Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О корректировке финансового результата до налогообложения на суммы процентов по кредитам, займам и другим долговым обязательствам

О корректировке финансового результата до налогообложения на суммы процентов по кредитам, займам и другим долговым обязательствам   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.07.2016 р. № 16197/6/99-99-15-02-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
   
   Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
   
   Пунктом 140.2 ст. 140 Кодексу встановлено, що для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених п. 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
   
   Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.
   
   Під борговими зобов’язаннями для цілей цього пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення (п. 140.1 ст. 140 Кодексу).
   
   Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).
   
   Щодо питання 1
   
   Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу при розрахунку обмеження суми процентів, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування, використовується, зокрема сума фінансових витрат за даними фінансової звітності. У фінансовій звітності фінансові витрати відображаються у рядку 2250 "Фінансові витрати" форми N 2 "Звіт про фінансові результати" додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73.
   
   Оскільки згідно з п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, за роз’ясненнями з питань врахування у рядку 2250 Звіту про фінансові результати курсових різниць за кредитами, отриманими в іноземній валюті, пропонуємо звернутись до Міністерства фінансів України.
   
   Щодо питання 2
   
   У разі якщо у звітному періоді при розрахунку суми перевищення відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення за рахунок від’ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат збільшується на всю суму нарахованих у такому періоді відсотків за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами. При цьому у зазначеному звітному періоді не враховуються у зменшення фінансового результату до оподаткування проценти, які перевищують суму обмеження, визначену п. 140.2 ст. 140 Кодексу, у минулих звітних періодах.

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления