Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О подтверждении статуса неприбыльной организации для освобождения от налога на прибыль в Украине

О подтверждении статуса неприбыльной организации для освобождения от налога на прибыль в Украине   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.04.2016 р. № 8195/10/26-15-12-05-11

   
   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист « » щодо підтвердження статусу неприбуткової організації для звільнення від податку на прибуток в Україні і в межах компетенції, повідомляє.
   
   Відповідно до пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), платниками податку на прибуток є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті.
   
   Згідно з п.133.4 ст.133 Кодексу не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
   
   Критерії віднесення підприємств, установ та організацій до неприбуткових встановлено пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а саме: неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).
   
   Відповідно до пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вищезазначеним вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема можуть бути віднесені громадські об`єднання.
   
   Правову основу і регламентацію діяльності громадських об`єднань встановлено Законом України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об'єднання» (далі – Закон № 4572), відповідно до статті 1 якого громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
   
   Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.
   
   Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
   
   Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.
   
   Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
   
   Вимоги до засновників громадського обєднання визначені в ст.7 Закону №4572, а саме передбачено наступне.
   
   Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.
   
   Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
   
   Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.
   
   Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.
   
   Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
   
   Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
   
   Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку.
   
   Відповідно до п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу.
   
   Таким чином, для віднесення до неприбуткових організацій в розумінні Кодексу, громадське обєднання, зокрема, повинно бути утворене та зареєстроване в порядку, визначеному Законом № 4572.
   
   Що стосується питання внесення в Реєстр, то до затвердження Кабінетом Міністрів України нового порядку ведення Реєстру (включення або вилучення з Реєстру) відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, ареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799 (далі – Положення).
   
   Згідно до Положення Положення), внесення установ, організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій з присвоюванням ознаки неприбутковості здійснюється після розгляду заяви за формою 1-РН (додаток 1 до цього Положення) та копії установчих документів.
   
   За результатами розгляду заяви, установчих документів неприбуткової установи та організації на відповідність нормам п. 133.4 ст. 133 ПКУ приймається рішення про:
   
   - внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;
   
   - відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру;
   
   - присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.
   
   Враховуючи вищенаведене, прийняття рішення про внесення до Реєстру та присвоєння ознаки неприбуткових установ та організацій відбувається після розгляду територіальним органом ДФС за місцезнаходженням такої організації пакета документів, який включає заяву за формою 1-РН та копії установчих документів, зареєстрованих згідно діючого законодавства в органах державної реєстрації.
   
   Отже, громадські об`єднання, внесені до Реєстру, не є платниками податку на прибуток, тобто вони не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, спрямованих виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
   
   Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   
   Заступник начальника
Е.М.Пруднікова

   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления