Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


27.11.17
6533 0 Друкувати

Бухгалтерський та податковий облік комісіонера-резидента при операціях з комітентом-нерезидентом

Які наслідки виникають у бухгалтерському та податковому обліку в разі здійснення операцій із купівлі товару комітентом-нерезидентом через комісіонера-резидента України в резидента?

Відносини, що виникають за договором комісії, регулюють положення ст. 1011 - 1028 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

Так, відповідно до ст. 1011 ЦКУ за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну (ст. 1012 ЦКУ). Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановленими у договорі комісії (ст. 1013 ЦКУ).

Відповідно до ст. 1014 ЦКУ комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що визначив комітент, додатково одержана вигода належить комітентові.

ЦКУ також встановлено, що комісіонер має право на відшкодування всіх витрат, пов'язаних із виконанням обов'язків за договором комісії. Таке право поширюється на комісіонера навіть у разі невиконання угоди, але тільки якщо це відбулося з обставин, які не залежать від нього (за умови прийняття комісіонером усіх заходів щодо здійснення цієї угоди). Таке право означає те, що в комісіонера немає витрат за договором комісії.

Своєю чергою, до обов'язків комісіонера входить надання комітенту звіту та передання йому всього отриманого за договором комісії після укладення угоди з доручення комітента.

Якщо комісіонер уклав угоду на умовах більш вигідних, ніж ті, що визначив комітент, додатково отримана вигода належить комітенту.

У випадку, що є предметом цієї консультації, ітиметься про правовідносини в зовнішньоекономічній діяльності, які виникають за договором надання посередницьких послуг резидентом-комісіонером, по-перше, із купівлі товару на території України за рахунок комітента-нерезидента, по-друге, із продажу товару, що належить комітенту-нерезиденту, на території України.

Важливо, що під час перерахування комітентом-нерезидентом коштів у іноземній валюті комісіонерові-резидентові в комісіонера виникає необхідність у продажу іноземної валюти через уповноважений банк на МВРУ для придбання товарів у резидента України, оскільки розрахунки в іноземній валюті на території України можуть здійснювати тільки за наявності відповідної індивідуальної ліцензії (пп. "г" п. 4 ст. 5 Декрету КМУ від 19.02.93 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю").

Слід також звернути увагу, що під час купівлі товару комітентом-нерезидентом через комісіонера-резидента України в комісіонера-резидента подальше передання такого товару комітентові здійснюють у митному режимі експорту.

При цьому, оскільки комісіонер-резидент здійснює закупівлю від свого імені та за рахунок комітента-нерезидента відповідно до ст. 1011 ЦКУ договір купівлі-продажу з постачальником він укладає від свого імені. Отже, комісіонер-резидент є експортером товару без переходу права власності на такий товар.

Згідно з п. 1 розд. ІІ наказу МФУ від 30.05.2012 р. № 651 графу 2 "Відправник/Експортер" заповнюють із урахуванням такого.

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначають відомості про відправника. Якщо оформлення товарно-транспортного документа здійснюють після оформлення МД, а також, якщо з урахуванням особливостей умов постачання товарів відповідно до правил Інкотермс, відправником у транспортному документі вказаний нерезидент, у графі зазначають відомості про відправника відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а якщо немає зазначених відомостей у такому договорі або іншому документі - про особу, вказану в графі 9 МД.

Графу 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" заповнюють із урахуванням такого.

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначають відомості про резидента, який уклав зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту). Під час декларування товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, у графі зазначають відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні наводять відомості про комітента.

Під час декларування товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним між резидентами, у графі зазначають відомості про довірителя (суб'єкта, якого представляє агент).

Виходячи з наведеного, у графах 2 та 9 МД у нашому випадку зазначають відомості про комісіонера-резидента.

Податковий облік

ПДВ

Відповідно до п. 189.4 ПКУ дату збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначають за правилами, установленими ст. 187, 198 ПКУ.

Однак слід враховувати те, що норми п. 189.3 - 189.5 ПКУ не поширюються на операції з експортування товарів за межі митної території України (п. 189.6 ПКУ).

Операції з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою. Товари вважають вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України (пп. 195.1.1 ПКУ).

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства (п. 187.1 ПКУ).

Отже, за операцією з експортування (вивезення) товарів за межі митної території України податкові зобов'язання з ПДВ визначають на дату фактичного здійснення такого вивезення, тобто на дату оформлення вантажної митної декларації контролюючим органом.

Крім того, відповідно до п. 200.16 ПКУ якщо платник податку експортує товари за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійну винагороду, отриману платником податку - експортером від такого іншого платника податку, зараховують до бази оподаткування за ставкою, визначеною пп. "а" п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, та не зараховують до митної вартості товарів, які експортуються.

Як бачимо, п. 200.16 ПКУ передбачає укладення посередницького контракту на продаж товару між платниками податку, тобто між резидентами, а не укладення його між нерезидентом та платником податку на купівлю товару. З одного боку, ключовим моментом у цьому є те, що перехід права власності на такі товари від такого іншого платника податку до експортера не передбачається. Але з іншого боку, виконуючи правила заповнення гр. 9 МД (див. вище), учинивши запис: "Див. доп.", у доповненні буде наведено відомості про комітента-нерезидента, а не українського продавця товару, чим береться під сумнів право на нульову ставку з ПДВ та право на отримання бюджетного відшкодування в такого продавця.

На нашу думку, говорити про право на нульову ставку для комісіонера-резидента немає підстав, оскільки він не є власником товару, у нього немає об'єкту оподаткування, адже він не продає товар, а передає власнику.

Згідно з п. 186.4 ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у п. п. 186.2 і 186.3 цієї статті. Отже, місцем постачання послуг із виконання комісійного договору комісіонером є митна територія України, тому комісійна винагорода в комісіонера підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 %.

Податок на прибуток

У ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподатковування стосовно вказаних операцій незалежно від того, є платник податків високодохідним підприємством або малодохідним (п. 134.1 ПКУ). Отже, ці операції відбивають в податковому обліку комісіонера за бухгалтерськими правилами.

Однак, комісіонеру (якщо він є високодохідним підприємством) слід ураховувати норми пп. 140.5.1 ПКУ, відповідно до яких фінансовий результат збільшується на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) під час здійснення контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 цього Кодексу.

У нашому випадку перехід права власності є тільки в частині винагороди комісіонера від комітента-нерезидента, тобто операція може бути визнана контрольованою, якщо виконано умови пп. 39.2.1.1 та 39.2.1.7 ПКУ.

Бухгалтерський облік

Приклад.

Підприємство згідно з договором із комітентом-нерезидентом у межах договору комісії на придбання на території України товарів отримало від нього авансовий платіж. Цю валюту було продано та в постачальника - резидента України придбано товари з ПДВ. Ці товари було відвантажено комітенту, а також було підписано акт приймання виконаних робіт із комісійної винагороди, яку згідно з умовами договору було перераховано комісіонеру.

 

 

 

 

 

з/п

 

 

 

 

Зміст господарської операції

 

 

 

 

Кореспондуючі рахунки

 

 

 

 

Дт

 

 

 

 

Кт

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

Надходження валюти від комітента

 

 

1

 

 

Отримано комісіонером валютні кошти від комітента для придбання товару

 

 

312

 

 

362

 

 

Продаж валюти

 

 

2

 

 

Перераховано валюту на продаж

 

 

334

 

 

312

 

 

3

 

 

Відображено курсову різницю

 

 

312

 

 

714

 

 

4

 

 

Надійшли кошти від продажу валюти

 

 

311

 

 

711

 

 

5

 

 

Списано балансову вартість проданої валюти

 

 

942

 

 

334

 

 

6

 

 

Відображено комісійну винагороду банку

 

 

377

 

 

311

 

 

942

 

 

377

 

 

7

 

 

Закриття рахунків, пов'язаних із продажем валюти

 

 

711

 

 

791

 

 

714

 

 

791

 

 

791

 

 

942

 

 

Придбання товару

 

 

8

 

 

Перераховано грошові кошти постачальнику за товар

 

 

631

 

 

311

 

 

9

 

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

 

641/ПДВ

 

 

644

 

 

10

 

 

Отримано товар від постачальника

 

 

024

 

 

-

 

 

Відвантаження товару комітенту

 

 

11

 

 

Відвантажено комісіонером товар комітенту

 

 

-

 

 

024

 

 

12

 

 

Відображено списання заборгованості перед комітентом та постачальником (51971,48 х 7,663) - 347100

 

 

362

 

 

631

 

 

644

 

 

631

 

 

362

 

 

714

 

 

13

 

 

Сплачено митні процедури

 

 

377

 

 

311

 

 

93

 

 

377

 

 

14

 

 

Відображено дохід у сумі комісійної винагороди (відповідно до акта приймання-передачі наданих послуг)

 

 

362

 

 

703

 

 

15

 

 

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

 

 

949

 

 

641/ПДВ

 

 

16

 

 

Закриття рахунків на кінець звітного періоду

 

 

703

791

 

 

791

949

 

 

17

 

 

Перерахунок заборгованості на дату балансу

 

 

945

 

 

362

 

 

18

 

 

Закриття рахунка на фінансові результати

 

 

791

 

 

945

 

 

19

 

 

Отримано валюту від комітента в рахунок оплати комісійної винагороди

 

 

312

 

 

362

 

 

20

 

 

Відображено курсову різницю на дату погашення заборгованості

 

 

362

 

 

714

 

 

21

 

 

Закриття рахунка на фінансові результати

 

 

714

 

 

791

 

Ольга Буркун, аудитор АФ «Курсор-Аудит»

 

За матеріалами АФ «Курсор-Аудит»
Теги:
Коментарі
У фокусі фото автора
Томашпольский Сергій ФОП і готівка: оприбуткування, ліміти, РРО і фінмоніторинг... ...
27423 40
Календар бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Додаток
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд