Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


19.12.17
19424 26 Друкувати

Наявність ТТН не завжди доводить дійсність господарської операції

Олена СУЛИМА, юрист ЮФ Golaw, ЗіБ.

Система блокування реєстрації податкових накладних працює вже 5 місяці. З урахуванням того що дуже часто після зупинення реєстрації таких документів Державна фіскальна служба в подальшому відмовляє в їх реєстрації, платники податків змушені звертатися до суду по захист своїх прав.

Відмова в реєстрації

Нині можна вже зробити деякі висновки, які стосуються практики відмови ДФС в реєстрації податкових накладних та подальшого оскарження таких рішень у суді.

Попри положення наказу Міністерства фінансів від 13.06.2017 № 566 та постанови Кабінету Міністрів від 29.03.2017 № 190, уповноважена комісія ДФС, приймаючи рішення про відмову в реєстрації податкової накладної, у багатьох випадках узагалі не називає підстави такої відмови або вважає такою підставою «надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування», без конкретного зазначення документів.

З огляду на судову практику можна сказати, що оскарження рішення ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної лише на підставі формальних недоліків, швидше за все, не приведе до позитивних результатів, адже платник податків повинен довести реальність самої господарської операції, щодо якої складена податкова накладна.

З урахуванням цього та у світлі наявних спорів між платниками податків та ДФС щодо відмови в реєстрації податкових накладних пропонуємо з’ясувати, чим саме має доводитися реальність господарських операцій за накладними, складеними компаніями, які надають послуги щодо перевезення вантажів та маркетингові послуги, зокрема у зв’язку з отриманням ними бонусів за стимулювання збуту продукції.

Транспорт не міф

Як відомо, будь-яка господарська операція має бути оформлена відповідними первинними документами. У випадку надання послуг щодо перевезення вантажів автомобільним транспортом це передусім товарно-транспортна накладна, що прямо встановлено Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту від 14.10.97 № 363.

Також постановою Кабінету Міністрів від 25.02.2009 № 207 установлено вичерпний перелік документів, необхідних для  перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.

Якщо перевезення здійснюється на підставі договору між замовником та перевізником, то разом з іншими мають бути оформлені документи, що засвідчуватимуть факт перевезення:

товарно-транспортна накладна; дорожній лист із відмітками про проведення передрейсового медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу (для водія юридичної особи) та відповідні дозвільні документи у випадку перевезення небезпечних вантажів та вантажів з перевищенням вагових або габаритних параметрів.

У ДФС дотримуються такої позиції. Наказом Мінфіну від 13.06.2017  № 567 затверджено вичерпний перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної. Однак за фактом платникам податків потрібно буде не тільки надати документи, а й довести можливість реального здійснення платником податків зазначених операцій щодо надання послуг з урахуванням часу, місцезнаходження майна та обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для надання послуг, у тому числі наявність управлінського та технічного персоналу, основних коштів, транспортних засобів.

Непоодинокими є випадки, коли компанії-перевізники користуються послугами фізичних осіб, які офіційно не працевлаштовані, та/або транспортними засобами, які не належать їм  ні на праві власності,  ні на підставі оренди.

Також доведенню підлягатиме наявність усіх первинних документів обліку. При цьому податківці звертають увагу не тільки на наявність, а й на правильність оформлення всіх первинних документів, і насамперед це стосується товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт перевезення.

З огляду на практику, яка склалася в результаті проведення податкових перевірок, цілком

імовірним є те, що ДФС може не взяти до уваги «неідеальні» первинні та інші документи, якщо, наприклад, у товарно-транспортній накладній не зазначені відомості щодо часу навантаження та розвантаження товару або в акті приймання-передання послуг не вказано місце його складання тощо.

На думку суду

Позиція суду із цього приводу така. З урахуванням того що судові спори зводяться саме до доказування реальності господарських операцій, не слід забувати про позиції Вищого адміністративного та Верховного судів, викладені ними неодноразово (наприклад, в ухвалі ВАС від 23.08.2017 у справі № 826/16338/13-а, у постанові ВСУ від 27.06.2017 у справі № 2а-6549/11/1470) стосовно того, що реальність господарської діяльності має доводитися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. При цьому в первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані  тільки про фактично здійснені господарські операції.

На підтвердження господарської операції щодо перевезення вантажів можуть бути: договір про надання транспортних послуг, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передання наданих послуг. Однак цей перелік є мінімальним, якщо узагальнити інформацію, викладену в судових рішеннях щодо наявних доказів у тій чи іншій справі. Тож бажано надавати й інші документи, наприклад дорожні листи, накази по підприємству, виписки з банківських рахунків, розрахунки вартості наданих послуг тощо.

При цьому, на відміну від ДФС, яка при наявності помилок чи недоліків у вказаних документах не бере їх до уваги, суди неодноразово зазначали, що сама по собі наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні не можуть бути підставами для висновку про відсутність господарських операцій, якщо з інших даних убачаються зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі платника у зв’язку з його господарською діяльністю (ухвала ВАС від 12.09.2017 у справі № 805/177/16-а).

Також, окрім подання первинних документів, платнику податків доведеться доказувати в суді, що він може надавати відповідні послуги. При цьому доказами достатньої матеріально-технічної бази можуть бути: відомість про наявність основних засобів, підписана керівником та головним бухгалтером підприємства, балансова довідка, договори купівлі-продажу транспортних засобів, договори оренди транспортних засобів тощо. Достатня кількість працівників може бути підтверджена довідкою підприємства, звітністю за формою 1-ДФ, трудовими, цивільно-правовими договорами, договорами про надання послуг та ін.

Маркетингові послуги

Приписами чинного законодавства встановлено, що відповідно до п.14.1.108 ст. 14 Податкового кодексу маркетингові послуги (маркетинг) — це послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управління рухом продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать: послуги щодо розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги щодо вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги щодо збору та поширення інформації про продукцію (роботи, послуги).

Згідно із ч.1 ст.9 закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування обробки даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. При цьому первинні документи щодо надання маркетингових послуг у законодавстві не визначені.

Розглядаючи це питання, посадовці виходять з викладеної в листі ДФС від 15.03.2016  № 5590/6/99-99-19-03-02-15 позиції про те, що операції стосовно отримання мотиваційних виплат (бонусів) у зв’язку з досягненням певних обсягів постачання товарів є одним із видів маркетингових послуг, оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які здійснюються офіційним дистриб’ютором (постачальником продукції (робіт, послуг), зокрема за точність закупівельних прогнозів, виконання узгодженого плану закупівель, дотримання асортименту товарів), спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг).

Документами, які можуть підтверджувати надання маркетингових послуг, на думку ДФС, є акти приймання-передання послуг, звіти/протоколи щодо наданих послуг/обсягу реалізованої продукції та інші документи, складені за правилами бухгалтерського обліку.

При цьому, як і у випадку з транспортними послугами, ДФС неодмінно звертає увагу на недоліки в документах та наявність відповідної матеріально-технічної бази для надання послуг.

Оціночні судження

Позиція судів є дещо іншою. Так, ВАС (ухвала від 09.08.2017 р. у справі № 818/1386/15, ухвала від 23.08.2017 у справі № 808/1335/16, ухвала від 18.05.2017 у справі № 805/1553/16-а) при розгляді справ, що стосуються реальності господарських операцій стосовно надання маркетингових послуг, дотримується позиції, що документами, які підтверджують фактичне отримання маркетингових послуг, можуть бути акт приймання-передання послуг або інший документ, що підтверджує фактичне надання послуги. Він повинен містити всі обов’язкові реквізити первинних документів, передбачені ч.2 ст.9 указаного закону. Крім того, має бути звіт про проведення маркетингових досліджень (досягнені результати), в якому необхідно чітко викласти результати наданих послуг, а також бухгалтерські та статистичні документи, що підтверджують збільшення асортименту товарів, обсягу продажу, розміру доходу тощо.

При цьому потрібно звернути увагу, що, зважаючи на правову природу маркетингових послуг, дуже важливо все чітко прописувати як у договорі, так і в усіх первинних документах. Адже суди будуть дуже ретельно досліджувати всі положення таких документів. Так, підставою для відмови в задоволенні позову стало те, що у відповідних актах немає конкретизації господарських операцій, а інформація, що міститься у звіті до акта, ґрунтується на загальностатистичних показниках та не стосується діяльності замовника

(ухвала ВАС від 30.08.2017 у справі  № 815/6355/15).

Також необхідно звернути увагу на те, що згідно з позицією суду (ухвала ВАС від 30.08.2017 у справі № 815/6355/15) надавати маркетингові послуги мають право суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, що відповідає КВЕД 73.20 «Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки». А от до наявності матеріально-технічної документації в платника, на відміну від ДФС, суди здебільшого ставляться дуже оціночно, залежно від виду послуг, що надаються. Адже деякі послуги може надати навіть одна особа, маючи комп’ютер, телефон і доступ до мережі.

Таким чином, наявність первинних бухгалтерських документів, які стосуються безпосередньо здійсненої господарської операції, ще не означає, що податкова накладна за такою операцією буде зареєстрована. Доцільно також готуватися до того, що здійснення господарської операції необхідно буде доводити документами, які підтверджують наявність матеріально-технічної бази, трудових ресурсів і фактичне надання послуг (звіти, результати маркетингових досліджень та ін.). Кожна дія в рамках однієї господарської операції має бути відображена в документах, що, звичайно, не полегшує платникам ведення господарської діяльності.

Теги:
Коментарі
 • Gb
19.12.17 08:14

М...даааа... круто....

Відповісти
  Оцінити
 • 14
 • 0
 • ***
19.12.17 09:17

Придурки... То место составления акта сделали необязательным реквизитом, то теперь его отсутствие не доказывает факт хоз. операции. Левая рука не ведает, что творит правая.

Відповісти
  Оцінити
 • 30
 • 0
 • Нет слов
19.12.17 09:39

Доверенности отменили, печати отменили, путевые листы отменили, электронный документооборот разрешили....У них наверно просто нет ни левой ни правой руки, все ч/з ж....у

Відповісти
  Оцінити
 • 58
 • 0
 • ***
19.12.17 10:34

у этих "толкователей" нет ни правого, ни левого полушария мозга, в руки у них есть, только для загребания бабла. В Чернобыль их всех тварей....

Відповісти
  Оцінити
 • 29
 • 0
 • Алексей
19.12.17 12:23

Не так уж тут и плохо.....   лучше уж в Желтые воды..  руду урановую добывать...

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 3
 • Валя
19.12.17 09:49

Как они уже зае... Написали бы сразу - ничего не может доказать факт хоз операции.

Відповісти
  Оцінити
 • 70
 • 0
 • @@@
20.12.17 14:30

как ничего не может доказать ? --------------------------а пачка бабла ?

Відповісти
  Оцінити
 • 5
 • 0
 • офигевшая
19.12.17 11:07

"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать" (с)
Знакомо?

Відповісти
  Оцінити
 • 31
 • 0
 • Гоша
19.12.17 11:18

"...Крім того, має бути звіт про проведення маркетингових досліджень (досягнені результати), в якому необхідно чітко викласти результати наданих послуг, а також бухгалтерські та статистичні документи, що підтверджують збільшення асортименту товарів, обсягу продажу, розміру доходу тощо....". А если при маркетинге не получилось "збільшення... обсягу продажу, розміру доходу..."?

Відповісти
  Оцінити
 • 12
 • 0
 • *_*
19.12.17 16:12

еще и поделись с ними результатами дослиджень, а ничего что эта информация - результат интеллектуального труда и за такое деньги платят, а они  будут бесплатно читать

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
 • Андрій
19.12.17 11:54

Може вам ще відео, йолупам з реєстратора надавати, щоб підтвердити факт транспортування?

Відповісти
  Оцінити
 • 14
 • 0
 • Машуня
19.12.17 12:02

Они просто сильно-сильно достали своими "фиктивными пугалками". У меня дир грузит в свой пикап оборудование на пару лимонов и везет заказчику. Факт перевозки, соотв., не подтвержден. Склада нет (загрузил у поставщика, отвез покупателю). Есть накладные. Есть оплаты (поставщику и от покупателя). Оплачен НДС. Шо еще надо? Ну не хочет дир связываться с арендой авто у самого себя и с ГСМ. И я, честно говоря, тоже не хочу))).  

Відповісти
  Оцінити
 • 50
 • 0
 • клава
20.12.17 15:58

Машуня, это не есть хорошо. Во-первых, Вы не оплатили директору как физ лицу аренду, соответственно не уплатили НДФЛ и ВС из суммы в бюджет. Во вторых получили услугу как благотворительность и тоже не показали как доход. Обидели государство. и опять таки,  надо будет доказывать факт реальности, а не только прогон денег. Могут быть неприятности

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Машуня
20.12.17 16:37

клава, я про хорошо/плохо могла бы написать еще три страницы.
Но! Факт в том, что многие реальные хоз. операции проведены с нарушениями, если вплотную заняться буквоедством. И шо бы они кушали, реальные наши, если бы не наши "фиктивные" сделки? 

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Маша
22.12.17 20:08

Машуня, если рассматривать всех под таким микроскопом, то все мы схемщики и скрутчики. Не для кого не секрет, что борьба идет против мсб. Почему я вообще должна что-то кому-то доказывать. Раньше этим следователи занимались. Но сколько уже на эту тему статей. Про то что здесь малый и средний бизнес никому не нужен, другое дело транснациональные компании.
Никому не нужны самодостаточные, независимые, умные люди. 

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • 1963
19.12.17 12:19

МАШУНЯ У МЕНЯ ТАКА ЖЕ СИТУАЦИЯ,МЫ НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ДИР МНОГОЕ САМ РАЗВОЗИТ,А НЕКОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРОСЯТ ТТН,А Я СКАЖУ ИЗ СВОЕГО ОПЫТА -""ЗАДРАЛИ ОНИ СВОИМИ ТТН"",ОСОБЕННО КОГДА НУЖНО СЕЙЧАС ГОТОВИТЬ КУЧУ ДОКОВ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ НАЛОГОВЫХ, У НАШИХ СОСЕДЕЙ ПО ОФИСУ НЕ ДАЛИ ДОБРО НА РАЗБЛОКИРОВКУ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ОНИ КОГДА ТО В "1905" ГОДУ НЕ ПОДАЛИ КАКУЮ ТО СПРАВКУ ОПП,А У НИХ ТО ЖЕ НЕ БОЛЬШОЕ ПР-ВО И НЕТ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЮ ИЗ ЗА ПРИОСТАНОВКИ РЕГИСТРАЦИИ НН ,И ПОКУПАТЕЛЬ ПЕРЕШЕЛ К ДРУГОМУ ПОСТАВЩИКУ , ЕМУ ПРИШЛОСЬ ПОПОЛНЯТЬ СПЕЦ СЧЕТ ЖИВЫМИ ДЕНЬГАМИ, ВОТ ТАК .А СЕЙЧАС ВЕРХОВНА РАДА И ИЖЕ СНИМИ СВАЛИТ НА ОСТРОВА,А МЫ ТРАХАЙСЯ С НАЛОГОВЫМИ И БУДЕТ НАМ СЧАСТЬЕ. 

Відповісти
  Оцінити
 • 29
 • 0
 • Ксюша
19.12.17 12:42

И они еще хотят вывести всех из тени. Боюсь что тогда и обдирать будет некого.

Відповісти
  Оцінити
 • 11
 • 1
 • vb
19.12.17 12:51

-0o0nhuioh

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • ника
19.12.17 14:07

Машуня и 1963, у меня такая же ситуация.  И, я уверенна что и  у многих тоже. В принципе это   наше личное дело, увеличивать ли себестоимость товаров  на  суммы транспортных расходов. Может быть, я  взяла большую сумку "в клеточку" и привезла  на трамвае  товар своему   покупателю. 

Відповісти
  Оцінити
 • 24
 • 0
 • Андрій
19.12.17 19:46

Тоді у вас на обліку повинна рахуватись сумка "в клітинку", має бути оформлено відрядження і обов'язково до авансового звіту квиток з трамваю...було б смішно, 
якби не було так сумно 

Відповісти
  Оцінити
 • 12
 • 0
 • рррр
20.12.17 11:19

вот и спрашивается в этой ситуации - какого хрена мы должны этим заниматься, мы же частное предприятие, не государственное, расходы таким образом не увеличили,  сэкономили на этом силы и время, ну решил так поступить дир., потому-что это его предприятие! в чем преступление!!!

Відповісти
  Оцінити
 • 6
 • 0
 • Rina
19.12.17 14:17

Мне кажется, что если мы будем на каждую поставку проводить фотофиксацию на фоне налогового инспектора нам скажут, что это фотошоп. И еще если мы все дружно транзитеры, то они вообще дармоеды.

Відповісти
  Оцінити
 • 34
 • 0
 • Маша
22.12.17 20:11

Rina, они это и так уже говорят. Что документы, которые мы прикрепляем могут быть подделкой отфотошопленной

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • ееее
19.12.17 15:36

бой

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Нина1
19.12.17 16:29

Такое впечатление, что у нас в стране только два класса: чиновники и остальные крепостные, работающие на них и ихние бумажки. Причем, первых уже больше, чем вторых. Раньше были  рабочий класс, крестьяне, интеллигенция. Сегодня у нас налоговое законодательство не "не мешайте работать", а "докажите, что вы не преступники". Постоянно оправдываемся. Хорошо устроились! Чиновничьи должности теперь передаются по наследству. Вместе с приличным доходом от должности.

Відповісти
  Оцінити
 • 19
 • 0
 • ТАНЯ
19.12.17 17:04

Короче , ребята, без бумажки ты какашка, а з бумажкой человек. А нам гундят про електронные договора , печати и т д

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
фото автора У фокусі
Дмитро Костюк Звіт з ЄСВ ФОП – 2020: приклад заповнення...
296861 342
Календар бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Додаток
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд