Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О персональной ответственности должностных лиц ГФС Украины за нарушение прав граждан и субъектов ВЭД при проведении осмотра и досмотра товаров и транспортных средств

О персональной ответственности должностных лиц ГФС Украины за нарушение прав граждан и субъектов ВЭД при проведении осмотра и досмотра товаров и транспортных средств   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.12.2014 р. N 17172/7/99-99-27-03-01-17

   
Керiвникам митниць ДФС

   
Про персональну вiдповiдальнiсть посадових осiб ДФС України за порушення прав громадян та суб'єктiв ЗЕД при проведеннi огляду та переогляду товарiв i транспортних засобiв

    Вiдповiдно до частини другої статтi 19 Конституцiї України органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України. Також, згiдно зi статтею 56 Конституцiї України кожен має право на вiдшкодування за рахунок держави чи органiв мiсцевого самоврядування матерiальної та моральної шкоди, завданої незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб при здiйсненнi ними своїх повноважень.
   
    Вiдповiдно до частини першої статтi 30 Митного кодексу України (далi - МК України) посадовi особи та iншi працiвники органiв доходiв i зборiв, якi прийняли неправомiрнi рiшення, вчинили неправомiрнi дiї або допустили бездiяльнiсть, у тому числi в особистих корисливих цiлях або на користь третiх осiб, несуть кримiнальну, адмiнiстративну, дисциплiнарну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.
   
    Вiдповiдно до пункту 4 частини першої статтi 4 МК України митний контроль це сукупнiсть заходiв, що здiйснюються з метою забезпечення додержання норм МК України, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань державної митної справи, мiжнародних договорiв України, укладених у встановленому законом порядку.
   
    Згiдно з частиною третьою статтi 318 МК України митний контроль передбачає виконання мiнiмуму митних формальностей для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.
   
    Вiдповiдно до статтi 320 МК України форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи та мiжнародних договорiв України при митному оформленнi, обираються митницями (митними постами) на пiдставi результатiв застосування системи управлiння ризиками. Не допускаються визначення форм та обсягiв митного контролю iншими органами державної влади, а також участь їх посадових осiб у здiйсненнi митного контролю.
   
    Статтею 336 МК України митний огляд визначено одною з форм митного контролю. Згiдно з частиною п'ятою статтi 338 МК України крiм випадкiв, зазначених у частинах другiй - четвертiй цiєї статтi, огляд (переогляд) товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може проводитися за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що перемiщення цих товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України здiйснюється поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю, у тому числi в разi отримання вiдповiдної офiцiйної iнформацiї вiд правоохоронних органiв. Вичерпний перелiк вiдповiдних пiдстав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
   
    Такий перелiк затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.05.2012 N 467 "Про затвердження вичерпного перелiку пiдстав, за наявностi яких може проводитись огляд (переогляд) товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення митними органами України" (далi - постанова). Пунктом 14 вичерпного перелiку, затвердженого постановою, як пiдставу для проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення визначено одержання в установленому порядку вiд правоохоронних органiв iнформацiї про перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи.
   
    Таким чином, вказана iнформацiя правоохоронних органiв повинна бути такою, що дозволяє її фiксування, iдентифiкацiю та опрацювання; має мiстити данi, достатнi для формування висновку про перемiщення тих чи iнших товарiв, транспортних засобiв з ознаками порушень митних правил, передбачених статтями 482, 483 МК України.
   
    У вiдповiдностi до частини п'ятої статтi 338 МК України огляд (переогляд) товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення проводиться за рахунок органу, з iнiцiативи або на пiдставi iнформацiї якого прийнято рiшення про його проведення.
   
    Згiдно зi статтею 332 МК України перемiщення через межi зони митного контролю i в межах цiєї зони посадових осiб iнших, крiм митниць, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, а також посадових осiб державних органiв, якi не здiйснюють види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 МК України, вiдбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю i допускаються тiльки з письмового дозволу керiвника вiдповiдної митницi (митного поста) або особи, яка виконує його обов'язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, - крiм того, за погодженням з начальником вiдповiдного органу охорони державного кордону.
   
    Кожне рiшення про допуск у зону митного контролю повинно мати iндивiдуальний характер i разову дiю.
   
    Також вiдповiдно до статтi 332 МК України особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дiї посадових осiб митницi (митного поста), якi здiйснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-якi дiї щодо товарiв, транспортних засобiв, а також iнших осiб, якi знаходяться у зонi митного контролю, якщо iнше не передбачено законом.
   
    Законами України "Про Службу безпеки України", "Про мiлiцiю", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" не передбачена безпосередня участь спiвробiтникiв органiв, дiяльнiсть яких регламентується цими законами, у проведеннi митного контролю та оформлення.
   
    Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" пiд органiзованою злочиннiстю розумiється сукупнiсть злочинiв, що вчиняються у зв'язку зi створенням та дiяльнiстю органiзованих злочинних угруповань. Види та ознаки цих злочинiв, а також кримiнально-правовi заходи щодо осiб, якi вчинили такi злочини, встановлюються Кримiнальним кодексом України. Згiдно з пiдпунктом "а" пункту 4 статтi 12, при здiйсненнi боротьби з органiзованою злочиннiстю спiвробiтники спецпiдроздiлiв за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу мають право входити за службовими посвiдченнями в пункти пропуску через державний кордон України та митницi. Вищезазначена норма стосується виключно здiйснення заходiв, спрямованих на боротьбу з органiзованою злочиннiстю, та не надає права на вхiд i перебування в зонах митного контролю.
   
    Попереджаю посадових осiб ДФС України про персональну вiдповiдальнiсть за дотримання режиму, законностi та правопорядку в зонах митного контролю.
   
   
Заступник Голови
А.В. Макаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам