Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо практичного застосування норм Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI та ПКУ особами, які провадять незалежну професійну діяльність (лист від 24.01.2018 р. № 272/С/99-99-13-02-01-14/ІПК)

Щодо практичного застосування норм Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI та ПКУ особами, які провадять незалежну професійну діяльність (лист від 24.01.2018 р. № 272/С/99-99-13-02-01-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.01.2018 р. № 272/С/99-99-13-02-01-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула запит адвоката, щодо практичного застосування норм Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) та Податкового кодексу України (далі - ПКУ) особами, які провадять незалежну професійну діяльність і повідомляє, що відповідь надається згідно з норм законодавства, що діяли до 01.01.2018 р.

Дія Закону N 2464 поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок). Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону (частина перша статті 2 Закону N 2464).

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

База оподаткування для доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, регламентується статтею 178 розділу IV ПКУ.

Згідно з п. 164.1 ст. 164 ПКУ чистий річний оподатковуваний дохід визначається відповідно до п. 178.3 ст. 178, а саме оподатковуваним доходом є чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними у податковій декларації (пункт 178.7 статті 178 ПКУ).

Пунктом 178.6 статті 178 ПКУ визначено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат, форму та порядок заповнення якої затверджено наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. N 481 "Про затвердження форми Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення" (далі - Книга), на підставі якої здійснюється заповнення Податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація).

Відповідно до Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), затвердженої наказом ДПС України від 24.12.2012 р. N 1185, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, при визначенні сукупного чистого доходу мають право на включення до переліку витрат сплаченої суми єдиного внеску.

Отже, сума єдиного внеску, сплачена фізичною особою, яка забезпечує себе роботою самостійно - займається незалежною професійною діяльністю, включається до витрат того звітного періоду, в якому вона сплачена.

Відповідно до порядку ведення Книги, щоденно відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Зокрема, сума доходу, отриманого від здійснення діяльності, у тому числі кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) відображається у графі 2 Книги.

У графі 5 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані із здійсненням діяльності.

У графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня, у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці.

У графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7.

Сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження діяльності (графи 6,7, 8) зазначається у графі 9.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються особами, які провадять незалежну професійну діяльність, для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Книга зберігається у особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Отже, згідно з приписами пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464, при визначені бази нарахування єдиного внеску, сума отриманого доходу (прибутку), яка зазначена в Декларації, поділеного на кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску, оскільки з 01.01.2017 р. Законом України від 06 грудня 2016 року N 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" змінено механізм розподілу доходу (прибутку), отриманого від діяльності осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб в межах звітного періоду.

Оскільки обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією платників здійснюється на підставі даних Декларації, то сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі статтею 178 розділу IV ПКУ зазначена в рядку 10.8 розділу II Декларації, повинна збігатися з даними зазначеними у графі 2 таблиці 3 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску згідно з додатком 5 (далі - Звіт) до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435.

У графі 2 "Сума доходу, заявлена в податковій декларації" таблиці 3 Звіту відображається в розрізі місяців сума отриманого доходу (прибутку), яка зазначена в Декларації, поділена на кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску, без врахування максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок.

При цьому, у разі відсутності доходу (прибутку) у звітному році або в окремих місяцях, коли така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску (на підставі даних Книги обліку доходів та витрат) у даній графі проставляється прочерк.

Отже, сума чистого доходу за рік у рядку "Усього" графи 2 Звіту повинна відповідати сумі чистого оподатковуваного доходу, зазначеній у рядку 10.8 Декларації.

У графі 3 "Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску" таблиці 3 Звіту зазначається дохід, відображений у графі 2 Звіту, з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску в розрізі кількості місяців звітного року, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску.

Якщо сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, в розрізі місяців графи 2 Звіту менша за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, вона переноситься до графи 3 Звіту без змін.

Якщо сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, в розрізі місяців графи 2 Звіту більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, то у графі 3 Звіту в розрізі місяців зазначається максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску.

Якщо отриманий дохід в розрізі місяців менше розміру мінімальної заробітної плати, то особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, з метою виконання вимог абзацу першого пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 в графі 3 Звіту в розрізі місяців необхідно вказати сума доходу в розмірі мінімальної зарплати.

У разі якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році, він зобов’язаний на виконання вимог абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 самостійно визначити базу нарахування в місяцях, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, при цьому база нарахування єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, та відобразити самостійно визначену базу нарахування у графі 3 Звіту.

Додатково повідомляємо, що Закон N 2464 не містить заборони щодо сплати єдиного внеску за наявності у особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, розрахункового рахунку сплачувати єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

Крім того, повідомляємо, що згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться