Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


28.07.19
2251 1 Друкувати

Огляд інтернет-видань (22.07.2019 - 28.07.2019)

Надбавка за вислугу років медичним працівникам виплачується щомісяця за основним місцем роботи та за сумісництвом
Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я затверджені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" із змінами. Далі...

Щодо практичного застосування Класифікатора професій при громадських роботах
Відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 175, на осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Далі...

Податковий агент невірно відобразив суму нарахованого доходу найманій особі у формі 1ДФ. Як виправити помилку?
Головне управління ДФС у м. Києві звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 затверджено Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ). Далі... 

Атестація робочих місць: потрібно проводити регулярно!
Ні для кого не секрет, що додержання норм законодавства про охорону праці перебуває під пильним контролем Держпраці.  Далі... 

Щодо відображення в обліку земельної ділянки
Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Далі...

Щодо кваліфікаційних вимог до посади "адміністратор бази даних"
Усі назви посад (професій), які містяться в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327 (зі змінами) (далі - Класифікатор професій), систематизовані за кодами та згруповані в професійні групи залежно від характеру та складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації) та відповідальності. Далі... 

Внесено зміни до порядку складання кошторисів
Урядом внесено зміни до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.  Далі... 

Мінсоцполітики про нарахування стипендії аспірантам
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року N 261, регламентується діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, починаючи з 2016 року. Далі... 

 

Получили разрешение на пользование недрами: как заполнить ф. № 20-ОПП
Для заполнения сообщения по ф. № 20-ОПП фискалы предлагают выбрать тип «земельна ділянка»Далее... 

Резиденту вернули инвалюту из-за невыполненного договора: перечислят ли положительную курсовую разницу
Законодательство не предусматривает перечисление в бюджет положительной курсовой разницы, которая может возникнуть при продаже банком возвращенных средств в инвалюте в адрес резидента в связи с невыполнением взаимных обязательств между сторонами договора. Далее... 

Как определить дату хозоперации при составлении электронных первичных документов
Налоговики напомнили: первичные документы, составленные в электронной форме, применяют в бухучете при условии соблюдения требований законодательства об электронных документах и электронном документообороте. Далее...

Включать ли в регистрационный объем бесплатное распространение товаров?
ГФС рассказала, нужно ли учитывать в объеме налогооблагаемых операций для целей НДС-регистрации операции по бесплатному распространению брендированной продукции при проведении рекламных мероприятий и оказании благотворительной помощи. Далее...

Кто определяет периодичность проведения инвентаризации на предприятии
Совершение таких действий, кроме случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным, относится к компетенции руководителя учреждения. Далее... 

Спор об имуществе в ипотеке нельзя решать без ипотекодержателя
Верховный Суд защитил имущественные интересы ипотекодержателя относительно спорного имущества. Далее... 

Как работодателю соблюдать права доноров
Минсоцполитики напомнило о требованиях относительно прав доноров. Далее...  

Можно ли подтвердить налоговый статус нерезидента электронной справкой
Налоговики дали несколько советов как задекларировать нерезидентские доходы. Далее... 

 

 

 

Отримали частину дебіторської заборгованість — коригуйте фінрезультат
Податківці пояснили: якщо підприємство отримало частину коштів від дебітора, то йому необхідно зменшити фінансовий результат до оподаткування. Далі... 

 

Аграрні розписки: які ПДВ-наслідки?
Раніше при розгляді питань щодо оподаткування ПДВ операцій з аграрними розписками ДФС пояснювала, що аграрну розписку чинним законодавством віднесено до категорії валютних цінностей, і оскільки операції з обігу валютних цінностей не є об’єктом оподаткування ПДВ, то й операції з обігу аграрних розписок, зокрема видачі, передачі, відступлення, не є об’єктом оподаткування ПДВ.  Далі... 

Переобладнання вантажівки у легковик: коли сплачується акциз
Відповідно до пп. 212.1.14 ст. 212 ПКУ платником акцизного податку є особа — власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок. Далі... 

«Незалежник» припинив діяльність: коли потрібно сплатити ПДФО?
Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення, зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи. Далі...

Платник ПДВ розпочинає новий вид діяльності: як заповнити таблицю даних платника податку?
Згідно з п. 30 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117 (далі — Порядок) у Таблиці даних платника податку зазначаються: Далі... 

Понятие "конфликт интересов" в трудовом законодательстве
На сегодня понятие "конфликт интересов" в трудовом праве не определено. Кодекс законов Украины о труде (далее – КЗоТ) содержит по этому поводу только одну статью – 251, которой работодателю предоставлено право ограничивать совместную работу родственников или свояков в случае, если в связи с выполнением трудовых обязанностей они непосредственно подчиняются или подконтрольны друг другу.  Далее...

Инвестиции по-новому
Со вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в феврале 2019 года и связанной с этим валютной либерализацией были отменены индивидуальные лицензии на совершение инвестиций за границу.  Далее...

Штрафные санкции и свобода договора. Особенности судебной практики
Свобода договора является одним из основоположных принципов современного права.  Далее...

 

Предусмотрена ли ответственность, если не осуществлена ​​регистрация плательщиком НДС?
Обязательной регистрации в качестве плательщика НДС подлежит лицо, у которого общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению НДС в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 млн грн (без учета НДС). Далее...

Имеют ли право работники контролирующих органов применять повторно штрафные санкции при проведении проверок тех же нарушения, которые были выявлены при проведении другой проверки? 
Налоговое уведомление-решение принимается руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​вручения налогоплательщику, его представителю или лицу, которое осуществляло расчетные операции, акта проверки в порядке, предусмотренном ст. 58 НКУ, для направления (вручения) налоговых уведомлений-решений, а при наличии возражений должностных лиц налогоплательщика к акту проверки и/или дополнительных документов, поданных в порядке, определенном п. 44.7 НКУ...Далее... 

Каким образом заполняется и подается Таблица данных налогоплательщика, если он начинает осуществлять новый вид деятельности?
Если налогоплательщик начинает осуществлять новый вид деятельности, то Таблица данных плательщика налога заполняется и подается согласно п. 31 Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН, утвержденного постановлением КМУ от 21.02.2018 г. № 117, т.е. с пояснениями, в которых указывается деятельность, с возможной ссылкой на налоговую и иную отчетность налогоплательщика. Далее... 

Внесены изменения в порядок проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов и получения господдержки
Кабмин постановлением от 10.07.2019 г. № 647 в целях совершенствования установленного порядка проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов и процедуры получения государственной поддержки в форме государственных гарантий для их реализации внес изменения в следующие документы: Далее...

Рубрика:
Коментарі
  • Александр
29.07.19 15:04

Дякую!!!

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
116563 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно