при подписке на рассылку
gift_icon
01.04.15
11704 16 Печатать

Уставный капитал: правовые основы, ПсБУ vs МСФО и нюансы налогового учета

   Формування підприємства починається із рішення засновників, в якому крім інших питань обговорюється і статутний капітал. В даній статті буде розглянуто правові засади статутного капіталу та облік статутного капіталу підприємств найпоширеніших організаційно – правових форм ТОВ, ПП та АТ крім державної власності та підприємств фінансової сфери діяльності.
   
   Частина перша. Правові засади формування та змін статутного капіталу
   
   В статуті підприємства відповідно до ч.4 ст.57 ГКУ та ст.88 та 143 ЦКУ мають міститись дані про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, визначено частку кожного учасника, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством; Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
   
   Товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства є емітентами корпоративних прав, а акціонерні товариства є емітентами акцій. Законодавчі вимоги для статутного капіталу (надалі СК) описані у таблиці.
   
Норма законодавства АТ ТОВ ПП
Кількість учасників/акціонерів Максимальна кількість акціонерів відсутня.   Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків. 100 осіб. (ст.50 ЗУ «Про господарські товариства»). При перевищенні цієї кількості ТОВ підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі. (ст.141 ЦКУ) Відсутні обмеження щодо фізичних осіб, проте є обмеження щодо єдиного учасника юридичної особи. Ст.113 ГКУ та лист Держком-підприємництва від 24.12.2004 р. N 9014
Мінімальний розмір статутного капіталу 1250 мінімальних зарплат (ст.24 ЗУ Про господарські товариства та ст.14 ЗУ Про акціонерні товариства) Не встановлено (раніше визначався ст.52 ЗУ Про господарські товариства) Не встановлено
Визнання іноземних інвестицій У разі якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менш як 10%, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить 100%, вважається іноземним підприємством. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. (ст.116 ГКУ)
Валюта статутного капіталу Валютою статутного капіталу є національна валюта, та оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях, за згодою сторін, на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахунок сум в іноземній валюті у гривні провадиться за курсом, встановленим Національним банком України.(ст.393 ГКУ)
Вклад у статутний капітал Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошові та матеріальні внески засновників (ст.66 ГКУ)
Заборонено використовувати для формування статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом . (ч.3 ст.86 ГКУ), заборонено внесення  СК шляхом заліку зустрічних вимог (ст.144 ЦКУ) Не може бути внесено до статутного фонду право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб (ст.407 ЦКУ) внески в нематеріальній формі
Термін внесення статутного капіталу/оплати акцій до дати затвердження результатів розміщення  першого  випуску  акцій (ст.11 ЗУ Про акціонерні товариства) До  оплати  50  відсотків  статутного  капіталу товариство не має права здійснювати операції,  не пов'язані з його заснуванням. до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства. термін відсутній
Фінансовий стан засновників Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного капіталу господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). (ч.3 ст.86 ГКУ) Відсутня вимога, на практиці до ПП застосовується ч.3 ст.86 ГКУ
Можливість зміни розміру статутного капіталу Так, але не менше законодавчо встановленого мінімуму. АТ має право збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій. Збільшення статутного капіталу АТ допускається після його повної сплати. Збільшення СК товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом. Так. Збільшення СК ТОВ допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Так
Обов’язок зменшити статутний капітал якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, АТ зобов'язане оголосити про зменшення свого СК та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. (ст.155 ЦКУ) якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів ТОВ виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого СК  і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру СК, товариство підлягає ліквідації. (ст.144 ЦКУ) відсутній
Орган, що приймає рішення щодо змін розміру СК Загальні збори акціонерів Загальні збори учасників Засновник, засновники
Дата чинності рішення про зменшення СК День внесення відомостей до державного реєстру.
зменшення СК допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. (ст.144 ЦКУ) В разі зменшення, рішення про зменшення СК ТОВ надсилається поштовим відправленням всім кредиторам ТОВ не пізніше триденного строку з дня його прийняття. в разі зменшення СК обов’язкова публікація  у  спеціалізованому друкованому ЗМІ відповідного повідомлення. (ст.29 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб)
Визнання асоційованих підприємств Асоційовані підприємства (господарські організації) - це група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. Про наявність простої та вирішальної залежності має бути зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього) підприємства та опубліковано відповідно до закону.(ст.126 ГКУ)
Можливість мати в своєму складі інші юридичні особи Так ТОВ не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника (ст. 141 ЦКУ). Підприємство не має у своєму складі іншіх юридичних осіб (ст. 62 ГКУ).
   
   Бухгалтерський облік операцій із статутним капіталом визначається Інструкцією про застосування плану рахунків та наступними українськими стандартами:
   
   НПБО 1;
   ПсБО 13;
   ПсБО 21 (для підприємств, статутний капітал яких формується у іноземній валюті)
   ПсБО 25 (для суб’єктів малого підприємництва)
   або міжнародними стандартами, додатками та тлумаченнями:
   
   IAS 1 «Подання фінансової звітності»;
   IAS 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність»;
   IAS 32 «Фінансові інструменти: подання»;
   додатки до IAS 1 та IAS 32;
   IFRIC 17 «Розподіл негрошових активів на користь власників»
   І ПсБО і МСФЗ визначають, що операції із статутним капіталом та їх облік мають відповідати правовому полю країни.
   
   Облік за ПсБО
   
   Відповідно до ПсБО 13, «Інструмент власного капіталу - контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов'язаннями».
   
   Згідно зі стандартами та Інструкцією формування статутного капіталу відображається через рахунок «Неоплачений капітал» проведеннями, наведеними у таблиці.
   
Операція Дт Кт Підстава/Документ
Формування статутного капіталу 46 40 Рішення, протокол засновників
Внесення статутного капіталу засновником  на розрахунковий рахунок 311 46 Виписка банку
Внесення статутного капіталу ТМЦ 20, …, 28 46 Акт та Протокол або Рішення  (для ТОВ порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.)
Внесення статутного капіталу основними засобами чи нематеріальними активами 10-12,15 46
Внесення статутного капіталу акціями чи корпоративними правами в іншу особу 14 46
   
   На практиці, при внесенні статутного капіталу необоротними активами, часто виникає ситуація коли вартість майна, що вносить один із учасників до статутного капіталу, перевищує його частку. В такому випадку сума перевищення обліковується на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал».
   
   Інструменти власного капіталу визнаються одночасно з визнанням фінансового активу і фінансового зобов'язання або зі списанням іншого інструмента власного капіталу.
   
   Витрати на випуск або придбання інструментів власного капіталу відображаються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності - зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку). До витрат на придбання або випуск інструментів власного капіталу включаються лише витрати на оплату послуг сторонніх організацій з операцій, результатом яких є збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства. Витрати, пов'язані з випуском складного фінансового інструмента, розподіляються емітентом між елементами зобов'язань та власного капіталу пропорційно розподілу надходжень від такого випуску.
   
   Витрати, пов'язані з кількома операціями з інструментами власного капіталу, розподіляються між цими операціями із застосуванням обгрунтованої бази розподілу (кількість акцій, сума операції тощо), що обирається підприємством та застосовується ним послідовно. Прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. Сума перевищення збитку від продажу, випуску або анулювання випущених інструментів власного капіталу над величиною додаткового вкладеного капіталу відображається зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку).
   
   Внески у іноземній валюті і переоцінка неоплаченого капіталу.
   

   Відповідно до норм господарського кодексу реєстрація статутного капіталу здійснюється у національній валюті. Підприємства, учасниками яких є іноземні інвестори можуть реєструвати статутний капітал у національній валюті із приведенням еквіваленту іноземної валюти І групи класифікатора валют за курсом НБУ.
   
   Тобто, бухгалтерською мовою рахунок 40 завжди виражений у гривні та не підлягає переоцінці. Рахунок 46 виражений в 2 валютах, і підлягає переоцінці.
   
   Відповідно до ПсБО 21 курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу. Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов'язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.
   
   Розглянемо на прикладі з умовними курсами валют.
   
   Засновниками ТОВ «ХХХ» є 2 іноземні компанії Cat та Mouse. Частки засновників є такими: Cat – 60%, Mouse – 40%. Відповідно до протоколу від 15.01.2015 року статутний капітал ТОВ «ХХХ» становить 40000грн, що є еквівалентом 2000 євро (умовний курс на дату протоколу 20грн./1евро). Курс на дату внесення засновником Cat 1000€ становив 21 грн./1 евро та Mouse - 19,50 грн./1 евро. Залишок неоплаченого капіталу засновника Cat на 31.03 становить 200€ , курс на 31.03.2015 – 24 грн/1€.
   
Операція/документ Дт Сума дт Кт Сума кт примітки
Протокол про заснування ТОВ «ХХХ» і затвердження розміру статутного капіталу:          
-          На частку Cat 46 24000грн./ 1200€ 40 24000 2000€*60%
-          На частку Mouse 46 16000грн./ 800€ 40 16000 2000€*40%
Внесення частини частки Cat (курс 21,00) 46 1200грн./ 0€ 42 1200 (21,00-20,00)*1200€
311 25200грн./ 1000€ 46 21000  
Внесення частки Mouse (курс 19,50) 42 400,00грн. 46 400 (19,50-20,00)*800€
311 15600грн./ 800€ 46 15600  
31.03 визначення курсових різниць на дату балансу 46 600грн./ 0€ 42 600 (24,00-21,00)*200€
   
   В листі від 20.08.2012 р. № 31-08410-07-25/20605 МінФін зазначав, що на дату здійснення операції із погашення зобов’язання з внеску до статутного капіталу нерезидента в іноземній валюті курсові різниці не визначаються. Проте, пізніше думка була змінена і був затверджений наказ Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 627 П(С)БО 21 «Влив змін валютних курсів». Абз. 4 п. 8 П(С)БО 21 зараз чітко говорить, що курсові різниці, які виникають унаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються в складі додаткового капіталу. Також див. лист від 05.12.2013 р. N 31-08310-06-10/29025 та від 19.11.2013 р. N 31-08410-07-16/33606.
   
   
   У фінансовій звітності інформація про статутний капітал відображається у:
   
   1. Балансі (звіті про фінансовий стан)
   2. Звіті про власний капітал
   3. Примітках до фінансової звітності :
   
   - Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками; права, привілеї або обмеження щодо цих часток; зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі. (НПБО 1)
   - Акціонерні товариства - кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу, права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу. (НПБО 1)
   - Сума курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв'язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду (ПсБО 21)
   
   Слід зазначити, що діюча форма 5 «Примітки до фінансової звітності», не містить спеціальної таблиці для розкриття інформації про частки у статутному капіталі та зміни, проте це не означає, що інформацію не слід наводити.
   
   Облік за МСФО (IAS&IFRS).
   
   Відповідно до МСФО 32 «Інструмент капіталу – це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх його зобов’язань».
   
   П.16 МСФО 32 визначає, що для визначення того, чи є фінансовий інструмент інструментом власного капіталу, а не фінансовим зобов’язанням, інструмент є інструментом власного капіталу, якщо і тільки якщо виконано обидві умови а) та б):
   
   а) інструмент не містить контрактного зобов’язання:
   
   i) надати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові господарювання, або
   
   іi) обміняти фінансові активи чи фінансові зобов’язання з іншим суб’єктом господарювання на умовах, які є потенційно несприятливими для емітента;
   
   б) якщо інструмент погашатиметься або може бути погашеним власними інструментами капіталу емітента, такий інструмент:
   
   і) є непохідним інструментом, який не містить контрактного зобов’язання емітента надавати змінну кількість власних інструментів капіталу, або
   
   іi) є похідним інструментом, який погашатиметься емітентом шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість його власних інструментів капіталу. З цією метою права, опціони або варанти на придбання фіксованої кількості власних інструментів капіталу суб’єкта господарювання за фіксовану суму будь-якої валюти є інструментами власного капіталу, якщо суб’єкт господарювання пропонує такі права, опціони або варанти пропорційно для всіх його існуючих власників того ж класу, що і його власні непохідні інструменти власного капіталу.
   
   Міжнародні стандарти не визначають обов’язок підприємства обліковувати створення та внесення статутного капіталу з використанням транзитного рахунку «неоплачений капітал», але надають можливість підприємствам самостійно обирати чи використовувати такий транзитний рахунок.
   
   Якщо суб’єкт господарювання викуповує свої власні інструменти капіталу, ці інструменти (“власні викуплені акції”) слід вираховувати з власного капіталу.
   
   Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведенні монетарних статей за курсами, котрі відрізняються від тих, за якими вони переводилися при первісному визнанні протягом періоду або у попередній фінансовій звітності, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають, за винятком наведеного в параграфі 32 IAS 21 .
   
   У фінансовій звітності інформація про статутний капітал відображається у:
   
   1. Звіті про фінансовий стан (балансі):
   
   з обов’язковим зазначенням неконтрольованих частки, представлених у власному капіталі та випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства (IAS 1: 54, q, r)
   
   2. Звіті про зміни у власному капіталі за період;
   
   3. У Звіті про фінансовий стан чи Звіті про зміни у власному капіталі чи у Примітках до фінансової звітності:
   
   а) для кожного класу акціонерного капіталу:
   
   i) кількість акцій, дозволених до випуску;
   
   ii) кількість випущених і повністю сплачених акцій, а також випущених, але не повністю сплачених акцій;
   
   iii) номінальну вартість однієї акції або факт відсутності номінальної вартості акцій;
   
   iv) узгодження кількості акцій в обігу на початок та на кінець періоду;
   
   v) права, привілеї та обмеження, які супроводжують цей клас, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу;
   
   vi) частки в суб’єкті господарювання, утримувані суб’єктом господарювання чи його дочірніми або асоційованими підприємствами;
   
   vii) акції, зарезервовані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу, включаючи умови та суми;
   
   б) опис характеру призначення кожного резерву у власному капіталі (IAS 1: 79).
   
   Суб’єкт господарювання без акціонерного капіталу (наприклад, товариство або траст) розкриває інформацію, еквівалентну тій, що вимагає параграф 79 a), відображуючи зміни протягом періоду в кожній категорії частки участі у власному капіталі, а також права, привілеї та обмеження, що відносяться до кожної категорії частки участі у власному капіталі (IAS 1: 80).
   
   Основні риси обліку статутного капіталу за міжнародними та національними стандартами наведено в таблиці
   
Показник НСБО, ПсБО, Інструкції МСФО
Використання в обліку рахунку «Неоплачений капітал» Обов’язкове Добровільне
Зазначення суми неоплаченого капіталу в звітності Обов’язкове, передбачено формою звітності Обов’язкове зазначення у Звіті про фінансовий стан або Звіті про зміни у власному капіталі або у Примітках до фінансової звітності
Зазначення неконтрольованої частки у власному капіталі Обов’язкове для АТ Обов’язкове
Власні акції, викуплені у акціонерів Представляються у фінансовій звітності як вирахування із власного капіталу Представляються у фінансовій звітності як вирахування із власного капіталу
Продаж власних дольових інструментів, в тому числі раніше викуплених Прибуток (збиток) від  продажу,  випуску  або  анулювання інструментів  власного  капіталу  емітент  відображає  збільшенням (зменшенням) додаткового  вкладеного  капіталу.  Сума  перевищення збитку від продажу,  випуску або анулювання випущених інструментів власного капіталу над величиною  додаткового  вкладеного  капіталу відображається  зменшенням  нерозподіленого  прибутку (збільшенням непокритого збитку). Прибутки та збитки від продажу власних дольових інструментів відображається у власному капіталі і не відображається у звіті про прибутки та збитки.
Витрати на випуск або придбання інструментів власного капіталу Витрати на випуск  або  придбання  інструментів  власного капіталу відображаються   зменшенням   додаткового   вкладеного капіталу,  а за  його  відсутності  -  зменшенням  нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку). До витрат на придбання або випуск інструментів власного капіталу включаються лише витрати на  оплату  послуг  сторонніх організацій з операцій,  результатом яких  є  збільшення  або  зменшення  величини  власного   капіталу підприємства. (ПсБО 13: 25) Як правило, суб’єкт господарювання несе різні витрати під час випуску чи придбання своїх власних інструментів капіталу. Такі витрати можуть включати плату за реєстрацію та інші збори за здійснення розпорядчих функцій, суми, сплачені юридичним радникам, радникам з питань бухгалтерського обліку та іншим професійним консультантам, витрати на друк та гербові збори. Витрати на операції з власним капіталом обліковуються як вирахування з власного капіталу (мінус будь-яка пов’язана з ним податкова пільга) тією мірою, якою вони є додатковими витратами, що прямо відносяться до операції з власним капіталом, і яких інакше можна було б уникнути. За операціями з капіталом, від яких відмовилися, витрати на операції визнаються як витрати (IAS 32: 37)
Курсові різниці по операціям із статутним капіталом Курсові   різниці,   які   виникають   внаслідок  перерахунку зобов'язань   засновників   при  формуванні  статутного  капіталу, відображаються  у складі додаткового капіталу Визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають
   
   Податковий облік
   
   Отримання підприємством від засновників внесків у статутний капітал в межах зареєстрованого не є доходом.
   
   Внески засновників фізичних осіб як грошовими коштами, так і майном і немайновими правами не є об’єктом оподаткування ПДФО (ст.165.1.44 ПКУ)
   
   Внески засновників - юридичних осіб ТМЦ надає право на формування податкового кредиту (ст.198.1 ПКУ) та включення у витрати вартості ТМЦ як собівартості, амортизації чи витрат періоду. У податковому обліку внески майна від засновника (інвестора) прирівнюється до продажу майна, а отримання майна як внесок до статутного капіталу прирівнюється до його придбання.

По материалам Сервиском Аудит
Теги
Отключить рекламу
Комментарии
 • Бугемот
01.04.15 08:44

А сёдни чо? Разве не 01 апреля? Или тоже попал в запрет этот день? Админ, у тебя пинжак на спине в мелу!!! :))))))))))))))))

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • мартын боруля
01.04.15 08:50

лажа. В МСФО курсовые разницы по взносам в уставный капитал не могут отражаться в доходах/расходах. Дорогие аудиторы, прежде, чем такую чепуху городить, просто посмотрите на определение базовых категорий "доход" и "расходы". если вы сделаете такую простую вещь, то обнаружите (наверное с удивлением для себя), что никакие результаты от ОПЕРАЦИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ в прибылях/убытках не отражаются НИКОГДА. Как же вы экзамен на сертификат аудитора сдали?

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • ***
01.04.15 09:11

СПАСИБО

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • VVV
01.04.15 10:47

Добрый день! У меня вопрос по уменьшению Уставного капитала. УК был утвержен в сумме 220 000$, курс 7,90, в гривне 1 738 000,00. на 31.12.2014г осталась часть неоплаченного капитала 120 000$, курс 15,77, сумма в гривне 1 892 400. 09.02.2015г уменьшили УК до 100 000$. Пожалуйста, проверьте мои проводки и суммы: -уменьшаем УК Д-т 401 К-т 461 110 000$, сумма в гривне 869 000 (110 000*7,90) -отражаем курсовую разницу Д-т 425 К-т 461 865 000 грн (110 000$*(15,77-7,9)). Остаток после уменьшения УК на сч 461 10$, в гривне 157,70 (по курсу 31.12.14г). Спасибо!

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Наталія
01.04.15 11:27

мартын боруля какой Вы резкий, этот вопрос вообще-то дискуссионный, и постоянно обсуждается. Вопрос для Вас: если курсовые разницы имеют отрицательное значение у Вас допкапитал будет с минусом?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • nata
01.04.15 12:23

для VVV для того чтобы проверить проводки нужно знать причину уменьшения

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Lana
01.04.15 13:42

Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно почитать, если основные средства вносишь в уставный капитал предприятия, а через определенный период времени проходит списание с баланса этих основных средств, каким образом учитывать изменения уставного капитала?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • VVV
01.04.15 14:50

для Nata уменьшили УК, т.к. он не был весь оплачен.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • ннннда
01.04.15 15:45

для Lana 01.04.2015 13:42:0 после того как учредители внесли ОС в предприятие, собственником ОС стало предприятие и все что далее происходит с этими ОС не влияет на размер уставного капитала. Уставной капитал в бух учете = прописанному в уставе (это по ПсБО, по МСФО - можно учтывать на счетах только оплаченный, а отдельно в примечаниях или в балансе или в Ф3 указывать сумму всего зарегистрированного, но это не удобно, легче так как в ПсБО). То есть если вы продали, потеряли, списали ОС, то это отображается как доход/затраты, но не меняет сумму уставного. Аналогично если ваш уставник вносили деньгами, предприятие еще не работает и не получило доход, а зп и аренда уже пошла- вы же не будете корректировать уставник на сумму потраченных денег.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Ира С
01.04.15 16:57

Добрый день, подскажите пожалуйста, может ли раздел баланса "Власний капітал" иметь отрицательное значение, если очень большие убытки. Не грозит ли это необходимостью ликвидации для ООО? Спасибо

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • мартын боруля
01.04.15 21:20

2 Наталія Да я резкий. Ибо вконец уже заколупала бестолковость и самомнение многих доморощенных "специалистов", которые своими глупостями засоряют мозги нашему профессиональному сообществу. И никакой "дискуссионности" в этом вопросе нет. "Обсуждается" он только среди неграмотных. Любые операции, сопряженные со взносами собственников в капитал, относятся на капитал НАПРЯМУЮ. Без отражения доходов и затрат. Это азы современного бухучета. Конечно, в описанной Вами ситуации будет допкапитал с минусом. Вне всяких сомнений. Это прямое уменьшение чистых активов субъекта хозяйствования. А что Вас в этом собственно шпилит? Когда убытки отражаются в скобках в первом разделе пассива у Вас тоже возникают какие-то сомнения? 2ннннда а при чем здесь то, что "далее происходит"? мы говорим об операции с собственником, а не об операции с ОС. Контрагентом предприятия при отражении задолженности по взносу в капитал является собственник. Поэтому курсовые на такую задолженность не отражается на доходах/затратах. А если продаются ОС, ранее внесенные в УК, то контрагентом является не собственник.То есть это не операция с собственником. Поэтому по этой операции отражаются доходы/затраты. Шо не ясно?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • мартын боруля
01.04.15 21:29

2 Ира п.4 статьи 144 ГК: " Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації. Для тех, кто и здесь найдет "дискуссионность" поясню: чистые активы - это активы минус обязательства, то есть чистые активы=собственный капитал. Впрочем, Наталія, наверное, и этот тезис сочтет "дискуссионным". главное чтоб было что "пообсуждать".

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Торри
02.04.15 11:54

Подскажите, если взносы по увеличению УК были проведены в 2014г., а у Гос регистратора изменения проведены в 2015г,, что делать, как правильно оформить документально

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Таня
02.04.15 20:51

Помогите! Если учредитель внес в уставный фонд помещение давно, собственность оформил на себя, а теперь хочет вывести на себя обратно из уставного фонда, а внесет другими активами - помещение амортизировалось - балансовая стоимость уменьшилась - ему надо вернуть помещение и оплатить разницу в размере амортизации? или он внесет активы на сумму остаточной стоимости помещения по бухгалтерскому учету? Как отразить изменения в уставе? Напишите, если кто-то в курсе!

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Наталія
03.04.15 13:33

мартын боруля прошу прощения не было времени, для оскорблений окружающих, работа знаете ли. Обалдеть какой Вы агресивный, может стоит успокоительные попить? А то прям переживаю за Вас. Да и очень рада за Вас, что Вы понимаете что такое чистые активы. Поздравляю

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • світлана
21.04.15 14:30

Внески в статутний фонд вносилися грошовими коштами. Статутний фонд сформований повністю. На даний момент учасники товариства хочуть зменшити розмір статутного фонду, але повернути товарами , так як немає достатніх грошових коштів для повернення часток. Як це вплине на ПДВ, так як товари з ПДВ?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Комментирование новости отключено