Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо переходу на Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 9 "Фінансові інструменти" (лист НБУ від 13.12.2017 р. № 60-0004/83906)

Щодо переходу на Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 9 "Фінансові інструменти" (лист НБУ від 13.12.2017 р. № 60-0004/83906)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.12.2017 р. № 60-0004/83906

Департамент бухгалтерського обліку

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України

 

Про надання роз'яснення

Надаємо роз'яснення щодо переходу на Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 9 "Фінансові інструменти" (далі - МСФЗ 9).

Відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку" від 11.09.2017 N 89 (далі - Постанова N 89), якою внесені зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України1 (далі - План рахунків), змінено ознаку (характеристику) рахунків з обліку неамортизованих дисконтів (XXX6) з контрактивних/контрпасивних (КА/КП) на активно-пасивні (АП) для здійснення в перехідний період, протягом грудня 2017 року, перенесення залишків з рахунків з обліку неамортизованої премії на рахунки з обліку неамортизованого дисконту.

____________
1 Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. N 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 р. за N 918/9517 (зі змінами);

Окрім того, змінено назву та ознаку (характеристику) рахунків з обліку прострочених нарахованих доходів (XXX 9) для здійснення в перехідний період перенесення залишків з рахунків резервів на відповідні рахунки з обліку резервів в кожній групі активів.

Згідно з Постановою N 89 та листом Національного банку України від 23 серпня 2017 року N 60-0004/59123 банки мають:

1) протягом періоду з 01 до 14 грудня 2017 року (включно) перенести залишки:

з рахунків для обліку неамортизованої премії на рахунки для обліку неамортизованого дисконту;

з рахунків для обліку простроченої заборгованості на рахунки для обліку строкової заборгованості;

з рахунків короткострокових/довгострокових кредитів/вкладів (депозитів) на рахунки для обліку строкових кредитів/вкладів (депозитів);

2) протягом періоду з 18 до 24 грудня 2017 року (включно) перенести залишки з рахунків для обліку резервів на відповідні рахунки для обліку резервів (XXX 9) у кожній групі активів.

Враховуючи те, що відповідно до МСФЗ 9 за інструментами капіталу оціночні резерви під очікувані кредитні збитки не визнаються, резерви, що обліковувалися за групою рахунків 310 "Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж", необхідно перенести на балансовий рахунок 3107 "Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж". При цьому, у фінансовій звітності за 2017 рік банк має відобразити цю суму як сформований резерв за інструментами капіталу (акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком).

Водночас зазначаємо, що для забезпечення поступового переходу на МСФЗ 9 до Постанови N 89 готуються зміни, відповідно до яких змінено ознаку (характеристику):

рахунків для обліку нарахованих процентних доходів за фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю (2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238) з активних на активно-пасивні на період з 25 грудня 2017 року до 30 березня 2018 року. За аналітичними рахунками XXX 8 з характеристикою П "пасивний" можуть бути відображені виключно суми коригування процентних доходів за знеціненими фінансовими активами, які відносяться до операцій 2017 року;

рахунків з обліку процентних доходів за фінансовими інструментами, що обліковуються за амортизованою собівартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (гр. 600, 601 (крім рахунку 6018), 6002, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 612, 614) та процентних витрат (гр. 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 712, 714) з активних та пасивних відповідно на активно-пасивні на постійній основі.

26 грудня 2018 року банки мають перенести залишки з рахунків Плану рахунків на відповідні рахунки нового Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України2 (далі - новий План рахунків). При цьому класифікація та оцінка фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 не здійснюється. Облік фінансових інструментів здійснюється за новими рахунками Плану рахунків, виходячи з їх оцінки відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

____________
2. затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89.

Рахунки для обліку доходів (6 клас) та витрат (7 клас) банки переносять на відповідні рахунки для обліку доходів та витрат нового Плану рахунків або зараховують на балансовий рахунок 5040 "Прибуток звітного року" (5041 "Збиток звітного року") залежно від технічних можливостей.

Крім того, повідомляємо, що з метою оптимізації затрат робочого часу та своєчасного впровадження нового Плану рахунків Правлінням Національного банку України схвалено можливість дострокового відкриття у довіднику KL_R020 з 11 грудня 2017 року окремих нових рахунків.

Починаючи з 01 січня 2018 року до 30 березня 2018 року банки мають забезпечити здійснення класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9. Коригування в бухгалтерському обліку операцій і подій за попередні звітні періоди, що виникають у зв'язку зі зміною облікової політики внаслідок застосування МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) за балансовими рахунками 5030 "Нерозподілені прибутки минулих років" або 5031 "Непокриті збитки минулих років", або інших складових власного капіталу.

Перенесення пасивних залишків з аналітичних рахунків для обліку нарахованих процентних доходів на відповідні рахунки для обліку резервів банки мають здійснити з урахуванням проведеної класифікації та оцінки фінансових активів за МСФЗ 9 бухгалтерськими проводками до 30 березня 2018 року.

Водночас звертаємо увагу, що для забезпечення достовірної інформації у фінансовій звітності банк має відображати операції в регістрах бухгалтерського обліку того періоду, до якого вони належать. Відповідно до пункту 2.11 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 254, операції, що були здійснені після закінчення операційного дня (часу) банку або вихідного чи святкового дня, відображається в регістрах бухгалтерського обліку в день здійснення або наступного робочого дня.

Враховуючи те, що останні дні звітного періоду є вихідними, банк відображає в бухгалтерських регістрах операції, що здійснені 30 та 31 грудня 2017 року коригуючими проводками. Операції, здійснені 01 січня 2018 року, мають бути відображені в регістрах бухгалтерського обліку поточними проводками у 2018 році.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

Теги
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Объединенный отчет: правильная нумерация...
75851 186
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям