Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


02.06.13
5755 2 Друкувати

Отражение в учете бартерных операций

Правове регулювання договору міни (бартеру) здійснюють ст. 715-716 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-IV зі змінами та доповненнями та ст. 293 Господарського кодексу України 16 січня 2003 року N 436-IV зі змінами та доповненнями.

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. Сторона договору вважається продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує взамін. За погодженням сторін можлива грошова доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості, якщо це не суперечить законодавству.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. Договором може бути встановлений обмін майна на роботи (послуги).

Бухгалтерський облік.

Кожна господарська операція повинна бути відображена в бухгалтерському обліку. При операції міни (бартеру) кожна сторона одночасно виступає продавцем і покупцем. А значить кожна сторона повинна визначити доходи та витрати від реалізації.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені (п 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за №27/4248). Тобто до складу витрат звітного періоду потрапить балансова вартість активу, який передається у межах договору міни (бартеру) за умови визнання доходу від реалізації цього активу.

Порядок оцінки доходу за договором міни (бартеру) регулюють п. 23-24 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999р. за №860/4153. (далі – П(С)БО 15). Так, сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

Проте дохід за операцією міни (бартеру) визнається не завжди. Згідно з п. 9 П(С)БО 15 дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість. В такому випадку не виникає і витрат.

Крім того, слід зазначити, що існують особливості визначення вартості, за якою актив, отриманий в межах договору міни (бартеру) зараховується на баланс підприємства.

У відповідності з п. 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за N 751/4044 первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду. Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.

Порядок визначення первісної вартості основних засобів, отриманих у результаті обміну, регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за №288/4509 (далі – П(С)БО 7). Пункти 12 та 13 цього стандарту зазначають, що первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду. Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Податок на прибуток.

Згідно з пп. 14.1.10 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі в рамках одного договору.

Спеціальних правил оподаткування бартерних операцій ПКУ не передбачено. Такі операції оподатковуються за загальними правилами оподаткування операцій за договорами купівлі-продажу.

Кожна із сторін договору міни (бартеру) повинна визначити доходи та витрати від такої операції. При відображенні доходів при бартерній операції слід керуватися п. 137.1 ПКУ. У відповідності до нього, дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 ПКУ). Це значить, що у момент переходу права власності, платник податків повинен визнати дохід від реалізації, а вартість активу, що переданий в обмін за умовами договору міни (бартеру) в періоді визнання такого доходу, потрапить до складу собівартості реалізації.

У відповідності з пп. 153.10 доходи та витрати від проведення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються відповідно до договірної ціни такої операції, але не нижчої (вищої) від звичайних цін.

Слід зазначити, що існують особливості визначення доходів і витрат, якщо об’єктом, який передається є основним засобом. Згідно з пп. 146.13 ПКУ сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

Активи, які отримані в результаті обміну потраплять у майбутньому до податкових витрат за умови використання їх у господарській діяльності залежно від напряму використання. Отримані основні засоби потраплять до витрат у вигляді амортизаційних відрахувань. Первісна вартість основних засобів, отриманих у результаті товарообмінних операцій формується у податковому обліку з урахуванням статті 146 ПКУ.

Пп. 146.9. зазначає, що первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, але не вище звичайної ціни об'єкта основних засобів, отриманого в обмін.

Згідно пп. 146.10 ст. 146 ПКУ первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, збільшеній/зменшеній на суму коштів чи їх еквівалента, що була передана/отримана під час обміну, але не вище звичайної ціни об'єкта основних засобів, отриманого в обмін.

ПДВ.

У відповідності з пп. 185.1. ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України. Якщо бартер відбувається на митній території України, то така операція є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Згідно зі ст. 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 ПКУ.

Кожна зі сторін договору міни (бартеру) виступає продавцем активу, який передає, і повинна визнати податкові зобов’язання виходячи з договірної ціни, але не нижче рівня звичайних цін. Дата виникнення податкових зобов’язань визначається за загальними правилами ПКУ. У день виникнення податкових зобов’язань продавець повинен виписати два примірника податкової накладної, один з яких передати покупцю.

Згідно з п. 198.1 ПКУ право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Бартер – це також операція з придбання товарів чи послуг.

Тому сторони договору міни (бартеру) за наявності належним чином оформленої податкової накладної та використання, отриманого в результаті обміну, активу в господарській діяльності та в оподатковуваних операціях мають право на податковий кредит виходячи з розміру договірної ціни, але не вище розміру звичайних цін. Дата виникнення права на податковий кредит визначається в загальному порядку.

Приклад.

1.     Обмін подібними активами.

Підприємство А та Б вирішили обмінятися різографами різних модифікацій. Підприємство А передає різограф, первісна вартість 10 000 грн., сума накопиченого зносу 5 000 грн. Підприємство Б Передає різограф, первісна вартість 8 000 грн., сума накопиченого зносу 3 000 грн. Справедлива вартість обох різографів становить 5 000 грн. і відповідає рівню звичайних цін.

Облік у підприємства А.


п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

 

Д-т

К-т

Вкл. до
первісної
вартості

ПЗ

ПК

 
 
 

1

Списано суму накопиченого зносу

131

104

5000

 

 

 

 

2

Передано різограф

361

104

5000

 

 

 

 

3

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

361

641

1000

 

1000

 

 

4

Отримано різограф

15

631

5000

5000

 

 

 

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1000

 

 

1000

 

6

Проведено взаємозалік заборгованості

631

361

6000

 

 

 

 

Облік у підприємства Б.


п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

 

Д-т

К-т

Вкл. до
первісної
вартості

ПЗ

ПК

 
 
 

1

Списано суму накопиченого зносу

131

104

3000

 

 

 

 

2

Передано різограф

361

104

5000

 

 

 

 

3

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

361

641

1000

 

1000

 

 

4

Отримано різограф

15

631

5000

5000

 

 

 

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1000

 

 

1000

 

6

Проведено взаємозалік заборгованості

631

361

6000

 

 

 

 

2.     Обмін неподібними активами.

Підприємство А передає токарний верстат, первісна вартість 20 000 грн., сума накопиченого зносу становить 5 000 грн. та доплачує 1 200 грн. Підприємство Б передає готову продукцію (підшипники), собівартість яких становить 16 000. Справедлива вартість верстату становить 15 000 грн, справедлива вартість підшипників рівна 16 000 грн.

Облік на підприємстві А.


п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік/span>

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

Доход

Витрати

ПЗ

ПК

1

Відображено дохід від реалізації

361

742

18000

 

 

 

 

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

742

641

3000

 

 

3000

 

3

Відображено собівартість реалізації

972

104

15000

 

 

 

 

4

Списано суму зносу

131

104

5000

 

 

 

 

5

Отримано підшипники

201

631

16000

 

 

 

 

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

3200

 

 

 

3200

7

Проведено взаємозалік заборгованості

631

361

18000

 

 

 

 

8

Сплачено залишок грошовими коштами

631

311

1200

 

 

 

 

Оскільки балансова вартість переданого основного засобу дорівнює розміру доходу, то в податковому обліку не виникає ні доходу ні витрат.

Облік на підприємстві Б.


п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

Доход

Витрати

ПЗ

ПК

1

Відображено дохід від реалізації

361

701

19200

16000

 

 

 

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

701

641

3200

 

 

3200

 

3

Відображено собівартість реалізації

901

26

16000

 

16000

 

 

 

Отримано основний засіб

15

631

15000

 

 

 

 

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

3000

 

 

 

3000

 

Проведено взаємозалік заборгованості

631

361

18000

 

 

 

 

 

Отримано кошти за договором

311

361

1200

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.                  Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.

2.                  Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.

3.                  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за №27/4248)

4.                  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999р. за №860/4153

5.                  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за N 751/4044

6.                  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за №288/4509

7.                  Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755 VI

 

Автор: Пікало Олександр,
            головний бухгалтер,
            м. Полтава

Рубрика:
Коментарі
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61006 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам