Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Щодо коригування (зменшення) доходів з податку на прибуток та податкових зобов’язань з податку на додану вартість при форс-мажорних обставинах, засвідчених сертифікатами Торгово-промислової палати України (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 05.09.2016 № 19706/10/26-15-12-05-11)

Щодо коригування (зменшення) доходів з податку на прибуток та податкових зобов’язань з податку на додану вартість при форс-мажорних обставинах, засвідчених сертифікатами Торгово-промислової палати України (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 05.09.2016 № 19706/10/26-15-12-05-11)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ЛИСТ

№ 19706/10/26-15-12-05-11 від 05.09.2016

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_», щодо коригування (зменшення) доходів з податку на прибуток та податкових зобов’язань з податку на додану вартість при форс-мажорних обставинах, засвідчених сертифікатами Торгово-промислової палати України, та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Визначення форс-мажорних обставин встановлено п. 2 ст. 141 Закону України від 02.12.1997 № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні», із змінами і доповненнями (далі – Закон № 671), а саме: форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю (п. 1 ст. 141Закону № 671).

Відповідно до абз. «ж» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), безнадійна заборгованість – заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством.

Враховуючи зазначене, форс-мажорні обставини вживаються в значенні безнадійної заборгованості, та обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Оскільки, згідно листа «_», оплата за Актами наданих послуг (оренди) здійснена у повному обсязі, доходи та податкові зобов’язання по зазначених послугах враховані у фінансовій та податковій звітності, то підстави для коригування (зменшення) доходів та податкових зобов’язань з податку на додану вартість відсутні. 

Поряд з цим, слід зазначити, що статтею 36 ПКУ визначено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.


Заступник начальника                                              Е.М.Пруднікова

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления