Отключить рекламу

Подпишитесь!


20.01.19
3013 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (14.01.2019 - 20.01.2019)

Нові обмеження по оплаті праці на держслужбі у 2019 році
З 1 січня 2019 року набрали чинності норми Закону України «Про державну службу» щодо впорядкування структури оплати праці державних службовців. По-перше, обмеження розміру премії становить 30%, що дасть змогу посилити роль посадового окладу як основної складової частини заробітної плати. Далі

Роздуми на тему бухгалтерського обліку у державному секторі
В минулому році ми публікували на сайті статтю користувача нашого форуму "Новий план рахунків в державному секторі, або як робити не треба", в цьому році публікуємо продовження! Далі

Щодо застосування Класифікатор професій при визначенні назв посад (професій) органів місцевого самоврядування
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення щодо застосування Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327 <...> (далі – Класифікатор професій), при визначенні назв посад (професій) органів місцевого самоврядування та повідомляється. Далі

Моніторити тендери стає легше: в ProZorro з'явилося поле “вид предмету закупівлі”
В системі ProZorro з'явилося нове поле “вид предмету закупівлі”. Новий функціонал дозволить замовникам обирати зі списку вид закупівлі: товари, послуги або роботи, а бізнесу та іншим користувачам отримувати більш релевантні результати пошуку. Далі

Який розмір соціальної пільги одинокій матері застосовувати в 2019 році?
Платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 ПКУ у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Далі

Изменилась номенклатура товаров после получения предоплаты: на какую дату составлять РК
Если после получения предоплаты и составления и регистрации в ЕРНН налоговой накладной происходит изменение (в том числе частичное) номенклатуры товаров/услуг, поставщик (продавец) должен составить расчет корректировки к налоговой накладной, составленной на дату получения предоплаты. Далее

В ходе аттестации обнаружили ошибку в названии профессии: как действовать
Главный государственный инспектор сектора экспертизы условий труда Управления Гоструда в Ровенской области поясняет решение такой  ситуации. Далее

Какая ответственность при самостоятельном исправлении ошибок в сумме начисленного (уплаченного) военного сбора
В соответствии с п. 127.1 НКУ не начисления, неудержание и/или неуплата (неперечисление) налогов налогоплательщиком, в том числе налоговым агентом, до или во время выплаты дохода в пользу другого налогоплательщика, влекут за собой наложение штрафа в размере 25% суммы налога, подлежащей начислению и/или уплате в бюджет. Далее

За неверно заполненной платежкой на уплату налогов могу следовать штрафы
Если налогоплательщик неверно заполнил реквизиты платежных документов или ошибочно направил средства на несоответствующий код бюджетной классификации, средства не поступят на соответствующий счет бюджетной классификации, а следовательно не будет погашена сумма денежного обязательства налогоплательщика. Далее

Налоговые последствия реинвестирования нерезидентских дивидендов
Хозяйственная операция, которая предусматривает увеличение уставного капитала (в том числе путем эмиссии акций) за счет полученного от инвестиционных операций прибыли, который должен быть распределен между собственниками корпоративных прав, является реинвестицией дивидендов. Далее

Особливості розрахунку рентної плати за спецводокористування: роз’яснення від ДФС
Лист ДФС від 29.12.2018 р. № 5511/М/99-99-13-01-02-14/ІПК. Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Об’єктом оподаткування буде весь обсяг води, отриманої шляхом її забору з водних об’єктів. Далі

Виплата дивідендів фізособі: що з оподаткуванням
Лист ДФС від 11.01.2019 р. № 98/6/99-99-13-02-03-15/ІПК. Якщо підприємство вирішує виплатити дивіденди фізособі, то авансовий внесок із податку на прибуток під час виплати дивідендів не справляють. Далі

Як ведуть облік юрособи — єдиноподатники третьої групи
Підприємства — платники єдиного податку третьої групи ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат. Вони зберігають документи протягом не менш як 1095 днів (2555 днів — для документів та інформації, необхідної для податкового контролю трансфертного ціноутворення) із дня подання податкової звітності, для складення якої використовували зазначені документи. Далі

Як заповнити графу 11 податкової накладної
Лист ДФС від 14.01.2019 № 117/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. Графу 11 податкової накладної «Сума податку на додану вартість» обов’язково заповнюйте тоді, коли оподатковуєте операцію ПДВ за ставкою 20% або 7%. Значення графи 11 податкової накладної дорівнює добутку графи 10 та відповідної ставки ПДВ, код якої зазначено у графі 8. Далі

Отчет об управлении: исторические и законодательные предпосылки составления
Действующей редакцией Закона о бухучете предусмотрено составление отчета об управлении. Он должен содержать финансовую и нефинансовую информацию, которая характеризует состояние и перспективы развития предприятия и раскрывать основные риски и неопределенности его деятельности. Далее

Учетная политика – 2019: бюджетные мотивы
Каких-либо значительных изменений в бухучетном законодательстве для госсектора в течение 2018 года не было. Гораздо больше внимания в прошлом году уделено актуализации действующих норм. Далее

Налоги-2019: ключевые изменения
1 января вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". А согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" изменились ставки судебного сбора в административных делах, в том числе по налоговым спорам. Далее

Верховный Суд разрешил компаниям обжаловать приговоры в отношении "проблемных" контрагентов
Количество решений в пользу налогоплательщиков в спорах о "реальности хозяйственных операций" уменьшается из-за использования налоговиками такого инструмента, как приговор в отношении директора или учредителя "проблемного" контрагента по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Далее

Соотношение корпоративных интересов при использовании институционной формы государственно-частного партнерства
Отношения государственно-частного партнерства (ГЧП) – потребность современного общества, в котором рыночные принципы экономики должны сочетаться с ее социальным направлением, то есть отличаться сбалансированным синтезом публичных и частных интересов в лице их носителей – государственных и частных партнеров как участников сотрудничества при реализации общественно необходимых проектов. Далее

Как облагаются НДФЛ доплаты за прошлые налоговые периоды, начисленные в отчетном месяце?
Согласно п.п. 14.1.48 НКУ заработная плата для целей раздела IV НКУ "Налог на доходы физических лиц" - основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с отношениями трудового найма согласно закону. Далее

Признаются ли контролируемыми операции по безвозмездному получению товаров (работ, услуг) резидентом от нерезидента?
В соответствии с п.п. 39.2.1.4 НКУ хозяйственной операцией для целей трансфертного ценообразования являются все виды операций, договоров или соглашений, документально подтвержденных или неподтвержденных, которые могут влиять на объект налогообложения налогом на прибыль предприятий налогоплательщика. Далее

Может ли плательщик НДС зарегистрировать налоговую накладную/расчет корректировки к налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных в праздничный или выходной день, если такой день является предельным днем регистрации налоговой накладной/расчета корректировки к налоговой накладной?
Согласно п. 201.1 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации в порядке, определенном законодательством, подписи уполномоченного плательщиком лица, и зарегистрировать ее в ЕРНН в установленный НКУ срок. Далее

Предприятие не проводило индексацию долгое время. Как это сделать сейчас? И возможно ли избежать штрафов, если исправить все до проведения проверки?
Индексация заработной платы установлена ст. 95 КЗоТ и является минимальной государственной гарантией. Ответственность за несоблюдение данного требования предусмотрена ст. 265 КЗоТ. Далее

Какая ответственность применяется к налоговому агенту в случае самостоятельного исправления ошибки в начисленной (уплаченной) в бюджет суммы военного сбора?
Если самостоятельное исправление ошибки по начисленной (уплаченной) сумме военного сбора привело к увеличению налогового обязательства, то к налоговому агенту применяется ответственность в виде штрафа и административной ответственности. Далее

В каких случаях взносы третьих лиц в устав юридического лица не включаются в доход плательщика единого налога?
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 22.12.2018 г. № 5396/ІПК/04-36-12-04-21 отвечает на вопрос плательщика единого налога третьей группы - юридического лица, распространяются ли нормы п.п. 8 п. 292.11 НКУ относительно невключения в состав дохода сумм средств, которые после принятия решения общего собрания участников Общества о привлечении дополнительных вкладов в связи с увеличением уставного капитала… Далее

Плательщики, которые предоставляют в аренду земельные участки, будут платить НДФЛ в бюджет по местонахождению объекта аренды
В 2019 г. физическое лицо-арендодатель при получении дохода от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая другому физическому лицу - арендатору, которое при этом не является налоговым агентом (самозанятым лицом), должно уплатить налог на доходы физических лиц в соответствующий бюджет по местонахождению таких участков. Далее

Регистрировать тракторы и прицепы, выдавать удостоверения тракториста-машиниста будет Госпродпотребслужба
Кабмин постановлением от 16.01.2019 г. № 19 урегулировал вопросы осуществления ведомственной регистрации тракторов, прицепов, прицепных машин, выдачи удостоверений тракториста-машиниста. Теперь этим вместо органов Госсельхозинспекции будут заниматься органы Госпродпотребслужбы. Далее

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
  • бух-бух
21.01.19 17:42

неверный код бюджетной классификации - а Зразок плиз...

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться