негайно повідомити про це керівника та уповноважену наказом посадову особу.

Найкраще при наявності підстав для проведення перевірок – час від часу регулярно проводити інструктажі з працівниками підприємства щодо порядку їх дій. Такий інструктаж може проводити штатний юрист або залучений адвокат, який має досвід у проведенні перевірок.

2) Перевірка повноважень інспектора праці.

Контрольні повноваження інспектора праці підтверджується службовим посвідченням встановленої форми, що видається Державна служба з питань праці (далі – Держпраці). Держпраці веде реєстр посвідчень інспекторів праці, які Ви можете перевірити на сайті: http://dsp.gov.ua/category/zdiisnennia-derzhavnoho-kontroliu-za-doderzhanniam-zakonodavstva-pro-pratsiu/

Слід переписати дані службового посвідчення, звернути увагу на назву органу, що видав документ, термін його дії, поширення юрисдикції інспектора праці на територію, на якій розташоване підприємство, відповідність фотографії особі, що пред’являє документ.

Посвідчення щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці, вважаються недійсними. Тому інспектора з таким посвідченням можна не допускати до перевірки. У такому разі Держпраці немає права застосувати штраф за недопуск. 

3) Допуск або відмова в допуску інспектора праці.

Ви маєте право не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

-відсутності службового посвідчення;

- якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

- якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує 10 робочих днів, а для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва - двох робочих днів. Суб’єктами мікропідприємництва є фізичні особи-підприємці та юридичні особи, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. Суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи-підприємці та юридичні особи, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

У разі недопуску буде складено акт про відмову в допуску, в якому Вам необхідно зазначити підстави такої відмови.

За необгрунтоване недопущення до проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин підприємству доведеться сплатити штраф у стократному розмірі мінімальної заробітної плати (372 300 грн.), але за кожного неоформленого працівника підприємству доведеться сплатити штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітнї плати (111 690 грн.). Тому при наявності 4 і більше неоформлених працівників підприємству краще відмовити в допуску до проведення інспекційного відвідування.

У разі допуску до інспеційного відвідування Ви маєте право вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності).

4) У випадку допуску - надання робочого місця та надання документів, необхідних для проведення перевірки за запитом інспектора праці.

Необхідно обмежити спілкування працівників з контролюючими органами, визначити відповідальних осіб від підприємства, які надаватимуть документи і представлятимуть інтереси підприємства в ході перевірки. Рекомендуємо для цього залучити адвоката.

Документи та відповіді на питання необхідно надавати обдумано. Для того, щоб «виграти час» у наданні документів, ми рекомендуємо нашим клієнтам укладати договори з адвокатом в частині правового аналізу документів. Так, документи можуть бути передані згідно договору на правовий аналіз адвокату, який і здійснює їх зберігання. За наявності відокремлених підрозділів у підприємства, - документи можуть зберігатися за їх місцезнаходженням. Відповідно для надання документів у зазначених випадках, підприємству буде потрібний час для отримання їх у адвоката або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Проте підтвердити це – необхідно буде договором з адвокатом та/або договором оренди приміщення, в якому зареєстрований відокремлений підрозділ підприємства.

Варто бути обережним і з відповідями на питання. Якщо відповіді можуть мати негативні наслідки – краще ухилитися від них або послатися на статтю 63 Конституції України, згідно якої особа має право відмовитися від свідчень щодо себе і членів своєї сім’ї.

Інспектори праці мають право:

1) проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Інспекторам праці забороняється вилучати в об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їх частин.

Уважно стежте за інспекторами, фіксуйте їх дії. При необхідності фіксуйте їх дії відеокамерою. Краще виділіть їм окрему кімнату, куди і передавайте на запит документи уповноваженою особою, щом обмежити можливість отримання «лишніх» документів та «випадкового спілкування».

5) Оформлення результатів інспекційного відвідування.

За результатами інспекційного відвідування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

Акт складається в останній день інспекційного відвідування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником. Один примірник акта залишається в об’єкта відвідування. Якщо підприємство не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення підприємством порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування. Припис вноситься підприємству не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень - наступного дня після їх розгляду. У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

6) Оскарження результатів інспекційного відвідування.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці. У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом. За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Дії, припис, вимоги інспектора праці можуть бути оскаржені також в судовому порядку.

Рекомендуємо дотримуватися трудового законодавства та з метою захисту власного бізнесу користуватися послугами адвоката, який зможе своєчасно провести кадровий аудит, підготовити працівників до перевірок контролюючих органів, надати допомогу під час проведення перевірки/інспекційного відвідування та при необхідності оскаржити неправомірні дії, рішення чи акти контролюючих органів.

По материалам Ліга.Блоги
Отключить рекламу
Комментарии
 • 1963
11.10.18 09:59

Сталин улыбается,все возвращается на круги своя.

Ответить
  Оценить
 • 31
 • 9
 • 1924-1953
11.10.18 21:09

1963, Сталин усмехается и можно сказать хохочет в Раше.

Ответить
  Оценить
 • 4
 • 2
 • Елена
11.10.18 13:31

1963, оформите трудовые отношения официально и придерживайтесь КЗоТа. и пусть проверяют сколько влезет. какие проблемы?

Ответить
  Оценить
 • 13
 • 9
 • 555
11.10.18 10:55

1963, не нужно пачкать  имя Сталина

Ответить
  Оценить
 • 14
 • 31
 • Соня
12.10.18 00:18

555, так на нём ни одного чистого кусочка нет, как его запачкаешь?

Ответить
  Оценить
 • 13
 • 1
 • Укр
11.10.18 21:10

555, не чипай Україну, бо підеш за сталіном.

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 6
 • 1211
11.10.18 10:11

Лучше напишите "ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК" документів, який підприємство повинно надати перевіряючому. А не " ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю"

Ответить
  Оценить
 • 68
 • 4
 • а у нас
11.10.18 10:32

1211, точно, а то це як "мінімальні гарантії в оплаті праці"

Ответить
  Оценить
 • 14
 • 1
 • Дуже цікава рекомендація
11.10.18 10:20

"Тому при наявності 4 і більше неоформлених працівників підприємству краще відмовити в допуску до проведення інспекційного відвідування.
" Мабуть треба вводити краимінальну відповідальність.

Ответить
  Оценить
 • 9
 • 14
 • Таня
11.10.18 10:23

А підприємства не буде на місці, чи скажімо ФОП відкрив магазин в іншому місті, а територіально знаходиться в  за місцем реєстрації,і  уповноваженої особи не призначив. То як бути в цьому випадку. Чи буде це розцінено як недопуск інспектора? 

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Зая
11.10.18 21:13

Таня, усіх перепишуть, пересадять, магазин закриють, допоки не приїде з документами хазяїн, - мабуть, десь так.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Новенькая
11.10.18 10:48

Говорят, в Харькове сейчас идут активные проверки. (Вроде пол-Барабашова сейчас из-за этого не выходит на работу) 
Кто в курсе - что это за проверки, это те самые от Гоструда, или это рейдовые проверки, Помните как было лет 15 назад - приезжала Киевская налоговая и шерстила всех подряд неделю. На эту неделю половина магазинов в городе была просто закрыта

Ответить
  Оценить
 • 12
 • 0
 • И.Е.
11.10.18 19:26

Новенькая, может кто-то и не работает, вчера пробегала через рынок, уже в 14.00, работали... продавцы бегают за покупателями...

Ответить
  Оценить
 • 3
 • 0
 • татьяна
11.10.18 19:05

Новенькая,это те самые от гоструда 

Ответить
  Оценить
 • 5
 • 0
 • хаха
11.10.18 10:59

Обсяг невиконання плану надходжень загального фонду державного бюджету з початку 2018 року зростає і за підсумками трьох кварталів 2018 року становить 93,6 мільярда гривень.

Ответить
  Оценить
 • 11
 • 0
 • Ігор
11.10.18 14:09

Нарешті розумна стаття. А то раніше ніби рекомендації полкоффникіфф ГРУ впевнених, що "як цукерку у дитині відібрати". Звісно, окрім рекомендації "Тому при наявності 4 і більше ... краще відмовити в допуску ..." В цьому випадку, якщо є така підозра, інспекторам треба викликати поліцію та разом з нею діяти як з нелегальним виробництвом. Можливо зачиняти "хитру контору", можливо силою ламати, щоб виявити ухилення від виконання законодавства: податкове, трудове, з безпеки продукції і подібне.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 19
 • Андрій
11.10.18 15:09

За результатами інспекційного відвідування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення. - якщо це інспекційне відвідування, а не перевірка, то якого дідька штраф застосовувати? припис, попередження і тд. згідний, але ж не сотні тисяч штрафу

Ответить
  Оценить
 • 14
 • 0
 • татьяна
11.10.18 19:04

в харькове жесть. барабашово трусят. но трусят всех и спорт залы и магазины и промзоны. ооооочень весело. все дёрганые,но всё равно пока не сильно спешат трудоустраивать официально,все думаю ,что скоро утихнет,а пока переселят как то.но думаю 《дурак думкой богатеет》 это только начало и не только для харькова,а для всей украины

Ответить
  Оценить
 • 3
 • 3
 • Бацька
11.10.18 21:16

татьяна, перетряхивал и буду перетрахивать....

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0