Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


18.02.14
1540 14 Друкувати

Ответы на вопросы телефонной линии на тему: "Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль предприятий"

   Нещодавно Міндоходів України спільно з журналом «Вісник Міністерства доходів і зборів України» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств». На запитання платників відповідала начальник відділу розгляду звернень Управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України Світлана Тимощук.
   
   Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.
   
   
   
Придбання основних засобів: послуги посередника
   
   1. Підприємство придбало основні засоби за допомогою посередника та сплатило при цьому суму винагороди. Чи враховується у складі первісної вартості основних засобів сума винагороди, сплачена посереднику?

   
   Ні, не враховується. Перелік витрат, з яких складається первісна вартість об’єкта основних засобів (далі – ОЗ), визначено п. 146.5 ст. 146 Податкового кодексу. До цього переліку витрати платника податку на виплату винагороди посереднику за посередницькі послуги не включено.
   
   Водночас зазначені витрати на підставі пп. 138.12.2 п. 138.12 ст. 138 Податкового кодексу можна включити до складу інших витрат, оскільки розділом ІІІ цього Кодексу прямо не встановлено обмежень щодо віднесення їх до складу витрат. Зазначені витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу).
   
   Отже, сума винагороди, сплачена за посередницькі послуги при придбанні ОЗ, не враховується у складі їх первісної вартості. Такі витрати включаються до складу інших витрат.
   
   
   
Суб’єкти індустрії програмної продукції
   
   2. Підприємство — суб’єкт індустрії програмної продукції, крім діяльності, що підлягає оподаткуванню за пільговою ставкою (5%), здійснює іншу діяльність, яка оподатковується загальними правилами (у 2013 р. — 19%). Як відобразити податкові зобов’язання за такими видами діяльності у Декларації, адже застосовуються різні ставки?

   
   Платники податку — суб’єкти індустрії програмної продукції (далі — ІТ-індустрії), які здійснюють діяльність, що підлягає оподаткуванню за пільговою ставкою (5%), та діяльність, яка оподатковується за зальними правилами, мають подавати дві декларації. Одну — з визначеним податковим зобов’язанням за ставкою 5% , другу — за загальною ставкою (у 2013 р. — 19%, у 2014 р. — 18%).
   
   При цьому у новій формі Декларації, затвердженій наказом № 872, у розділі 9 «Особливі відмітки» заголовної частини передбачена графа, у якій платник податку робить відмітку про те, що Декларація подається суб’єктом ІТ-індустрії щодо діяльності, прибуток від якої оподатковується за ставкою 5%.
   
   У другій Декларації відображається податкове зобов’язання за діяльністю, що підлягає оподаткуванню за загальними правилами.
   
   Отже, суб’єкти ІТ-індустрії, які здійснюють як пільгову діяльність, так і ту, що оподатковується за загальними правилами, мають подавати за звітні податкові (періоди) дві декларації.
   
   
   
Фінансова звітність малого підприємства
   
   3. Платник податку — мале підприємство подає Декларацію за підсумками року. Які форми фінансової звітності слід подати разом з Декларацією?
   

   Відповідно до положень п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу малі підприємства подають разом з річною Декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Частиною третьою ст. 11 Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що для суб’єктів малого підприємництва національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. Зокрема, наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».
   
   Отже, платники податку на прибуток — малі підприємства подають разом з річною Декларацією фінансову звітність, яка включає баланс та звіт про фінансові результати.
   
   
   
Курсові різниці
   
   4. Як правильно визначаються курсові різниці, якщо підприємство щомісяця сплачує авансові внески з податку на прибуток та подає лише річну Декларацію?

   
   Згідно з пп.153.1.4 п.153.1 ст.153 Податкового кодексу термін «балансова вартість іноземної валюти» для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року), тобто датами звітного балансу є 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня.
   
   Таким чином, визначення курсових різниць та їх відображення (нарахування) в податковому обліку з податку на прибуток платниками, для яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, здійснюється з урахуванням того, що датою звітного балансу є останній операційний (банківський) день звітного року, тобто 31 грудня.
   
   
   
Оподаткування дивідендів
   
   5. За підсумки роботи 2013 р. підприємство планує виплатити дивіденди своїм засновникам у березні 2014 р. За якою ставкою сплачується авансовий внесок з податку на прибуток при їх виплаті — за тією, що діяла в 2013 р., — 19%, чи за ставкою, діючою у 2014 р., — 18%?

   
   Обов’язок зі сплати авансового внеску при виплаті дивідендів передбачено пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу.
   
   Авансовий внесок при виплаті дивідендів нараховується та вноситься до бюджету в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу з урахуванням п. 10 підрозділу 4 розділу XX цього Кодексу.
   
   Законом України від 19.12.2013р. № 713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків» внесено зміни до п. 10 підрозділу 4, якими встановлено, що основна ставка податку на прибуток у 2014 р. становить 18%.
   
   Отже, оскільки дивіденди за підсумками роботи за 2013 р. виплачуються у 2014 р., то при їх виплаті авансовий внесок нараховується та вноситься до бюджету за ставкою в розмірі 18%. Зазначений платіж необхідно здійснити до або під час такої виплати.
   
   
   
Контрольовані операції
   
   6. Для обчислення яких податків (зборів) застосовуються методи визначення ціни у контрольованих операціях при визначенні бази оподаткування?

   
    Відповідно до п. 39.7 ст. 39 Податкового кодексу, норми цієї статті застосовуються під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей розділу III «Податок на прибуток підприємств» та розділу V «Податок на додану вартість».
   
   Отже, методи визначення ціни у контрольованих операціях застосовуються для визначення зобов’язань з податку на прибуток та ПДВ.
   
   
   
Поворотна фінансова допомога від засновника
   
   7. Засновник (фізична особа) надав підприємству (юридичній особі) поворотну фінансову допомогу, яка залишилась неповерненою на кінець 2013 р. Чи необхідно включати таку допомогу до складу доходів, які враховуються при визначенні податкового зобов’язання, якщо термін її повернення (365 днів) закінчився в середині 2013 р.?

   
   Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги визначено пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу та не застосовується до суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.
   
   Тобто, якщо поворотна фінансова допомога, надана засновником/учасником (в тому числі нерезидентом), залишилась неповерненою після закінчення 365 календарних днів з дня її отримання, така допомога підлягає оподаткуванню за загальновстановленими правилами. Отже, оподаткування такої операції здійснюється в залежності від статусу її надавача.
   
   У разі якщо засновник (фізична особа) не є платником податку на прибуток, підприємство включає суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповерненою на кінець звітного року, до складу інших доходів.
   
   У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах підприємство повертає засновнику таку фінансову допомогу, сума витрат збільшується на суму поверненої фінансової допомоги за наслідками того звітного податкового періоду, в якому відбулося повернення.
   
   Таким чином, сума поворотної фінансової допомоги отримана від засновника та неповернена після закінчення 365 календарних днів з дня її отримання на кінець звітного періоду, включається до складу доходів при визначенні об’єкта оподаткування.
   
   
   
Відчуження нематеріального активу
   
   8. Підприємство вирішило продати нематеріальний актив, який не використовується у господарський діяльності. Як таку операцію відобразити у податковому обліку?

   
   У разі якщо придбаний нематеріальний актив не використовується у господарській діяльності платника податку, то і витрати на його придбання (створення) у податковому обліку не підлягають амортизації.
   
   Згідно з пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під поняттям «товари» розуміють матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. Тобто операція з продажу (реалізації) нематеріального активу, який не використовувався у господарській діяльності платника податку, має відображатись у податковому обліку як продаж (реалізація) товару.
   
   Таким чином, при продажу нематеріального активу у податковому обліку дохід від його продажу (реалізації) визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар (п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу), а витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від їх продажу (реалізації) (п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу).
   
   
   
Страхування заставного майна
   
   9. Юридична особа — платник щомісячних авансових внесків, став майновим поручителем за кредитним договором свого бізнес-партнера. Банк - кредитор зобов’язав застрахувати заставлене майно. Чи враховується у складі податкових витрат поручителя сума сплачених страхових внесків?

   
   Ні, не враховується. Відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу встановлено, що до складу витрат платника податку належать витрати на страхування фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору. Це означає, що витрати у вигляді страхових внесків відносяться до складу витрат страхувальника лише у разі, якщо вони безпосередньо пов’язані з його власною господарською діяльністю.
   
   Майновий поручитель — це особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи-боржника, тобто сплачені страхові внески не пов’язані з власною господарською діяльністю такого поручителя.
   
   Отже, сума коштів, сплачена поручителем за страхування заставленого ним майна за кредитним договором іншої особи-боржника, не включається до складу податкових витрат такого поручителя.
   
   
   
Новостворене підприємство
   
   10. Підприємство взято на облік як платник податку у ІІ кварталі 2013 р. Чи вважається таке підприємство новоствореним для цілей сплати щомісячних авансових внесків у 2014 р.?

   
   Ні, не вважається. Для цілей податкового обліку новоствореним вважається платник податку, який зареєстрований протягом базового звітного (податкового) року. Оскільки підприємство взято на облік як платник податку у ІІ кварталі 2013 р., у 2014 р. такий платник не вважається новоствореним. Податок на прибуток за 2013 р. таким платником сплачується на підставі річної Декларації.
   
   Отже, підприємство зареєстроване у ІІ кварталі 2013 р. не вважається новоствореним для цілей сплати щомісячних авансових внесків у 2014 р.
   
   
   
Витрати на ремонт основних засобів
   
   11. У ІІ кварталі 2013 р. підприємство здійснило ремонт орендованих ОЗ. Як визначити 10-відсотковий ліміт витрат на ремонт ОЗ, що враховуються у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування?

   
   Сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів ОЗ, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ на початок звітного року, належить до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення було здійснено (п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу).
   
   Передані в оперативний лізинг основні засоби на балансі у орендаря не обліковуються, тому витрати на ремонт можуть бути включені до складу витрат платника податку — орендаря в межах 10% сукупної вартості лише тих ОЗ, що обліковувались на його балансі на початок звітного року.
   
   Таким чином, 10-відсотковий ліміт витрат на ремонт ОЗ, що враховуються у складі податкових витрат, визначається за сукупною балансовою вартістю всіх груп ОЗ, які обліковуються на балансі платника податку на початок звітного року.
   
За матеріалами Міністерство доходів і зборів України
Рубрика:
Коментарі
 • злой бух
19.02.14 08:41

практически ни о чем....

Відповісти
 • ************************
19.02.14 09:00

Сложно понять трактовку по возвратной финпомощи.Помощь получена в марте 2013 г. от учредителя физлица неплательщика налога на прибыль.Дата возврата финпомощи 28.02.2014 г. Декларацию по прибыли сдаем за год,т.е. на конец ОТЧЕТНОГО периода помощь не возращена,но и 365 дней не прошло.Предприятие на 01.01.2014г. перешло на единый налог 5%.ЧТО ДЕЛАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ И ОТЧЕТА ПО ЛЬГОТАМ?????!!!!!

Відповісти
 • Вега
19.02.14 14:22

ЛЮДИ,а новая форма декларации по прибыли ужу есть в обновлении ОПЗ

Відповісти
 • Ольга
19.02.14 14:49

Да есть,вчерп в ОПЗ 31 версия

Відповісти
 • Туся
19.02.14 17:45

Подскажите по расходам на ремонт арендованного помещения. Если нету своих ОЗ и не с чего посчитать 10% лимит. Как ставить в расход?

Відповісти
 • Елена
20.02.14 07:36

сколько всего перечитала- так и не могу понять - выплата дивидендов учредителю Иванову И.И. как облагать- как выплата физлицу ( только ндфл 5 процентов) или как засновнику ( ндфл плюс 19 процентов налога на прибыль ) ? ? ?

Відповісти
 • Елена
20.02.14 07:38

ОПЫТНЫЕ БУХГАЛТЕРА ! ! ! ПОМОГИТЕ ПО ДИВИДЕНДАМ ИВАНОВУ И.И. ! ПЛИЗ ! ОЧЕНЬ ГОРИТ !

Відповісти
 • Ольга
20.02.14 10:09

Для Елены 5 % НДФЛ (он же числиться как физ лицо в уставе?), (выплатить сумма минус НДФЛ) посмотреть устав по срокам, сделать протокол учредителей, приказ. Выплатить можно на з/п карточку. Отчет о льготах не забудьте подать за 1 кв 2014 или за весь 2014, если у вас период - год.

Відповісти
 • feoklena
20.02.14 12:01

Для ************. Ничего делать не нужно в прибыли. В доходы у вас сумма не попадает, т. к срок выплаты в 2014 году. Спокойненько в 2014 году выплачиваете и радуетесь. А вот если не выплатите вовремя, то скорее всего эта сумма пойдет в доход по единому и будете уже за 1 квартал платить с нее 5%.

Відповісти
 • Елена
20.02.14 12:04

СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ОЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ. ОТЧЕТ О ЛЬГОТАХ?? А КТО ЕГО ПОДАЕТ-ВСЕ ? Я ЗА 2013 НЕ ПОДАВАЛА .

Відповісти
 • Ірина
20.02.14 14:26

Теж не подавала за 2012 2013 роки.Штрафи невеликі.Та й звіт-повне безглуздя

Відповісти
 • Ірина
20.02.14 14:33

У звіті по прибутку за 2013 уточнюю дані за 2012 У дод ВП Ін дох +20тис Ін витрати +20 тис Різниця -0. Чи дублювати всі ін рядки декларації за 2012 у дод ВП 2013 Чи необхідно ще заповнювати дод ІД та дод ІВ до дод ВП Можливо у когось була аналогічна ситуація

Відповісти
 • Возмущена........
20.02.14 22:02

Бухгалтеры, помогите, плиз........Корректировка налога на землю за прошлые периоды , уменьшение, в связи с этим корректировка вал.затрат за прош.периоды в декл.по прибыли,уменьшение. Как лучше и правильнее, с меньшим кол-вом головной боли, отразить все это в декл.по прибыли. Я хочу отразить в текущей, а не путем подачи уточненок за прош.периоды. Буду признательна за советы и предложения!!! Да, нал.консультация предлагает обратится в местн.налоговую за советом :)

Відповісти
 • ************************
21.02.14 08:51

Огромное спасибо feoklena за помощь

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
53197 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти