Отключить рекламу

Подпишитесь!


985 Печатать

Перелік товарiв, що можуть мiстити озоноруйнiвнi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi (крiм товарiв, що перевозяться у контейнерах з особистим майном)

   
Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3004*
Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу 3204*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до групи 32 УКТЗЕД 3208*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi 3209*
Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо 3214*
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру 3304*
Засоби для догляду за волоссям 3305*
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi 3306*
Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них 3307*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило 3401 30 00 00*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401) 3402*
Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв 3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404 3405*
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) 3808*
Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi 3809*
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси 3812*
Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби 3813 00 00 00*
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв 3814 00*
Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi 3820 00 00*
Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi 3824 90 70 00*
Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану 3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78 00 00
3824 79 00 00
Продукти хiмiчного виробництва або сумiжних виробництв iз вмiстом озоноруйнiвних речовин 2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 87 00
3824 90 97 10
3824 90 97 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Простi полiефiроспирти з гiдроксильним числом бiльш як 100 3907 20 20 90
Силiкони у первинних формах 3910 00 00*
Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо 8415
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415 8418
Градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) 8419 89 10 00
Вогнегасники зарядженi 8424 10 00
Автомати торговельнi з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 8476 21 00 00
8476 81 00 00
Зволожувачi та осушувачi повiтря 8479 89 97 90
Зброя та засоби iндивiдуального захисту в аерозольнiй упаковцi 9304 00 00 00*
   
   _____________
    * Товари виключно в аерозольнiй упаковцi.
   
    Примiтки:
    1. Лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, зазначених у цьому додатку, що мiстять озоноруйнiвнi речовини, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на пiдставi погодження на ввезення або вивезення озоноруйнiвних речовин, що надається Мiнприроди в установленому цим органом порядку. Дiї щодо одержання погодження здiйснюються Мiнекономрозвитку без залучення суб'єкта господарювання у порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю. За вiдсутностi озоноруйнiвних речовин у товарах, наведених у перелiку, митне оформлення здiйснюється без лiцензiї.
    2. Iмпорт товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 3204, 3208, 3209, 3401 30 00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00, 3824 90 70 00, 3824 90 97 i 3910 00 00 здiйснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб без лiцензiй.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться