Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.04.13
4756 73 Друкувати

Некоторые вопросы заполнения налоговой накладной с учетом разъяснений ГНС

   Загальний порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 року № 1379 (далі по тексту – Порядок), проте Державною податковою службою надано ряд роз’яснень та доповнень даного порядку. Розглянемо формування податкової накладної із врахуванням відповідних роз’яснень:
   
Джерело інформації  
1 Хто заповнює податкову накладну
п.1 Порядку    Податкову накладну заповнює особа, яка зареєстрована платником ПДВ.
   Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою.
2 Мова податкової накладної
п.2 Порядку та лист ДПС України від 05.03.2013р. № 1284/К/15-3114 «Стосовно деяких питань заповнення податкової накладної»    Податкова накладна заповнюється державною мовою.
   Згідно статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.
3 Форма податкової накладної
п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України    а) у паперовому вигляді;
   б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов'язковим.
Лист ДПС України від 31.12.12 №8238/0/61-12/15-3115 «Про розгляд звернення»    Вибір формату складання податкової накладної залишається за покупцем, тобто податкова накладна складається та надається покупцю в один спосіб: або в паперовому вигляді, або в електронній формі.
   У разі, коли за вимогою покупця, податкова накладна складена в електронній формі, така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН незалежно від суми податку на додану вартість та номенклатури товару (в тому числі його походження), зазначених в ній.
п.2 Порядку    Податкова накладна заповнюється шляхом:
   - видрукування такої форми з подальшим заповненням розбірливим почерком ручкою з чорнилом синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних
   - заповнення в електронному вигляді з подальшим видрукуванням.
   Реквізити заголовної частини податкової накладної вирівнюються по правій межі поля.
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Дописування чи виправлення даних у податковій накладній вручну (кулькою, гелевою, чорнильною або іншою ручкою) не допускається. Це правило стосується і розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.  
   Порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту
4 Обов’язкові реквізити податкової накладної
п.201.1 статті 201 Податкового кодексу України    а) порядковий номер податкової накладної;
   б) дата виписування податкової накладної;
   в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
   г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
   ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;
   д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
   е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
   є) ціна постачання без урахування податку;
   ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
   з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
   и) вид цивільно-правового договору; і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).
   (Дію підпункту "ї" пункту 201.1 статті 201 тимчасово зупинено до 1 липня 2013 року )
   ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України.
Лист ДПС України від 15.01.2013 року № 534/6/15-3115 «Про розгляд звернення»    В полях «Найменування продавця» та «Найменування покупця» податкової накладної зазначається назва юридичної особи, яка відповідає назві, зазначеній в статутних документах такої особи (з відповідним відображенням розміру літер такої назви).
п.16 Порядку    Усі примірники податкової накладної скріплюються печаткою продавця. Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом, скріплюється печаткою платника, яка, крім реквізитів такого платника, може містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку податкову накладну.
   Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка «Для податкових накладних» Податкові накладні, скріплені печатками «канцелярія», «фінансовий відділ», «для документів», «для довідок» або будь-якими іншими, не дають права підприємству – покупцю на податковий кредит, оскільки кожна з вищезазначених печаток має свої особисті повноваження (про які говорить їх назва).
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Податкові накладні, скріплені печатками «канцелярія», «фінансовий відділ», «для документів», «для довідок» або будь-якими іншими, не дають права підприємству – покупцю на податковий кредит, оскільки кожна з вищезазначених печаток має свої особисті повноваження (про які говорить їх назва).
5 Підпис на податковій накладній
п.16 Порядку    Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником здійснювати постачання товарів/послуг.
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Згідно із ст.207 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із змінами та доповненнями правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.
   Таким чином, податкова накладна підписується особою, уповноваженою на це установчими документами платника податку, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.
Лист ДПС України від 04.03.2013р. №3341/6/15-3115 «Стосовно деяких питань складання податкової накладної»    Після складання податкової накладної в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника у такому порядку: перший – підпис бухгалтера або керівника, другий – аналог відбитка печатки.
   Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право виписки податкових накладних.
Наказ ДПС України від 22.11.2012 року № 1047 «Узагальнююча консультація з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності»    Платники податку не мають права при оформленні податкової накладної використовувати факсимільне відтворення підпису.
6 Дата складання податкової накладної
п.201.4 статті 201 Податкового кодексу України    Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця
п.3 Порядку    Дата виписки податкової накладної заповнюється цифрами у послідовності: день місяця, місяць, рік.
   Порядковий номер присвоюється відповідно до номеру в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та не містить літер чи інших символів.
п.201.7 ст.201 Податкового кодексу України, п.6, п.8 Порядку    Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів/послуг, а також на суму коштів, що зараховані на поточний рахунок платників якості попередньої оплати
   Податкова накладна виписується у 2 примірниках (оригінал та копія). У верхній частині накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється відміткою «Х»).
   Накладна, яка виписується платником – отримувачем товарів/послуг складається в 1 примірнику.
   В податковій накладній,яка відповідно до п.11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України підлягає реєстрації в ЄРПН, робиться відповідна відмітка у верхній лівій частині.
   Оригінал податкової накладної надається покупцю на його вимогу.
   Копія залишається у продавця.
   Усі примірники податкових накладних, що містять нижче наведені типи причин залишаються у особи, яка їх виписала:
   01-   Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною
   02-   Постачання неплатнику податку
   03-   Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам
   04-   Постачання у межах балансу для невиробничого використання
   05-   Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку
   06-   Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих
   07-   Експортні постачання
   08-   Постачання для операцій,які не є об’єктом оподаткування
   09-   Постачання для операцій, які звільненні від оподаткування
   10-   Визнання умовного постачання товарних залишків та/ або необоротних активів, що перебувають на обліку платника на день анулювання його реєстрації
   11-   Виписана за щоденними підсумками операцій
   12-   Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/ послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін
   13-   Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/ послуг не у господарській діяльності
   14-   Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.
   У верхній лівій частині оригіналу таких податкових накладних робиться відмітка «Х» та тип причини
7 Графи податкової накладної
п.4, п.8 Порядку

Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН
   1) Місцезнаходження покупця та продавця
   Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.
   Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.(ст..45 Податкового кодексу України)
   2) Номер телефону
   Для заповнення рядка «Номер телефону» податкової накладної передбачено десять клітинок, які заповнюються у числовому форматі, а тому при заповнення цього рядка слід зазначати телефонний номер абонента з кодом населеного пункту або відповідним кодом мобільного оператора.      
   Тобто, податкова накладна, в якій платником ПДВ зазначено номер мобільного телефону (за умови вірно заповнених всіх обов’язкових реквізитів та інших рядків) не вважається заповненою з порушеннями
   3) Вид цивільно – правового договору
   Вид цивільно – правового договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом України
   4) Індивідуальний податковий номер продавця та номер свідоцтва платника ПДВ
   Зазначається податковий номер продавця та номер його свідоцтва
   5) Індивідуальний податковий номер покупця та номер свідоцтва платника ПДВ
   Зазначається індивідуальний податковий номер покупця та номер його свідоцтва, якщо він є платником податку на додану вартість.
   У разі постачання покупцю, що не є платником податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичній особі, у рядках проставляється «0».
   У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України відображається умовний ІПН – «300000000000», якщо такі послуги не призначаються для їх використання в господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України – «200000000000». У рядку «Номер свідоцтва ПДВ» проставляється «0».
   У разі постачання товарів/ послуг у межах балансу платника для невиробничого використання; визнання умовного постачання товарних залишків та/ або необоротних активів, ліквідації основних засобів за рішенням платника, переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих, відображається ІПН та номер свідоцтва платника – «0».
   6) Форма проведених розрахунків
   Зазначається форма здійснення розрахунку – бартером, за готівку, за допомогою чека, оплата з поточного рахунку тощо.
   7) Розділи податкової накладної
   Розділ І
   До розділу І вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/робіт.
   Графа 2 – дата виникнення податкового зобов’язання у продавця (подія, що сталася раніше – поставка чи оплата)
   Графа 3 – номенклатура товарів/послуг продавця
   Графа 4 –код товару згідно УКТ ЗЕД (заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та імпортованих товарів, на всіх етапах постачання)
   Графа 5 – одиниця виміру товару
   Графа 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання (у разі коли послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні зазначається «послуга/ проценти/тощо»)
   Графа 7 – ціна постачання без урахування ПДВ
   Графа 8 – база оподаткування без урахування ПДВ за основною ставкою
   Графа 9 - база оподаткування без урахування ПДВ за нульовою ставкою при постачанні на митній території України
   Графа 10 - база оподаткування без урахування ПДВ за нульовою ставкою при експорті товарів/послуг
   Графа 11 - база оподаткування товарів/послуг, що звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Податкового кодексу України та підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Відповідні пункти зазначаються у податковій накладній в спеціально відведеному рядку
   Графа 12 – загальна сума коштів, що підлягає сплаті.
   Розділ ІІ
   До розділу ІІ вносяться дані про зворотну (заставну) тару. Вартість тари визначається у договорі як заставна (зворотна) та не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 12 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.
   Розділ ІІІ
   До розділу ІІІ вносяться дані про податок на додану вартість за основною ставкою (в графу 8 – 20% бази оподаткування), за нульовою ставкою (в графах 9 та 10 вказується 0). При оформлені податкової накладної на операції, які звільнені від оподаткування, в графі 11 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу України.
   В графі 12 розділу ІІІ проставляється загальна сума ПДВ.
   Для операцій які звільнені від оподаткування або оподатковуються, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні покупцю оподатковуваних товарів/послуг та звільнених від оподаткування товарів/послуг, продавець складає окремі податкові накладні (не можна в одній податковій накладній заповнювати одночасно графи 11 та графи 8,9,10).
   У разі постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовується основна та нульова ставка, складається одна податкова накладна.
   Розділ ІV
   У розділі ІV зазначається загальна сума з ПДВ
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    У разі відсутності даних в графах податкової накладної або підстав для заповнення граф податкової накладної, такі графи не заповнюються, а саме залишаються пустими, крім випадків, визначених Порядком №1379.
8 Особливості заповнення деяких видів податкових накладних
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН, п.8 Порядку    Податкова накладна за щоденним підсумками операцій
   Усі примірники податкових накладних, виписаних, зокрема, за щоденними підсумками операцій, залишаються в особи, що їх виписала. При цьому у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «11».
   Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо не була виписана на ці операції) у разі:
   - Здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку)
   - Виписки транспортних квитків, готельних рахунків, які виставляються платнику за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами
   - Надання платнику касових чеків, які містять суми поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку.
   Продавець - платник ПДВ при заповненні рядка «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної за щоденними підсумками операцій:      
   - у полі «вид договору» повинен вказати вид договору, згідно з яким, такий продавець працює з покупцями, наприклад: «Договір купівлі – продажу», «Договір на виконання робіт», «Договір на виконання послуг» тощо.      
   - у полі «від» - дату виконання усної домовленості. Згідно із ст.206 ЦКУ усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.      
   - у полі «№» - прочерк.      

   В податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті.     
   При цьому, оскільки такі касові чеки містять інформацію про асортимент товарів, придбаних покупцями, платник податку має можливість згрупувати в такій податковій накладній в графі 3 «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари за групами, що відповідають певному коду УКТ ЗЕД.      
   Таким чином, в податковій накладній, виписаній за щоденними підсумками операцій, при продажу підакцизних та імпортованих товарів зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД.
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН, п.8 Порядку    Податкова накладна виписана на послуги від нерезидента на митній території України
   Податкова накладна при отриманні послуг від нерезидента на митній території України складається в одному примірнику і залишається в отримувача послуг - платника податку.      
   У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» поряд з полем «Оригінал видається покупцю», але зазначається тип причини 14 – Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.      
   У рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України, - умовний ІПН «200000000000».      
   У рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.      
   У рядках «Особа (платник податку) – продавець», «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця», «Номер телефону» вказуються відповідні дані продавця - нерезидента.      
   Решта реквізитів заповнюються в загальному порядку.
п.8 Порядку, категорія 130 підкатегорія 130,21 ЄБН    Поставка неплатнику податку
   Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).      
   Усі примірники податкових накладних залишаються в особи, що їх виписала.      
   У верхній лівій частині у полі «Залишається у продавця» оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «02» - постачання неплатнику податку.      
   У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляються нулі.
п.15 Порядку    Зведена податкова накладна
   У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п’ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Постачання імпортованих товарів за ціною нижчою за митну вартість таких товарів
   Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань продавця. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).
   У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до п.8 Порядку №1379 (01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається, усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця (п.17 Порядку №1379).      
   Враховуючи зазначене, оскільки у разі постачання на митній території України платником податку імпортованих ним товарів за ціною, яка є нижчою від їх митної вартості, база оподаткування визначається виходячи з митної вартості таких товарів, то в даному випадку платником податку виписується дві податкові накладні.
   Одна податкова накладна, оригінал якої надається постачальнику, виписується на суму виходячи з фактичної ціни постачання товарів, а друга, два примірники якої зберігаються у продавця, на суму перевищення митної вартості товарів над фактичною.
   При виписуванні податкової накладної на суму перевищення митної вартості над фактичною слід враховувати наступні особливості:      
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної у полі «Залишається у продавця (тип причини)» зазначається відповідна помітка «Х» та тип причини «01»;  
   у графі 3 «Номенклатура товарів/послуг» вказується «перевищення митної вартості товарів над фактичною за товарами, указаними в податковій накладній №_______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості).
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Перевищення звичайної ціни над фактичною
   у разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до п.8 цього Порядку (01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається, усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.  
   При виписуванні податкової накладної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною слід враховувати наступні особливості:
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: «01»;  
   у полях податкової накладної «Покупець (найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)», «Індивідуальний податковий номер покупця», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону», «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» зазначаються реквізити особи - продавця, що виписує таку податкову накладну;
   у графі 3 - «Номенклатура товарів/послуг продавця» указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості), така податкова накладна покупцю не надається.
   Усі решта реквізитів та граф такої податкової накладної заповнюються аналогічно реквізитам та графам податкової накладної, що виписується на суму виходячи з фактичної ціни постачання.
Категорія 130 підкатегорія 130.21 ЄБН    Ліквідація основних фондів за рішенням платника
   при ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку податкова накладна заповнюється наступним чином, зокрема:
   у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: «05»;
   у графах податкової накладної «Особа (платник податку) - покупець», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону» вказуються реквізити продавця;
   у графах «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль;
   графа 2 - дата ліквідації основних фондів      
   графа 3 - номенклатура постачання основних фондів;      
   графа 4 - одиниця виміру основних фондів - шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;      
   графа 5 - кількість (об’єм, обсяг) постачання основних фондів.      
   графа 6 - ціна постачання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;      
   графа 7 - база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою;      
   У разі якщо основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація розглядається для цілей оподаткування як постачання таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.      
   графа 11 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті. 
   Усі примірники такої податкової накладної залишаються в особи, що їх виписала.
   
   Використанні джерела:
   
   1. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями)
   
   2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів» № 5503-VI від 20.11.2012 року.
   
   3. Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2011 року № 1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1333/20071
   
   4. Наказ ДПС України від 22.11.2012 року № 1047 «Узагальнююча консультація з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності»
   
   5. Листи Державної податкової служби України від 31.12.2012р. №8238/0/61-12/15-3115 «Про розгляд звернення», від 05.03.2013р. № 1284/К/15-3114 «Стосовно деяких питань заповнення податкової накладної», від 15.01.2013 року № 534/6/15-3115 «Про розгляд звернення», від 04.03.2013р. №3341/6/15-3115 «Стосовно деяких питань складання податкової накладної»
   
   6. Єдина база податкових знань
   
   
   Аудиторська компанія «Престиж-Аудит»
   www.buh-audit.com
   044-229-10-51
   067-614-41-49
Рубрика:
Коментарі
 • Прохожий
10.04.13 22:25

НН - превратилась в пугало и тому, кто сюда опять это в очередной раз тиснул, явно нечеого больше делать. Попугать размером букв: "В полях «Наименование продавца» и «Наименование покупателя» налоговой накладной указывается название юридического лица, соответствует названию, указанному в уставных документах такого лица (с соответствующим отражением размера букв такого названия)." - хотя уже было разъяснение - размер букв - роли не играет. Попугать прижатием к правому краю (по арабски, ну чтоб всем от этого требования стало легче, особенно для тех, кто составляет НН вручную ), хотя и здесь уже было все официально разъяснено: к правому краю прижимать только числовые значения - в "шапке" НН - это номер НН, № телефона, № договора. А для наименования, адресов - роли не играет - это не искажает реквизиты предприятия. Жаль нет ни фамилии, ни адреса писателя!

Відповісти
 • Прохожий
10.04.13 22:34

Написал, сохранил, прочитал и обалдел от того что увидел ! Какой-то перевод с русского на язык НН !!!! :-) Особенно про фотоаппарат понравилось. Чудны дела твои, Господи!

Відповісти
 • Iehbr
10.04.13 22:38

При чём тут Господь, в Библии написано что нет большего греха чем быть падатковцем.

Відповісти
 • Аноним
10.04.13 23:15

*у разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною* даешь третью?)) вообще обычная цена что это? это филькина грамота = по закону под её нарушение подвести можно любую цену на товар. На услугу вообще молчу, т.к. есть лебедев ,а есть дизайнер из мухосранска.

Відповісти
 • tomassa
10.04.13 23:33

А я хочу сказать спасибо авторам за обобщение информации в удобной форме и лишнее напоминание... оно не помешает... А кому не нужно, кто и так всё знает до буквочки, пусть сюда даже не кликает...

Відповісти
 • Лена, ЗП
10.04.13 23:57

так вроде было ж разъяснение про размеры букв, что значения не играют... или я опять что-то пропустила ???

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 00:08

і що, не насторожує, що посилання йде на листи ДПС, а не тільки на норми ПКУ, порядок заповнення і узагальнюючі подакткові консультації? Дежавю, пам"ятаєте, як вони видавали щось подібне в 2011, як тоді колотило всю Україну, як всі масово міняли ПН? Узагальнення - це добре, сама люблю таблички малювати, але розмір букв - в листі - одне, в ЄБПЗ - інше, кого слухати?

Відповісти
 • Валентина
11.04.13 00:24

Была статья в НиБУ №22 стр.7 от налоговиковна с ссылкой на ЕБНЗ 130,21 о том что "размер" не имеет значения): "В случае если обязательные реквизиты налоговой накладной, которые касаются полного или сокращенного названия продавца и покупателя, соответствуют названию, указанному в уставных документах таких лиц, но размер букв такого названия не совпадает, такая налоговая накладная признается действительной».

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 00:41

Валентина конечно не имеет значение размер. вот правильное написание полное и сокращенное фирмы, номер регистрации = это да, а все остальное до лампочки.

Відповісти
 • Маруся-Дуся
11.04.13 01:18

Та задрали уже со своей НН - требую отменить и точка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
 • Астра ЛВШ
11.04.13 01:34

Ну вот как ее отменить? А что будут делать многочисленные родственники и знакомые нашей верхушки? Сейчас сидят тихо, рисуют изменения к налоговой накладной и реестру налоговых накладных. А вдруг отменят эту прелесть?! Куда их всех девать, как трудоустроить, где найти посильный труд?

Відповісти
 • Irina
11.04.13 02:21

Может, вместо письменного описания порядка составления преславутой Налоговой выкладывать ее изображение в графическом виде с размерами (как чертеж), создать специальный ГОСТ и всем будет понятно.

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 02:24

Астра ЛВШ никогда не отменят. во всем мире есть подобный док, назв по-разному. Irina ага, щаз))) а кто консультации писать будет? за это ж деньга списывается.

Відповісти
 • 000
11.04.13 02:26

Хто підкаже який сенс,взагалі, від податкових накладних, крім штрафів, Я не розумію суть цього "документу". І кому в Україні від ПН стало краще жити? Скільки ж можна прогинатися!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
 • ппп
11.04.13 03:06

6) Форма проведених розрахунків Зазначається форма здійснення розрахунку – бартером, за готівку, за допомогою чека, оплата з поточного рахунку тощо. Ну вот теперь опять начнут менять с "рахунка" на "рахунку", а затем наоборот.

Відповісти
 • !!!!!!
11.04.13 03:09

На днях на семинаре Самарченко сказала, что консультация об отмене размера шрифта на следующий день из Базы налоговых знаний исчезла и я тоже ее там не нашла.( В базе Лиги она еще есть 02.04.2013 ). Так что расслабились рано.

Відповісти
 • Ли
11.04.13 03:10

Кто придумал с Малыми или большими буквами похоже там в верхах что то с головами плохо.пахнет " БОЛЬНИЧКОЙ "

Відповісти
 • maria
11.04.13 03:29

Подскажите, пожалуйста - если продавец в налоговой накладной неправильно указал код УКТД ВЕД, могут ли снять налоговый кредит у покупателя? И как налоговая узнает что код не правильный? Я смотрю что в табличке код ВЕД к обязательным реквизитам не относится (или я чего-то не понимаю)?

Відповісти
 • Марина
11.04.13 03:34

!!!!!! Только что перепроверила - ответ в ЕБНЗ есть на 3-й стр. в самом конце.

Відповісти
 • хм
11.04.13 03:47

Мария, чего ж не относится? і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Відповісти
 • Натали
11.04.13 04:01

Скажите пожалуйста, насколько важен номер телефона. Продавец отказывается заполнять...

Відповісти
 • Вера
11.04.13 04:02

maria, скорее всего, Вам придется рисовать возвратные корректировки и получить НН снова только с правильными кодами. Смотрите на суммы итого НДС и все решите.

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 04:02

Натали до лампочки) ну если его хотите пригласить на свидание = возьмите визитку )))))

Відповісти
 • Наталия
11.04.13 04:09

так если размер букв имеет значение, то может налоговой стоит отменить половину свидетельств плательщиков НДС, в которых инспектор "не теми буквами" написал/напечатал наименование СПД? дибилизм. а мы всё жуём...перевариваем и ...

Відповісти
 • maria
11.04.13 04:09

Вера Спасибо. Но в налоговой ответили, что в данном случае корректировки не предусмотрены.

Відповісти
 • dreamer
11.04.13 04:12

Номер телефона не является обязательным реквизитом налоговой накладной, налоговый кредит не снинут

Відповісти
 • Натали
11.04.13 04:19

а где можно прочитать, что номер телефона- не обязательный реквизит

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 04:22

Натали Если у меня его нет. не продадите?))) не имеете права.

Відповісти
 • ЭзАбрИтатИль зАконоФ
11.04.13 04:31

АРХИВАЖНО !!!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!!! Буквы должны быть не просто БОЛЬШИЕ и малые, а точнее не просто ПРОПИСНЫЕ и строчные, а "з відповідним відображенням розміру літер такої назви" Так ШО все за линейками !!!! По ходу маразматики из ГНИ их уже накупили. На всякий случай и шрифт в Уставе уточняйте, вероятно это будет следующей фишкой закономорателей.

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 04:32

ЭзАбрИтатИль зАконоФ шутите, это хорошо)))

Відповісти
 • Вера
11.04.13 04:49

maria, да, в налоговой ошибки не исправляются. Но это ИМ так хочется.

Відповісти
 • ОЛЯ
11.04.13 05:12

Кому нужен хороший бухгалтер? Опыт работы 2 года. 0637144986

Відповісти
 • для maria
11.04.13 05:24

у меня сегодня тоже возникла проблема с кодом УКТ ЗЕД- выписала и зарегистрировала налог. накладную и только потом увидела что в товаре нету кода УКТ ЗЕД, время исправить ошибку есть, но позвонила в консультацию- никакого Прилож.2- только выписать и зарегистрировать новую накладную и ждать уведомления налоговой о расхождение, писать им обяснительную ..... хотя в ЭБНЗ нашла: Чи необхідно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів та містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД уточнені?Відповідь:Коротка: Продавець в обов’язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів і містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД уточнені, та зменшити кількість (вартість) товарів, вказаних в такій податковій накладній та заповнити рядок 8.1 та рядок 16.1 податкової декларації з ПДВ. Крім того, такий продавець повинен виписати іншу податкову накладну на імпортовані товари, в якій вказати вірні коди УКТ ЗЕД, що зазначені у належним чином оформленій ВМД. Повна: Відповідно до п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів: а) у паперовому вигляді; б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов’язковим. У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України). Преамбулою Закону України від 5 квітня 2001 року №2371-III «Про Митний тариф України» встановлено, що Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Тобто, у разі якщо податкова накладна, що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів, містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД уточнено, то після зміни коду УКТ ЗЕД фактично відбувається зміна номенклатури товару. Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації вартості товарів, оскільки один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший - на відповідну кількість або суму збільшується. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню (п.192.1 ст.192 ПКУ). Враховуючи викладене, продавець в обов’язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів і містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД уточнені, та зменшити кількість (вартість) товарів, вказаних в такій податковій накладній та заповнити рядок 8.1 та рядок 16.1 податкової декларації з ПДВ. Крім того, такий продавець повинен виписати іншу податкову накладну на імпортовані товари, в якій вказати вірні коди УКТ ЗЕД, що зазначені у належним чином оформленій ВМД. При цьому, податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній (п.11 підр.2 р.ХХ ПКУ). Крім того, якщо продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, яка підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, до Єдиного реєстру податкових накладних в обов’язковому порядку вносяться також відомості, що містяться у такому розрахунку (п.3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246). Подскажите, может у кого-то встречалась такая ситуация. Что делать???

Відповісти
 • Алиса
11.04.13 05:33

А какой пункт в НН ставиться при списании товаров со склада

Відповісти
 • Вера
11.04.13 05:39

Не слушайте извращенцев! Как это нельзя выписать корректировку? Если даже в этих банальных вопросах идти у них на поводу, то бухгалтер должен по их требованию сделать себе харакири

Відповісти
 • для maria
11.04.13 05:44

для Вера я-то полностью согласна с Вами, тем более неверная накладная уже на руках в покупателя, и логики в обяснениях ГНИ не нахожу, а они говорят что ета ситуация не попадает под причины, когда выписивается Приложение 2

Відповісти
 • Вера
11.04.13 06:02

А Вы обратитесь к опытному аудитору, если уж на то пошло. Они гораздо интереснее и красочнее расскажут Вам про ваше право корректироваться и про возможности этого додатка.

Відповісти
 • для maria
11.04.13 06:03

нету аудитора... к сожелению...

Відповісти
 • Атлічніца
11.04.13 06:07

як я можу знати якими буквами написано назву підприємства в установчих документах покупця: малими чи великими? треба просити копію Статута? Простіше все великими написати, як у реєстраційних документах (виписка, витяг), на печатках у більшості все великими. А мені дзвонить клієнт і просить написати все великими: Товариство з обмеженою відровідальністю, немає слов, простіше написати: ТОВ, от Вам і все великими

Відповісти
 • ооо
11.04.13 06:12

для Атлічніца мені тільки за сьогодні 2 покупці попросили виправити Товариство з обмеженою відповідальністю на шрифт великими буквами- народ вже просто залякали тими шрифтами, спеціально перевірила- в їхніх свідоцтвах платника ПДВ, які писані вручну- точно так, як виписала я,- ну як їм можуть зняти податковий кредит- абсурд! просити ще копії статуту- ну це вже взагалі... Буду тепер всім писати великими буквами...

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 06:26

Атлічніца сайт в помощь http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 06:30

ооо по правилам только с большой буквы. если по другому= ошибка госрегистратора. сейчас всё верно регистрируют название при открытии фирмы.

Відповісти
 • Маргарита
11.04.13 06:38

Народ, чё паримся ? Эту писульку состряпала "Аудиторская фирма...". Так что расслабьтесь и получайте удовольствие

Відповісти
 • Ольга
11.04.13 06:39

Непонятно, почему сюда не вошел ответ из ЕБНЗ про неважность размера букв: У разі якщо обов’язкові реквізити податкової накладної, які стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, але розмір літер такої назви не співпадає, така податкова накладна визнається дійсною.

Відповісти
 • Михаил
11.04.13 06:41

Ольга, наверно раньше подготовили статью чем он біл размещен

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 06:44

Маргарита только для своего промо и бесплатной рекламы. админ повелся на это (может за бабло) и разместил -- повсюду такое. а фирме новые клиенты.

Відповісти
 • Саша
11.04.13 06:59

Мова податкової накладної п.2 Порядку та лист ДПС України від 05.03.2013р. № 1284/К/15-3114 «Стосовно деяких питань заповнення податкової накладної» Податкова накладна заповнюється державною мовою. Згідно статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. РАНЕЕ: Відповідно до роз'яснень, наданих листом Мінфіну від 07.11.2012 р. № 31-08410-07-10/26689 щодо окремих питань ведення бухгалтерського обліку, порядок створення, прийняття і відображення підприємствами у бухгалтерському обліку первинних документів встановлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, відповідно до п. 1.3 якого первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова у порядку, визначеному законодавством. Можно конечно не спорить---но лично для меня ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО.Буду заполнять на РУССКОМ,поскольку если указывается пункт той же Конституции или любого другого Закона---он должен быть представлен ПОЛНОСТЬЮ.а не обрываться только НУЖНЫМИ ФРАЗАМИ. или в НУЖНОМ МЕСТЕ.

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 07:02

Саша НЕ ХОТЕЛ БЫ Я ИМЕТЬ ТАКОГО ПОСТАВЩИКА.

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 07:07

Саша ну потеряет покупателей фирма ваша))) делов то)) зато вы с принципами останетесь и русским ))))

Відповісти
 • Саша
11.04.13 07:10

налоговой кредит по накладной на русском не признают- подставляете Вы своих клиентов

Відповісти
 • не пойду на поводу
11.04.13 08:01

Аудиторская фирма чей друг - Бухгалтера или медведя (точнее шакала)?

Відповісти
 • Аноним
11.04.13 08:09

не пойду на поводу то за девку платит - тот её и танцует ))) так и с фирмой))

Відповісти
 • Тучка
11.04.13 08:26

Давно волнует вопрос: выписывая НН за щоденним підсумком, согл Z-отчета, продавая в т.ч. и подакцизный товар в большом ассортименте,я не указываю коды УКТ ЗЕД . Пишу - товары в ассортименте. Предусмотрен ли за это штраф ? Кто знает? Может кто сталкивался, как на это смотрят налоговики при проверке ?

Відповісти
 • НАТА
11.04.13 10:41

Немного не в тему, но подскажите пожалуйста: Сегодня впервые регистрировала налоговую накладную. Пришла квитанция 1, где указано, что "документ прийнято". Должна ли быть еще квитанция 2, или это уже все

Відповісти
 • Инесса
11.04.13 12:05

Ната, это все.Квитанции №2 не будет.

Відповісти
 • Вика
11.04.13 12:15

"ОЛЯ Кому нужен хороший бухгалтер? Опыт работы 2 года. 0637144986" За два года и хороший бухгалтер. Не верю.

Відповісти
 • Маруся-Дуся
11.04.13 23:39

Саша + 100% как я за Вас рада,что у Вас есть такая возможность - заполнять на родном языке дебильную НН (я серьёзно)! Так держать - ещё нет ни одного примера в суде отмены кредита по признаку языка, поздравляю!!!!1

Відповісти
 • nachfin
12.04.13 00:26

для ООО форма собственности это не НАЗВАНИЕ, это часть НАИМЕНОВАНИЯ к его написанию не может быть претензий (наименование = форма собственности + название) даже если в уставе написано ТАК, то в НН можно написать ЭДАК т.е., пофиг , что ТОВ, что Товариство з обмеженою відповідальністю, что ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Відповісти
 • Аноним
12.04.13 00:38

Маруся-Дуся 12.04.2013 08:39:11 Саша + 100% Толку от этого никакого! Не будет покупатель принимать нн от такого продавца, пока он её не оформит в соот. с законом. nachfin *пофиг , что ТОВ, что Товариство з обмеженою відповідальністю* имеет, ТОВ пишется при сокрашенном наименовании и никак не наоборот ))))

Відповісти
 • Маруся-Дуся
12.04.13 01:51

анониму раз они заполняют - значит. есть толк... иначе бы не рисковали.... и потом, в соотвествии с каким "Законом"? - это письмо националистов из Минфина Вы называете "Законом"? Есть Закон о региональных языках - такой Закон я знаю... всякие письма я не считаю Законом...

Відповісти
 • Аноним
12.04.13 02:40

Маруся-Дуся видно будет потом толк для их покупателей, хуже всего если такой маразматик и сноб единственный))) закон один-конституция. о регион. языках филькина грамота))) давайте в крыму оформим на татарском ,а еще где-то на румынском и т.д.

Відповісти
 • ЕленаДнепр
12.04.13 02:46

Для Тучки: В податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті. При цьому, оскільки такі касові чеки містять інформацію про асортимент товарів, придбаних покупцями, платник податку має можливість згрупувати в такій податковій накладній в графі 3 «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари за групами, що відповідають певному коду УКТ ЗЕД. Таким чином, в податковій накладній, виписаній за щоденними підсумками операцій, при продажу підакцизних та імпортованих товарів зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД. Это из п.8 данного Порядка. Пока что не слышала, чтобы кого-либо наказывали за неправильные НН , которые остаются у вас.Ведь НО-НДС начислены правильно. Кто сталкивался с такой ситуацией, отзовитесь!

Відповісти
 • nachfin Марусе-Дусе
12.04.13 03:50

с)ТОВ пишется при сокрашенном наименовании и никак не наоборот )))) ЛАЖА, фуфлогонево, если хотите - ошибочное мнение, Как хочу, так и пишу

Відповісти
 • Мила
12.04.13 04:16

Дорогие бухгалтеры! Может кто-то помнит, в 2010г. и в 2011г. до 16 декабря можно было в налоговх накладных дописать телефон или адрес ручкой или нет?Или лучще не дописывать и можно оставить налоговые накладные без этих реквизитов, т.к. они не обязательные? Может кого-то проверяли или кто-то точно помнит? Спасибо за любой ответ!

Відповісти
 • Аноним
12.04.13 04:24

nachfin Марусе-Дусе если так рассуждать ))) то я как захочу, так вы и оформите мне нн и только так ,а после таких *фуфлов* никогда больше не вернусь , как клиент. дерзайте и дальше в этом духе - таких сейчас много, клиентоориентированных мало.

Відповісти
 • nachfin
12.04.13 04:46

речь не о том, как кому захочется, а о том - как правильно, а правильно и ТАК и ЭДАК не клиентоориентированных мало, а чумных клиентов много

Відповісти
 • Аноним
12.04.13 04:51

nachfin с таким отношением ваша фирма не не явк клиектоор.))))))и точко.

Відповісти
 • Бухгалтер
13.04.13 03:56

На05 апреля на семинаре в г Запорожье зам начальника Департамента по НДС обещала дать в ближайшее время разъяснение по поводу размера букв при написании названия .Так как сама возмущалась некоректностью налоговиков на местах по поводу размера букв.Так что ждем уточнений!!

Відповісти
 • Бухгалтер
13.04.13 03:57

Для МИлы. И тогда нельзя было и сейчас. Исправления не допускались.

Відповісти
 • Бухгалтер
13.04.13 04:01

Кто сталкивался при проверке с претензиями по поводу вида цивільно-правового договору?? Если договора нет, и прописано "Усний договір" и дата.. Были ли претензии со стороны налоговиков?

Відповісти
 • Мила
15.04.13 03:33

А можно оставить налоговые в 2010, 2011 г. без телефона и адреса?

Відповісти
 • Аноним
16.04.13 01:11

К вопросу ЕленаДнепр...кроме всего прочего, является ли операция по эквайрингу безналичной (оплата клиента карточкой) , в составе Z-отчета эта сумма есть. Надо ли "щоденний підсумок" разделять за кодами 11 и 02.. Давний вопрос на который никто не может ответить...

Відповісти
 • Аноним
16.04.13 07:02

3D

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
42919 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти