Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.08.13
2022 16 Друкувати

Вопросы и ответы по применению норм постановления НБУ от 06.06.2013 № 210 "Об установлении предельной суммы наличных расчетов"

   1. При здійсненні розрахунків між фізичною особою та підприємством (підприємцем) на суму, яка перевищує 150 тисяч гривень яким чином необхідно переводити готівку у безготівкову форму: (шляхом відкриття нового поточного рахунку, переказу готівки на вже існуючий рахунок тощо)?
   
   Розрахунки фізичних осіб з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150 000 гривень, мають здійснюватися в безготівковому порядку, зокрема шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок. При цьому переказ може бути ініційований за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такі розрахунки також можна здійснювати шляхом внесення готівки для подальшого зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – отримувачів коштів.
   
   2. Яким чином здійснюються розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу понад 150 000 гривень, які підлягають нотаріальному посвідченню?
   
   Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню понад 150 тисяч гривень, можуть здійснюватись, зокрема, шляхом:
   
   а) переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи - покупця на поточний рахунок іншої фізичної особи - продавця.
   
   Фізична особа - покупець ініціює переказ коштів з поточного рахунку за допомогою платіжних інструментів, визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зокрема платіжного доручення, а також електронного платіжного засобу (платіжної картки), якщо його емітовано до цього рахунку;
   
   б) внесення та/або переказу коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса.
   
   При такому здійсненні розрахунків кошти, які попередньо зараховані фізичною особою - покупцем на окремий поточний рахунок нотаріуса, належать фізичній особі - покупцю до завершення процедури нотаріального посвідчення договору (далі – договір купівлі-продажу). Після посвідчення договору купівлі-продажу, кошти перераховуються нотаріусом на відповідний рахунок фізичної особи - продавця. Кошти, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса не можуть бути використані на інші цілі, ніж зазначені в договорі купівлі-продажу ні нотаріусом, ні фізичною особою - покупцем;
   
   в) відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я іншої фізичної особи на інших умовах повернення коштів, встановлених договором (стаття 1060 Цивільного кодексу України).
   
   Порядок відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи визначено пунктом 10.7 глави 10 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.
   Фізична особа - покупець може відкрити в банку вкладний (депозитний) рахунок на ім’я іншої фізичної особи - продавця для зарахування на цей рахунок коштів в сумі, обумовленій договором купівлі-продажу. Розпорядження рахунком та коштами, які будуть зараховані на цей рахунок продавцем можливе лише на умовах, передбачених договором банківського вкладу, зокрема пред’явлення до банку підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу. Умови договору банківського вкладу можуть бути змінені тільки фізичною особою - покупцем, якщо не відбулось укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
   
   г) застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву).
   
   Переваги такого здійснення розрахунків полягають у тому, що фізична особа - продавець зможе розпорядитися коштами, заброньованими на рахунку за умови пред’явлення підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу без будь-яких відкладальних умов;
   
   ґ) внесення готівки на поточний рахунок фізичної особи -отримувача.
   
   3. Чи необхідно дотримуватися безготівкової форми розрахунків між фізичними особами за договором купівлі-продажу на загальну суму понад 150 000 гривень, який підлягає нотаріальному посвідченню, якщо розрахунки за договором здійснюються кількома платежами меншого розміру?

   
   Якщо сума розрахунку між фізичними особами за договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню, перевищує 150 000 гривень, в безготівковій формі здійснюються всі розрахунки на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.
   
   4. Чи поширюються вимоги Постанови № 210 на розрахунки за участю фізичних осіб за договорами, які були укладені до набрання чинності цією Постановою?
   
   Дотримання обмежень щодо суми готівкових розрахунків з фізичними особами, встановлених Постановою № 210, з 01.09.2013 є обов’язковим при проведенні будь-яких розрахунків за участю фізичних осіб незалежно від дати укладення договору, за яким вони здійснюються.
   
   5. За яким курсом буде відбуватися продаж готівкової іноземної валюти за гривні для подальшого здійснення розрахунків у гривнях у безготівковій формі?
   
   Для подальшого проведення безготівкових розрахунків у гривнях фізична особа – резидент України може здійснити в уповноваженому банку операцію з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні відповідно до порядку, установленого Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України[1]. Ця валютно-обмінна операція буде проведена за курсом купівлі готівкової іноземної валюти, що встановлений банком на день проведення операції. При цьому гривневий еквівалент від продажу готівкової іноземної валюти може бути внесений на власний поточний рахунок або перерахований на поточний рахунок інших осіб.
   
   Також фізичні особи (резиденти та нерезиденти України) можуть відкрити в банку поточний рахунок в іноземній валюті або скористатися наявним рахунком та внести готівкову іноземну валюту на цей рахунок. Для продажу іноземної валюти з рахунку фізичній особі необхідно надати до банку заяву про продаж іноземної валюти за формою, встановленою Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою[2] (далі – Положення).
   
   Відповідно до пункту 36 розділу І Положення банк здійснює операцію з продажу іноземної валюти за договірним обмінним курсом.
   
   Гривневий еквівалент проданої іноземної валюти зараховується на власний поточний рахунок фізичної особи в гривнях для подальшого здійснення безготівкових розрахунків.
   
   Готівкові кошти зараховуються на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента за наявності підтвердження джерел їх походження (глава 7 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах[3]).
   
   6. Який розмір комісії буде встановлюватись банками за проведення операції переказу коштів та відкриття рахунків? Чи будуть регулятором встановлені гранично допустимі розміри комісій?
   
   Відповідно до частини дванадцятої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги, а статтею 53 цього Закону України банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.
   
   Разом з тим, Національним банком України направлено листа Незалежній асоціації банків України з пропозицією спільно з банками України опрацювати можливість оптимізації структури доходів та недопущення додаткового фінансового навантаження на фізичних осіб, в частині сплати сум комісійної винагороди банку за переказ коштів.
   
   7. Які ще додаткові витрати може нести покупець?
   
   На наш погляд, витрати в частині сплати комісійних за операціями з переказу коштів через банк не повинні обходитись покупцям дорожче, ніж витрати щодо проведення операцій з готівкою, так як здійснення таких операцій є абсолютно стандартними і відноситься до звичайних банківських операцій.
   
   8. Які банки є найбільш надійними для здійснення подібних операцій та де можна знайти рейтингову інформацію стосовно надійності банків?
   
   На сайті Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Банківський нагляд" можна знайти інформацію щодо діяльності та фінансового стану банків України, на підставі якої можна зробити висновок стосовно надійності того, чи іншого банку.
   
   9. Яким чином буде здійснюватись контроль за виконанням норм даної постанови?
   
   Згідно з підпунктом 191.1.3 пункту 191.1 статті 19 і підпунктом 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) здійснюють органи державної податкової служби.
   
   10. Чи передбачені санкції за невиконання вимог даної постанови?
   
   Відповідно до статті 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу підприємця, посадових осіб юридичної особи.
   
   11. Чи стосується гранична сума розрахунків готівкою (150 000 грн.) загальної суми розрахунків між підприємством (підприємцем) та фізичними особами за день в цілому?
   
   Згідно з пунктом 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 та пункту 1 Постанови № 210, у редакції, що діятиме з 01.09.2013, підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою в межах 150 000 гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
   
   
   [1] затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502
   [2] затверджена постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281
   [3] затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492
За матеріалами НБУ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Саша
27.08.13 09:55

А все договора свыше 150 000 заверяются нотариально?

Відповісти
 • Аноним
27.08.13 10:21

ґ) внесення готівки на поточний рахунок фізичної особи -отримувача - бытует мнение что это наличный расчет ... Или все-таки покупателю можно не открывать счет , а просто пополнить счет продавца??

Відповісти
 • Макс
27.08.13 11:02

счет можно пополнить

Відповісти
 • Ася
27.08.13 11:49

...заплатив комиссию за перевод. Кстати, кто знает, какая комиссия при таких суммах - 0,5-0,8%? Есть ли меньше?

Відповісти
 • ванессик
27.08.13 12:19

жах!!!

Відповісти
 • Аноним
27.08.13 12:36

Комиссия разная в зависимотсти от банка.

Відповісти
 • Нюша
27.08.13 12:54

Может у кого-то есть информация,действует ли ограничение 150 тыс. при выплате юр. лицом физику дивидентов или возврат /получение финпомощи?

Відповісти
 • Влад
27.08.13 13:16

2 Нюша обмеження не діє

Відповісти
 • kolyu4ka
27.08.13 13:30

пАкращення... в першу чергу дбають про добробут людини....якщо людина збирає на щось кошти, можливо й роками збирає..... не забудь назбирати на комісійну винагороду банку.

Відповісти
 • igorblin1
27.08.13 17:48

все в тень!

Відповісти
 • Люда
28.08.13 08:10

Супер! давайте кормить банкиров,чего-то они захирели совсем...И как всякая цель у нас в государстве всё для народа,нечего денюжку под матрац прятать,а то, что потом эти деньги утекут кому-то на счет загран,это вс нормально,давно народ не трусили,ПОРА раскошелиться товарищи!!!

Відповісти
 • Ира
28.08.13 08:25

Фактически у нас вводится еще один завуалированный налог-сбор. В основном сделки между физ.лицами свыше 150 000 - это сделки с недвижимостью/землей. При совершении таких сделок осуществляется оплата госпошлины, еще взнос в Пенсионный, НДФЛ от продавца, нотариальные услуги, оплата оценки недвижимости, и вот теперь - еще и банковские услуги за открытие-обслуживание счета и комиссия! Воистину поборы государства только растут!

Відповісти
 • лелик
28.08.13 10:12

Может кто-то знает, если через отдельный счет нотариуса проводить расчет, сколько будет комиссия в этом случае?

Відповісти
 • Дина
28.08.13 16:43

а если в магазине покупатель-физлицо захочет оплатить товар платежной картой банка через POS-терминал - применяется ограничение 150 тысяч?

Відповісти
 • финал
28.08.13 22:13

нет

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам