МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2017

м. Київ

N 1482/1277

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2017 р. за N 1238/31106

Про затвердження Змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Відповідно до статті 35 Закону України "Про зайнятість населення", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2013 року N 318/655, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 червня 2013 року за N 1029/23561 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Свідрак А. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр соціальної політики
України

А. Рева

Міністр освіти і науки
України

Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

 

ЗМІНИ
до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

1. У розділі I:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цим Порядком визначається механізм організації Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими, міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі - професійне навчання безробітних).";

в абзаці першому пункту 1.2 слова "Державної служби зайнятості України" замінити словами "державної служби зайнятості";

у пункті 1.4 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

абзац п'ятий пункту 1.5 після слів "Законах України" доповнити словами "Про освіту".

2. У розділі II:

пункт 2.1 після слів "Для організації професійного навчання безробітних та" доповнити словом "(або)";

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Зареєстрованим безробітним, які відповідно до статті 46 Закону України "Про зайнятість населення" потребують професійного навчання, з метою виявлення їхніх здібностей, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності, надаються послуги з професійної орієнтації.

Якщо зареєстрований безробітний виявляє бажання пройти професійне навчання відповідно до результатів наданих послуг з професійної орієнтації, центр зайнятості за місцем реєстрації особи як безробітної укладає з ним договір та видає йому направлення на професійне навчання до навчального закладу за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Безробітний зараховується до навчального закладу на підставі направлення на професійне навчання.";

у пункті 2.3:

в абзаці першому слова "медичного та наркологічного огляду" замінити словами "медичного, психіатричного та наркологічного оглядів";

в абзаці другому слова "вимагається попередній медичний та наркологічний огляд" замінити словами "потребує обов'язкового професійного медичного відбору, психіатричного та наркологічного оглядів";

у пункті 2.4:

абзац перший доповнити словами ", за наявності підтвердних документів. Для забезпечення проживання безробітних центри зайнятості укладають з навчальними закладами договори про проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.";

абзац другий доповнити словами "(крім витрат на проїзд у міському транспорті)";

в абзаці третьому слова "(в тому числі міським) (крім таксі)" замінити словами "(крім міського транспорту і таксі)";

у пункті 2.5:

слово "денною формою" замінити словами "очною (денною), заочною (дистанційною) формою або шляхом поєднання цих форм";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Навчання безробітних за заочною (дистанційною) формою навчання проводиться відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за N 703/23235.";

у пункті 2.8:

в абзаці першому слова "професійного навчання, проживання безробітних "замітити словами "професійного навчання безробітних та (або) їх проживання у період такого навчання";

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції:

"Кошториси витрат на професійне навчання безробітних та (або) проживання безробітних у період навчання складаються відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами і Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491;";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"акт приймання-передачі наданих послуг з професійного навчання та (або) проживання безробітних, рахунок на оплату навчання та (або) проживання - для проведення щомісячних фінансових розрахунків;";

у пункті 2.9 слова "умов навчання, проживання" замінити словами "умов навчання та (або) проживання";

у пункті 2.11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.11. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні отримують документ державного зразка - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних за робітничими професіями.";

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

абзац другий викласти в такій редакції:

"За результатами підвищення кваліфікації безробітні з вищою освітою отримують документ про підвищення кваліфікації.";

пункт 2.13 виключити.

3. Пункт 3.7 розділу III виключити.

4. У розділі IV:

у пункті 4.1:

в абзаці першому слова "перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації" замінити словами "підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки за робітничими професіями";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Перепідготовку за робітничими професіями безробітні з вищою освітою проходять згідно з пунктами 3.1 - 3.6 розділу III цього Порядку.";

пункт 4.2 після слів "програми перепідготовки" доповнити словами "за робітничими професіями";

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Тижневе навчальне навантаження безробітних не перевищує 40 годин.";

пункт 4.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 4.5 вважати пунктом 4.4;

абзац третій пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"Строк спеціалізації безробітних із вищою освітою визначається робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами з метою набуття безробітними здатності виконувати окремі завдання та обов'язки, що мають особливості в межах спеціальності.".

5. Пункт 6.3 розділу VI після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Безробітний зобов'язується працевлаштуватися за професією (спеціальністю) протягом 30 календарних днів після закінчення навчання у разі професійного навчання на замовлення роботодавця.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

6. Розділ VII викласти в такій редакції:

"VII. Фінансування та моніторинг ефективності професійного навчання безробітних

7.1. Фінансування професійного навчання безробітних та пов'язаних із ним витрат здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах затвердженого бюджету.

7.2. Державна служба зайнятості проводить моніторинг ефективності професійного навчання безробітних, у тому числі шляхом відстеження протягом року тривалості роботи працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості осіб із числа зареєстрованих безробітних після проходження ними професійного навчання за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.".

7. У тексті Порядку та додатках 1, 2, 4 до нього слова "територіальний орган" у всіх відмінках і числах замінити словами "центр зайнятості" у відповідних відмінках і числах.

 

Заступник директора Департаменту
ринку праці та зайнятості -
начальник відділу реалізації
політики зайнятості Міністерства
соціальної політики України

А. Свідрак

Директор Департаменту
професійної освіти Міністерства
освіти і науки України

М. Кучинський