Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О получении публичной информации о нормативном документе, согласно которому налоговой декларации экологического налога предоставлен статус документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей субъекта хозяйствования

О получении публичной информации о нормативном документе, согласно которому налоговой декларации экологического налога предоставлен статус документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей субъекта хозяйствования   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.01.2016 р. № 1138/10/26-15-11-04-18

   
   
   Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло запит ... щодо отримання публічної інформації стосовно нормативного документу, згідно якого податковій декларації екологічного податку надано статус документу, який надає права або звільняє від обов’язків суб’єкта господарювання, в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Згідно із частиною першою статті 1 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із змінами і доповненнями встановлено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь - якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
   
   Частиною 2 статті 19 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96 – ВР органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   При цьому, функції, правові основи діяльності, а також обсяг прав, обов’язків та відповідальність посадових осіб контролюючих органів визначено Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI ( із змінами та доповненнями) (далі - Кодекс).
   
   Статтею 1 розділу І Кодексу визначено сферу його дії, а саме Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Так, відповідно до пункту 41.1 статті 41 Кодексу контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію
   
   державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
   
   Функції контролюючих органів наведені у статті 19 1 Кодексу.
   
   Обов’язки та права платників податків визначені в статтях 16 та 17 Кодексу.
   
   Податковим обов'язком, відповідно до статті 36 Кодексу, визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.
   
   Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором.
   
   Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.
   
   Виконання податкового обов’язку визначено статтею 38 Кодексу.
   
   Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.
   
   Спосіб, порядок та строки виконання податкового обов'язку встановлюються Податковим кодексом та законами з питань митної справи.
   
   Справляння екологічного податку здійснюється відповідно до положень розділу VIII « Екологічний податок » Кодексу.
   
   Платниками податку, відповідно до пункту 240.1 статті 240 Кодексу, є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
   
   - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
   
   - скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
   
   - розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
   
   - утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
   
   - тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
   
   Відповідно до пункту 249.1 статті 249 Кодексу суми податку обчислюються за податковий ( звітний ) квартал платниками податку.
   
   Базовий податковий ( звітний ) період дорівнює календарному кварталу відповідно до пункту 250.1 статті 250.
   
   Пунктом 46.1 статті 46 Кодексу визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
   
   Форма Податкової декларації екологічного податку затверджена Наказом Міністерством фінансів України від 17.08.2015 № 715 « Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку ».
   
   Згідно з пунктом 7.2 статті 7 Кодексу під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування.
   
   Пунктом 30.1 статті 30 Кодексу визначено, що податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.
   
   У відповідності до п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу платник податків може звернутися до контролюючого органу за безоплатною консультацією з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.
   
   Одночасно ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва створені та функціонують консультаційні центри з питань застосування норм Податкового кодексу, тому у разі виникнення додаткових питань суб’єкт господарювання має право звернутись до податкового органу за основним місцем реєстрації.
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления