Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Нужно ли увеличивать/уменьшать финансовый результат для определения объекта налогообложения налогом на прибыль на сумму начисленной амортизации, которая не была учтена в составе расходов при определении финансового результата в финансовой отчетности, а была отражена в составе капитальных инвестиций (Дт 15 Кт 13) и / или в составе незавершенного про

Нужно ли увеличивать/уменьшать финансовый результат для определения объекта налогообложения налогом на прибыль на сумму начисленной амортизации, которая не была учтена в составе расходов при определении финансового результата в финансовой отчетности, а была отражена в составе капитальных инвестиций (Дт 15 Кт 13) и / или в составе незавершенного про   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.03.2016 р. № 1043/10/14-29-15-02-20

   
   
   Чи потрібно збільшувати/зменшувати фінансовий результат для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток на суму нарахованої амортизації, що не була врахована у складі витрат при визначенні фінансового результату у фінансовій звітності, а була відображена у складі капітальних інвестицій (Дт 15 Кт 13) та/ або у складі незавершеного виробництва (Дт 23 Кт 13);
   
   - чи потрібно збільшувати/зменшувати фінансовий результат для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток на суму будь-яких витрат, що не мали впливу на визначення фінансового результату звітного періоду, а були відображені в бухгалтерському обліку за рахунок прибутку (рахунок 44), однак, віднесені за видам витрат до різниць;
   
   - яким чином відобразити в декларації коригування доходу щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом ІІІ ПКУ в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, та витрат щодо товарів (результатів робіт, послуг) отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом ІІІ ПКУ, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг),оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати?
   
   Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ з 1 січня 2015 року об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.
   
   Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, об'єкт оподаткування визначається з урахуванням коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, зокрема різниці, які збільшують/зменшують фінансовий результат до оподаткування, передбачені статтями 138-141 ПКУ.
   
   Для цілей підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
   
   Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог статті 138 ПКУ.
   
   Розрахунок амортизації основних засобів для визначення об'єкта оподаткування здійснюється у порядку, встановленому пунктом 138.3 статті 138 ПКУ.
   
   Згідно з пунктом 11 підрозділу 4 розділу XX ПКУ при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
   
   Відповідно до пункту 138.1 статті 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Отже, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, незалежно від того, чи врахована така сума у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування у фінансовій звітності.
   
    Згідно з пунктом 138.2 статті 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПКУ.
   
    У різі відображення в бухгалтерському обліку витрат за рахунок прибутку (рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)) фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, підлягатиме коригуванню (збільшенню або зменшенню) на різниці, передбачені положеннями розділу ІІІ ПКУ.
   
   Щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) та/або отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III ПКУ, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, то пунктом 1 підрозділу 4 розділу XX ПКУ встановлено, що розділ III застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ.
   
   У разі відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) після набрання чинності розділом III цього Кодексу в рахунок авансів, отриманих до такої дати, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, та здійснені після дати набрання чинності ПКУ, за умови, що вони не були включені до складу валових витрат, визнаються витратами на дату відвантаження таких товарів (виконання робіт, надання послуг) (останній абзац пункту 1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ).
   
   Крім того, пунктом 7 підрозділу 4 розділу XX ПКУ встановлено, що дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III ПКУ в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.
   
   Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III ПКУ, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування.
   
   Норми ПКУ, в редакції з 01.01.2015 не містять положень стосовно коригування фінансового результату до оподаткування на суми доходу щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III ПКУ в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, та витрат щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III ПКУ, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати.
   
    Поряд з цим, відповідно до пункту 46.4 статті 46 ПКУ якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
   
   У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, для якого ПКУ встановлено обов'язок подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.
   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления