Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19.09.19
3374 0 Друкувати

Звіт про КО: складаємо правильно

"Вісник. Офіційно про податки".

Нещодавно форма Звіту про контрольовані операції та Порядок його складання зазнали змін. Детально про це йшлося у попередньому номері. Тому зараз, напередодні подання звіту, всю увагу сконцентруємо саме на нюансах його складання. 

Структура Звіту

Форму Звіту про КО та Порядок складання Звіту про КО затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8.

Звіт про КО складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту. Загальні вимоги до показників, які наводяться у Звіті, для зручності наведемо у таблиці.

Показник

Вимоги

Грошові показники У гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами;

проте існують винятки (передбачені Порядком для заповнення окремих граф у додатку)

Кількісні показники ваги товару На основі ваги «нетто» у кілограмах;

у разі неможливості вираження кількості в кілограмах допускається вираження в додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту

Кількісні показники виконаних робіт, послуг Кількість таких операцій зазначається відповідно до первинних документів
Показники дат Заповнюються у цифровому форматі: чч.мм.рррр (де чч. — число, мм. — місяць, рррр — рік)

Заголовна частина Звіту

Заповнення заголовної частини Звіту про КО передбачає своєрідну уніфікацію звітного періоду, тому допущення помилки є неприпустимим. Вимоги Порядку щодо заповнення наведемо у таблиці.

Графа

Інформація, яка наводиться у Звіті

1

Звітний рік;

знак «Х» для відповідного типу звіту «звітний», «звітний новий» або «уточнюючий»

2

Повне найменування платника податків за реєстраційними документами

3

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ;

основний код економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010.

Виняток: платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, що присвоюється контролюючим органом

4

Податкова адреса платника

5

Контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку

6

Кількість додатків до Звіту

Основна частина Звіту

В основній частині наводяться загальні відомості про контрольовані операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року.

Графа

Інформація, яка наводиться у Звіті

1

Заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при додаванні рядків у таблицю залежно від кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій

2

Повне найменування особи — сторони контрольованої операції, яке зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони наводяться в наступних рядках таблиці у довільному порядку. За здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ зазначається повне найменування нерезидента — пов’язаної особи. При виконанні господарських операцій (у тому числі внутрішньо­господарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні вказується повне найменування нерезидента

3

Код нерезидента — сторони контрольованої операції, встановлений у країні його реєстрації. У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому

4

Вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду згідно з даними бухгалтерського обліку платника. Крім цього, у рядку «разом» необхідно зазначити підсумок загальної суми контрольованих операцій, здійснених за звітний рік з усіма контрагентами

Таким чином, основна частина звіту унаочнює, з якими контрагентами-нерезидентами платник податків здійснив контрольовані операції та на яку загальну суму.Порядок заповнення загальних відомостей Звіту не перед­бачає особливостей щодо сортування контрагентів, наприклад, за зростанням чи зменшенням суми контро­льованих операцій або за алфавітом. Головне — навести дані про всіх учасників та відобразити повну загальну суму контро­льованих операцій з відповідним контр­агентом. При цьому детальну інформацію про суть, характеристики таких операцій у розрізі кожної особи, яка бере у них участь, платник зазначає вже у додатках до Звіту та інформації до додатку.

Заповнення додатка до Звіту

Додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту щодо відповідної особи — сторони контрольованої операції. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи — сторони контрольованої операції у цій графі. У службовому полі «номер порції» зазначається номер порції додатка від 01 до 99. При цьому кількість записів у порції становить не більше 20 тис. записів.

Наголошуємо, що додаток є одним цілим, у якому наводяться дані за такими двома напрямами: відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях, та відомості про контрольовані операції.

Для зручності наведемо особливості заповнення граф додатку у таблиці:

Назва рядка (графи)

Інформація, яка наводиться у Звіті

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
Повне найменування особи Повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді). У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні наводиться повне найменування нерезидента
Місцезнаходження особи (адреса) Адреса місцезнаходження особи — сторони контрольованої операції
Назва країни, в якій зареєстрована особа Назва українською мовою країни, в якій зареєстровано особу — сторону контрольованої операції, відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату від 30.12.2013 р. № 426 (із змінами). У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається «ВЕЗ «Крим»
Код країни Код країни відповідно до Статистичної класифікації країн світу. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», у рядку зазначається код 805
Код особи Має збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 відповідної особи Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту
Код підстави віднесення операції до контрольованих Код відповідно до додатка 1 до Порядку (коди 010, 015, 020, 030, 040, 050). У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх ознак
Код ознаки пов’язаності У разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов’язаними особами — нерезидентами зазначається код відповідно до додатка 2 до Порядку (коди 501 — 518). Якщо ознак пов’язаності кілька, вказують коди всіх ознак.

Якщо заповнені коди (крім кодів 512 — 515 та 517 — 518), разом з додатком надається інформація про пов’язаність осіб та зазначається номер додатка, до якого вона надається

Відомості про КО — деталізовані відомості про всі КО

1

Заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при додаванні рядків до таблиці залежно від кількості контрольованих операцій або потреби деталізувати інформацію про контрольовану операцію

2

Код найменування операції відповідно до додатка 3 до Порядку (коди 001 — 036). У разі виконання операції, код якої не визначено у цьому додатку, проставляється код 036 — «інші операції, які не підпадають під коди 001 — 035»

3

Код типу предмета операції відповідно до додатка 4 Порядку (коди 201 — 208)

4

Опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу ідентифікувати цей предмет

5

Код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до УКТ ЗЕД у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому разі у графі проставляється «0»

6

Код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Держстату від 27.02.2013 р. № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється «0»

7, 8

Інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція

9

Код сторони операції, якою згідно з додатком 5 до Порядку (коди 101 — 146) під час контрольованої операції є особа, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка (контрагент-нерезидент). У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 — «Інше найменування сторони»

10

Код країни походження предмета операції за Статистичною класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома, проставляється «0» — «невідомо».

11

Умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс» із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення)

12

Торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі проставляється «0»

13

Виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі проставляється «0»

14, 15

Однакова дата — дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва.

Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються в графах 2 — 13, 16, 18, 19, 21 — 23, дані про такі контрольовані операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 — дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році

16

Ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору) зазначена у первинних документах із точністю до другого знака після коми.

Якщо предметом контрольованої операції є:

фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики — зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;

сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, — відсоткова ставка відповідно до договору (контракту);

фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі — у графі проставляється «0»

17

Кількість предметів операції.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції, у валюті контракту.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, зазначається сума фінансування у валюті операції

18

Код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Держстандарту від 09.01.97 р. № 8

19

Код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34.

У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980

20

Загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку

21

Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до додатка 6 до Порядку (коди 301 — 306)

22

Код показника рентабельності, який використано платником податків у разі застосування методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку відповідно до додатка 7 до Порядку (коди 410 — 480). Для інших методів графа не заповнюється

23

Цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми.

Для методів порівняльної неконтрольованої ціни та розподілення прибутку графа не заповнюється

24

У разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I Порядку, проставляється цифра «1»

25

Зазначається інформація про сторону, що досліджується, відповідно до пп. 39.3.2.7 ст. 39 ПКУ. Якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0».

Для методу порівняльної неконтрольованої ціни та методу розподілення прибутку графа не заповнюється

Звертаємо увагу, що під час заповнення даних у додатку до Звіту щодо відомостей про контрольовані операції допускається сумарне наведення даних.

Проте відповідно до п. 19 розділу IV Порядку, якщо особ­ливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 — 13, 16, 18, 19, 21 — 23 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 — дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

Тобто сумарне відображення показників можливе виключно щодо контрольованих операцій у межах одного контракту з ідентичними товарами за незмінних умов поставок та незмінної ціни.

 Рекомендуємо після відображення всіх показників ще раз перевірити та співставити: загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, наведених у додатку (підсумок графи 20), який має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи. В основній частині Звіту в рядку «разом» вказується підсумок контрольованих операцій за всіма наведеними вище контрагентами.

Вимоги щодо розкриття інформації про пов’язаність осіб

За кодом пов’язаності «501» у графі «Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

За кодами пов’язаності «501», «502» та «511» у графах «Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано» проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

За кодом пов’язаності «505» зазначається інформація про усіх фізичних осіб, які одночасно входять (входили) до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та його контрагента.

За кодом пов’язаності «506» у графі «власник/особа, уповноважена власником» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

За кодом пов’язаності «507» у графі «платник/контр­агент» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

За кодом пов’язаності «510» або «516» у графі «платник/контрагент» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи. У графах «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн» та «сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн» проставляються відповідні грошові показники.

Підсумовуючи наведене вище, рекомендуємо платникам податку не відкладати звітування про контрольовані операції на останній день (30 вересня), а заздалегідь подбати про своєчасне подання Звіту про КО засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Автор: Ірина Сиволап, заступник начальника Управління — начальник відділу методології перевірок Управління методології та правового супроводження Департаменту трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ДПСУ.

Коментарі
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
45550 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам