Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації окремих типів клієнтів (лист НБУ від 12.09.2017 р. № 25-0007/63037)

Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації окремих типів клієнтів (лист НБУ від 12.09.2017 р. № 25-0007/63037)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.09.2017 р. № 25-0007/63037

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

 

 

Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації окремих типів клієнтів

Ураховуючи численні запити банків щодо особливостей ідентифікації окремих типів клієнтів, керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 та частиною сімнадцятою статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Національний банк України надає такі роз'яснення щодо особливостей здійснення ідентифікації клієнтів - нерезидентів інвесторів.

Частиною першою статті 11 Закону визначено обов'язок банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

Вимоги щодо здійснення ідентифікації клієнтів встановлені статтею 9 Закону, статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 N 417.

Національним банком України листом від 14.12.2012 року N 48-104/2886/11833 роз'яснено банкам окремі питання стосовно проведення ідентифікації окремих типів клієнтів, а саме учасників договору (угоди) про спільну діяльність та інститутів спільного інвестування.

Водночас, враховуючи вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема частин дев'ятої та десятої статті 9 Закону щодо здійснення ідентифікації клієнта, рекомендуємо приділяти особливу увагу обов'язку банків щодо встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

У той же час на сьогодні клієнтами українських банків все частіше стають нерезиденти, які зареєстровані в організаційно-правових формах, не передбачених законодавством України, наприклад, інвестиційні фонди, трасти, інші форми управління майном.

Такі клієнти-нерезиденти відрізняються своїми організаційними та правовими аспектами, що в свою чергу призводить до ускладнення процедури встановлення їх фактичних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також визначення осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, та осіб, які є представниками таких клієнтів, з метою встановлення ідентифікаційних даних таких осіб відповідно до вимог законодавства України.

При цьому, зважаючи на норму пункту 20 частини першої статті 1 Закону, якою надано визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", банк має враховувати можливість здійснення вирішального впливу на управління інвестиційною діяльністю юридичної особи фізичними особами - професійними менеджерами / інвестиційними керуючими, які здійснюють реальне управління інвестиційними рішеннями, та відповідно віднесення таких осіб до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) такої юридичної особи.

Як правило, колективні (пайові) інвестиційні фонди не мають статусу юридичної особи та управління в такому випадку здійснюється компанією з управління активами.

Отже, на виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення банк має здійснити всі необхідні заходи щодо встановлення ідентифікаційних даних компанії з управління активами, а також встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компанії з управління активами.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути визнана фізична особа, яка здійснює контроль за відповідною компанією з управління активами. Таким чином, в даному випадку ідентифікація інвесторів, які залучаються до участі фонду на загальних умовах з метою отримання вигоди від діяльності фонду, не здійснюється.

Відносно самого колективного (пайового) інвестиційного фонду банк має з'ясувати на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій правові та організаційні основи його створення та діяльності.

Стосовно інвестиційних компаній, які мають статус юридичних осіб, банк має здійснити заходи, встановлені вищезазначеним законодавством України, щодо здійснення ідентифікації юридичних осіб.

Банк має здійснити ідентифікацію як інвестиційної компанії, так і у разі, коли функції управління такою інвестиційною компанією здійснюються компанією з управління активами, така компанія теж має бути ідентифікована відповідно до вимог законодавства, у тому числі мають бути встановлені кінцеві бенефіціарні власники (контролери) відповідних юридичних осіб.

У разі здійснення управління інвестиційною компанією професійним менеджером / інвестиційним керуючим, тобто особою, що має повноваження діяти від її імені, зокрема здійснювати на підставі відповідного договору безпосередньо управління інвестиційними активами від імені та в інтересах такої компанії, банком може бути визначено кінцевим бенефіціарним власником (контролером) цієї компанії саме таку особу за умови здійснення нею вирішального впливу на управління інвестиційною діяльністю. При цьому має бути вжито заходів щодо здійснення ідентифікації таких осіб відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Особливої уваги заслуговує процедура здійснення ідентифікації, у тому числі встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) трастів.

Наголошуємо, що на виконання вимог діючого законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема в частині здійснення ідентифікації клієнта, банк щодо трастів1 додатково повинен з'ясувати ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб (частина друга пункту 10 статті 9 Закону).

____________
1 Траст - юридична особа-нерезидент, яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов'язується за винагороду виконувати певні юридичні дії (пункт 41 частини першої статті 1 Закону);

Крім того, зауважуємо, що банки стосовно трастів зобов'язані виконувати вимоги, передбачені частиною вісімнадцятою статті 9 Закону, згідно із якою у разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати та верифікувати також особу, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, а також встановити вигодоодержувача.

У зв'язку із підписанням, ратифікацією та набранням чинності Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода)2, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis ЄС. Таке наближення розпочалося з дати підписання Угоди та поступово поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII до Угоди (Стаття 133 Угоди).

____________
2 Підписання Угоди відбулося у 2014 році в два етапи: 21 березня 2014 була підписана політична частина Угоди та 27 червня 2014 була підписана економічна частина Угоди; 16 вересня 2014 Угода була ратифікована Європейським Парламентом та Верховною Радою України (Закон України від 16.09.2014 N 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"). Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набрала чинності 1 вересня 2017 року.

Зокрема, директивою (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) N 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви, 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії ЄС 2006/70/ЄС3 4 [далі - Директива (ЄС) 2015/849], яку рекомендуємо використовувати банкам при встановленні кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) трастів, передбачено вимогу щодо довірчих власників будь-яких трастів стосовно одержання та зберігання достатньої, точної та актуальної інформації щодо бенефіціарного володіння таким трастом. При цьому така інформація має включати інформацію про особу:

____________
3 http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160516/DIRECTIVE%20(EU)%202015_UA.htm.

4 Директива є одним із основних актів вторинного права Європейського Союзу, є правовим документом обов'язкової дії щодо результату, якого необхідно досягти, для кожної держави - члена ЄС, проте залишає право національним органам влади вибір форми та засобів.

- засновника;

- довірчого власника (власників);

- протектора (якщо є);

- бенефіціарів; чи класу бенефіціарів;

- та будь-якої іншої фізичної особи, що здійснює фактичний контроль над трастом (стаття 31 Директиви (ЄС) 2015/849).

Разом з тим слід враховувати, що нормами зазначеної вище статті Директиви (ЄС) 2015/849 передбачено, що довірчі власники мають розкривати свій статус та своєчасно надавати вищезазначену інформацію суб'єктам первинного фінансового моніторингу, коли довірчий власник, як довірчий власник, встановлює ділові відносини чи здійснює разові операції понад пороги, встановлені в пунктах (b), (c) та (d) статті 11 Директиви (ЄС) 2015/849].

У доповнення до наведеного нагадуємо, що банкам доцільно також керуватися рекомендаціями, які було надано листом Національного банку України від 10.02.2017 року N 25-0008/10883, щодо загальних підходів під час встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, з огляду на те, що відповідно до абзацу другого пункту 20 частини першої статті 1 Закону кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

 

Заступник директора департаменту -
Начальник управління системного аналізу
Департаменту фінансового моніторингу

Т. П. Бутковська

 

Теги
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64680 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти