Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Рекомендації щодо проведення камеральної перевірки декларації акцизного податку (лист ДФС від 22.11.2016 р. N 37477/7/99-99-12-03-03-17)

Рекомендації щодо проведення камеральної перевірки декларації акцизного податку (лист ДФС від 22.11.2016 р. N 37477/7/99-99-12-03-03-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.11.2016 р. № 37477/7/99-99-12-03-03-17

Про направлення документів

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС

 

Державна фіскальна служба України направляє для використання в роботі рекомендації щодо проведення камеральних перевірок декларацій акцизного податку, а також примірник форми Акта про результати камеральної перевірки даних.

Додатки: на 24 арк. у 1 прим.

 

Голова

Р. М. Насіров

 

 

Додаток

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення камеральної перевірки декларації акцизного податку

I. Загальні положення

1. Ці Рекомендації запроваджуються з метою організації роботи щодо проведення камеральних перевірок декларацій акцизного податку, даних Єдиного реєстру акцизних накладних, системи електронного адміністрування реалізації пального та здійснення контролю за справлянням акцизного податку, в т. ч. з використанням даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість.

2. При проведенні камеральної перевірки використовуються такі нормативно-правові акти:

Закон України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", зі змінами;

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Податковий кодекс), зі змінами;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1215 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1257 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1260 "Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку";

постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236 "Про Державну фіскальну службу України";

постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального";

постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 114 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних";

наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 N 14 "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 105/26550 (далі - наказ N 14);

наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 N 422 "Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.2016 за N 751/28881;

наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 N 1204 "Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2016 за N 124/28254 (далі - наказ N 1204);

наказ Державної фіскальної служби України від 31 липня 2014 року N 22 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків" (далі - наказ N 22);

інші нормативно-правові акти, що регулюють питання ведення фінансово-господарської діяльності платників податків і використовуються при визначенні грошових зобов'язань з акцизного податку.

II. Проведення камеральної перевірки декларації акцизного податку, Єдиного реєстру акцизних накладних, даних системи електронного адміністрування реалізації пального та контроль за справлянням акцизного податку

1. Під час прийняття декларації акцизного податку перевіряється наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 ст. 48 розділу II Податкового кодексу. Інші показники, зазначені в поданій декларації акцизного податку, до її прийняття перевірці не підлягають. До частини декларації, яка заповнюється посадовою особою контролюючого органу, заноситься дата внесення даних декларації до електронної бази податкової звітності та ставиться підпис, ініціали, прізвище цієї посадової особи.

2. Зареєстровані в контролюючому органі декларації акцизного податку підлягають камеральній перевірці.

3. У цих Рекомендаціях термін "камеральна перевірка" використовується у значенні, визначеному в пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 розділу II Податкового кодексу.

4. Камеральні перевірки декларацій акцизного податку проводяться посадовими особами підрозділу, на який покладено функції адміністрування акцизного податку, контролюючого органу за місцем реєстрації платників (основним та неосновним) у порядку, визначеному статтею 76 розділу II Податкового кодексу.

5. Камеральну перевірку даних, заявлених у декларації акцизного податку, контролюючий орган проводить протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку її подання, а якщо декларація акцизного податку подана пізніше - за днем її фактичного подання.

6. У разі виявлення під час камеральної перевірки Декларації помилок, допущених працівником підрозділу приймання та обробки податкової звітності при введенні до електронної бази податкової звітності з паперового носія, така інформація передається до підрозділу приймання та обробки податкової звітності шляхом направлення службової записки з метою усунення помилки.

7. Якщо за результатами камеральної перевірки не встановлено порушень, робиться відповідна позначка в частині декларації акцизного податку, що заповнюється посадовою особою контролюючого органу, яка проводила камеральну перевірку, ставиться її підпис, ініціали, прізвище та дата перевірки, та відмітка в ІС "Податковий блок".

8. У разі встановлення порушення складається у двох примірниках Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у декларації акцизного податку (далі - Акт), що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 та п. 86.2 ст. 86 розділу II Податкового кодексу.

Після складання Акта в декларації акцизного податку платника робиться відповідна позначка у частині, яка заповнюється посадовою особою контролюючого органу, за результатами камеральної перевірки Декларації, та відмітка в ІС "Податковий блок".

Зразок форми Акта наведено в Додатку до цих Рекомендацій.

В Акті поруч з його назвою робиться відмітка (відмітки) X у відповідному полі (відповідних полях) залежно від виду порушень (помилок).

Вступна частина Акта повинна містити такі дані:

найменування контролюючого органу та його місцезнаходження;

дата та реєстраційний номер Акта;

місце складання Акта;

посада, прізвище, ініціали посадової особи контролюючого органу, що проводила перевірку;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, податковий номер платника податку (код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) платника податків відповідно до установчих документів;

відповідальні особи платника податків у періоді, що перевіряється, - керівник та головний бухгалтер платника податків або фізична особа - платник податків, або уповноважена особа платника податків (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта);

предмет перевірки;

перелік документів, систем, реєстрів, які використано при проведенні перевірки (декларація акцизного податку за звітний (податковий) період із зазначенням дати та номеру реєстрації в контролюючому органі, система електронного адміністрування ПДВ, Система електронного адміністрування реалізації пального, Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального тощо).

В Акті обов'язково заповнюються таблиці:

"предмет перевірки", де обов'язково повинен бути заповнений хоча б один з рядків таблиці;

"При перевірці використано", в якому зазначається перелік документів, систем, використаних при перевірці. При цьому дані в таблиці повинні відповідати даним, зазначеним у плані перевірки. Так, якщо в плані перевірки заповнений рядок "Декларація акцизного податку", крім заповнення такого рядка в таблиці "При перевірці використано" обов'язково заповнюються рядки, в яких зазначаються документи і системи, які використовуються при проведенні перевірки. Зокрема, перелік акцизних накладних, дані щодо реєстрації платника в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального тощо;

"Перевіркою встановлено" (щодо кожного з встановлених порушень у відповідному рядку четвертої графи робиться відмітка "X"), Результати перевірки за пунктами 5, 6, 7 таблиці "Перевіркою встановлено" оформлюються у вигляді додаткових таблиць з відображенням показників, у яких допущено порушення (помилку). У випадку відсутності порушень, зазначених пунктами 5, 6, 7 таблиці "Перевіркою встановлено", додаткові таблиці не складаються і не друкуються;

"Висновки" (щодо кожного з встановлених перевіркою порушень, зазначених у таблиці "Перевіркою встановлено", у відповідному рядку третьої графи робиться відмітка "X").

Обов'язково зазначається також інформація щодо реалізації результатів перевірки про дату та номер:

направлення Акта (засобами електронного зв'язку з електронним цифровим підписом посадової особи контролюючого органу, яка склала акт, або поштою), якщо примірник Акта не отриманий платником);

надання відповіді про результати розгляду заперечень платника податків (у випадку надання платником таких заперечень);

податкового повідомлення-рішення (податкових повідомлень-рішень).

В Акті обов'язково зазначаються:

зміст порушення, пункти і статті порушених нормативно-правових актів;

при перевірці Декларації:

номери рядків, у яких платником допущені помилки;

об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, самостійно обчислені платником податку і задекларовані в декларації акцизного податку;

об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, визначені в ході камеральної перевірки;

сума заниження/завищення податкових зобов'язань;

сума заниження/завищення платником штрафних санкцій (п. 50.1 ст. 50 розділу II Податкового кодексу) та/або пені (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу), внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах;

при порушенні правил реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального - вартість реалізованого пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального;

при неподанні (несвоєчасному поданні) Декларації - дата, на яку платником не подана Декларація, або кількість днів порушення граничного терміну подання Декларації;

перелік акцизних накладних / розрахунків коригування, граничний термін реєстрації яких порушено із зазначенням кількості днів порушення;

при порушенні термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань з акцизного податку - кількість календарних днів порушення.

9. У ході камеральної перевірки необхідно здійснити порівняння показників декларації акцизного податку з наявною податковою інформацією такого платника, що містяться у

3) АСМО "Інспектор-2006";

4) Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального;

5) Системі електронного адміністрування реалізації пального;

6) Єдиному реєстрі податкових накладних;

7) Єдиному реєстрі акцизних накладних;

8) звітах N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", звітів N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв", звітів N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів";

9) реєстрів ліцензій;

та інших джерел (залежно від наявності та необхідності).

1. У разі виявлення камеральною перевіркою факту заниження/завищення платником податкових зобов'язань, неподання або несвоєчасного подання Декларації, порушення про вид сплати (перерахування) акцизного податку, порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах (здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального), порядку реєстрації акцизних накладних, посадова особа підрозділу контролюючого органу, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку, готує та направляє платникові податкові повідомлення-рішення за формами та згідно з Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом N 1204.

2. У випадку виявлення перевіркою фактів завищення платником грошових зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій (п. 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу) та/або завищення/заниження пені, передбаченої пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу, які зазначаються в Розрахунку суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, посадова особа контролюючого органу, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку, пропонує платник; подати уточнену Декларацію.

У разі виявлення перевіркою фактів заниження вищевказаних грошових зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій, посадова особа контролюючого органу, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку складає Акт та готує і направляє платникові податкове повідомлення-рішення за формами та згідно з Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом N 1204.

У випадку виявлення перевіркою фактів здійснення платником операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального (порушення вимог підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України) посадова особа контролюючого органу, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку, готує та направляє платникові податкове повідомлення-рішення за формами та згідно з Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом N 1204, пропонує платнику зареєструватись платником акцизного податку з реалізації пального, якщо така реєстрація не здійснена на дату проведення перевірки, та подати Декларацію (уточнену Декларацію).

У випадку виявлення перевіркою відсутності з вини платника реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування (порушення вимог підпункту 231.6 пункту 231 статті 231 розділу VI Податкового кодексу України) посадова особа контролюючого органу, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку, готує та направляє платникові податкове повідомлення-рішення за формами та згідно з Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом N 1204, пропонує платнику подати Декларацію (уточнену Декларацію).

III. Особливості проведення камеральної перевірки Декларації акцизного податку

1. При перевірці правильності заповнення граф Декларації та додатків до неї необхідно встановити дотримання вимог Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом N 14.

2. Під час перевірки необхідно враховувати результати актів перевірок платника податків (за наявності).

3. Під час перевірки Декларації акцизного податку та додатків до неї необхідно визначити:

3.1. наявність у платника діючих у звітному періоді та призупинених ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизними товарами, яка підлягає ліцензуванню згідно з законодавством;

3.2. наявність реєстрації платника у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального;

3.3. правильність застосування розміру ставок акцизного податку та періоду їх запровадження;

3.4. правильність застосування курсу гривні до євро при розрахунку податкових зобов'язань з акцизного податку;

3.5. правомірність застосування платником податків пільг з акцизного податку із урахуванням Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідника інших податкових пільг:

застосування нульової ставки або знижених ставок податку на підакцизні товари (продукцію);

визначення операцій га оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком, зокрема, при експортних операціях наявність належно оформлених митних декларацій;

3.6. правомірність визначення платником податків суми коригування податкового зобов'язання;

3.7. правильність обчислення суми податкових зобов'язань з акцизного податку;

3.8. правильність відображення заявки на поповнення обсягу залишку пального та коригування до такої заявки при його наявності;

3.9. правильність обчислення штрафних санкцій (п. 50.1 ст. 50 розділу II Податкового кодексу) та/або пені (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу), які зазначаються внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах тощо.

3.10. співставлення відповідності даних у додатках до декларації із даними у декларації.

4. При перевірці розділу А Декларації та додатків до неї необхідно звірити відповідність даних журналу обліку погашення податкових векселів (податкових розписок), актів про фактично отриману кількість спирту, сплачених сум акцизного податку до придбання спирту етилового, втрат спирту при транспортуванні та в процесі виробництва готової продукції у межах затверджених норм (накази Держспецмонополії України від 10.02.2000 N 14 "Про затвердження Норм природних втрат спирту етилового при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним, автомобільним транспортом та Інструкції про порядок їх застосування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.02.2000 за N 111/4332, від 13.03.2000 N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Норм гранично допустимих втрат спиртовмісних сировини і напівфабрикатів при транспортуванні, зберіганні та виробництві безалкогольної продукції та Інструкції про порядок застосування Норм втрат спирту етилового і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2000 за N 234/4455 та N 235/4456, від 31.03.2000 N 30 "Про затвердження Норм втрат спирту і готової продукції в лікеро- горілчаному виробництві") та актів перевірок щодо дотримання норм втрат спирту при транспортуванні та в процесі виробництва готової продукції (за наявності).

5. При перевірці розділу В Декларації та додатків до неї необхідно:

перевірити реєстрацію платника в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального;

звірити відповідність показників з даними журналу обліку погашення податкових векселів, митних декларацій, АСМО "Інспектор-2006", системи електронного адміністрування податку на додану вартість, Системи електронного адміністрування реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних тощо.

6. Для платників, як здійснюють реалізацію пального і заповнюють розділ II додатку 6 до Декларації, при перевірці розділу Д Декларації та додатків до неї необхідно:

перевірити реєстрацію платника в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального у звітному податковому періоді;

звірити відповідність показників з даними Системи електронного адміністрування реалізації пального, системи електронного адміністрування податку на додану вартість, Єдиного реєстру акцизних накладних.

7. Якщо за наслідками перевірки та отриманої податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків чинного законодавства в частині акцизного податку, або встановлено недостовірність даних, що містяться у Декларації, на підставі пп. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 розділу I Податкового кодексу, до платника податків направляється звернення щодо надання пояснення та документального підтвердження.

У разі ненадходження пояснень та документального підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту підрозділ, до функцій якого віднесено адміністрування акцизного податку, готує висновок відповідно до пп. 1.2.2 п. 1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом N 22 (пп. 78.1.1 та 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 розділу II Податкового кодексу).

IV. Особливості складання Акта у випадку неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності

1. Підрозділ, до функцій якого входить приймання і комп'ютерна обробка податкової та іншої звітності, здійснює формування реєстрів поданої податкової звітності (Декларацій) та передачу паперових носіїв такої платників до підрозділу, який здійснює адміністрування акцизного податку. Підрозділом, на який покладено функції адміністрування акцизного податку, вживаються заходи щодо виявлення несвоєчасно поданих та неподаних Декларацій.

2. Посадова особа контролюючого органу в обов'язковому порядку зобов'язана визначити перелік платників, які відповідно до п. 49.21 ст. 49 Податкового кодексу України зобов'язані подавати Декларацію незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді:

мають діючі та призупинені ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизними товарами, яка підлягає ліцензуванню згідно з законодавством;

здійснюють реалізацію пального.

3. У разі встановлення неподання (несвоєчасного подання) Декларації, посадовою особою контролюючого органу складається Акт, у якому фіксується зміст порушення з зазначенням обґрунтування порушених нормативно-правових актів та конкретних пунктів і статей, при цьому обов'язково вказується граничний термін подання податкової звітності згідно з Податковим кодексом України та дата фактичного отримання контролюючим органом Декларації.

4. Якщо платником податку не подано в установлений Податковим кодексом України строк Декларацію, готується висновок відповідно до пп. 1.2.2 п. 1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом N 22 (пп. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 розділу II Податкового кодексу України).

V. Особливості складання Акта у випадку порушення граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань

1. Після закінчення граничного терміну сплати узгодженого податкового зобов'язання підрозділами, на які покладено функції адміністрування акцизного податку, аналізується повнота його сплати.

2. У разі якщо платник сплачує узгоджені грошові зобов'язання після граничного терміну сплати, визначеного Податковим кодексом України, посадовою особою контролюючого органу складається Акт, у якому фіксуються порушення та вказуються конкретні пункти і статті порушених нормативно-правових актів. При цьому обов'язково зазначаються граничний термін сплати, дата фактично зарахованих податкових зобов'язань до відповідних бюджетів, кількість днів затримки та сплачена сума.

VI. Особливості складання Акта у випадку порушення граничних термінів реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування акцизних накладних

1. При виявленні випадків порушення платником граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних посадовою особою контролюючого органу складається Акт, у якому надається перелік таких накладних / розрахунків коригування із зазначенням кількості днів порушення граничного терміну реєстрації.

 

Директор Департаменту
податків і зборів з юридичних осіб

О. Г. Лишенко

 

 

Додаток
до Рекомендацій щодо проведення камеральної перевірки декларації акцизного податку

 

ЗРАЗОК

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

 

АКТ
про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у декларації акцизного податку

щодо неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності
щодо порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах (здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального)
щодо порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних
щодо виявлених помилок (порушень)
щодо порушення граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань

          ___. ___. 20__ року N ____________
                        (дата)

________________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи контролюючого органу)

На підставі пункту 20.1.4 статті 20 розділу I Податкового кодексу України, у порядку статті 76 розділу II Податкового кодексу України проведено камеральну перевірку
_____________________________________________________________________________________.
            (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами,
                                            податковий номер платника податку
1 або серія та номер паспорта2)

відповідальними особами якого у періоді, що перевіряється, є:

Керівник або фізична особа - платник податку
або уповноважена особа _______________________________________________________________;
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                                                         або серія та номер паспорта)

головний бухгалтер ____________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
                                                                                                                  та номер паспорта)

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

N
з/п

Предмет перевірки

Зазначити необхідне відміткою (Х)

Дата, N документа (для декларацій)

Звітний період (для декларацій), календарний період, який перевіряється

1

Декларація акцизного податку

 

 

 

2

Дані системи електронного адміністрування реалізації пального

 

 

 

3

Дані Єдиного реєстру акцизних накладних

 

 

 

4

Дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість

 

 

 

5

Контроль за справлянням акцизного податку

 

 

 

 

При перевірці використано:

 

N
з/п

Найменування документа, системи

Зазначити необхідне відміткою (Х)

Дата, N документа, звітний період (для декларацій)

Звітний період (для декларацій), календарний період, який перевіряється (для систем)

1

Декларація акцизного податку

 

 

 

2

Дані системи електронного адміністрування реалізації пального

 

 

 

3

Дані Єдиного реєстру акцизних накладних

 

 

 

4

Дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість

 

 

 

5

Інша податкова інформація (вказати, яка саме інформація, документи, тощо)

 

 

 

 

Перевіркою встановлено:

 

N
з/п

Вид порушення

Зазначити необхідне відміткою (X)

Відповідальність

1

Неподання декларації акцизного податку
(порушення вимог пункту 49.21 та підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II, пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України)

 

 

Граничний строк подання Декларації за звітний період
___. ___. 20__ року.
(дата)

Фактично на дату складання акта камеральної перевірки
___. ___. 20__ року.
(дата акта)

Декларація за ____________ 20__ року не подана до
(звітний період)
контролюючого органу.

1.1

Такі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року не було застосовано штраф за таке порушення

 

абз. 2 пп. 120.1 статті 120

1.2

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

 

абз. 4 пп. 120.1 статті 120

2

Несвоєчасне подання декларації акцизного податку
(порушення вимог підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу IIпункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України).

 

 

Граничний строк подання Декларації за звітний період
___. ___. 20__ року.
(дата)

Фактичний строк подання Декларації за звітний період
___. ___. 20__ року.
(дата)

2.1

Такі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року не було застосовано штраф за таке порушення

 

абз. 2 пп. 120.1 статті 120

2.2

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

 

абз. 4 пп. 120.1 статті 120

3

Невиконання платником вимог, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 50.1 статті 50 ПК, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності

 

пп. 120.2 статті 120

4

Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах - здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального

 

пункт 117.3 статі і 117

Вартість реалізованого пального за звітний період ____________ гривень.

5*

Порушення платником податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних  / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 Податкового кодексу України
(порушення вимог абзацу першого пункту 231.6 статті 231 розділу VI Податкового кодексу України).

 

 

5.1*

порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

 

абз. 3 п. 1202.1 статті 120

5.2*

порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

 

абз. 4 п. 1202.1 статті 120

5.3*

порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

 

абз. 5 п. 1202.1 статті 120

5.4*

порушення терміну реєстрації до 61 до 00 календарних днів;

 

абз. 6 п. 1202.1 статті 120

5.5*

порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів

 

абз. 7 п. 1202.1

6*

Відсутність з вини платника реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування
(порушення вимог абзацу першого пункту 231.6 статті 231 розділу VI Податкового кодексу України).

 

абз. 2 п. 1202.2 статті 120

7*

Арифметична (методологічна) помилка (порушення), що не вплинула або вплинула на розрахунки з бюджетом**
(порушення підпункту пункту ___ статті ___ розділу ___ Податкового кодексу України, пункту ___ Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.201 5 N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 105/26550)

 

Стаття 123

8

Несвоєчасна сплата узгодженого податкового зобов'язання з акцизного податку у сумі ________ за ____________ 20__ року.
                                           (звітний період)

 

Стаття 126

(порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ розділу ___ Податкового кодексу України)

Граничний строк сплати узгодженого податкового зобов'язання

за ____________ 20__ року.
(звітний період)

___. ___. 20__ року.
(дата)

Фактично сплачено:

дата надходження коштів до бюджету ___. ___. 20__ року.

сума ____________ грн.

Реквізити платіжного документа:

 

назва ___________________________;

 

N _____ від ___. ___. 20__ року;

 

сума ____________ грн.

Інший спосіб погашення боргу
(за необхідності): __________________________________________________

8.1

При затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати узгодженої суми грошового зобов'язання:

 

абз. 2 п. 126.1 статті 126

Кількість календарних днів затримки ____________.

8.2

При затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати узгодженої суми грошового зобов'язання:

 

абз. 3 п. 126.1 статті 126

Кількість календарних днів затримки ____________.

____________
* Результати перевірки за пунктами 5, 6, 7 додатково оформлюються у вигляді таблиць з відображенням показників, у яких допущено порушення (помилку). Для пунктів 5, 6 надається перелік акцизних накладних, терміни реєстрації яких порушені. Для пункту 7 вказується, наприклад, код рядка, дані, вказані платником, та дані, визначені органом контролюючим органом, та різниці (відхилення); звітного (податкового) періоду:

** у разі порушення інших законодавчих / нормативних документів, вказати яких саме

 

1. Порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

грн.

 

N з/п

N акцизної накладної / розрахунку коригування

Дата складання акцизної накладної / розрахунку коригування

Граничний термін реєстрації в ЄР АН акцизної накладної / розрахунку коригування

Дата реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування

Кількість календ. днів порушення граничного терміну реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування

Розмір штрафу (відс. )

Сума акцизного податку в акцизній накладній / розрахунку коригування

Сума штрафу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2. Відсутність і вини платника реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування:

грн.

 

N
з/п

Дата реалізації пального

Кількість календ. днів відсутності в ЄРАН акцизної накладної / розрахунку коригування

Код УКТ ЗЕД реалізованого пального

Обсяг реалізованого пального (в літрах, приведених до температури 15° C)

Ставка акцизного податку на дату реалізації пального (п. 215.3.4 або 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України)

Курс НБУ, євро

Сума акцизного податку на обсяг реалізованого пального

Сума штрафу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

3. Арифметико-логічні помилки при заповненні Декларації акцизного податку (розділів):

грн.

 

Назва показника (рядка), у якому виявлено розбіжність

Код операції

Значення рядків Декларації

Значення згідно з Порядком заповнення та подання декларації акцизного податку

Сума відхилення +/-

1

2

3

4

5

 

4. Розбіжності між даними Декларації акцизного податку та додатками до неї:

 

Показник, у якому виявлено розбіжність

Значення рядків Декларації

Номер додатка до Декларації

Значення, вказане в додатку до Декларації

Сума відхилення +/-

Назва

Код операції

1

2

3

4

5

6

 

5. Розбіжності у даних додатків до Декларації акцизного податку:

грн.

 

Розділ Декларації (А, Б, В, Г, Д, Е)

Код операції

Показник, у якому виявлено розбіжність

Значення

Значення згідно з Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Сума відхилення +/-

Номер додатка до Декларації

N з/п (значення рядка з графи 1 додатка) або рядок "Разом"

Назва графи

1

2

3

4

5

6

7

8

 

N
з/п

Висновки

Зазначити необхідне відміткою (X)

1

Дані камеральної перевірки свідчать про здійснення платником операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального. Відповідальність платника передбачена пунктом 117.3 статті 117 розділу II Податкового кодексу України.

 

2

Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) декларації акцизного податку. Відповідальність платника передбачена пунктом 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України.

 

3

Дані камеральної перевірки свідчать про порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних. Відповідальність платника передбачена пунктом 1202.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України.

 

4

Дані камеральної перевірки свідчать про відсутність з вини платника реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування. Відповідальність платника передбачена пунктом 1202.2 статті 120 розділу II Податкового кодексу України.

 

5

Дані камеральної перевірки свідчать про заниження суми грошових зобов'язань та пені, заявлених у декларації акцизного податку, у тому числі:

 

5.1

податкових зобов'язань у сумі ____________ гривень (відповідальність платника передбачена пунктом 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України);

 

5.2

податкових зобов'язань у сумі ____________ гривень (відповідальність платника передбачена пунктом 123.2 статті 123 розділу II Податкового кодексу України);

 

5.3

штрафних санкцій у сумі ____________ гривень (відповідальність платника передбачена пунктом 120.2 статті 120 розділу II Податкового кодексу України);

 

5.4

пені, передбаченої підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу, внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах, у сумі ____________ гривень.

 

6

Дані камеральної перевірки свідчать про завищення суми грошових зобов'язань та пені, заявлених у декларації акцизного податку, у тому числі:

 

6.1

податкових зобов'язань у сумі ____________ гривень;

 

6.2

податкових зобов'язань у сумі ____________ гривень;

 

6.3

штрафних санкцій у сумі гривень;

 

6.4

пені у сумі гривень.

 

7

Дані камеральної перевірки свідчать, що допущене порушення не вплинуло на розрахунки з бюджетом.

 

8

Дані камеральної перевірки свідчать про несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов'язання з акцизного податку в сумі ____________ гривень

 

за ____________ 20__ року,
(звітний період)

 

Відповідальність платника передбачена абзацом ___ пункту 126.1 статті 126 розділу II Податкового кодексу України.

 

 

Інше _____________________________________________________________________________________

 

________________________
(посада посадової особи контролюючого органу, яка склала акт)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник або фізична особа - платник податку або уповноважена особа

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Акт складено у двох примірниках.

З обов'язками, правами, відповідальністю платників податків, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб контролюючого органу ознайомлений, примірник акта отримав ___. ___. 20__ року.

 

Керівник (головний бухгалтер), платник податку - фізична особа

________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

 

На примірнику акта, який залишається в контролюючому органі, вказується інформація щодо реалізації результатів перевірки.

 

 

дата

номер

Направлено засобами електронного зв'язку з електронним цифровим підписом посадової особи контролюючого органу, яка склала акт, згідно з пунктом 42.4 статті 42, пунктом 86.2 статті 86 розділу II Податкового кодексу України

 

 

Направлено поштою у порядку, передбаченому статтею 42 розділу II Податкового кодексу України

 

 

Надано відповідь про результати розгляду заперечень

 

 

Складено податкове повідомлення-рішення

 

 

 

Згідно з наявною у базах даних інформацією до платника було застосовано штраф *(зазначити необхідне для визначення відповідних штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)

____________
* Номер акта складається через дріб з порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду структурного підрозділу, працівником якого проведено перевірку, та податкового номера або серії і номера паспорта.

 

N
з/п

Пункт та стаття Податкового кодексу України, відповідно до яких зроблено розрахунок штрафних (фінансових) санкцій

Сума. грн.

Дата податкового повідомлення-рішення

Номер податкового повідомлення- рішення

1

Пункт 117.3 статті 117 розділу II Податкового кодексу України.

 

 

 

2

Абзац другий пункту 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

3

Абзац четвертий пункту 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

4

Пункт 120.2 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

5

Абзац третій пункту 1202.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

6

Абзац четвертий пункту 1202.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

7

Абзац п'ятий пункту 1202.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

8

Абзац шостий пункту 1202.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

9

Абзац сьомий пункту 1202.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

10

Абзац другий пункту 1202.2 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

11

Абзац другий пункту 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

12

Абзац четвертий пункту 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

13

Пункт 123.2 статті 123 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

14

Абзац другий пункту 126.1 статті 126 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

15

Абзац третій пункту 126.1 статті 126 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

16

Стаття 129 Пеня

 

 

 

 

____________

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться