Отключить рекламу

Подпишитесь!


894 Печатать

Обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

   
   
Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД Обсяг квоти/ одиниця вимiру
Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) 7106 0 грамiв
Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) 7108 0 грамiв
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв 7112 0 грамiв
Шлак, зола та залишки (вiдходи), що мiстять переважно цинк, крiм гартцинку 2620 19 00 00** 2700 тонн
Шлак, зола та залишки (вiдходи), що мiстять переважно мiдь 2620 30 00 00** 6400 тонн
Газ природний у газоподiбному станi українського походження 2711 21 00 00*  
   
   _____________
    * Обсяг квоти визначається згiдно з прогнозним рiчним балансом надходження та розподiлу природного газу в Українi, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.
    ** Лiцензiї видаються з урахуванням рiшення Комiсiї з питань розгляду заявок на видачу лiцензiй на експорт товарiв та розподiлу квот, утвореної Мiнекономрозвитку.
   
    Примiтки:
    1. Обсяги квот товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 7106, 7108 i 7112 встановлено в перерахунку на масу дорогоцiнного металу в чистотi.
    Експорт зазначених товарiв здiйснюється безпосередньо державною установою "Державне сховище дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України" без лiцензiй.
    Експорт та iмпорт дорогоцiнних металiв, що належать до банкiвських металiв, здiйснюються у порядку, встановленому Нацiональним банком.
    Нацiональний банк здiйснює експорт та iмпорт товарiв, визначених у пунктi 7 частини першої статтi 42 Закону України "Про Нацiональний банк України", без лiцензiй.
    2. Обсяги квот товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 2620 19 00 00 i 2620 30 00 00 встановлено в перерахунку ваги нетто.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться