Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


25.10.17
7709 4 Друкувати

Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації

Відповідно  до  частини  3  статті 30  Закону  України  від  23.09.1999 р.  № 1105-IV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) або фізичною особою – підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.      

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду  соціального  страхування  з  тимчасової  втрати  працездатності  від  23.06.2008 р. № 25 (далі — Положення).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) на кожному підприємстві, що використовує найману працю, незалежно від форм власності та господарювання.

Відповідно до п. 1.4 Положення комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

За загальним правилом комісія (уповноважений) із соціального страхування на новоствореному підприємстві створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства. Але якщо на новоствореному підприємстві протягом місяця не призначено ні уповноваженого, ні комісію із соціального страхування, то керівник підприємства несе за це відповідальність і фактично бере на себе обов'язки уповноваженого із соціального страхування, оскільки питання трудових відносин належить до компетенції керівництва підприємства. Ключовим питанням в цьому випадку є своєчасність призначення матеріального забезпечення застрахованим особам та дотримання порядку використання коштів Фонду соціального страхування. Уповноважений із соціального страхування може виконувати свої обов'язки до моменту створення комісії в строки, передбачені п. 1.9 Положення.

На підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню і надання соціальних послуг здійснюється централізовано, створюється центральна комісія.

На тих підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам здійснюється в його структурних підрозділах, комісії із соціального страхування створюються в цих підрозділах підприємства.

Згідно з п. 1.3 Положення організація роботи комісії із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності – інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник). Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб здійснюється об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. У разі відмови профспілки від участі в представницькому органі ця профспілка не приймає рішення щодо призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам (п. 1.3 Положення).

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві. Члени комісії із соціального страхування підприємства виконують свої обов’язки на громадських засадах.  Термін повноваження членів комісії встановлюється спільним рішенням представницьких сторін.

Рішення про делегування до складу комісії представників роботодавця оформляється його наказом або розпорядженням, а представників застрахованих осіб — постановою виборного органу первинної профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб. Проте у разі відсутності на підприємстві профспілкової організації представляти інтереси застрахованих осіб мають право інші органи, які обрані працівниками даного підприємства, у порядку, визначеному ст. 245 КЗпП України.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцеві та представникові застрахованих осіб, а її роботу перевіряють органи Фонду соціального страхування  (далі — Фонд).

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк, що залишився до закінчення повноважень комісії.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам. За рішенням комісії з числа її членів можуть створюватися робочі групи для виконання певних завдань, що належать до окремих повноважень комісії.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним (п. 4.1 Положення).

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирають голову комісії та його заступника. Положенням не встановлено, від якої саме сторони має бути обрано голову комісії, а лише зазначено, що заступник голови комісії має представляти іншу сторону. Тобто якщо голову комісії обрано від адміністрації підприємства, то його заступником має бути представник застрахованих осіб. Як засвідчує практика, нерідко головою комісії обирають голову первинної профспілкової організації підприємства, а заступником — представника адміністрації підприємства. Голова комісії та його заступник несуть відповідальність за невиконання своїх повноважень перед комісією. Їх може бути позбавлено цих повноважень за особистим проханням, за ініціативою більшості від загальної кількості членів комісії, а також за поданням робочого органу відділення Фонду.

В свою чергу, уповноважений із соціального страхування підприємства відповідно до пункту 4.2 Положення розглядає питання матеріального забезпечення застрахованих осіб у міру надходження відповідних звернень і подання необхідних для їх вирішення документів і приймає відповідні рішення.

Рішення про призначення матеріального забезпечення або відмову в його призначенні застрахованим особам оформляється протоколом засідання комісії за підписами членів комісії, а за відсутності комісії — рішенням уповноваженого із соціального страхування підприємства.

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства може бути оскаржено застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду за місцем обліку підприємства як страхувальника протягом п’яти днів з часу отримання повідомлення про таке рішення.

До основних обов’язків і повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства належать:

·         розгляд підстави і правильності видачі і заповнення листків непрацездатності та інших документів, за якими надається матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованим особам;

·         прийняття рішень про призначення матеріального забезпечення (або відмову в його призначенні) та надання соціальних послуг, передбачених Законом № 1105;

·         ухвалення рішення про припинення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (повністю або частково) у разі порушення застрахованою особою призначеного лікарем режиму (нез’явлення чи поява в нетверезому стані у призначений час на прийом до лікаря, виходу на роботу в період тимчасової непрацездатності, відмови від направлення на медико-соціальну експертну комісію, самовільного залишення закладу охорони здоров’я, від’їзду на лікування до іншого закладу охорони здоров’я без дозволу лікаря тощо);

·         здійснення контролю за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення;

·         здійснення контролю за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;

·         взяття участі у перевірках щодо цільового використання страхових коштів, які проводяться на підприємстві фахівцями Фонду;

·         ініціювання перед робочим органом відділення Фонду питання щодо відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з невиробничим травматизмом у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб;

·         ведення обліку осіб, які часто і тривалий час хворіють, а також осіб, які отримали невиробничі травми, здійснення аналізу, інформування та внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності на підприємстві роботодавцеві та представникові застрахованих осіб;

·         розгляд скарг застрахованих осіб на рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

Правильне застосування комісією норм соціального страхування забезпечує реалізацію прав застрахованих осіб на матеріальне забезпечення. З-поміж прав комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, визначених у пункті 2.1 Положення, слід виділити право за потреби звертатися до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, їх заповнення, а також право перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем. Використання такого права не зайве, оскільки в подальшому дасть змогу уникнути фінансових і штрафних санкцій з боку Фонду при проведенні перевірки цільового використання своїх коштів.

Активну участь у перевірках, яку здійснюють працівники Фонду, мають брати члени комісії із соціального страхування підприємства, яка безпосередньо на підприємстві є органом, що розпоряджається використанням коштів Фонду та забезпечує контроль за їх цільовим використанням.

За матеріалами Управління виконавчої дирекції Фонду соцстраху в Вінницькій області
Коментарі
  • ???
25.10.17 08:49

Для кого все это бумагомарание?

Відповісти
  • 123
25.10.17 11:53

А кто знает, есть штрафы за отсутствие комиссии или уполномоченного? Или директор автоматически стает уполномоченным и сам подписывает решение о назначении помощи и этого достаточно?

Відповісти
  • Федір
25.10.17 15:58

123, Статья 30 ЗУ 1105 говорит, что мат.обеспечение сначала назначается, а потом предоставляется. Поэтому если без назначения сразу предоставите, то Вы нарушите установленный порядок использования средств Фонда. А это влечет за собой возврат полученных средств + штраф 50%. Уполномоченного нужно выбирать на общем собрании трудового коллектива. Лучше оформите как надо, будет меньше головной боли при проверке.

Відповісти
  • вик
25.10.17 17:48

"..засідання, проводяться ...не рідше двох разів на місяць" - омг!!! что там делать 2 раза в месяц? я себе представляю эти протоколы :) я столько не выпью! "заседание прошло в тёплой, дружеской обстановке"...

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
64439 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти