Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О содержании и условии трехстороннего договора о проведении независимой оценки имущества

О содержании и условии трехстороннего договора о проведении независимой оценки имущества   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   ЛИСТ
   
   від 28.01.2016 р. № 41-0005/7496
   
   

   
   
Департамент супроводження кредитів
   
   Банкам України

   
   У зв'язку із внесенням постановою Правління від 18.11.2015 N 794 змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України (далі - Положення N 327), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 N 327, доводимо до вашого відома зміст та умови тристороннього договору про проведення незалежної оцінки майна.
   
   Підготовка та підписання тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна здійснюється після підтвердження Національним банком України відповідності суб'єкта оціночної діяльності критеріям, визначеним у Положенні N 327.
   
   Додатки:
   
   - Договір про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів на 7 стор.;
   
   - Додаток 1 до Договору про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів на 2 стор.;
   
   - Додаток 2 до Договору про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів на 2 стор.;
   
   - Додаток 3 до Договору про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів на 2 стор.
   
   
   
   Директор Департаменту
   супроводження кредитів
Т. Ю. Лойченко

   
   
   
   
Додаток

   
ДОГОВІР N _____

про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів


м. ____________

"___" ____________ 20__ року


Суб'єкт оціночної діяльності ______________________________________ (назва юридичної особи), (місцезнаходження: ____________________________, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців ___________________________________, в особі __________________________________________, що діє на підставі _____ Статуту або довіреності (реквізити довіреності) (обрати необхідний варіант), що є платником _______________ податку на _____________________ (зазначити статус платника податку на прибуток з зазначенням статті Податкового кодексу України) або що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою __________ відсотків _________ групи відповідно до п. 133.5 ст. 133 Податкового кодексу України (обрати необхідний варіант) та діє на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (N ______, від _____________________) та/або Ліцензії на проведення землеоціночних робіт (серія ____, N _____, від ______________) (обрати необхідний варіант)

надалі по тексту - "Оцінювач", з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "_____________________", що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III Податкового кодексу України, надалі по тексту "Платник", в особі ______________________________________ (зазначити посаду та П. І. Б. підписанта), який діє на підставі ______________________________, з другої сторони, та

Національний банк України, надалі по тексту "Замовник", в особі _________________________ (зазначити посаду та П. І. Б. підписанта), який діє на підставі ______________________________, з третьої сторони,

при подальшому спільному згадуванні іменовані "Сторони", уклали даний Договір N ___ про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів від _________________________________ (далі - "Договір") про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Оцінювач приймає на себе зобов'язання по проведенню незалежної оцінки майна або майнових прав, ___________________ (зазначити яке відношення "___БАНК___" має до майна оцінка якого здійснюється, наприклад - що знаходиться в заставі "___БАНК___"), а саме:

- ____________________________________________________________________________________ (здійснити опис майна оцінка якого буде здійснюватись), яка(е, і) належить на праві приватної власності _____________________________________________________________________________ (зазначити П. І. Б., назву власника майна оцінка якого здійснюється), надалі - "Об'єкт оцінки", а Платник зобов'язується своєчасно провести розрахунки за виконані роботи після прийняття Замовником Звіту про незалежну оцінку майна про що укладається Акт приймання-передачі звіту про незалежну оцінку майна, що є невід'ємною частиною цього Договору (далі - Акт), та підписується Сторонами цього Договору (Додаток N 1 до цього Договору).

1.2. За результатами оцінки Оцінювач надає Замовнику Звіт про незалежну оцінку майна, зазначеного в п. 1.1 цього Договору (далі - Звіт про оцінку майна).

1.3. У Звіті про оцінку майна зазначається мета проведення оцінки - визначення ринкової вартості об'єкта оцінки з метою передачі в заставу Національному банку України.


Від Оцінювача

Від Замовника

Від Платника

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/


2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконання робіт здійснюється в три етапи:

2.1.1. перший етап - огляд Об'єкта оцінки Оцінювачем та складання Акта огляду майна встановленої форми викладеної у Додатку N 2 та/або Додатку N 3 до цього Договору та надає фотоматеріали.

2.1.2. другий етап - складання проекту Звіту про оцінку майна та підготовка висновку про його вартість.

Строк виконання робіт, передбачених п. п. 2.1.1 та 2.1.2 цього Договору становить 5 (п'ять) робочих днів із дати початку надання послуг за цим Договором відповідно до п. 4.2 цього Договору.

2.1.3. третій етап - доопрацювання результатів незалежної оцінки та внесення змін до проекту Звіту про оцінку майна у разі:

- виявлення Замовником відхилення або порушення Оцінювачем вимог, викладених у нормативно-законодавчих, директивних та методичних документів, які регулюють питання оцінки вартості майна;

- виявлення Замовником під час верифікації/рецензування нових зауважень до Звіту про оцінку майна.

Строк виконання робіт, передбачених пп. 2.1.3 цього Договору становить 5 (п'ять) робочих днів із дати отримання зауважень від Замовника.

Строк надання зауважень від Замовника становить 5 (п'ять) робочих днів із дати отримання проекту Звіту про оцінку майна.


3. ПОРЯДОК, РОЗМІР І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Платник зобов'язується оплатити Оцінювачу вартість послуг в сумі:

вартість послуг - ____________ (прописати цифри прописом) гривень 00 копійок без ПДВ, крім того ПДВ - _____________ грн. всього з урахуванням ПДВ _________ (прописати цифри прописом) грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок Оцінювача N ____________________ відкритий в ________________________ (зазначити Банк).

3.2. Платник оплачує Оцінювачу вартість послуг шляхом перерахування на поточний рахунок Оцінювача коштів протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Акта.

3.3. Оцінювач надає такі послуги та проводить такі дії:

- виїзд на Об'єкт оцінки, ознайомлення з Об'єктом оцінки майна, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки майна; ідентифікація Об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів; вибір необхідних методичних підходів, методів та процедур, що найбільш повно відповідають меті проведення оцінки майна, визначеній у договорі на проведення оцінки майна, та їх застосування; попередні розрахунки та узгодження результатів оцінки майна, отриманих із застосуванням різних методичних підходів, складання Акта огляду майна (допускається часткова зміна або доповнення даного пункту Договору).

3.4. Звіт про оцінку майна, що є результатом наданих послуг за даним Договором, передається Замовнику у паперовому вигляді в момент підписання Акта.


4. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Оцінка Об'єкта оцінки проводиться станом на __________________.

4.2. Початком надання послуг по цьому Договору вважається:

- дата його підписання або (у випадку необхідності зазначити додаткову умову)

______________ дата передання Платником документів на Об'єкт оцінки (здійснюється до першого етапу, передбаченого цим договором).


Від Оцінювача

Від Замовника

Від Платника

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/


4.3. Строк надання послуг подовжується на кожен день затримки надання документації для проведення оцінки майна, що фіксується Сторонами шляхом обміну листами.

4.4. Приймання-передача наданих послуг з оцінки майна здійснюється уповноваженими представниками Сторін шляхом підписання Акта.

4.5. Акт Оцінювач передає на підпис Замовнику в трьох примірниках, які підписані ним за умови завершення надання послуг за цим Договором. Замовник після їх отримання повинен протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Акта підписати його, або надати Оцінювачу письмову мотивовану та обґрунтовану відмову від прийняття послуг, із зазначенням порушень, недоліків в наданих послугах.

4.6. У разі відмови від підписання Акта, Замовник повинен викласти зауваження та/або заперечення в письмовій формі.

4.7. Якщо під час виконання Оцінювачем роботи, передбаченої цим Договором, стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином в обумовлений строк, то Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від виконання вимог цього Договору. Якщо Оцінювач не усунув недоліки до проекту Звіту про оцінку майна у визначений строк, то Замовник може відмовитися від виконання вимог цього Договору в односторонньому порядку.

4.8. Оцінювач, у разі його згоди із зазначеними зауваженнями Замовника, усуває недоліки, після чого Сторони підписують Акт в строки та в порядку, передбачені умовами цього Договору. В разі незгоди Оцінювача із зауваженнями, наданими зі сторони Замовника, Оцінювач надає в письмовому вигляді лист із зазначенням порушень і недоліків, з якими він не погоджується.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. Оцінювач має право:

5.1.1. Одержувати доступ до об'єкта оцінки, документації й іншої інформації, що необхідна чи має істотне значення щодо оцінки майна.

5.1.2. Одержувати від Замовника роз'яснення і додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна, майнових прав і складання Звіту про оцінку майна.

5.1.3. Відмовити у наданні послуг у випадку виникнення обставин, що заважають проведенню незалежної оцінки.

5.1.4. Залучати додатково, в разі потреби, до участі в проведенні незалежної оцінки майна інших оцінювачів чи інших фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності, без збільшення вартості послуг по даному Договору. При цьому за якість та вчасність надання послуг Замовнику несе Оцінювач.

5.2. Оцінювач зобов'язаний:

5.2.1. Дотримуватись під час проведення оцінки майна вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів.

5.2.2. Забезпечувати об'єктивність проведення оцінки майна, повідомляти Замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки майна в зв'язку з виникненням обставин, що заважають цьому, доводити Замовнику правильність здійсненної оцінки.

5.2.3. Після виконання умов даного Договору повернути Платнику/Замовнику всю отриману документацію.

5.2.4. Забезпечувати схоронність документів, отриманих під час проведення оцінки майна від Замовника/Платника й інших осіб;

5.2.5. Своєчасно виконати оцінку та в разі наявності зауважень у Замовника до проекту Звіту про оцінку майна своєчасно доопрацювати результати оцінки;

5.2.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором;

5.2.7. На виконання пунктів 59 та 61 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, зберігати один примірник Звіту про оцінку разом з документами та іншими матеріалами, які зібрано в процесі проведення оцінки, протягом 365 (триста шістдесят п'ять) робочих днів від дати підписання Сторонами Акта. Після закінчення вказаного терміну вказаний примірник Звіту про оцінку майна і матеріали підлягають знищенню, в порядку встановленому законодавством України.


Від Оцінювача

Від Замовника

Від Платника

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/


5.3. Платник має право:

5.3.1. Ініціювати розірвання цього Договору у разі надання інформації від Оцінювача щодо неможливості виконання робіт за цим Договором.

5.4. Платник зобов'язаний:

5.4.1. Надати Оцінювачу технічну та іншу документацію на Об'єкт оцінки.

5.4.2. Надати право представникам Оцінювача доступу до майна для огляду, а також проведення, якщо це необхідно, додаткового обстеження майна.

5.4.3. Надати Оцінювачу у разі необхідності вільний доступ до об'єкта оцінки майна, документації й іншої інформації, що необхідна чи має істотне значення для оцінки майна.

5.4.4. Надавати Оцінювачу роз'яснення і додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна, майнових прав і складання Звіту про оцінку майна.

5.4.5. Перерахувати на рахунок Оцінювача суму, що становить 100 % від загальної вартості робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів від дня підписання Акта.

5.4.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

5.5. Замовник має право:

5.5.1. Одержувати від Оцінювача роз'яснення і додаткові відомості, щодо проведення оцінки майна, майнових прав і складання Звіту про оцінку майна.

5.5.2. Достроково розірвати цей Договір за умови письмового повідомлення про таке розірвання не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати розірвання Договору від однієї із Сторін цього Договору.

5.6. Замовник зобов'язаний:

5.6.1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання проекту Звіту про оцінку майна та висновку про його вартість перевірити їх щодо відхилення або порушення Оцінювачем вимог, викладених у нормативно-законодавчих, директивних та методичних документів, які регулюють питання оцінки вартості майна, та надати зауваження до Звіту про оцінку майна.


6. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ, ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛАСЯ ПІД ЧАС ЇЇ ВИКОНАННЯ

6.1. Сторони забезпечують умови конфіденційності результатів проведення оцінки майна, інформації, що використовувалася під час її виконання.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором (при укладанні Договору сторони можуть встановлювати відповідальність за порушення Строків, встановлених цим Договором, тощо).

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини.


8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання (повне або часткове) або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор).

8.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор), в рамках цього Договору, розуміються обставини зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани і т. д.), лиха техногенного та/або антропогенного походження (пожежі, перебої в енергозабезпеченні і т. д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, страйки, суспільні безлади і т. д.), а також дії органів державної влади або місцевого самоврядування, в т. ч. які забороняють, обмежують чи будь-яким іншим чином унеможливлюють виконання Банком своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору. Цей перелік не є вичерпним. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), строк виконання зобов'язань за цим Договором вважається продовженим на строк дії таких обставин. Наявність факту настання подій, що визначені Сторонами як обставини непереборної сили (форс-мажор) підтверджується актом (документом) уповноваженого (компетентного) органу, в тому числі Торгово-промисловою палатою України. Обов'язок по доказуванню факту дії обставин непереборної сили (форс-мажору) покладається на Сторону, на яку вони вплинули. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною обставин непереборної сили (форс-мажору), але не раніше дати початку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) і закінчується у день закінчення дії обставин непереборної сили (форс-мажору) або в день, у який невиконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виконання умов Договору не зважаючи на дію обставин непереборної сили (форс-мажору). Якщо обставини непереборної сили (форс-мажору) продовжуються протягом 6 (шести) місяців від дати виникнення, Сторони за взаємною згодою можуть припинити дію цього Договору.


Від Оцінювача

Від Замовника

Від Платника

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/


9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в порядку відповідно до чинного законодавства в Україні.


10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін та діє до ___/___/2016 р. У разі невиконання Договору у встановлені строки, Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору (Договір припиняє свою дію після підписання Акта та здійснення оплати наданих послуг).

10.2. Якщо Оцінювач своєчасно не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання по Договору, Платник має право відмовитися від виконання умов Договору в односторонньому порядку шляхом його дострокового розірвання.

10.3. У разі недотримання строків, зазначених у Договорі, Оцінювач сплачує штрафні санкції Платнику у розмірі 0,1 % від вартості послуг, вказаної у Договорі.

10.4. Якщо Оцінювач своєчасно не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання по Договору, Замовник має право відмовитися від виконання умов Договору в односторонньому порядку шляхом його дострокового розірвання.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


Від Оцінювача

Від Замовника

Від Платника

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Інформація і відомості, пов'язані з реалізацією цього Договору, мають конфіденційний характер і не підлягають розголошенню третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

11.5. Умови конфіденційності не поширюються на випадки, коли розкриття інформації є обов'язковим для Сторони Договору, у відповідності до чинного законодавства України (у т. ч. на вимогу суду, або на вимогу контролюючих або перевіряючи державних органів, аудиторів), а також не поширюється на випадки одержання в компетентних державних органах необхідних для виконання цього Договору дозволів та узгоджень, надання встановленою державою обов'язкової фінансової та інших видів звітності, а також на випадки розголошення інформації винятково найманим спеціалістам (у межах виробничої необхідності та відповідно із розподілом обов'язків), а також фінансовим і правовим консультантам (крім відомостей, що містяться у наданих Замовником базах даних) з метою одержання незалежних експертних висновків для оптимізації процесів господарської діяльності, за умови, що такі спеціалісти, у свою чергу, письмово зобов'язалися дотримувати умови конфіденційності.

11.6. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" (надалі - Закон), підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін надають одна одній свою повну не обмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних (у розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо Замовника та Оцінювача, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору) будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам без отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов цього Договору. Уповноважені представники Сторін повідомлені про їх права згідно Закону та про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін. Оцінювач шляхом підписання даного Договору, засвідчує, що його повідомлено про включення інформації про нього до бази персональних даних "___БАНК___" (місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. ______________) з метою реалізації цивільних/господарських відносин між Сторонами, в тому числі, але не виключно податкових відносин, та належного виконання умов цього Договору та чинного законодавства України, захисту інтересів та прав Сторін Договору, а також про відомості щодо його прав, визначених Законом України "Про захист персональних даних". Інформація, що була отримана, або може бути отримана Сторонами від один одного в зв'язку з виконанням цього Договору є конфіденційною інформацією.

11.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.


Від Оцінювача

Від Замовника

Від Платника

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/


12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною Договору є додатки:

- Акт приймання-передачі звіту про незалежну оцінку майна (Додаток N 1 до цього Договору);

- Акт огляду майна - нерухоме майно (Додаток N 2 до цього Договору) у разі якщо об'єктом оцінки є нерухоме майно;

- Акт огляду майна - Колісні транспортні засоби та сільгосптехніка (Додаток N 3 до цього Договору) у разі якщо об'єктом оцінки є колісні транспортні засоби та сільгосптехніка.


13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОЦІНЮВАЧ
(Необхідно зазначити найменування контрагента)

ЗАМОВНИК
Національний банк України

Необхідно зазначити адресу реєстрації контрагента
код за ЄДРПОУ _________________,
або
р/р N ___________ в _____________
МФО ____________
Тел.
ІПН: (у разі якщо Оцінювач не є платником ПДВ зазначити: "Не є платником ПДВ")

01601, м. Київ,
вул. Інститутська, 9
Код банку 300001,
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 00032106

_________________
                                                        М. П.

_________________
                                                        М. П.

ПЛАТНИК
ПАТ "БАНК___"

 

Необхідно зазначити адресу реєстрації контрагента
код за ЄДРПОУ _________________,

р/р N ___________ в _____________
МФО ____________

Тел.

_________________
                                                        М. П.

 


Від Оцінювача

Від Замовника

Від Платника

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/

__________________
/_________________________/


 

Додаток N 1
до Договору про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів
N ___ від "___" ____________ 20__ року


АКТ
приймання-передачі звіту про незалежну оцінку майна

м. Київ

"___" ____________ 20__ р.


Суб'єкт оціночної діяльності ______________________________________ (назва юридичної особи), (місцезнаходження: ______________________________________, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців ________________________ в особі ________________________________________, що діє на підставі _______ Статуту або довіреності (реквізити довіреності) (обрати необхідний варіант), що є платником _______________ податку на _____________________ (зазначити статус платника податку на прибуток з зазначенням статті Податкового кодексу України) або що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою ______ відсотків ________ групи відповідно до п. 133.5 ст. 133 Податкового кодексу України (обрати необхідний варіант) та діє на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (N ______, від _________) та/або Ліцензії на проведення землеоціночних робіт (серія ____, N ______, від ________) (обрати необхідний варіант)

надалі по тексту - "Оцінювач", з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ___________________ "____________________", що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III Податкового кодексу України, надалі по тексту "Платник", в особі ________________________________________________ (зазначити посаду та П. І. Б. підписанта), який діє на підставі ___________________________________, з другої сторони, та

Національний банк України, надалі по тексту "Замовник", в особі ________________________________________________________________ (зазначити посаду та П. І. Б. підписанта), який діє на підставі __________________________________________________, з третьої сторони,

склали цей Акт про те, що згідно з Договором про проведення незалежної оцінки ринкової вартості об'єктів N __________ від ____________ 20__ р.

1. Оцінювач передав, а Замовник прийняв Звіт про незалежну оцінку майна - (здійснити опис майна оцінка якого буде здійснюватись), яке належить на праві приватної власності (зазначити П. І. Б., назву власника майна оцінка якого здійснюється), у кількості ______________ штук.

2. Вартість послуг по незалежній оцінці складає: _________________ (прописати цифри прописом) гривень 00 копійок без ПДВ, крім того ПДВ - ______________ грн. всього з урахуванням ПДВ ______________ (прописати цифри прописом) грн.

3. Акт складено в трьох примірниках (по одному для кожної із сторін), який є невід'ємною частиною Договору.

4. Платник зобов'язується здійснити оплату вартості послуг в термін до ____________ 20__ року.


ПІДПИСИ:

ОЦІНЮВАЧ
(Необхідно зазначити назву контрагента)

ЗАМОВНИК
Національний банк України

Необхідно зазначити адрес реєстрації або проживання контрагента
код за ЄДРПОУ _________________,
або

р/р N ___________ в _____________
МФО ____________
ІПН: (У разі якщо Оцінювач не є платником ПДВ зазначити: "Не є платником ПДВ"
Тел.

01601, м. Київ,
вул. Інститутська, 9
Код банку 300001,
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 00032106

_________________
                                      &n

Теги
Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления