Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


03.04.13
1950 16 Друкувати

Случаи применения обычных цен

§ 3. ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ЦІН

_______________________________________________________________

У розділі висвітлюються такі питання:

1.       Застосування звичайних цін для потреб податку на прибуток;

2.       Звичайні ціни і ПДВ;

3.       Коли потрібні звичайні ціни для потреб податку на доходи.

______________________________________________________________

 

Відверто, відслідкувати за всіма змінами законодавства та всіма випадками застосування звичайних цін — справа не з простих. Для того, щоб не витрачати зайво час, пропонується скористатися таблицями, у яких зібрано всі випадки, при яких фігурує звичайна ціна. Їх ми згрупували за податками: податок на прибуток, ПДВ і податок на доходи фізосіб

У § 1 ми розповіли про загальні випадки застосування та ме­тоди визначення звичайних цін.

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року згідно зі ст. 39 ПКУ звичайні ціни застосову­ють у разі здійснення платником податків:

а) бартерних операцій;

б) операцій із пов’язаними особами;

в) операцій із платниками податків, що застосову­ють спеціальні режими оподаткування чи інші став­ки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізосіб — несуб’єктів підприємницької діяльності;

г) в інших випадках, визначених ПКУ.

В даному параграфі ми розкажемо саме про ці «інші випадки».

Розпочнемо з податку на прибуток.

ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Таблиця 1

Податок на прибуток

Випадок застосування звичайних цін

Нормативна база

Пояснення та особливості застосування звичайних цін

1

Визначення вартості безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг

пп. 135.5.4 ПКУ

Платник податку на прибуток включає до інших доходів вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг, яка визначається на рівні не нижче звичайних цін

2

Бартерні операції

п. 153.10 ПКУ

Доходи та витрати від проведення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються відповідно до договірної ціни такої операції, але не нижче (вище) від звичайних цін

3

Операції з пов’язаними особами

пп. 153.2.1 ПКУ

Дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам, визначається згідно з договірними цінами, але не нижче від звичайних цін, більш ніж на 20%, адже в такому випадку доведеться визнавати дохід на рівні звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу

пп. 153.2.2 ПКУ

Діагонально протилежна ситуація склалася під час придбання товарів (робіт, послуг) у пов’язаної особи. Так, витрати визнаються виходячи також із договірної ціни, якщо вона не перевищує звичайної ціни більше ніж на 20%. Якщо договірна ціна перевищує звичайну більше ніж на 20%, то витрати визнаються за звичайними цінами

пп. 153.2.5 ПКУ

Звичайна процентна ставка застосовується в разі визнання доходів платника податку, отриманих у вигляді процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими цивільно-правовими договорами з пов’язаними з платником податку особами.

Так, дохід від згаданих вище операцій визнається згідно з договірними ставками, але не нижче від звичайної процентної ставки за депозит, звичайної ставки процента за кредит (позику) на дату укладення відповідних договорів. Виходячи із цього, звичайна процентна ставка встановлює мінімальний розмір, який платник податку має включити у свій дохід

 

пп. 153.2.4 ПКУ

Дзеркальне відображення має ситуація з визнанням витрат від сплати процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими цивільно-правовими договорами із пов’язаними з платником податку особами.

Тобто до витрат може потрапити договірна процентна ставка не більше ніж звичайна процентна ставка

пп. 153.2.6 ПКУ

До складу витрат включається фактична сума винагород або інших видів заохочень пов’язаним особам, але не більша ніж сума, розрахована за звичайними цінами.

Зверніть увагу! Для віднесення до витрат інших видів заохочень пов’язаним особам необхідно мати документальні докази, що таку оплату було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час). У протилежному випадку відповідні суми до витрати не включають.

Зауважимо, що витрати, понесені у зв’язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов’язаним особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує отриманих доходів від такого продажу/обміну

4

Операції з неплатниками податку на прибуток або платниками податку за іншими ставками

пп. 153.2.3 ПКУ

Порядок визнання доходів і витрат від продажу/купівлі товарів (виконання робіт, надання послуг) неплатникам податку на прибуток або платникам, які сплачують податок за іншими ставками, ніж сам платник податку — аналогічний до того, який передбачений для операцій із пов’язаними особами (див. пояснення до п.п. 153.2.1 і 153.2.2 ПКУ)

5

Придбання основних засобів, вартість яких вказана загальною сумою за декілька об’єктів

п. 146.7 ПКУ

Первісна вартість об’єктів основних засобів, вартість яких вказана загальною сумою за декілька об’єктів, визначається шляхом розподілу цієї суми пропорційно звичайній ціні окремого об’єкта основного засобу

6

Отримання основних засобів у вигляді внеску до статутного капіталу

п. 146.8 ПКУ

Первісну вартість основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визначають за вартістю, погодженою засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної ціни

7

Отримання основних засобів в обмін на подібний об’єкт

п. 146.9 ПКУ

Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, визначається як вартість переданого об’єкта основних засобів, яка амортизується, мінус суми накопиченої амортизації, але не вище звичайної ціни об’єкта основних засобів, отриманого в обмін

8

Отримання основних засобів в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт

п. 146.10 ПКУ

Первісна вартість об’єкта ОЗ, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта, збільшеній/зменшеній на суму коштів або їх еквівалента, що була передана/отримана під час обміну, але не вище звичайної ціни об’єкта ОЗ, отриманого в обмін

9

Продаж або інше відчуження основних засобів і нематактивів

п. 146.14 ПКУ

Дохід від продажу або іншого відчуження об’єкта основних засобів і нематеріальних активів визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об’єкта (активу)

10

Отримання основних засобів у концесію

п.п. 137.19, 144.1 ПКУ

Амортизації підлягає вартість основних засобів, визначена на рівні звичайної ціни, отриманих у концесію відповідно до Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 р. № 2624-VI.

При цьому концесіонер визнає доходи в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних основних засобів (тобто вартість, визначена на рівні звичайної ціни), нарахованої згідно зі ст. 145 ПКУ, одночасно з її нарахуванням

11

Продаж (відчуження) землі

п. 147.5 ПКУ

Дохід, отриманий унаслідок продажу або іншого відчуження землі, визнається згідно з договором, але не нижче звичайної ціни такої землі

12

Придбання об’єкта нерухомості разом із землею

п. 147.3 ПКУ

Амортизації підлягає вартість об’єкта нерухомості, придбаного разом із землею, яка знаходиться під таким об’єктом, у сумі, що не перевищує звичайної ціни об’єкта нерухомості, без урахування вартості землі

13

Операції з об’єктом фінлізингу

п. 153.7 ПКУ

Орган ДПС має право провести позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни, якщо вартість об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, меншій від суми витрат на його придбання або спорудження

14

Виплата дивідендів у негрошовій формі

пп. 153.3.2 ПКУ

Під час виплати дивідендів у негрошовій формі базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайною ціною.

Виключення із цього правила становлять дивіденди, які сплачується особам, переліченим у п.п. 153.3.5 ПКУ, оскільки авансовий внесок не нараховується на суми виплати таким особам

15

Продаж товарів (робіт, послуг) неприбутковою організацією

п. 157.15 ПКУ

До основної діяльності неприбуткової організації включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо їх ціна (вартість) є нижчою від звичайної ціни або якщо така ціна регулюється державою

16

Витрати на страхування

пп. 140.1.6 ПКУ

Витрати на страхування включаються до складу податкових витрати лише в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору.

Нагадаємо, що в податкові витрати не включаються витрати на страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних із діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, обов’язковість якого не передбачена законодавством, або будь-яких витрат зі страхування сторонніх фізичних або юридичних осіб

 

ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ ТА ПДВ

Таблиця 2

ПДВ

Випадок застосування звичайної ціни

Нормативна база

Пояснення та особливості застосування звичайної ціни

1

Постачання товарів/послуг

абз. 1 п. 188.1 ПКУ

База оподаткування операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім ПДВ й акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові й вироблених із них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку)

2

Постачання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/ послуг без оплати, із частковою оплатою, у межах обміну, у межах дарування, у рахунок оплати праці працівникам, пов’язаній із постачальником особі, неплатникам ПДВ

абз. 5 ст. 188.1 ПКУ

База оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, але не нижче звичайної ціни

3

Продаж уживаного транспортного засобу

п. 189.3 ПКУ

Ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається для платників ПДВ виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайної ціни

4

Постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернені лізингоодержувачем, неплатником ПДВ у зв’язку з невиконанням умов договору

п. 189.5 ПКУ

База оподаткування визначається як позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.

Зауважимо, що ціна продажу визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ (у цьому випадку буде договірна ціна, але не нижче звичайної ціни), а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що не сплачені за даний об’єкт лізингу на дату повернення

5

Постачання товарів/послуг, які є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 185 ПКУ, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого чи переказного векселя, або інших боргових інструментів (далі — вексель), випущених таким покупцем або третьою особою

п. 189.7 ПКУ

Базою оподаткування векселя є договірна вартість, визначена в порядку, установленому п. 188.1 ПКУ, без урахування дисконтів або інших знижок із номіналу такого векселя.

Базою оподаткування за процентними векселями є така договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя

6

Ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника податку

п. 189.9 ПКУ

Ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів або невиробничих засобів за рішенням платника ПДВ для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайної ціни, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Виняток становлять випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає органу ДПС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням

7

Постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг із переробки

п. 189.13 ПКУ

База оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ, тобто виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайної ціни

8

Постачання культурних цінностей дилером

п. 210.5 ПКУ

Базою оподаткування для операцій із постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування суми ПДВ).

Нагадаємо, що маржинальний прибуток (без урахування ПДВ) — це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами (п. 210.2 ПКУ)

9

Визнання податкового зобов’язання під час анулювання реєстрації платником ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, суми ПДВ за якими було включено до складу податкового кредиту, та які не були використанні в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

п. 184.7 ПКУ

Платник податку в останньому звітному (податковому) періоді, але не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ, зобов’язаний визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів/послуг або необоротних активів, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту, та не були використанні в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Зверніть увагу! Ця норма не поширюється на випадки анулювання реєстрації, як платника ПДВ, унаслідок реорганізації, шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону

10

Безоплатне отримання послуг від нерезидента

п.п. 190.2, 208.2 ПКУ

База оподаткування визначається виходячи зі звичайної ціни на такі послуги, без урахування суми ПДВ

11

Передача/отримання товарів/послуг, у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління

п. 189.4 ПКУ

Базою оподаткування є вартість постачання цих товарів, тобто їх договірна (контрактна) вартість, але не нижче звичайної ціни (ст. 188 ПКУ)

12

Використання необоротних активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об’єктом оподаткування (крім реорганізації юросіб);

2) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету);

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах його балансу, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку

п. п.198.5, 189.1 ПКУ

База оподаткування під час здійснення перелічених операцій за такими товарами/послугами обчислюється виходячи з вартості їх придбання, а для операцій з необоротними активами — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни)

13

Формування податкового кредиту

п. 198.3 ПКУ

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, у зв’язку з:

·         придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг із метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ;

·         придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ

 

Таблиця 3

ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ ТА ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Податок на доходи фізичних осіб

Випадок застосування звичайної ціни

Нормативна база

Пояснення та особливості застосування звичайної ціни

1

Надання платнику безоплатно товарів (робіт, послуг) або індивідуальної знижки від вартості товарів (робіт, послуг)

абз. «е» пп. 164.2.17 ПКУ

У загальний місячний (річний) оподатковуваний доход платника податку на доходи фізичних осіб включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми індивідуально призначеної знижки

2

Нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі

п. 164.5 ПКУ

Базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами та помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп), де:

К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, установлена для таких доходів на момент їх нарахування

3

Отримання страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми за договором страхування від страховика- резидента, іншим ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) і недержавне пенсійне забезпечення

абз. «б» – «в» пп. 165.1.27 ПКУ

Не включаються в доходи суми страхової виплати, страхового відшкодування чи викупної суми за договором страхування від страховика-резидента, іншим ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення за умови, що:

·         під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

·         під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати

4

Конвертація цінних паперів

пп. 165.1.50 ПКУ

Не включаються в дохід операції з конвертації цінних паперів, які не призводять до відчуження інвестицій і проводяться із цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами

 

Опубліковано в бухгалтерському практикумі "ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ 2013. ПЕРША ПРАКТИКА"

Замовити практикум можете за тел.: (067) 635-55-11   

http://spd-info.com.ua/news/view/1307

Рубрика:
Коментарі
 • Тата
04.04.13 00:32

тут нет ни слова про импорт... или таможенная стоимость уже не есть обычной ценой для НДС и Прибыли?

Відповісти
 • Оксана
04.04.13 01:44

Обычная цена применяется в случаях описанных в ст.39. И если такой случай наступил именно по импортным товарам, то обычной ценой для импортных=таможенная стоимость, я так понимаю)

Відповісти
 • Тата
04.04.13 01:45

Оксана, если бы и налоговая понимала так как Вы... но увы((

Відповісти
 • Оксана
04.04.13 02:08

Тата, вроде так же написано в ЭТОМ НКУ. Грустно то, что налоговая в одном случае читает по-одному, а в другом по-другому и потом применяет нездраво. Вообще то слов нет, одни эмоции((

Відповісти
 • Аля
04.04.13 02:40

А, если я продаю товар конечныи покупателям - ко мне применяются обычные цены?

Відповісти
 • наталья
04.04.13 03:55

Не по теме, но очень нужно!!! Подскажите, пожалуйста, в расходном кассовом ордере на сданую выручку в банк дата и подпись получателя надо? Знаю, что 3.10 Положения 637 сказано, что в этом случае реквизит "Одержано" не заполняется. Это касается только суммы прописью или и даты и подписи получателя???

Відповісти
 • Костик
04.04.13 04:19

наталье. А ты попродуй в бунке получить дату и подпись... Или кто, по твоему там должен расписаться?

Відповісти
 • наталья
04.04.13 04:45

Костику. В том-то и дело, что проверяющие говорят, что подписывает кассир предприятия. Поэтому и прошу помощи разобраться.

Відповісти
 • ///////
04.04.13 06:11

наталье - на основании полученой квитанции или другого документа о здаче виручки на счет у банк, вы составляете расходной кассовой ордер на сданую выручку в банк ,и подкладываете к расходному касовому ордеру документ банка. В самом расх.кас.орд. где подпись получателя указывала (кв. банка). Подпись директора , гл.бухгал. и касира обьязательны.

Відповісти
 • Михаил
04.04.13 06:47

Аля, если обычным физлицам - нет

Відповісти
 • Таня - Наталье
04.04.13 07:39

На самом деле подпись получателя тоже нужна (касир ставит). у нас при проверке к этому прицепились, и штраф хотели выписывать....

Відповісти
 • НАТАЛЬЕ
04.04.13 11:24

Таня, никаких подписей в графе "Получатель".... При сдаче в банк Вы заполняете: 1. В графе "Видати" " : ПАО "БАНК ЩЕДРЫЙ" т/сч 2600000000000 ч/з Иванову О.М. 2. В графе "Основание": сдача торговой выручки (командировочных, подотчетных сумм и пр...) в банк на текущий счет. 3. В графе "Сума" : пишем, естественно, сумму сдачи в банк. 4. В графе "Підстава": пишите название и № документа из банка, который Вам выдают в банке при сдаче. Обычно это квитанция. Ее и прикладываем к РКО. 5. Ставите подписи в графе "Керівник", "Гол. бухгалтер" и "Видав касир". 6. Естественно заполняете табличную часть вверху. ВСЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!!!!!! Т.к. кассир не может получить дважды деньги предназначенные для сдачи в банк. Т.е. он эту сумму получает от пред.-я или плательщиков по приходному кассовому ордеру, что подтверждается его подписью в графе "Получил кассир".....Далее кассир ставит подпись в РКО после сдачи данных денег в банк и прикладывает квитанцию из банка....И все, вся сумма снимается с ответственности кассира. В противном случае, если кассир поставит еще раз свою подпись в графе РКО "Получатель", то получается, что он деньги получил дважды, а выдал только один раз!!! Т.е. на его матер. ответственности будет висеть непогашенная сумма. Кассир лично по РКО может получить эти деньги от пред.я для сдачи в банк, но в таком случает надо заполнить в графе "Выдать" - ФИО кассира и тогда он поставит все свои подписи и как получатель также, но .....Опять получится, что он получил деньги ДВАЖДЫ!!!! а отчитался только за одну сумму!!! Да и вообще такое оформление - ПОЛНЫЙ АБСУРД, т.к. корреспонд. счет будет стоять 311 и никак не может стоять в графе "ВИДАТИ" ФИО самого кассира!!! В общем, я работала на гос. предприятии 6 лет и всегда заполняла так, как написала выше по пунктам....И никаких со стороны проверяющих замечаний не было тем более штрафов относительно этого. Более того, они сами так советовали заполнять. В общем Костик прав.....По логике там работник банка должен ставить подписи, но они дают свой документ о приеме этих денег, а мы просто этот документ прилагаем к нашему РКО....Просто работник банка не имеет права там ставить подпись.... А ТО, ЧТО ПРОВЕРЯЮЩИЕ ХОТЕЛИ ВЫПИСЫВАТЬ ШТРАФ, как пишет Таня - ЭТО ТОЛЬКО НЕГРАМОТНЫЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ МОГЛИ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ!!!

Відповісти
 • НАТАЛЬЕ и ТАНЕ
04.04.13 11:37

Вот еще из Положения о ведении кассовых операций № 637: 3.10. ... У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит "Одержав" або "Прийнято від" не заповнюється. { Абзац п'ятий пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 573 ( z0279-11 ) від 22.12.2010 } А если не заполняется данный реквизит, то и ПОЛУЧАТЕЛЯ НЕТ в таком случае......Это что получается, что и в сводном РКО по ведомостям на з/пл КАССИР ДОЛЖЕН СТАВИТЬ ПОДПИСИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯ?!!!!! Где же найти такого богатого кассира, который и по ПКО получит деньги и по РКО, а выдаст их только один раз по з/пл ведомости или по РКО.....))))))))))И РАЗВЕ КАССИР ПОЛУЧИЛ ЭТУ з/пл за всех работников???? )))))))))......... В ОБЩЕМ НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ п. 3.10 Постановления № 637 и ставить подписи там, где их не должно быть!!!! ПРОВЕРЕНО УЖЕ ГОДАМИ!!!! Просто сейчас проверяющие БЕЗГРАМОТНЫЕ, поэтому хотят это видеть, т.к. можно доначислить по их мнению, но они просто не видели в глаза ПОЛОЖЕНИЕ о ведении кассовых операций!!!! ПОЭТОМУ ВСЕХ В ЛЕС!!!

Відповісти
 • наталья
04.04.13 23:21

Спасибо всем за ответы на мой вопрос. Я точно так-же заполняю много-много лет, т.е . без подписи получателя. Но была проверка с налоговой и они сказали что должен расписываться кассир, в противном случае это грозит штрафами, т.к. не полученную сумму приравнивают к залишку готывки и т.д.Я много по интернету находила ответов, в осном говорят, что подписывать не надо. Потом наткнулась на этот -же ответ эксперта в журнале Бухгалтер и Закон № 14 за 2009 год (31.08.06.09.09) и не поняла, потому что там есть сам ответ и приведен пример заполнения видаткового ордера, где в реквзите "Одержав" стоит прочерк, а дата заполнена ы стоит подпись кассора. Вот собственно почему я просила помощи у всех Вас.

Відповісти
 • Наталье
05.04.13 14:15

Да....уж....такие вот сейчас проверяющие....и как Вы отбились или переписывали доки? Просто я считала и считаю, что в данном случает реквизит "Подпись получателя" - это часть реквизита "ПОЛУЧИЛ"....Иначе, просто в голове не укладывается, как подпись получателя может быть отдельно от "ПОЛУЧИЛ"? ИЛИ НАОБОРОТ!!!???

Відповісти
 • Наталье
05.04.13 15:56

Да....уж....такие вот сейчас проверяющие....и как Вы отбились или переписывали доки? Просто я считала и считаю, что в данном случает реквизит "Подпись получателя" - это часть реквизита "ПОЛУЧИЛ"....Иначе, просто в голове не укладывается, как подпись получателя может быть отдельно от "ПОЛУЧИЛ"? ИЛИ НАОБОРОТ!!!???

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
60077 223
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам