Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
  • Об утверждении Методических рекомендаций относительно порядка организации и проведения проверок налогоплательщиков и внесении изменений в приказ ГНА Украины от 27.05.2008 г. N 355

Об утверждении Методических рекомендаций относительно порядка организации и проведения проверок налогоплательщиков и внесении изменений в приказ ГНА Украины от 27.05.2008 г. N 355   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 14 квітня 2011 року N 213


   
   Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків та внесення змін до наказу ДПА України від 27.05.2008 р. N 355
   Відповідно до норм статей 75 - 86 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", з метою забезпечення єдиного порядку організації перевірок платників податків наказую:
   
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (додаток 1, додається).
   
   2. Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 р. N 355, із змінами (додаток 2, додається).
   
   3. ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити доведення цього наказу до підпорядкованих податкових органів.
   
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Носачову І. В.
   
   Голова Комісії з проведення
   реорганізації ДПА,
   Голова державної
   податкової служби України
   
   В. Ю. Захарченко
   
   
   Додаток 1
   до наказу ДПА України 14.04.2011 р. N 213
   
   

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків


   
   Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (далі - Методичні рекомендації) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та Закону України "Про державну податкову службу в Україні" для застосування посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби при організації документальних перевірок платників податків з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (далі - органи ДПС), а також фактичних перевірок щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
   
   Дія цих Методичних рекомендацій не поширюється на проведення фактичних перевірок структурними підрозділами, до функцій яких входить здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
   
   

1. Організація та проведення перевірок платників податків


   
   1.1. Відповідно до пункту 77.4 статті 77, пункту 78.4 статті 78, пункту 79.2 статті 79 та пункту 80.2 статті 80 розділу II Кодексу про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки відповідним керівником органу державної податкової служби приймається рішення (із зазначенням підстав для проведення перевірки, дати її початку та тривалості), яке з урахуванням вимог Кодексу оформлюється наказом:
   
   1.1.1. Голови ДПС України - для проведення документальних планових та позапланових перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС будь-якого рівня.
   
   При цьому до проведення документальних планових та позапланових перевірок платників, що проводяться за рішенням керівників інших органів ДПС, можуть залучатися працівники органів ДПС будь-якого рівня за письмовим дозволом заступника Голови ДПС України, який згідно з розподілом обов'язків забезпечує координацію роботи підрозділів, що здійснюють документальні перевірки платників податків.
   
   1.1.2. Голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС цього регіону.
   
   При цьому до проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків, що проводяться за рішенням керівника органу ДПС, на обліку в якому перебувають такі платники податків, працівники органів ДПС цього регіону можуть залучатися за письмовим дозволом (погодженням) Голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
   
   1.1.3. Керівника органу ДПС, на обліку в якому перебувають платники податків, для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників цього органу ДПС (за умови відсутності рішень керівників органів ДПС вищого рівня щодо проведення перевірки такого платника податків із цих питань).
   
   1.2. У разі отримання органами ДПС до або під час проведення документальної планової або позапланової виїзної перевірки платника податків інформації про направлення повідомлення центрального органу ДПС про включення такого платника податків до Реєстру великих платників податків із зазначенням нового місця податкового обліку, до проведення такої перевірки можуть залучатися посадові (службові) особи органу ДПС, визначеного у повідомленні центрального органу ДПС як нове місце податкового обліку платника податків.
   
   При цьому звернення керівника (заступника керівника) органу ДПС, визначеного у повідомленні центрального органу ДПС як нове місце податкового обліку платника податків, є підставою для обов'язкового залучення посадових (службових) осіб такого органу ДПС до проведення перевірки відповідного платника податків.
   
   1.3. Обґрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення документальної позапланової або фактичної перевірки оформлюються доповідною запискою (висновком) за підписом керівника структурного підрозділу, який відповідно до функціональних обов'язків має інформацію, що може слугувати підставою для проведення документальної позапланової або фактичної перевірки відповідно до чинного законодавства.
   
   Доповідна записка (висновок) надається на розгляд керівника органу ДПС, який приймає рішення про доцільність проведення такої перевірки та визначає підрозділ, який буде проводити (очолювати) цю перевірку, відповідати за її організацію та координацію дій залучених працівників інших структурних підрозділів, а також реалізацію матеріалів.
   
   Рішення (наказ) про проведення перевірки, що здійснюється відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, приймається керівником органу ДПС на підставі постанови суду (ухвали суду) про призначення перевірки або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора.
   
   1.4. Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну перевірку згідно з планом-графіком або здійснює (очолює) документальну позапланову перевірку або фактичну перевірку, забезпечує проведення доперевірочного аналізу діяльності платника податків. Доперевірочний аналіз є невід'ємною частиною процесу підготовки до проведення документальних перевірок дотримання податкового, валютного та іншого законодавства та фактичних перевірок і здійснюється на підставі інформації, отриманої від відповідних структурних підрозділів, а також іншої наявної в органі ДПС інформації щодо платника податків, отриманої як з внутрішніх, так і зовнішніх джерел.
   
   1.4.1. При організації документальних перевірок доперевірочний аналіз здійснюється з опрацюванням:
   
   а) загальних реєстраційних даних;
   
   б) показників фінансової (за наявності) та податкової звітності (при виявлених розбіжностях проаналізувати причини);
   
   в) інформації про пов'язаних осіб;
   
   г) інформації, отриманої з ДКЦПФР, про укладені угоди з цінними паперами;
   
   д) інформації, отриманої від інших підрозділів;
   
   е) інформації щодо проведених операцій з нерезидентами;
   
   є) інформації із відкритих джерел (ЗМІ, Інтернету тощо);
   
   ж) інформації щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами;
   
   з) інформації щодо застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (за наявності);
   
   і) іншої інформації щодо платника податків, яка може бути використана при проведенні доперевірочного аналізу, з метою визначення можливих ризиків порушень платником податків чинного законодавства та питань, що підлягають першочерговій перевірці.
   
   1.4.2. При фактичних перевірках підрозділ органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, забезпечує проведення доперевірочного аналізу діяльності платника з опрацюванням інформації, наведеної у підпунктах а, б, д, є, ж, з, і підпункту 1.4.1 цього пункту.
   
   1.5. Для проведення документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки платника податків виписується направлення на перевірку в 1 примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (зразок форми направлення наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій, додається).
   
   Направлення на проведення документальної планової або позапланової виїзної або фактичної перевірки підписується керівником (заступником керівника) органу ДПС, який очолює таку перевірку та прийняв рішення (наказ) про проведення, та скріплюється гербовою печаткою цього органу (у тому числі у разі залучення до перевірки працівників інших органів ДПС).
   
   Факсимільне відтворення підпису керівника (заступника керівника) на направленні на проведення документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки не допускається.
   
   1.6. Направлення на проведення перевірки реєструється в органі ДПС, що його виписав, у спеціально заведеному для цих цілей єдиному прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою органу ДПС Журналі обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам органу ДПС.
   
   Такий журнал ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС за формою згідно з додатком 2 до Методичних рекомендацій (додається). Разом з тим, внесення інформаційних даних до цього журналу, а також інших журналів реєстрації, визначених цими Методичними рекомендаціями, здійснюється працівниками структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) перевірку.
   
   За відсутності єдиного територіального розміщення в окремих органах ДПС допускається ведення кількох журналів обліку видачі направлень - за відповідними територіями.
   
   У журналі в обов'язковому порядку вказуються тип перевірки, підстави для проведення (відповідний підпункт, пункт та стаття Кодексу), дата початку та тривалість (кількість робочих днів або діб (для фактичної перевірки)).
   
   1.7. Умови допуску посадових (службових) осіб до проведення документальних планових або позапланових виїзних та фактичних перевірок визначено статтею 81 розділу II Кодексу.
   
   1.8. У разі коли при організації документальної планової та позапланової або фактичної перевірки встановлено відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання), у той же день складається акт (довільної форми) щодо не встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників).
   
   Акт реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого віднесено реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 3 до Методичних рекомендацій (додається). Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу ДПС.
   
   В акті на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначаються дата реєстрації та номер акта, який складається із порядкового номера Спеціального журналу реєстрації актів, коду структурного підрозділу, що його склав, та коду за ЄДРПОУ платника податків (реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті)).
   
   При цьому підрозділом органу ДПС, який встановив відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання), не пізніше наступного робочого дня після складання цього акта передається підрозділу податкової міліції органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, запит на встановлення місцезнаходження платника податків.
   
   Крім того, відповідними структурними підрозділами вживаються інші заходи, передбачені актами ДПС України щодо порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків, а також щодо порядку організації взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів ДПС для встановлення місцезнаходження платників податків.
   
   1.9. У разі якщо платник податків відмовляється за наявності визначених Кодексом підстав від проведення перевірки (не допускає до перевірки), посадовими (службовими) особами органу ДПС вживаються заходи, передбачені пунктом 81.2 статті 81 та статтею 94 розділу II Кодексу.
   
   1.10. У разі неможливості розпочати документальну перевірку у зв'язку з ненаданням документів для перевірки працівником підрозділу, який очолює або бере участь у перевірці, складається акт у довільній формі.
   
   В акті викладаються причини неможливості розпочати перевірку з дати, зазначеної у направленні та наказі, та вчиняється відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості проведення. Цей акт реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів у порядку, передбаченому пунктом 1.8 цього розділу.
   
   1.11. При проведенні у передбачених пунктами 1.8 - 1.10 цього розділу випадках документальної планової виїзної перевірки після визначених у плані-графіку термінів проведення повідомлення та наказ про проведення перевірки платнику податків повторно не надсилаються, а виписується нове направлення та видається наказ про перевірку із зазначенням нової дати початку з дотриманням тривалості проведення, визначеної відповідно до плану-графіка у попередніх документах. При цьому в акті перевірки обов'язково викладаються обставини, які призвели до порушення термінів проведення такої перевірки, визначених у надісланих платнику податків повідомленні та наказі про проведення перевірки.
   
   При проведенні у вказаних випадках документальної позапланової виїзної та фактичної перевірки після термінів, визначених у наказі та направленнях на проведення, видається новий наказ та нові направлення на проведення перевірки із зазначенням нової дати початку перевірки та з дотриманням тривалості, визначеної попередніми документами. При цьому у наказі вказуються причини зміни термінів проведення перевірки.
   
   1.12. У разі виникнення під час проведення документальної виїзної або фактичної перевірки необхідності внести зміни (заміну або додаткове залучення) до складу перевіряючих виписується направлення на перевірку, в якому зазначаються дані стосовно залученої посадової (службової) особи, яка буде продовжувати перевірку з відповідної дати, та анулюється направлення, виписане на працівника, якого замінено.
   
   Таке направлення на перевірку посадовими (службовими) особами органу ДПС пред'являється платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам), про що платник податків (наведені особи) розписується у направленні (у місті, передбаченому зразком форми направлення) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
   
   При цьому в акті перевірки вчиняється відповідний запис.
   
   Підставою для заміни у складі перевіряючих та виписки (анулювання) відповідних направлень є доповідна записка керівника структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім'я керівника (заступника керівника) відповідного органу ДПС з викладенням об'єктивних причин необхідності зміни або додаткового залучення до складу перевіряючих інших працівників органу ДПС (значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється; виникнення інших питань, що належать до компетенції органів ДПС; тривала хвороба або звільнення працівника органу ДПС, які сталися під час проведення перевірки, тощо).
   
   При цьому у разі надходження від органу дізнання або слідчого, за постановами яких призначено перевірку, службової записки із наведенням обґрунтованих пропозицій щодо необхідності заміни у персональному складі перевіряючих така записка підлягає обов'язковому розгляду.
   
   За необхідності додаткового залучення до перевірки працівників інших органів ДПС видається наказ про внесення змін до складу перевіряючих, підставою для прийняття якого є відповідний письмовий дозвіл заступника Голови ДПС України, наданий згідно з вимогами абзацу другого підпункту 1.1.1 пункту 1.1 цього розділу, чи рішення (дозвіл) керівника ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, прийняте з дотриманням вимог пп. 1.1.2 п. 1.1 цього розділу.
   
   1.13. Продовження строків проведення документальних та фактичних перевірок здійснюється відповідно до статті 82 розділу II Кодексу за рішенням (наказом) керівника органу ДПС, яким було призначено таку перевірку. Кількість рішень (наказів) про продовження строків перевірки не обмежується за умови дотримання визначеної статтею 82 розділу II Кодексу тривалості перевірки та забезпечення надання платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам) копії зазначеного наказу та пред'явлення направлення з відміткою про продовження перевірки.
   
   Рішення (наказ) про продовження строків проведення перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який здійснював (очолював) таку перевірку, з викладенням підстав та об'єктивних причин необхідності такого продовження.
   
   При прийнятті рішення (наказу) про продовження термінів проведення документальної виїзної перевірки нові направлення на перевірку не виписуються. Про продовження строків перевірки вказується у направленнях, що виписувались на проведення перевірки, із зазначенням основних реквізитів наказу та кількості робочих днів (діб), на які продовжено перевірку.
   
   У разі продовження строків проведення документальної перевірки, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх впровадженні, про таке продовження орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.
   
   1.14. За рішенням керівника органу ДПС, яким було призначено перевірку, проведення документальної планової або позапланової виїзної перевірки великого платника податків може бути зупинено на строк, визначений у п. 82.4 ст. 82 розділу II Кодексу, з подальшим поновленням проведення на невикористаний строк, про що видається відповідний наказ із зазначенням строку зупинення та обставин, що спричинили таке зупинення.
   
   Рішення (наказ) про зупинення документальної планової чи позапланової виїзної перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) таку перевірку, з викладенням об'єктивних причин необхідності такого зупинення.
   
   Копія наказу керівника органу ДПС про зупинення перевірки не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків (посадовим особам платника або його законному (уповноваженому) представнику) під розписку.
   
   За необхідності керівник органу ДПС, який приймав рішення про зупинення перевірки, може прийняти рішення про поновлення документальної планової або позапланової виїзної перевірки до закінчення терміну, на який її було призупинено. Таке рішення (наказ) приймається за письмовим поданням (доповідною запискою) керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) перевірку, у разі усунення (закінчення дії) обставин, що стали підставою для такого зупинення. У такому випадку орган ДПС може поновити перевірку не раніше наступного робочого дня з дня вручення платнику податків копії наказу про поновлення перевірки.
   
   У разі зупинення проведення документальної виїзної перевірки великого платника, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх впровадженні, про таке зупинення орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.
   
   1.15. У разі якщо під час проведення документальної перевірки до органу ДПС за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів або документи були вилучені правоохоронними та іншими органами, у зв'язку з чим подальше проведення перевірки неможливе, особами, які здійснюють перевірку, складається акт довільної форми.
   
   В акті викладаються причини неможливості продовжувати перевірку у терміни, зазначені у направленні та наказі, та робиться відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості проведення. Цей акт реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів у порядку, передбаченому пунктом 1.8 цього розділу.
   
   На підставі цього акта керівником органу ДПС, яким було призначено перевірку, виноситься наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до пункту 44.5 статті 44 та пункту 85.9 статті 85 розділу II Кодексу, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам). Новий наказ на проведення перевірки не видається та нові направлення на проведення перевірки не виписуються.
   
   У разі вилучення документів правоохоронними або іншими органами підрозділ, який проводить (очолює) перевірку, забезпечує підготовку та направлення у той же день письмового запиту до відповідного органу про надання органу ДПС копій зазначених документів або забезпечення доступу до перевірки таких документів.
   
   У запиті зазначаються: інформація щодо переліку вилучених документів, дані протоколу (іншого документа), на підставі якого були вилучені документи, посилання на пункт 85.9 статті 85 розділу II Кодексу щодо обов'язку відповідного органу забезпечити протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту надання органу ДПС копій документів або доступу його посадовим (службовим) особам до перевірки таких документів.
   
   1.16. При виникненні спірних питань у межах термінів проведення документальної перевірки за поданням відповідального за проведення перевірки підрозділу такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при відповідних органах ДПС, засідання яких організовується до підписання акта перевірки посадовими особами платника податків або його законними (уповноваженими) представниками (далі - постійні комісії).
   
   До складу постійних комісій повинні входити досвідчені фахівці відповідних підрозділів органів ДПС, до функцій яких віднесено здійснення податкового контролю, адміністрування податків та зборів, розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення органів ДПС та супроводження справ у судах.
   
   Склад комісій затверджується наказом керівника органу ДПС.
   
   У разі розгляду спірних питань, що виникають при проведенні перевірок платників податків - юридичних осіб, очолювати таку комісію повинен заступник керівника органу ДПС, який згідно з розподілом обов'язків здійснює керівництво роботою підрозділів, до функцій яких входить забезпечення податкового контролю юридичних осіб, а при розгляді спірних питань, що виникають при проведенні перевірок платників податків - фізичних осіб, - заступник керівника органу ДПС, який згідно з розподілом обов'язків здійснює керівництво роботою підрозділів, до функцій яких входить забезпечення податкового контролю фізичних осіб.
   
   За результатами розгляду на засіданні постійної комісії спірних питань, що виникли в ході проведення перевірки, приймається обгрунтований висновок щодо вирішення кожного спірного питання до підписання акта перевірки, в тому числі при винесенні таких спірних питань на розгляд комісії, створеної при органі державної податкової служби вищого рівня.
   
   При цьому за результатами розгляду спірних питань складається протокол, який підписується всіма членами комісії. У протоколі повинно бути чітко визначено кожне спірне питання, а саме: суть питання, перелік документів, які надано платником податків при проведенні перевірки, норми податкового та іншого законодавства, що регулюють це питання, результати обговорення та позицію кожного із членів комісії, які брали участь у засіданні, висновок комісії щодо сум розрахованих занижень податкових зобов'язань та виявлених перевіркою порушень законодавства.
   
   Протокол засідання постійної комісії у день підписання реєструється у Журналі реєстрації протоколів, складених за результатами проведених засідань постійних комісій (далі - журнал реєстрації протоколів), який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 4 до Методичних рекомендацій (додається).
   
   Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу державної податкової служби.
   
   При цьому в протоколі на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначаються дата складання протоколу засідання постійної комісії та номер протоколу, який складається із порядкового номера журналу реєстрації протоколів, коду структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, коду за ЄДРПОУ платника податків (реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
   
   Висновки комісії за складеним протоколом в обов'язковому порядку враховуються при складанні акта (довідки) перевірки.
   
   1.17. За результатами документальної планової, документальної позапланової та фактичної перевірки складається акт (довідка) перевірки, який підписується, реєструється та вручається (надсилається) платнику податків (посадовим особам (уповноваженим представникам) платника податків) з дотриманням вимог щодо порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок, встановлених статтею 86 розділу II Кодексу та відповідними нормативно-правовими актами ДПС України відповідно для платників податків юридичних та фізичних осіб.
   
   При цьому акт (довідка) документальної планової або позапланової чи фактичної перевірки складається на бланку органу ДПС, який прийняв рішення (наказ) про проведення перевірки та виписав направлення на таку перевірку.
   
   1.18. У разі незгоди платника податків або його законних (уповноважених) представників із висновками акта (довідки) документальної перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці), та надання ним заперечень до акта (довідки) перевірки такі заперечення розглядаються відповідними підрозділами органу ДПС, що здійснював (очолював) таку перевірку. Керівником (заступником керівника) відповідного органу ДПС обов'язково визначається уповноважена особа, яка є відповідальною за розгляд заперечень, а також структурні підрозділи, які залучаються до їх розгляду. В обов'язковому порядку до розгляду заперечень залучаються працівники підрозділу органу ДПС, яким зроблені висновки, що заперечуються платником податків.
   
   При надходженні заперечень до висновків акта (довідки) перевірки, проведеної за постановами слідчих або органу дізнання податкової міліції, уповноважена особа, яка визначена відповідальною за розгляд заперечень, не пізніше наступного робочого дня повідомляє ініціатора перевірки.
   
   Зазначені заперечення можуть бути винесені на розгляд постійних комісій, склад та діяльність яких передбачені у п. 1.16 цього розділу.
   
   У разі надання платником податків або його законними (уповноваженими) представниками до органу ДПС, в якому він перебуває за основним місцем обліку, заперечень до акта (довідки) перевірки, що здійснювали (очолювали) працівники іншого органу ДПС, такі заперечення надсилаються для розгляду до цього органу ДПС. Зазначений орган ДПС інформує про надходження заперечень та направляє висновки про їх розгляд до органу ДПС за основним місцем обліку такого платника податків.
   
   Складений за результатами розгляду заперечень висновок у день затвердження керівником (заступником керівника) органу ДПС реєструється в єдиному Журнал реєстрації висновків, складених за результатами розгляду заперечень платника податків до акта (довідки) перевірки (далі - журнал реєстрації висновків), що ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 5 до Методичних рекомендацій (додається).
   
   1.19. У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за розглядом матеріалів перевірки керівником (заступником керівника) органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, приймаються та надсилаються платнику податків податкові повідомлення-рішення за формою, визначеною наказом ДПА України від 22.12.2010 р. N 985 "Про затвердження Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за N 1440/18735.
   
   Якщо порушення було встановлено в ході перевірки, яку здійснювали (очолювали) працівники органу ДПС іншого, ніж орган ДПС, де на обліку перебуває платник податків, орган ДПС, працівники якого здійснювали (очолювали) таку перевірку, забезпечує складання та надання такому органу ДПС матеріалів перевірки, а також висновку у довільній формі щодо сум податків, які підлягають донарахуванню за результатами перевірки (зменшення (збільшення) сум заявленого бюджетного відшкодування або від'ємної різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток). Зазначений висновок є обов'язковим для врахування при прийнятті відповідних податкових повідомлень-рішень.
   
   У разі оскарження платником податків прийнятих за результатами перевірки податкових повідомлень-рішень у адміністративному або судовому порядку орган ДПС, що здійснював (очолював) перевірку, забезпечує надання органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, обґрунтованих висновків для врахування при підготовці рішень про результати розгляду скарг та вжиття інших заходів щодо узгодження (у тому числі судового), визначених перевіркою грошових зобов'язань.
   
   У разі встановлення порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкові повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймаються до дня набрання законної сили відповідним рішенням (вироком) суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за днем складання, передаються до органу, що призначив перевірку.
   
   1.20. Якщо за наслідками перевірки зменшено до відшкодування (донараховані) суми податку на додану вартість, виявлено порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за якими сума завданої державі шкоди або замаху на заподіяння шкоди є достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, підрозділ, який проводив перевірку, зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем прийняття податкового повідомлення-рішення, письмово повідомити про це підрозділ податкової міліції і передати матеріали перевірки для прийняття рішення згідно зі ст. ст. 97, 112 КПК України незалежно від оскарження в адміністративному чи судовому порядку зменшених до відшкодування (донарахованих) сум вказаного податку.
   
   При вирішенні питання про передачу матеріалів перевірки до підрозділів податкової міліції слід мати на увазі, що для норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу для відповідного року. Одночасно положення підпункту 169.1.1 слід застосовувати з урахуванням абзацу 8 пункту 1 Прикінцевих положень Кодексу, згідно з яким до 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.
   
   Крім того, відповідно до чинного кримінального законодавства України незаконне відшкодування ПДВ (заявлення до відшкодування ПДВ з бюджету) за наявності передбачених законом підстав може кваліфікуват

Теги
Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться