Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Возникает ли доход у физического лица - резидента при внесении корпоративных прав в уставный капитал другого общества, какие необходимо заплатить налоги в результате такой операции, их ставки, срок уплаты, порядок декларирования?

Возникает ли доход у физического лица - резидента при внесении корпоративных прав в уставный капитал другого общества, какие необходимо заплатить налоги в результате такой операции, их ставки, срок уплаты, порядок декларирования?   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.01.2016 р. № 32/Г/26-15-12-03-12

   
   Чи виникає дохід у фізичної особи – резидента при внесенні корпоративних прав до статутного капіталу іншого товариства, які необхідно сплатити податки в результаті такої операції, їх ставки, термін сплати, порядок декларування?
   
   Головне управління ДФС у м. Києві в межах своєї компетенції і згідно з нормами чинного податкового законодавства розглянуло Вашого листа від 08.12.2015 та повідомляє.
   
   Особливості створення, діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, права та обов’язки учасників товариства регулюються Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), Господарським кодексом України (далі – ГКУ) та Законом України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі – Закон № 1576).
   
   Відповідно до ст. 80 ГКУ товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном.
   
   Згідно зі ст.87 ЦКУ для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
   
   При цьому у засновницькому договорі товариства визначаються зобов’язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені ЦКУ або іншим законом (ст.88 ЦКУ).
   
   Статтею 115 ЦКУ та ст.ст.12, 13 Закону № 1576 встановлено, що господарське товариство є власником, зокрема майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
   
   Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
   
   Згідно з п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України.
   
   Пунктом 162.1 ст.162 Кодексу платниками податку на доходи фізичних осіб є: фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи та фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
   
   Відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
   
   Згідно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються дохід у вигляді пасивних доходів (крім зазначених у п.п. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
   
   Крім того, відповідно до п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у п.п. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
   
   Підпунктом 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, встановлено, що ставка податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюється у розмірі 18 відсотків.
   
   При цьому, слід зазначити, що відповідно до п.п. 165.1.44 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи - емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права.
   
   Однак, у разі продажу фізичною особою належної йому частки у статутному капіталі підприємства, у платника податків виникає інвестиційний дохід у вигляді коштів, отриманих внаслідок укладання угоди.
   
   Порядок оподаткування інвестиційного прибутку регулюється п. 170.2 ст. 172 Кодексу.
   
   Підпунктом 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.
   
   Згідно із п.п. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм п.п. 170.2.4 - 170.2.6 Кодексу (крім операцій з деривативами).
   
   До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:
   
   обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
   
   зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;
   
   повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.
   
   Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи – резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.
   
   Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням.
   
   Термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (п.п. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).
   
   Водночас, до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).
   
   Разом з тим, згідно з п.п.170.2.8 п.170.2 ст.170 розділу ІV Кодексу не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:
   
   а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (у 2016 році – 1930,00 грн.);
   
   б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному п.п. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
   
   У випадках, зазначених у підпунктах ”а” і ”б” цього підпункту, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.
   
   Тобто, об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб буде вважатися інвестиційний прибуток, для визначення якого враховуються витрати, пов’язані із придбанням такого інвестиційного активу.
   
   При цьому до витрат, пов’язаних з придбанням корпоративних прав, можуть бути віднесені лише документально підтверджені витрати фізичної особи, спрямовані на формування статутного капіталу товариства.
   
   Разом з цим, на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку, зокрема, документи первинного обліку, на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку (п.176.1 ст.176 Кодексу).
   
   Згідно із п.п. 170.2.4 п. 170.2 ст. 170 Кодексу у разі, якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, а також протягом наступних 30 календарних днів з дня такого продажу платник податку придбаває пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, то:
   
   а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами;
   
   б) вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче ніж ціна проданого пакета.
   
   Термін «пакет цінних паперів» означає окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів. Термін «ідентичний цінний папір чи дериватив» означає цінні папери чи деривативи, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення (п.п. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).
   
   Отже, зазначена норма поширюється на ідентичні цінні папери (корпоративні права), у яких дотримано 30-денний термін між датою продажу та датою придбання.
   
   Крім того, платник податку в обов’язковому порядку зобов’язаний декларувати результати усіх операцій з інвестиційними активами, що прирівнюються до продажу здійснених протягом звітного (податкового) року, за винятком випадків, зазначених у п.п. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 розділу ІV Кодексу.
   
   Водночас повідомляємо, що оскільки Ваш лист не містить достатньої інформації щодо корпоративних прав, для отримання більш детальної відповіді Вам потрібно звернутися до органу ДФС за місцем своєї реєстрації з наданням копій документів, з якими пов’язано виникнення даних питань.
   
   
   З повагою
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления