Отключить рекламу

Подпишитесь!


928 Печатать

Перелік товарiв (озоноруйнiвних речовин), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

   
Найменування речовини Код згiдно з УКТЗЕД
Тетрахлорид вуглецю 2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 2903 19 10 00
Бромистий метил 2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22) 2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123), 2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141) 2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) 2903 74 00 00
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225) 2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301) 2903 76 20 00
Дибромтетрафторетан 2903 76 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13) 2903 77 10 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 2903 77 20 00
Трихлортрифторетан 2903 77 30 00
Дихлортетрафторетан 2903 77 40 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) 2903 77 50 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) 2903 77 90 00
Дибромдифторметан (Галон 1202) 2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271) 2903 79 11 00
2903 79 19 00
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан 2903 79 21 00
2903 79 29 00
2903 79 90 00
   
   _____________
    Примiтки:
    1. Лiцензiї на експорт та iмпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на пiдставi погодження на ввезення або вивезення озоноруйнiвних речовин, що надається Мiнприроди в установленому цим органом порядку. Дiї щодо одержання погодження здiйснюються Мiнекономрозвитку без залучення суб'єкта господарювання у порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
    2. На виконання Монреальського протоколу, рiшень 24-ї наради Сторiн Монреальського протоколу та 49-го засiдання Комiтету з виконання Монреальського протоколу (рiшення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) встановлюється розрахунковий рiвень для споживання у 2015 роцi озоноруйнiвних речовин у розмiрi 16,42 ОРП-тон.
    3. Iмпорт товарiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2903 19 10 00 здiйснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб без лiцензiй.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться