Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
МСФЗ - онлайн курс. Школа практики Мар'яни Кавин
Время проведения:
01.06.2020 - 16.09.2020
Город:
Вся Україна
Место проведения:
онлайн - трансляція
Стоимость:
від 1961 грн
 • Организаторы
Название организации:
Податковий блог Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
+38 067 670 35 90
E-mail:
kavynm@gmail.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
 • Описание семинара

Програма курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР

ВВЕДЕННЯ В КУРС:

(2,5 год.)

 • МСФЗ – для кого право, а для кого обов’язок?

 • Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.

 • Відмінності МСФЗ та ПСБО

 • Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.

 • План рахунків: рекомендації по розробці.

 • Концептуальна основа фінансової звітності

 

 ВЕБІНАР 2 

МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.:

(2,5 год.)

 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці

 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,  

 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів

 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів.

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Консервація об’єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

 

ВЕБІНАР

МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част:

2,5 год.

 • Вибуття основних засобів у зв’язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін

 • Переоцінка основних засобів – право чи обов’язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок

 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів

 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 4 

МСФЗ (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

2,5 год.

 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.

 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.

 • Зменшення корисності та відновлення корисності

 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.

 • Вартість грошей в часі

 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості

 • Користування таблицями дисконтування

 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IFRS) 5 «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»:

1 год.

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

1,5 год.

 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

 • Вибуття інвестиційної нерухомості

 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1 

МСБО (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ:

1 год.

 • Кваліфікований актив – як класифікувати

 • Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація

 • Витрати на позики, які підлягають капіталізації

 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

МСБО (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ:

1,5 год.

 • Класифікація та визнання нематеріальних активів

 • Строк корисного використання нематеріальних активів

 • НМА без встановленого строку корисного використання

 • “Особливі” нематеріальні активи – програмне забезпечення, торгові марки, витрати на створення веб-сайту, реклама

 • гудвіл, розробки та дослідження, внутрішньо створені нематеріальні активи

 • Розкриття інформації про нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку нематеріальних активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 2 «ЗАПАСИ»:

2,5 год.

 • Первісне визнання та оцінка запасів придбаних за гроші, негрошовий обмін, імпорту, з відстрочкою платежу

 • Облік торгових та грошових знижок

 • Формування собівартості відповідно до МСФЗ.

 • Прямі та непрямі витрати, витрати періоду та витрати, що пов’язані із собівартістю

 • Облік “особливих” запасів – побічна продукція, тара та упаковка

 • Облік запасів за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації – уцінка та дооцінка до рівня попередньої уцінки

 • Формування резервів під знецінення товарно-матеріальних цінностей

 • Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ.

 • Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку запасів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 3 

МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”

2,5 год.

Облік оренди в орендаря:

 • Нова модель обліку оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Винятки.

 • Питання визнання і оцінки при первісному визнанні.

 • Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом».

 • Подальша оцінка.

 • Подання у фінансовій звітності.

 • Розкриття інформації орендарем.

 

Облік оренди в орендодавця:

 • Класифікація договорів оренди. Особливості оренди фінансової та оперативної

 • Первісне визнання та подальша оцінка

 • Облік компенсації комунальних послуг

 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку оренди за МСФЗ та національними стандартами ПСБО

 

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 21 – ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ:

2,5 год.

 • Облік експортних та імпортних операцій у випадку 100% передоплати, 100% відвантаження та у випадку часткових оплат

 • Залишки по монетарних статтях, дата балансу та періодичність нарахування курсових різниць  

 • Заборгованість засновників по внесках в статутний капітал

 • Заборгованість перед засновниками – нерезидентами по позиках

 • Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку валютних операцій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 5 

МСБО (IАS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ:

0,5 год.

 • Короткострокові виплати працівникам та виплати по закінченні трудової діяльності

 • Премії, доплати та інші заохочення за результати роботи та періоди у минулому

 • Розкриття інформації про виплату працівникам в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку виплат працівникам за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

МСБО (IАS) 37 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ:

2 год.

 • Умовні зобов’язання та активи – особливості визначення

 • Види забезпечень та резервів

 • Порядок розрахунку суми резерву та підтвердження суми

 • Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, гарантії та аудит

 • Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу

 • Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

1,5 год.

 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

 • Вибуття інвестиційної нерухомості

 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МОДУЛЬ 3:

ВЕБІНАР 1 

МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ»

2,5 год.

 • Визнання та оцінка, типи виручки

 • Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

 • Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).

 • Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку

 • Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов’язаннями.

 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання.

 • Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна.

 • Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ

2,5 год.

 • Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки

 • Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів

 • Вплив помилки та нерозподілений прибуток

 • Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика

 • Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 3 

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток

1,5 год.

 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

 • нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати

 • Ув’язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток

 

МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

1 год.

 • Ринковий підхід оцінки справедливої вартості

 • Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.

 • Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

 

ВЕБІНАР 4 

МСФЗ (IFRS) 9 “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”:

2,5 год.

 • Класифікація фінансових активів

 • Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами

 • Характеристика грошових потоків по інструменту

 • Зміна бізнес-моделі: чи можлива?

 • Фінансові інструменти, що обліковуються  за справедливою вартістю

 • Зміни справедливої вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал

 • Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

 • Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IAS) 28 “ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ”:

2,5 год.

 • Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу

 • Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації

 • Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
57626 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям