Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
Навчальний онлайн-курс "Практичний бухгалтерський облік на підприємстві за П(С)БО"
Время проведения:
12.01.2021 - 12.01.2021
Город:
Онлайн, вся Україна
Место проведения:
Онлайн, вся Україна
Стоимость:
3000 грн
  • Организаторы
Название организации:
ТОВ "Аудиторська Фірма "Трансексім-Аудит"
Контактные телефоны:
098-316-14-95, 098-58-88-177
E-mail:
tr.exim.audit@gmail.com
Веб сайт:
http://online-navchannya.tilda.ws/
  • Описание семинара

Запрошуємо на онлайн-навчання бухгалтерів, які бажають розширити професійні можливості або відновити свої знання після перерви в роботі!

ПРАКТИЧНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА П (С) БО

СТАРТ КУРСУ 12.01.2021

На курсі Вас чекають онлайн-уроки, практичні завдання, методичні рекомендації та багато іншого.

Разом з нами ви вивчите не тільки теорію, а й отримаєте практичний досвід.

Програма курсу "Практичний бухгалтерський облік на підприємстві за П (С) БО» розрахована на 40 академічних годин і включає 8 занять:

 

 ЗАНЯТТЯ № 1 «РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

1.   Законодавче регулювання бухгалтерського обліку в Україні

1.1.      П(С)БО або МСФО. Певні категорій СГ, для яких передбачено обов’язкове складання фінзвітності за МСФЗ.

1.2.      Класифікація підприємств на мікро-, малі, середні і великі: розмежувальні критеріїї, порядок зміни категорії та застосування П(С)БО різними категоріями.

1.3.      Мета і принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

1.4.      Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Межі відповідальності керівника, головного бухгалтера та бухгалтера.

1.5.      План рахунку бухгалтерського обліку: загальні аспекти, кінцеве сальдо, схема активних та пасивних рахунків.

1.6.      Наказ про облікову політику: що має містити. По розділам обліку курсу кожний слухач складатиме свій Наказ про облікову політику з урахуванням обраних ним методів та специфіки підприємства.

1.7.      Документування господарських операцій: первинні документи, обов’язкові реквізити, форми та мова первинного документу, переклад первинних документів, виправлення помилок, бухгалтерська довідка і бухгалтерський акт, електронний документообіг.

1.8.      Первинні документи по рахунках бухгалтерського обліку. По розділам обліку курсу детально будуть розглянуті первинні документи щодо господарських операцій.

2.   Власний капітал підприємства

2.1.      Статутний капітал: формування та відображення в обліку операцій з внесення, збільшення, вилучення.

2.2.      Інший капітал товариства: капітал у дооцінках, додатковий та резервний капітал

2.3.      Значні правочини: розрахунок суми чистої вартості активу і ризики у разі відсутності згоди засновників на вчинення правочину.

2.4.      Нарахування та виплата дивидендів.

2.5.      Практичні задачі за результатами першого заняття у кількості 5 завдань. Задачі матимуть скрізний характер та стануть базою для формування оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності на останньому занятті.

3.   Тестування за результатами першого заняття

 

  ЗАНЯТТЯ № 2, 3 «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА»

1.   Основні засоби власні та орендовані: облік за П(С)БО № 7, П(С)БО № 27, П(С)БО № 28.

1.1.      Рахунки бухгалтерського обліку та  первинні документи,  що передбачені для обліку операцій із основними засобами.

1.2.      Основні засоби: визначення та класифікація – чим керуватись при визначенні бухгалтерського рахунку

1.3.      Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи: критерії та визначення в обліковій політиці

1.4.      Порядок оприбуткування та формування первісної вартості в залежності від способу надходження основних засобів (придбане за гроші у резидентів/нерезидентів, самостійно виготовлене, внесене до статутного капіталу, подароване, отримане по бартеру)

1.5.      Методи амортизації основних засобів: суть кожного методу та порівняльний розрахунок амортизації різними методами. Закріплення обраного методу амортизації в обліковій політиці. Зміна методу амортизації. В яких випадках припиняється нарахування амортизації.

1.6.      Ремонт і поліпшення основних засобів: критерії віднесення ремонту до поточного,  капітального та техобслуговування. Модернизація ОЗ. Порядок відображення у бухгалтерському обліку.

1.7.      Переоцінка основних засобів: право чи обов’язок. Основні правила проведення. Зменьшення корисності активів за П(С)БО № 28. Результати відображення переоцінки, зменшення та відновлення корисності об’єкту у бухгалтерському обліку.

1.8.      Вибуття ОЗ. Ліквідація основних засобів: документальне оформлення й облік. Перевод ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, згідно П(С)БО № 27. Продаж ОЗ за гроші та безкоштовна передача. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

2.   Практичні задачі за результатами другого заняття у кількості 5 завдань. Задачі матимуть скрізний характер та стануть базою для формування оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності на останньому занятті.

3.   Тестування за результатами другого заняття

4.   Оренда операційна та фінансова: облік за П(С)БО № 14 

4.1.      Операційна та фінансова оренда: критерії визначення.

4.2.      Облік у орендаря та орендодавця об’єкту операційної оренди та вартості поточного і капітального ремонту.

4.3.      Облік фінансової оренди. Розрахунок поточної вартості мінімальних орендних платежів. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку фінансової оренди.

5.   П(С)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість»

5.1.      Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості. Що закріпити в обліковій політиці.

5.2.      Переведення нерухомості в інвестиційну та її виключення зі складу інвестиційної.

6.   Нематеріальні активи: облік за П(С)БО № 8

6.1.      Рахунки бухгалтерського обліку та  первинні документи,  що передбачені для обліку операцій із нематеріальними активами.

6.2.      Визнання і оцінка нематеріальних активів. Що треба класифікувати, як НА, а що є витратами звітного періоду.

6.3.      Амортизація нематеріальних активів: як коректно визначити термін і що робити, коли термін використання не визначений.

7.   Інвентаризація необоротних активів та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку.

8.   Довгострокові фінансові інвестиції: первісна оцінка та оцінка на дату балансу за П(С)БО № 12.

9.   Практичні задачі за результатами третього заняття у кількості 5 завдань. Задачі матимуть скрізний характер та стануть базою для формування оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності на останньому занятті.

10.              Тестування за результатами третього заняття

 

ЗАНЯТТЯ № 4 «ЗАПАСИ» 

1.   Виробничі запаси: документальне відображення та облік

1.1.      Рахунки класу 2 «Оборотні активи», класифікація запасів на рахунках бухгалтерського обліку та первинні документи з обліку оприбуткування та руху запасів.

1.2.      Порядок оприбуткування та формування первісної вартості в залежності від способу надходження запасів (придбані за кошти у резидентів/нерезидентів, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, безкоштовно отримані) та відображення у обліку.

1.3.      Методи оцінки вибуття запасів: числові приклади та як визначитись в обліковій політиці

1.4.      Облік транспортно-заготівельних витрат: практичні питання та числові приклади

1.5.      Малоцінні та швидкозношувальні предмети: оприбуткування, передача в експлуатацію та списання.

1.6.      Сутність та поняття готової продукції та її класифікація. Облік готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва. Облік давальницької сировини.

1.7.      Облік товарів в оптовій торгівлі, в роздрібній торгівлі та в рамках договору комісії.

1.8.      Втрати ТМЦ та відображення в обліку.

2.   Біологічні активи: визнання та оцінка, згідно П(С)БО № 30.

3.   Практичні задачі за результатами четвертого заняття у кількості 5 завдань. Задачі матимуть скрізний характер та стануть базою для формування оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності на останньому занятті.

4.   Тестування за результатами четвертого заняття

 

ЗАНЯТТЯ № 5 «ОБЛІК ГОТІВКОВИХ ТА БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ»

1.   Облік готівкових розрахунків в національній валюті

1.1.      Рахунки класу 30 «Готівка» та первинні документи з обліку готівкових операцій, аналіз Положення № 148.

1.2.      Організація обліку наявності на руху грошових коштів у касі підприємства.

1.3.      Застосування РРО\ПРРО та відображення в бухгалтерському обліку

2.   Облік безготівкових операцій в національній валюті

2.1.      Рахунки класу 31 «Рахунки в банках», первинні документи та регістри обліку.

2.2.      Бухгалтерські проводки обліку операцій на електронному рахунку з ПДВ.

2.3.      Облік операцій за рахунком 33 «Інші кошти»

3.   Облік операцій в іноземній валюті за П(С)БО № 21

3.1.      Облікова політика валютних операцій: монетарні та немонетарні статті, порядок застосування курсу НБУ, проведення перерахунку залишків.

3.2.      Відображення в бухгалтерському обліку готівкових та безготівкових операцій в іноземній валюті.

4.   Облік розрахунків з підзвітними особами в національній та іноземній валюті.

5.   Практичні задачі за результатами п’ятого заняття у кількості 5 завдань. Задачі матимуть скрізний характер та стануть базою для формування оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності на останньому занятті.

6.   Тестування за результатами пятого заняття

 

ЗАНЯТТЯ № 6 «ЗАБОРГОВАННІСТЬ: ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА»

1.   Облік дебіторської заборгованості за П(С)БО № 10

1.1.      Визнання, оцінка та класифікація дебіторської заборгованості. Облік поточної та довгострокової заборгованості. Числові приклади дисконтування ДЗ: принципи, числові приклади та облік

1.2.      Сумнівна та безнадійна заборгованість. Кому обов’язковий резерв сумнівних боргів. Методи розрахунку РСД та що передбачити в обліковій політиці.

1.3.      Списання ДЗ та бухгалтерські проводки з ПДВ.

1.4.      Відображення у бухгалтерському обліку операцій з експорту.

2.   Облік кредиторської заборгованості (зобов’язань) за П(С)БУ № 11

2.1.      Кредиторська заборгованість: поточна чи довгострокова. Дисконтування та відображення в обліку на прикладі.

2.2.      Прострочена кредиторська заборгованість: критерії визначення.  Відображення в обліку списання кредиторської заборгованості та ПДВ-облік при списанні.

2.3.      Відображення в бухгалтерському обліку операцій з імпорту.

2.4.      Облік позик та банківських кредитів.

3.   Облік розрахунків з працівниками. Аналіз норм П(С)БО № 26.

4.   Інвентаризація заборгованості: документальне оформлення.

5.   П(С)БУ 13 «Фінансові інструменти»: класифікація, визнання та оцінка.

6.   Забезпечення: випадки створення, використання та інвентаризація.

7.   Практичні задачі за результатами шостого заняття у кількості 5 завдань. Задачі матимуть скрізний характер та стануть базою для формування оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності на останньому занятті.

8.   Тестування за результатами шостого заняття

 

ЗАНЯТТЯ № 7 «ОБЛІК ДОХОДУ ТА ВИТРАТ. ПРИНЦИП НАРАХУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК»

1.   Облік доходів за П(С)БО № 15.

1.1.      Визнання, класифікація та оцінка доходів. Принцип нарахування та визнання доходів від використання активів (отримані проценти, роялті, дивіденди).

1.2.      Умови визнання доходу від реалізації ГП, товарів.

1.3.      Оцінка ступеня завершеності операцій по наданню послуг. Приклад розрахунку та відображення в обліку.

1.4.      Визнання та облік доходів по договорам комісії, доручення та іншим непрямим договорам.

1.5.      Облік на рахунку 643 «Податкові зобов’язання»

2.   Бухгалтерський облік витрат за П(С)БО № 16

2.1.      Визнання витрат та бухгалтерська класифікація доходів та витрат за видами діяльності. Первинні документи для підтвердження витрат. Коли використовувати бухгалтерську довідку, коли-бухгалтерський акт.

2.2.      Склад та структура витрат: собівартість, загальновиробничі витрати, адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати.

2.3.      База розподілу загальновиробничих витрат. Постійні та змінні витрати. Що треба виписати в обліковій політиці.

2.4.      Витрати майбутніх періодів: як відносити и коли визнавати витратами звітного періоду.

2.5.      Облік на рахунку 644 «Податковий кредит».

3.   Податок на прибуток: нарахування в бухгалтерському обліку.

4.   Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у відповідності до П(С)БО 6.

5.   Практичні задачі за результатами сьомого заняття у кількості 5 завдань. Задачі матимуть скрізний характер та стануть базою для формування оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності на останньому занятті.

6.   Тестування за результатами сьмого заняття

 

ЗАНЯТТЯ № 8 «ЗВЕДЕНІ РЕГІСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ. БАЛАНС ТА ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

  1. Відображення в обліку закриття доходів та витрат та визначення фінансового результату.
  2. Підготовка оборотно-сальдової відомості на підставі вирішеної скрізної задачі на 1-7 заняттях та підготовка до складанню Балансу та Звіту про фінансовий результат.
  3. Позабалансові рахунки: де їх місце
  4. Загальні вимоги до фінансової звітності за П(С)БО № 1. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (П(С)БО № 25).
  5. Складання Балансу та Звіту про фінансові результати.

 

Заняття будуть проводитись (В ПРОГРАМІ ZOOM):

Для групи робочого дня: по вівторках та четвергах з 13.00 до 17.00.

Для групи вихідного дня: по суботах з 10.00 до 16.00.

ВАРТІСТЬ КУРСУ- 3000 грн.

ПО ЗАКІНЧЕННЮ КУРСУ ВИ ОТРИМАЄТЕ СЕРТИФІКАТ ТА ПОВНИЙ ЗБІРНИК БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВОДОК.

*заняття проводяться російською мовою

ТАКОЖ ВИ МОЖЕТЕ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ НАМ ЗА ТЕЛ.: 098-5-888-177  ТЕЛ: 098-316-14-95 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: tr.exim.audit@gmail.com

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
43631 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям