Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


19.03.14
1858 9 Друкувати

Что нужно знать? Основные изменения для плательщиков НДС

   Зміна митної вартості товарів та її вплив на податковий кредит з ПДВ
   
   У випадку зміни митної вартості імпортних товарів, відповідно до пункту 3 Порядку офор­млення аркуша коригування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. № 1145, посадовою особою мит­ного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною декларацією, у строк, що не пере­вищує 10 робочих днів з дня надходження до митного органу інформації про доплату (по­вернення) сум митних платежів або реєстра­ції заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органі, складається аркуш кори­гування.
   
   Таким чином, в звітному періоді, в якому від­булось оформлення аркуша коригування, плат­ник податку має право включити до складу по­даткового кредиту суму податку на додану вар­тість, яка зазначена в аркуші коригування та сплачена до бюджету.
   
   У разі коли податковий (звітний) період, в якому платник податку здійснив доплату кош­тів до Державного бюджету України, у зв'язку зі збільшенням митної вартості імпортних то­варів, передує податковому (звітному) періо­ду, в якому оформлено аркуш коригування до МД, платник податку має право включити суму ПДВ, сплачену митним органам, до податко­вого кредиту у тому звітному періоді, в якому оформлено аркуш коригування до МД.
   
   Враховуючи те, що оформлений органом до­ходів і зборів аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації, то у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, в розділі II у графі 2 зазначається дата отримання аркуша коригування до МД, у графі 3 — дата складання аркуша коригування до МД, у графі 4 — номер МД до якої складено аркуш коригування, у графі 5 зазначається вид документа «МДП» чи «МДЕ».
   
   Зміни у реєстрації платника ПДВ
   
   Нове Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердже­не наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.01.14 р. №26. Цей документ на­брав чинності 25.02.14 р. Нововведення, які знайшли місце в Положенні № 26, у першу чергу пов'язані зі змінами правил реєстрації та скасуванням Свідоцтва платника ПДВ.
   
   Положення № 26, підтвердило, що:
   
   - уже зареєстровані платники ПДВ (до 25.02.14 р.) не зобов'язані здійснювати пе­ререєстрації;
   
   - Свідоцтво платника ПДВ та Свідоцтво про реєстрацію сільгосппід­приємства як суб'єкта спецрежиму об­кладення ПДВ після набрання чинності цим Положенням можуть застосовуватись як витяг із реєстру платників ПДВ, однак підлягають по­верненню при першому зверненні плат­ника податку за отриманням витягу з Реєстру.
   
   Платники ПДВ можуть вико­ристовувати Свідоцтво, замість витягу з Реєстру, до моменту змін у Реєстрі, або от­римання витягу чи зміни даних платника ПДВ.
   
   Витяг із Реєстру — це документ, який містить інформацію про платника ПДВ. Для його отримання платник (його уповноважена особа) надсилає поштою або надає особисто контролюючому ор­гану запит за формою № 1-ЗВР (додаток 11 до Положення № 26). Усі розділи запиту мають бути заповнені, та він має бути підписаний заявником із за­значенням дати та способу отримання ви­тягу (поштою або безпосередньо в контро­люючому органі).
   
   Після цього відповідний орган протя­гом двох робочих днів (що настають за днем отримання запиту) безоплатно та безумовно надає платнику податку підпи­саний посадовою особою контролюючо­го органу та скріплений печаткою Витяг із Реєстру за формою № 2-ВР (додаток 12 до Положення № 26).
   
   Такий Витяг містить:
   
   - найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника;
   
   - індивідуальний податковий номер платника податку;
   
   - дату податкової реєстрації;
   
   - термін дії реєстрації платника по­датку;
   
   - дату реєстрації суб’єктом спеціаль­ного режиму оподаткування;
   
   - перелік видів діяльності сільськогос­подарського підприємства, на які поши­рюється дія спецрежиму;
   
   - дату внесення запису про види діяль­ності.
   
   У Витягу найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце про­живання) платника ПДВ вказуються пов­ністю, усі його поля заповнюються спосо­бом комп'ютерного друку українською мо­вою. Якщо платник податку отримує Витяг із Реєстру поштою, то останній надсилаєть­ся за відповідною адресою з повідомленням про вручення за рахунок платника ПДВ. Для Витягу з Реєстру передба­чено тільки паперову форму. Але отримува­ти його не обов'язково.
   
   Довідка з реєстру платників податку на додану вартість - це документ, який підтвердить інформацію про контр­агентів. Для того щоб отримати Довідку з Реєстру, платник податку надсилає запит за формою № 1-ЗДР на офіційний веб-сайт Міндоходів і зборів України. Усі розділи запиту ма­ють бути заповнені та вказаний індивідуальний податковий номер кожного контрагента.
   
   Після цього контролюючий орган протягом 5 робочих днів від дати надходження запиту над­силає Довідку за формою № 2-ДР на електронну пошту платника, з якої надійшов запит.
   
   Довідка включає такі реквізити;
   
   - найменування або прізвище, ім'я та по батькові вашого постачальника — платни­ка ПДВ;
   
   - індивідуальний податковий номер;
   
   - дату податкової реєстрації;
   
   - термін дії реєстрації платника податку;
   
   - дату анулювання реєстрації;
   
   - причину анулювання реєстрації;
   
   - підставу для такого анулювання;
   
   - дату реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування;
   
   - дату виключення з реєстру суб'єктів спе­ціального режиму оподаткування;
   
   - дату, з якої сільськогосподарське підпри­ємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах.
   
   Отримання довідки з Реєстру можливе тільки в електронній формі За запитом платників податку, які подають податкові декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
   
   Реєстрація платником ПДВ
   
   Для реєстрації платником ПДВ (в обов'язковому порядку або добровільно) суб'єкт господарювання подає відповід­ну заяву за формою № 1-ПДВ до контролюючого орга­ну.
   
   Крім того, у Положенні № 26 з'явилася нор­ма, яка, відповідно до п. 183.7 ПКУ дозволяє подавати заяву в електронній формі. Така мож­ливість надається платникам, якщо в них укла­дено договір із відповідними контролюючими органами про визнання електронних докумен­тів.
   
   Якщо суб'єкт господарювання добровільно хоче стати платником податку, на стадії реєст­рації юридичної чи фізичної особи достатньо до реєстраційної картки додати заяву за фор­мою № 1-ПДВ. Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення держреєстрації.
   
   Коли в заяві на реєстрацію було допущено помилку (не зазначено обов'язкових рекві­зитів, надано недостовірні дані та ін.), конт­ролюючий орган має звернутися з письмовою пропозицією про надання нової заяви до плат­ника протягом 5 робочих днів, замість 10, як це було передбачено раніше.
   
   Запис до Реєстру про реєстрацію платника ПДВ вносять із бажано­го дня реєстрації, який прописано в заяві, або якщо такі дані відсутні, то протягом 5 робочих днів від дати надходження заяви..
   
   Перереєстрація платників ПДВ
   
   Перереєстрація платників ПДВ здійснюється, якщо відбулися зміни даних про останнього (код ЄДРПОУ найменування, місце­знаходження та ін.). У такому разі та якщо вста­новлені помилки чи розбіжності в Реєстрі, плат­ники ПДВ подають протягом 10 робочих днів реєстраційну заяву за тією ж формою № 1-ПДВ із позначкою та визначеним критерієм у графі “Перереєстрація у зв'язку з________”.
   
   Після цього контролюючий орган здійснює пе­ререєстрацію з дотриманням правил та в стро­ки, визначені для реєстрації платника ПДВ. Замість видачі нового Свідоцтва вно­сять відповідні коригування до Реєстру.
   
   Під час, коли відбувається така перереєст­рація, незалежно від причин, платник ПДВ ви­користовує попередні реквізити податкової реєстрації до дати перереєстрації, а це ос­танній день строку з 5 робочих днів після от­римання відповідними органами заяви.
   
   Якщо зміни в даних платника ПДВ стосуються найменування юрособи (ПІБ фізособи-підприємця) і не пов'язані з реоргані­зацією, у реквізитах при заповненні податко­вих документів необхідно одночасно зазначати нове та попереднє найменування (ПІБ).
   
   
   Анулювання реєстрації платника ПДВ
   
   Для відповідності пп. "з" п. 184.1 ПКУ до Положення № 26 внесено ще один випадок, при якому відбувається анулювання: припинення дії договору про спільну діяльність, договору уп­равління майном, угоди про розподіл продукції або якщо закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ.
   
   Коли суб'єкт господарювання переходить на спрощену систему оподаткування, яка не пере­дбачає сплати ПДВ, та проставляє в Заяві про застосування спрощеної системи оподаткуван­ня, затвердженій наказом Мінфіну України від 20.12.11 р.№ 1675, відповідну позначку — пода­вати заяву про анулювання реєстрації за фор­мою № З- ПДВ не потрібно.
   
   Якщо раніше при скасуванні рішення про анулювання контролюючі органи видавали нове свідоцтво, тепер це відбуватиметься на основі внесення записів до Реєстру з урахуван­ням таких особливостей:
   
   якщо платник ПДВ іще не встиг перереєстру­ватися — дата реєстрації не змінюється;
   якщо платник уже повторно зареєстрував­ся — датою реєстрації буде вважатися дата по­передньої реєстрації.
   
   
   Застосування спецрежиму ПДВ
   
   
   У нормах цієї частини Положення № 26 змін не відбулось. Єдина зміна - те, що з переліку причин, за яких сіль­ськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб'єктів спецрежиму ПДВ, виключено пункт, що передбачав неподання підприємс­твом податкової звітності з ПДВ за останніх 12 місяців, адже це підстава для ану­лювання реєстрації платником ПДВ взагалі (пп. "г" п. 184.1 ПКУ).
За матеріалами ГУ Міндоходів у Рівненській області
Рубрика:
Коментарі
  • Саша
20.03.14 09:38

обязательно ли менять свид-во ндс на витяг?

Відповісти
  • Людмила
20.03.14 09:49

- уже зареєстровані платники ПДВ (до 25.02.14 р.) не зобов'язані здійснювати пе­ререєстрації;

Відповісти
  • Саша
20.03.14 09:52

это я понимаю, но может лучше получить вятяг вместо св-во НДС.. Это напоминает ситуацию со св-вом о гос регистрации. По сути, оно есть то же самое, что и выписка, но почему требуют именно выписку, а не св-во о гос ре.

Відповісти
  • )))
20.03.14 11:43

У нас Витяг.... а контрагенты требуют свидетельство))) А его то и нет. Мы сменили юр. адрес 27.12.2013 г., соответственно получили Витяг вместо свидетельства. А теперь первый вопрос от НОВЫХ контрагентов: а вы что, недавно зарегистрировались? почему у вас нет свидетельства?. Приходится объяснять... Не меняйте пока свидетельсто на Витяг, а то будет такая головная боль как у нас)

Відповісти
  • АЕ
20.03.14 11:55

"Коли в заяві на реєстрацію було допущено помилку (не зазначено обов'язкових реквізитів, надано недостовірні дані та ін.), контролюючий орган має звернутися з письмовою пропозицією про надання нової заяви до платника протягом 5 робочих днів, замість 10, як це було передбачено раніше." Отослала 1-ПДВ (заява про реєстрацію) по электронке еще 28 февраля. А ответа нет до сих пор. Так что - ничего не меняется. Как говорят в нашей налоговой: "Приходите и договаривайтесь."

Відповісти
  • Ольга
20.03.14 12:38

АЕ 20.03.2014 13:55:46 "Коли в заяві на реєстрацію було допущено помилку (не зазначено обов'язкових реквізитів, надано недостовірні дані та ін.), контролюючий орган має звернутися з письмовою пропозицією про надання нової заяви до платника протягом 5 робочих днів, замість 10, як це було передбачено раніше." Отослала 1-ПДВ (заява про реєстрацію) по электронке еще 28 февраля. А ответа нет до сих пор. Так что - ничего не меняется. Как говорят в нашей налоговой: "Приходите и договаривайтесь." Вы не ждите, они эти заявления не видят. У меня даже был номер рег.присвоен, позвонила, а они не видят. К ним идти пока нужно еще.

Відповісти
  • )))
20.03.14 12:40

Абсолютно ничего не меняется! Подали 1-ПДВ (заявление на регистрацию плательщиком НДС) в Налоговую своего района на бумажном носителе, так как Гос. регистраторы эти заявления не принимают. Так как предприятие вновь зарегистрированое попросили уставной фонд увеличить до 300000,00 грн., провести несколько сделок, штатное расписание (не менее 5 человек на предприятии) еще и на собеседовании была у начальника отдела НДС. Ура, приняли)))

Відповісти
  • Марта
20.03.14 16:22

Для ))) Відмінили ж і 300 тис. і кілька опрерацій. А те, що не менше 5 чол.- то це вам ввічливо пояснили , що вони вам будуть допомагати тепер, ви будете добросовісним платником, і всі вас будуть любити.

Відповісти
  • )))
21.03.14 08:44

Для Марты Отменили, а требуют. Незаконно требуют. И что делать? Ругаться? Что то доказывать? Проще увеличить уставной фонд, а потом уменьшить. Глупо конечно, но по-другому не получается.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
59490 222
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно