Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


02.06.13
1750 2 Друкувати

Применение календарных, рабочих, банковских дней согласно нормам НКУ

Для якісного виконання службових обов'язків працівники бухгалтерії повинні пильнувати за днями і датами для вчасної сплати податкових зобов'язань, адміністрування податків, своєчасного подання звітності тощо.
В
ПКУ застосовуються строки в днях, які можуть бути або календарними, або робочими (операційними, банківськими). Іноді серед них важко зорієнтуватися, коли потрібно знайти необхідний строк (термін). Тож спробуємо розібратися, які саме дні та в яких випадках застосовуються в податковому законодавстві, від якого або до якого моменту відбувається їх відлік.

 

Застосування календарних, робочих, банківських днів відповідно до норм ПКУ

 

Визначення

Робочий день – встановлена державою кількість годин на добу, протягом яких робітники й службовці виконують свої службові обов'язки на підприємстві, в установі, організації; складова частина робочого часу. Тривалість робочого дня визначено законом, вона зумовлена рівнем розвитку продуктивних сил, відповідає вимогам охорони праці (з практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції).

Операційний день – частина робочого дня банку або іншої установи – учасника платіжної системи, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється банком або іншою установою – учасником платіжної системи самостійно та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах (Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III).

Застосування календарних днів

 

Норма ПКУ 

Застосування  

Кількість днів 

Порядок відліку 

Загальні положення 

пп. 12.3.3

Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається до органу ДПС, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, протягом 

10 

з дня оприлюднення рішення 

пп. 14.1.92 

Визначення короткотермінового торгового патенту, за умови неперевищення строку дії 

15 

з моменту видачі 

пп. 14.1.213 

Один із критеріїв визначення статусу резидента, за умови перебування в Україні не менше 

183 

з дня приїзду до дня від’їзду 

пп. 20.1.1 

Запрошення платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків і зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, за письмовим повідомленням не пізніше 

10 

до дня запрошення 

Адміністрування податків 

п. 43.3 

Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом  

1095 

від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми 

п. 44.3 

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів), а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як  

з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи 

п. 44.5 

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів), платник податків зобов'язаний письмово повідомити орган ДПС за місцем обліку у встановленому ПКУ порядку у строк 

з дня такої події 

Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом  

90 

з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу ДПС, митного органу 

Подання податкової звітності 

п. 49.5 

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за 

10 

до закінчення граничного строку подання податкової декларації 

п. 49.18 

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: 

  

  

– календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 

20 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця 

– календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 

40 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) 

– календарному року – протягом 

60 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року 

– календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – підприємцівпротягом 

40 

Податкові консультації 

п. 52.1 

За зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства протягом 

30 

що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом 

Визначення та сплата податкових і грошових зобов’язань, оскарження рішень контролюючих органів 

п. 56.3 

Скарга про перегляд рішення контролюючого органу подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за необхідне надати) протягом 

10 

що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується 

п. 56.6 

У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня протягом 

наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги 

п. 56.8 

Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку протягом 

20 

наступних за днем отримання скарги 

п. 56.9 

Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку, але не більше 

60 

п. 56.12 

Якщо відповідно до ПКУ контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 

30 

що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу 

п. 57.1 

Платник податків повинен самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації протягом 

10 

що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ 

п. 57.2 

У разі коли відповідно до ПКУ або інших законів України контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податків повинен сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у строки, визначені ПКУ та ст. 297 МКУ, а якщо такі строки не визначено, – протягом 

30 

що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування 

п. 57.3 

У разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пп. 54.3.1 – 54.3.6 ПКУ (неподання звітності і таке інше), платник податків повинен сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 

10 

що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу 

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків має самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом  

наступних за днем такого узгодження 

Облік платників податків 

п. 63.9 

У разі виявлення помилок або подання недостовірних відомостей в документах, що подаються платниками податків для взяття на облік в органах державної податкової служби, платники податків несуть відповідальність відповідно до закону, якщо не подали виправлені документи або повторно подали такі документи з помилками. Виправлені документи необхідно подати протягом  

наступних за днем отримання повернутих документів 

п. 64.2 

Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків – юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом встановлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви, яку платник податків зобов'язаний подати у строк 

10 

після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) 

п. 64.4 

Військові частини зобов'язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем своєї дислокації згідно із п. 64.2 ПКУ у строк 

після реєстрації військової частини як суб'єкта господарювання 

п. 64.5 

Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися до органів ДПС за своїм місцезнаходженням протягом (або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством) 

з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) у встановленому порядку 

п. 64.6 

Заяву про взяття на облік такий платник податків (угоди про розподіл продукції, договори управління майном) зобов'язаний подати протягом 

після реєстрації договору або угоди або після набрання ним чинності, якщо відповідно до законодавства реєстрація договору не проводиться 

п. 64.7 

У разі прийняття рішення про переведення великого платника податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган ДПС, відповідні органи державної податкової служби зобов’язані здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків протягом 

20 

після прийняття такого рішення 

п. 65.1 

Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, зобов'язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем свого постійного проживання протягом  

10 

після реєстрації 

п. 66.3 

Платник податків або посадові особи платника податків несуть відповідальність відповідно до закону у разі неподання за новим місцезнаходженням заяви про проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків. Таку заяву необхідно подати протягом 

від дня реєстрації зміни місцезнаходження 

п. 66.4 

Платники податків – юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані подати органу ДПС відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у строк 

з дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків 

п. 66.5 

У разі виникнення змін в даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на податковий облік, платник податків зобов'язаний подати до органу ДПС, в якому він обліковується, уточнені документи протягом  

з дня внесення змін до зазначених документів 

пп. 70.16.1 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи – підприємці, податкові агенти – подають органам ДПС за своїм місцезнаходженням інформацію про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб, а також податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум нарахованого та утриманого з них податку протягом  

40 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу 

пп. 70.16.5 

Органи, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності, – подають органам ДПС за своїм місцезнаходженням інформацію про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення – у строк 

від дня вчинення відповідної дії 

пп. 70.16.7 

Органи опіки і піклування, виховні, лікувальні заклади, заклади соціального захисту населення та інші заклади, що відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або управління майном підопічного, зобов'язані повідомляти про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлено піклування у формі патронажу, піклування або управління майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов'язані із зазначеною опікою, піклуванням або управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем свого перебування не пізніше, як протягом 

від дня прийняття відповідного рішення 

Податкові перевірки 

пп. 75.1.2 

Для проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки платник податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 ПКУ, подає заяву до органу ДПС, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за  

10 

до очікуваного початку проведення електронної перевірки 

п. 77.4 

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки не пізніше ніж за 

до дня проведення зазначеної перевірки 

Погашення податкового боргу платників податків 

п. 92.1 

Право відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, у платника податку виникає тільки за згодою органу ДПС, а також у разі якщо орган ДПС не надав відповіді щодо надання (ненадання) згоди протягом 

10 

з моменту отримання від платника податків відповідного звернення 

п. 95.2 

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 

60 

з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги 

п. 95.9 

Державний орган приватизації зобов'язаний організувати продаж цілісного майнового комплексу протягом 

з дня надходження подання органу ДПС 

п. 96.3 

Відповідь щодо прийняття одного із зазначених у п. 96.1 та 96.2 ПКУ рішень (щодо погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств) надсилається органу ДПС протягом 

30 

з дня направлення звернення 

пп. 101.2.2 

Один із критеріїв визнання податкового боргу безнадійним – перебування фізичної особи у розшуку понад 

720 

з дня оголошення 

п. 101.3 

Одна із умов відновлення списаної заборгованості – якщо розшукано фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 

п. 105.1 

У разі якщо платник податків вважає, що податковий борг в міжнародних правовідносинах, визначений контролюючим органом на підставі документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу, не відповідає дійсності, такий платник податків має право подати через контролюючий орган компетентному органу іноземної держави скаргу про перегляд такого рішення протягом 

10 

що настають за днем отримання податкового повідомлення про визначення податкового боргу в міжнародних правовідносинах 

Відповідальність платників податків 

ст. 126 

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:  

30 

наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання 

10 % погашеної суми податкового боргу при затримці до 

20 % погашеної суми податкового боргу при затримці більше 

Оподаткування податком на прибуток 

пп. 135.5.5 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) платника податку, не включаються до складу інших доходів у випадку повернення такої допомоги не пізніше 

365 

з дня її отримання 

пп. 139.1.9 

У разі втрати, знищення або зіпсуття первинних бухгалтерських документів платник податку має право письмово заявити про це органу ДПС та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов'язань за звітний податковий період. Платник податків зобов'язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 

90 

з дня, що настає за днем надходження такої заяви до органу ДПС, митного органу 

п. 152.4 

У разі якщо станом на 1 січня звітного року платник податку не мав відокремлених підрозділів, але створив відокремлений підрозділ (підрозділи) в будь-який час протягом такого звітного року, такий платник податку має право прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку в такому звітному році. Платник податку повідомляє податкові органи про прийняття такого рішення протягом 

20 

з моменту прийняття рішення 

пп. 159.3.6 

Прострочена заборгованість підприємств, установ та організацій, на майно яких не може бути звернуто стягнення, або тих, що не підлягають приватизації згідно із законом, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, якщо зазначена заборгованість не компенсована в будь-який інший спосіб протягом 

30 

з моменту виникнення прострочення 

пп. 159.3.8 

Прострочена заборгованість за договорами, визнаними судом повністю або частково недійсними з вини дебітора, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, якщо дебітор не погашає заборгованість за зазначеними договорами протягом 

із дня ухвалення рішення суду про визнання їх повністю або частково недійсними 

пп. 159.3.9 

Прострочена заборгованість за договорами або їх частинами, визнаними судом недійсними з вини кредитора або з вини обох сторін, погашається за рахунок повернення дебітором суми кредиторської заборгованості, та з прибутку, який залишається в розпорядженні кредитора після оподаткування – а в разі її неповернення, протягом 

пп. 159.3.10 

Прострочена заборгованість фізичних осіб, яких оголошено в розшук у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, якщо місце перебування такої фізичної особи не встановлено протягом 

180 

із дня оголошення розшуку 

пп. 159.3.11 

Прострочена заборгованість юридичних осіб, керівників яких оголошено в розшук у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, якщо місце перебування цих осіб не встановлено протягом 

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

пп. 170.1.5 

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.
При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме протягом 

40 

після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу 

пп. 170.10.2 

У разі виплати нерезидентом доходів з джерелом їх походження в Україні іншому нерезиденту готівкою або в негрошовій формі, нерезидент – отримувач такого доходу зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до бюджету протягом  

20 

з дня отримання таких доходів, але не пізніше закінчення строку його перебування в Україні 

п. 179.3 

Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до органу ДПС податкову декларацію не пізніше 

60 

що передують виїзду 

Орган ДПС зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур, протягом 

30 

після надходження податкової декларації 

п. 179.8 

Сума, що має бути повернута платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 

60 

після надходження такої податкової декларації 

Оподаткування податком на додану вартість 

п. 183.3 

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним пп. 6 п. 180.1 ПКУ, реєстраційна заява подається до органу ДПС не пізніше ніж за  

20 

до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних 

п. 183.4 

У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до пп. «б» пп. 4 п. 293.8 ПКУ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 

15 

до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ 

п. 184.4 

У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації, орган ДПС подає платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання протягом 

10 

після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації 

п. 198.6 

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом  

365 

з дати складання податкової накладної 

Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності ПКУ або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 

60 

з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку 

п. 200.10 

Податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у декларації даних протягом 

30 

що настають за граничним терміном отримання податкової декларації 

п. 200.11 

За наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 

що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки 

п. 200.12 

Орган ДПС зобов'язаний подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету. Висновок подається у строк 

після закінчення перевірки 

п. 200.18 

Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться відповідно до вимог, визначених ст. 76 ПКУ, протягом 

20 

наступних за граничним терміном отримання податкової декларації 

п. 200.20 

Визначення відповідності платника податку критеріям щодо права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування проводиться в автоматизованому режимі протягом  

15 

після граничного терміну подання звітності 

п. 200.21 

У разі невідповідності за висновком органу ДПС платника податку визначеним критеріям щодо права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування та відсутності у такого платника права на автоматичне бюджетне відшкодування податку, орган ДПС зобов'язаний повідомити платника податку про відповідне рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано, протягом 

17 

п. 200.22 

Починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом 

з дня подання податкової декларації 

п. 201.6 

Платник податку у разі отримання повідомлення від органу ДПС про наявність у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, розбіжностей з даними контрагентів має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II ПКУ, протягом 

10 

після отримання такого повідомлення 

п. 201.10 

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 

15 

наступних за датою їх складання 

п. 203.1 

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 

20 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця 

п. 203.2 

Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 

10 

що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 ПКУ для подання податкової декларації 

Оподаткування акцизним податком 

пп. 212.3.1 

Органи ліцензування, уповноважені видавати ліцензії на види діяльності з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зобов'язані надати органу ДПС за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у строк 

з дня здійснення таких дій 

п. 219.2 

Суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 

10 

що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу 

п. 220.4 

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, не пізніше ніж за 

до дати встановлення максимальних роздрібних цін 

п. 220.5 

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) не приймається у разі її подання пізніше ніж за 

п. 222.1 

Суми податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України, перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 

10 

що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації за місячний податковий період 

п. 225.1 

Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції або подати органу ДПС за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника, у строк до 

90 

починаючи з дня видачі податкового векселя 

пп. 229.1.3 

Строк, на який видається податковий вексель підприємствами-виробниками для виробництва окремих видів продукції, не може перевищувати  

90 

з моменту видачі 

а підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів та виробниками лікарських засобів 

180 

пп. 229.2.5 

Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 

90 

пп. 229.4.5 

пп. 229.6.4 

пп. 229.3.6 

Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 

з дати оформлення митної декларації 

пп. 229.5.6 

пп. 229.7.5 

Оподаткування екологічним податком 

п. 250.2 

Платники податку, крім тих, які визначені п. 240.2 ПКУ, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, подають їх до органів ДПС протягом 

40 

що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу 

та сплачують податок протягом 

10 

що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації 

п. 250.8 

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина – суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу ДПС, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин – суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, копії відповідних податкових декларацій подаються протягом  

40 

що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду 

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

п. 254.4 

Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, подається платником до органу ДПС за місцем його податкової реєстрації протягом 

20 

що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду 

п. 254.6 

Визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період сума податкових зобов'язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів вноситься платниками рентної плати до державного бюджету протягом 

10 

що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку 

п. 254.7 

На суму податкових зобов'язань з рентної плати нараховується пеня в порядку, встановленому розділом II ПКУ, якщо плата за податковий (звітний) період нарахована платником, але не сплачена протягом 

Плата за користування надрами 

пп. 263.12.1 

Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до пп. 263.1.4 ПКУ, сплачують податкові зобов'язання у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ними до органу ДПС, протягом 

10 

після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період 

пп. 264.5.2 

Платник сплачує податкові зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним до органу ДПС за місцезнаходженням ділянки надр, протягом 

У разі якщо місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням ділянки надр, платник додатково подає (надсилає) до органу ДПС за місцем його податкової реєстрації копію платіжного документа про сплату податкових зобов'язань з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за податковий (звітний) період, протягом 

пп. 265.10.1 

Податкове зобов'язання за звітний рік сплачується фізичними особами протягом 

60 

з дня вручення податкового повідомлення-рішення 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

пп. 267.4.3 

Торговий патент видається особисто фізичній особі – підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у термін 

з дня подання заявки 

пп. 267.7.2 

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить 

1-15 

Плата за землю 

п. 286.3 

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації, не пізніше 20 лютого поточного року, протягом  

20 

місяця, що настає за звітним 

п. 286.4 

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 

що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни 

п. 287.3 

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом  

30 

що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця 

п. 287.4 

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом  

п. 287.5 

Податок фізичними особами сплачується протягом  

60 

з дня вручення податкового повідомлення-рішення 

Спрощена система оподаткування 

п. 293.8 

Ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 %, а для п'ятої і шостої групи у розмірі 5 %, може бути обрана: 

15 

до початку наступного календарного кварталу 

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж 

б) платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 %, або платником єдиного податку п'ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 7 %, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за  

до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ 

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 

до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ 

У разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 % (для платників єдиного податку третьої або четвертої групи) або в розмірі 7 % (для платників єдиного податку п'ятої або шостої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 

до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ 

п. 295.3 

Платники єдиного податку третьої – шостої груп сплачують єдиний податок протягом 

10 

після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал 

п. 295.7 

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 

пп. 298.1.2 

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації, якщо подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої – шостої груп, протягом 

з дня державної реєстрації 

пп. 298.1.3 

Суб'єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу, шляхом подання заяви не пізніше ніж за 

15 

до початку наступного календарного кварталу  

пп. 298.1.4 

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 

пп. 298.1.5 

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж 

до початку наступного кварталу 

пп. 298.2.1 

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу ДПС заяву не пізніше ніж за 

10 

до початку нового календарного кварталу (року) 

п. 299.5 

Свідоцтво платника єдиного податку видається органом ДПС безоплатно протягом 

з дня подання суб'єктом господарювання заяви 

п. 299.8 

У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку орган ДПС зобов'язаний надати письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку. Відмова надається протягом 

пп. 299.15.1 

Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу ДПС, який його видав, протягом 

з дня анулювання 

Оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком 

п. 306.2 

Сплата податку проводиться щомісяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:
а) у I кварталі – 10 %;
б) у II кварталі – 10 %;
в) у III кварталі – 50 %;
г) у IV кварталі – 30 %
протягом 

30 

що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця 

п. 306.3 

Платники податку, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, уперше сплачують податок протягом 

30 

місяця, що настає за місяцем їх утворення (виникнення права на земельну ділянку) 

п. 306.5 

Якщо протягом податкового (звітного) періоду у платника податку змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування, такий платник зобов'язаний:
– уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (зв
ітного) року;
подати органам ДПС за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку протягом  

20 

що настають за звітним періодом 

п. 308.2 

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають до органів ДПС за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані їм як правонаступнику, протягом  

20 

місяця, що настає за місяцем утворення 

Оподаткування збором за спеціальне використання води 

п. 326.12 

У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води, зобов'язані повідомити про це органам ДПС та органам водного господарства протягом 

10 

з моменту отримання  

Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції 

ст. 336 

Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток підприємств надається інвестору на його письмове звернення після граничних термінів сплати податку на прибуток не пізніше  

10 

з дати надходження такого звернення до органу ДПС, в якому такого інвестора взято на облік 

Інші перехідні положення 

пп. 1.6. п. 15 підр. 10 р. ХХ 

Реєстраційна заява про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, подається керівником або представником юридичної особи – платника (з документальним підтвердженням особи та повноважень) до відповідного органу ДПС не пізніш як за 

30 

до початку звітного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування Застосування робочих (банківських, операційних) днів

 

Норма ПКУ 

Застосування 

Кількість днів 

Порядок відліку 

Загальні положення 

пп. 16.1.10 

Повідомлення контролюючих органів за місцем обліку платника про його ліквідацію або реорганізацію (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації)протягом 

з дня прийняття відповідного рішення 

пп. 20.1.41 

Строк надання інформаційних довідок органами, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), на письмові запити органів ДПСне може перевищувати  

з дня отримання таких запитів 

п. 42.4 

На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, орган ДПС надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій форміпротягом  

з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків 

п. 43.5 

Контролюючий орган готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше 

до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви 

Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків у встановленому порядку на підставі отриманого висновкупротягом  

після отримання висновку контролюючого органу 

п. 44.7 

Платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні, протягом  

з дня отримання акта перевірки 

п. 49.6 

У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу ДПС з вини оператора поштового зв'язку платник податків зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) органу ДПС другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення протягом 

з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення 

п. 49.11 

У разі подання податкової декларації, заповненої з порушенням встановлених вимог орган ДПС зобов'язаний надати платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови: 

  

  

у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, – протягом 

з дня її отримання 

у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом 

п. 50.3 

У разі складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства платник податків має подати уточнюючий розрахунок протягом 

20 

після дати складення довідки 

п. 63.3 

Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний податковий органпротягом  

10 

після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна або відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню 

п. 69.2 

Банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу ДПС, в якому обліковується платник податків,протягом 

з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття) 

п. 69.3 

Орган ДПС зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті органом ДПС рахунка на облік із зазначенням підстав протягом  

з дня отримання повідомлення про відкриття рахунка від фінансової установи 

Проведення податкових перевірок 

пп. 78.1.1 

Якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу ДПС протягом 

10 

з дня отримання запиту 

пп. 78.1.4 

Якщо виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу ДПСпротягом 

10 

днів з дня отримання запиту 

пп. 78.1.9 

Якщо щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу ДПСпротягом 

10 

з дня отримання запиту 

п. 82.1 

Тривалість документальних планових перевірок не повинна перевищувати 

  

  

великих платників податків 

30 

з дня початку перевірки 

суб'єктів малого підприємництва 

10 

інших платників податків 

20 

Продовження строків проведення документальних планових перевірок можливе за рішенням керівника органу ДПС не більш як на 

  

  

великих платників податків 

15 

після дня закінчення основного строку тривалості перевірки 

суб'єктів малого підприємництва  

інших платників податків  

10 

п. 82.2 

Тривалість документальних позапланових перевірок не повинна перевищувати  

  

  

великих платників податків 

15 

з дня початку перевірки 

суб'єктів малого підприємництва 

фізичних осіб – підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абз. 3 – 8 цього пункту 

інших платників податків  

10 

Продовження строків проведення документальних позапланових перевірок можливе за рішенням керівника органу ДПС не більш як на 

  

  

великих платників податків 

10 

після дня закінчення основного строку тривалості перевірки 

суб'єктів малого підприємництва  

інших платників податків 

п. 82.4 

Документальна виїзна планова, позапланова перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує  

30 

з дня початку перевірки 

п. 85.9 

У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов'язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів протягом 

з дня отримання письмового запиту контролюючого органу 

п. 86.2 

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі ДПС вручається або надсилається платнику податків для підписанняпротягом 

після реєстрації в органі ДПС 

п. 86.3 

Акт (довідка) планової або позапланової документальної виїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу ДПС, які проводили перевірку, та реєструється в органі ДПСпротягом  

з дня, наступного за днем закінчення встановленого для проведення перевірки строку 

щодо платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, –протягом  

10 

п. 86.4 

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу ДПС, які проводили перевірку, та реєструється в органі ДПСпротягом 

з дня, наступного за днем закінчення встановленого для проведення перевірки строку 

щодо платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, –протягом 

10 

п. 86.5 

У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) здійснює свою діяльність не за основним місцем обліку платника податків, орган ДПС, який проводив перевірку, направляє акт (довідку) до органу ДПС за основним місцем обліку платника податківне пізніше 

з дня реєстрації акта (довідки) в цьому органі 

п. 86.7 

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до органу ДПС за основним місцем обліку такого платника податківпротягом  

з дня отримання акта (довідки) 

Такі заперечення розглядаються органом ДПС протягом  

наступних за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях) 

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, орган ДПС зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за  

до дня їх розгляду 

п. 86.8 

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом 

10 

з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки 

За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки податкове повідомлення-рішення приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевіркипротягом 

наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків 

п. 86.9 

У разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом ДПС за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначенихпп. 78.1.11 ПКУ, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи – підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким податковим органом протягом  

10 

з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили 

п. 86.11 

За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами органу ДПС, які проводили перевірку, та реєструється в органі ДПСпротягом  

з дня закінчення встановленого для проведення перевірки строку 

щодо платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, –протягом 

Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписанняпротягом  

з дня складання  

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки. Такі заперечення розглядаються органом ДПС протягом 

з дня їх отримання 

п. 94.20 

У випадках, визначених пп. 94.19.2 – 94.19.4, 94.19.8, 94.19.9 ПКУ, рішення щодо звільнення з-під арешту майна приймається органом ДПС протягом  

наступних за днем, коли органу ДПС стало відомо про виникнення підстав припинення адміністративного арешту 

У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято щодо арешту, який було визнано судом обґрунтованим, орган ДПС повідомляє про своє рішення відповідний суд не пізніше 

наступного дня 

  

пп. 165.1.24 

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абз. 2 та 3 цього підпункту. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податкупротягом  

з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки 

Оподаткування ПДВ 

п. 183.9 

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві, або протягом 5 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника податку органом ДПС.
Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає після завершення 5 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві 

від дати надходження реєстраційної заяви 

п. 183.15 

У разі зміни даних про платника податку, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник податку подає реєстраційну заяву до органу ДПС протягом 

10 

наступних за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію 

п. 184.10 

Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган зобов'язаний письмово повідомити особу протягом 

з дня анулювання такої реєстрації 

п. 200.13 

На підставі отриманого висновку відповідного органу ДПС орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування або шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку, або шляхом оформлення (випуску) казначейського фінансового векселя (за згодою платника податків) протягом 

5* 

після отримання висновку органу ДПС 

п. 200.15 

Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження орган ДПС зобов'язаний подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету,протягом  

наступних за днем отримання відповідного рішення 

пп. 200.18.1 

Орган ДПС зобов'язаний надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету,протягом 

після закінчення перевірки 

пп. 200.18.2 

Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування або шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку, або шляхом оформлення (випуску) казначейського фінансового векселя (за згодою платника податків) протягом 

3* 

після отримання висновку органу ДПС 

п. 227.3 

Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням із продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше 

від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у п. 226.14 ПКУ 

Оподаткування ФСП 

п. 308.3 

Довідка про набуття або підтвердження статусу платника податку видається органом ДПС за місцезнаходженням такого платника (місцем перебування на податковому обліку) протягом  

10 

з дати подання сільськогосподарським товаровиробником податкової декларації або заяви  

* Операційні дні. 

 

Інші строки


Норма ПКУ 

Застосування  

Строк 

Порядок відліку 

Адміністрування податків 

пп. 49.18.4 

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, до 

1 травня 

року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених р. IV ПКУ 

п. 59.3 

Податкова вимога надсилається не раніше  

першого робочого дня 

після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання 

п. 64.1 

Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах ДПС здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», не пізніше  

наступного робочого дня 

з дня отримання зазначених відомостей органами ДПС 

п. 64.2 

Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків – юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом встановлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви, яку платник податків зобов'язаний подати у строк 

10 днів 

після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) 

п. 64.3 

У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах ДПС згідно з п. 64.2 ПКУ цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб надсилається (видається) довідка про взяття на облік 

наступного робочого дня 

з дня взяття на облік за основним місцем обліку 

п. 65.5 

Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється органом ДПС не пізніше  

з дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб – підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність) 

Дані про взяття на облік фізичної особи – підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики 

у день взяття на облік 

  

Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність 

наступного робочого дня 

з дня взяття на облік 

п. 65.9 

Самозайняті особи зобов'язані подавати до органів ДПС за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом  

місяця 

з дня виникнення таких змін 

Зміни до відомостей про самозайняту особу, які містяться у державному реєстрі, набирають чинності  

  

з дня внесення відповідного запису до такого реєстру 

п. 68.1 

Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повинен передати відповідному органу ДПС повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом, не пізніше  

наступного робочого дня 

з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

пп. 70.16.71 

Органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію: 

  

  

про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи місце проживання яких знято з реєстрації в такому населеному пункті, щомісяця, але не пізніше  

10 числа 

наступного місяця 

про втрачені, викрадені паспорти громадянина України у п'ятиденний строк з дня надходження відповідних заяв фізичних осіб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомісяця, але не пізніше 

п. 70.7 

Фізичні особи – платники податків зобов'язані подавати органам ДПС відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, протягом 

місяця 

з дня виникнення таких змін 

п. 73.3 

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДПС, та її документальне підтвердження протягом  

одного місяця 

з дня, наступного за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено ПКУ) 

п. 85.2 

Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів ДПС у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.
При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше  

робочого дня 

наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки 

п. 87.5 

У разі якщо здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи ДПС.
Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Орган ДПС повідомляє платника податків про таке надходження коштів  

в п'ятиденний термін 

з дня отримання відповідного документа 

Погашення податкового боргу платників податків 

п. 89.4 

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким платником податків майна діють до дня складення акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим або акта про відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі.
Податковий керуючий зобов'язаний над
іслати банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна, не пізніше  

робочого дня 

що настає за днем складення цих актів 

п. 89.5 

У разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде права власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.
Платник податків зобов'язаний повідомити орган ДПС про наявність такого
майна не пізніше  

робочого дня 

наступного за днем набуття права власності на будь-яке майно 

Орган ДПС зобов'язаний прийняти рішення щодо включення такого майна до акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави та балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, або відмовити платнику податків у включенні такого майна до акта опису протягом 

3 робочих днів 

з дня отримання зазначеного повідомлення 

п. 95.12 

Платник податків має право самостійно здійснити оцінку шляхом укладення договору з оцінювачем.
Орган ДПС самостійно укладає договір про проведення оцінки майна, якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом  

двох місяців 

з дня прийняття рішення про реалізацію майна 

Оподаткування податком на прибуток 

пп. 152.9.1 

Звітний податковий період починається 

з першого календарного дня 

податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду 

Для виробників сільськогосподарської продукції, визначених ст. 155 ПКУ, річний податковий період починається  

з 1 липня 

поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року 

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

п. 162.4 

Якщо фізична особа – платник податку вперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається  

  

з дня отримання таких доходів 

пп. 168.1.4 

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом  

банківського дня 

наступного за днем такого нарахування (виплати, надання) 

пп. 170.9.2 

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, до закінчення 

5-го банківського дня 

наступного за днем, у якому платник податку:
а) завершує таке відрядження;
б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт 

пп. 170.9.3 

Дія цього пункту поширюється також на витрати, пов'язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, що були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів, з урахуванням таких особливостей:  

  

  

а) у разі якщо під час службових відряджень відряджена особа – платник податку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення  

третього банківського дня 

після завершення відрядження 

б) у разі якщо під час службових відряджень відряджена особа – платник податку застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити  

до 20 банківських днів 

до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами 

Оподаткування ПДВ 

п. 183.4 

У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ, у випадках, визначених гл. 1 р. XIV ПКУ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше  

10 числа 

першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ 

п. 184.6 

У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається  

від дня 

що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації 

п. 201.10 

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом  

операційного дня 

  

Плата за користування надрами 

пп. 264.6.1 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду, подає органам ДПС за місцезнаходженням ділянки надр інформацію про зміни у переліку користувачів надр 

у місячний строк 

з дня видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

пп. 265.7.4 

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам ДПС відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 

  

  

пп. 265.7.5 

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально 

  

  

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом  

місяця 

з дня виникнення права власності на такий об'єкт 

пп. 265.7.6 

У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується  

  

з дня виникнення права власності на такий об'єкт 

пп. 265.10.1 

Податкове зобов'язання за звітний рік сплачується юридичними особами авансовими внесками, які відображаються в річній податковій декларації 

щокварталу до 30 числа 

місяця, що настає за звітним кварталом 

п. 295.5 

Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває  

30 і більше календарних днів 

  

пп. 298.1.2 

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку  

з першого числа місяця 

наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку 

п. 298.4 

У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом  

місяця 

з дня виникнення таких змін 

п. 305.3 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – період  

  

з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року 

п. 326.12 

Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку подають органам ДПС та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи 

до 20 січня 

  

Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку подають органам ДПС та органам водного господарства перелік водокористувачів-абонентів 

 

Наталія Каменєва
Аудиторська фірма «Де Візу»

 

 

За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
  • Анна
03.06.13 05:48

СПАСИБО, за проделанную работу. Очень удобно

Відповісти
  • Людмила
03.06.13 10:16

Да,действительно.Консультация стоящая. Спасибо Вам.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
78790 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі