Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного пунктом 6 додатку 1 до Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014 - 2018) від 27.06.2016 р. , ратифікованого Законом України від 22.09.2016 р. № 1542-VIII (лист ДФС від 01.02.2018 р. № 406/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного пунктом 6 додатку 1 до Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014 - 2018) від 27.06.2016 р. , ратифікованого Законом України від 22.09.2016 р. № 1542-VIII (лист ДФС від 01.02.2018 р. № 406/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.02.2018 р. № 406/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного пунктом 6 додатку 1 до Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014 - 2018) (далі - Програма) від 27.06.2016 р. (далі - Угода від 27.06.2016 р.), ратифікованого Законом України від 22 вересня 2016 року N 1542-VIII, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Пунктами 1 - 3 статті 2 Угоди від 27.06.2016 р. визначено, що юридичні особи України беруть участь у непрямих заходах, що стосуються ядерного поділу, безпеки та радіаційного захисту, як передбачено Програмою, що фінансуються з бюджету Союзу 2016 року та надалі, на тих же умовах, які застосовуються до юридичних осіб держав - членів Союзу, відповідно до правил та умов, передбачених чи згаданих в Угоді від 27.06.2016 р. та додатках до неї. Для вищезгаданих непрямих заходів, що фінансуються з бюджетів Союзу 2014 та 2015 років, юридичні особи з України вважаються такими ж, як юридичні особи з неасоційованих третіх країн.

Юридичні особи України беруть участь у непрямих заходах, що стосуються термоядерних досліджень та розвитку, передбачених Програмою, що фінансуються з бюджету Союзу 2017 року та надалі, на тих же правилах та умовах, які застосовуються до юридичних осіб держав - членів Союзу, відповідно до умов, передбачених чи згаданих в Угоді від 27.06.2016 р. та додатках до неї. Для вищезгаданих непрямих заходів, що фінансуються з бюджетів Союзу 2014, 2015 та 2016 років, юридичні особи з України вважаються такими ж, як юридичні особи з неасоційованих третіх країн.

Юридичні особи України беруть участь у діяльності Об'єднаного дослідницького центру, що фінансується з бюджету Союзу 2016 року і в подальшому, на тих же умовах, що застосовуються до юридичних осіб держав - членів Союзу.

Відповідно до пункту 1 додатку 1 до Угоди від 27.06.2016 р. з метою участі України у Програмі, юридична особа України визначається як будь-яка фізична або юридична особа, заснована в Україні, створена і визнана у встановленому національним законодавством порядку, яка володіє правоздатністю і може, діючи від свого імені, користуватись правами та нести обов'язки. У випадку фізичних осіб, під посиланням на створення мається на увазі постійне місце проживання.

Згідно з пунктом 6 додатку 1 до Угоди від 27.06.2016 р. Україна буде вживати всіх необхідних заходів, у міру необхідності, щоб гарантувати, що товари і послуги, придбані в Україні або імпортовані в Україну, які фінансуються відповідно до грантових договорів або контрактів, укладених для реалізації заходів у рамках Угоди від 27.06.2016 р., звільняються від митних зборів, імпортних мит та інших податкових платежів, у тому числі ПДВ, які застосовуються в Україні.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу України (далі - ПКУ) (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Статтею 3 розділу І ПКУ визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а", "б" і "в" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України;

ввезення товарів на митну територію України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Відповідно до підпункту 14.1.244 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ під товарами розуміються матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

В цілях оподаткування операцій з переміщення майна та енергії через митний кордон України термін "товари" вживається у значенні, визначеному Митним кодексом України (далі - МКУ). Так, у розумінні МКУ, товари - це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі (підпункт 57 пункту 1 статті 4 МКУ).

Правила визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ встановлено статтею 187 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів/послуг, ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ визначено переліки операцій, які звільняються (тимчасово звільняються) від оподаткування ПДВ.

Пунктом 197.11 статті 197 розділу V ПКУ передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, операцій з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Слід зазначити, що режим звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на осіб, а на операції.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункти 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).

Для операцій, що оподатковуються ПДВ, і операцій, звільнених від оподаткування податком, складаються окремі податкові накладні (пункт 201.5 статті 201 розділу V ПКУ). Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, також підлягають реєстрації в ЄРПН (пункт 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).

Враховуючи викладене, у разі, якщо платником податку здійснюється операція з постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ, то такий платник податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ за правилом "першої події" відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцію.

У разі якщо платником податку здійснюється операція з постачання товарів/послуг, яка звільняється від оподаткування ПДВ (у тому числі відповідно до чинних міжнародних договорів), то такий платник податку податкові зобов’язання з ПДВ не визначає, але зобов’язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Щодо коштів, які отримуються платником податку з бюджету Союзу 2014 - 2017 року відповідно до грантових договорів або контрактів, укладених згідно з Угодою від 27.06.2016 р., повідомляємо, що у разі якщо такі кошти не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються платником податку, то при їх отриманні платник податку податкові зобов’язання з ПДВ не визначає, оскільки відсутній об’єкт оподаткування ПДВ.

Крім того повідомляємо, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання вичерпної індивідуальної податкової консультації з порушеного питання, а тому у разі необхідності пропонуємо повторно звернутися до контролюючого органу із наданням детального опису здійснюваних операцій та копій документів (у тому числі відповідних договорів), що стосуються таких операцій.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться