Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении бюджетными учреждениями износа на основные средства за прошлые периоды

О начислении бюджетными учреждениями износа на основные средства за прошлые периоды   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.05.2010 р. № 15-04/1239-9217
   
   Щодо нарахування бюджетними установами зносу на основні засоби за минулі періоди
   
   До 2005 року знос на основні засоби нараховувався відповідно до пунктів 86 - 101 Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680 (далі - Інструкція).
   
   Порядок нарахування бюджетними установами зносу на необоротні активи за 2005 - 2008 роки був визначений у листах Державного казначейства України (від 20.12.2005 № 07-04/2362-11163, від 19.12.2006 № 3.4-06/2742-12697, від 28.11.2007 № 3.4-04/2457-16039 та від 24.12.2008 № 15.04/2903-22023).
   
   У зв'язку із внесенням у 2009 році до Інструкції змін (наказ Державного казначейства України від 22.12.2009 № 526, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1261/17277) нарахування зносу на необоротні активи з 2009 року здійснюється відповідно до вимог розділу 7 "Знос необоротних активів" Інструкції.
   
   При цьому застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, наведені у додатку до Інструкції.
   
   Щодо нарахування зносу на необоротні активи, які знаходяться на складі, в ремонті, здані в оренду та ті, що знаходяться на відповідальному зберіганні
   
   Відповідно до підпункту 7.1 пункту 7 Інструкції на необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.
   
   Таким чином, на основні засоби, передані в оренду, знос нараховується.
   
   Окрім того, згідно з підпунктом 7.4 пункту 7 Інструкції на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації об'єкта необоротних активів нарахування зносу призупиняється.
   
   Не нараховується знос на орендовані основні засоби та на ті, що знаходяться на відповідальному зберіганні, оскільки вони обліковуються поза балансом і не є об'єктом нарахування зносу.
   
   Стосовно визначення повного чи експлуатаційного віку багаторічних насаджень
   
   Відповідно до підпункту 7.3 пункту 7 Інструкції знос не нараховується на багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку).
   
   Питання визначення повного чи експлуатаційного віку багаторічних насаджень не належить до компетенції Державного казначейства України.
   
   Організація обліку об'єктів основних засобів, що знаходяться в експлуатації
   
   Згідно з підпунктом 2 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відображення переміщення необоротних активів у регістрах бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до пункту 6 Інструкції.
   
   Повним місяцем експлуатації основних засобів є календарний місяць, відлік якого починається з дати введення в експлуатацію об'єкта.
   
   Щодо нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи та видача їх зі складу у використання
   
   Підпунктом 7.1 пункту 7 Інструкції визначено, що на необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.
   
   Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу) (пункт 7.7 Інструкції).
   
   При цьому 31.12.2009 року на зазначені інші необоротні матеріальні активи необхідно було нараховувати 50 % зносу незалежно від дати передачі їх у використання, без копійок. Округлення здійснюється до 1 грн. у разі отримання при нарахуванні суми, яка перевищує 50 копійок, а яка менше зазначеного - не враховуються.
   
   При списанні з балансу інших необоротних матеріальних активів 50 % знос необхідно нараховувати з копійками, враховуючи положення пункту 1.20 Інструкції.
   
   Відповідно до пункту 1.21 Інструкції книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт.
   
   Враховуючи зазначене вище, нарахування зносу також здійснюється за груповим обліком.
   
   Згідно з абзацом 2 підпункту 6.2 пункту 6 Інструкції відомість нарахування зносу на основні засоби (типова форма № ОЗ-12 (бюджет)) застосовується для відображення нарахування зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.
   
   Крім того, відповідно до підпункту 6.28 пункту 6 Інструкції видача необоротних активів зі складу проводиться за накладними (вимогами), які підписуються керівником установи. При цьому накладна виписується в одному примірнику, якщо інший порядок не визначено галузевими нормативними актами, погодженими з Державним казначейством України.
   
   Щодо бухгалтерських проведень стосовно нарахування зносу при списанні інших необоротних матеріальних активів

   
   Відповідно до абзацу 2 підпункту 7.7 пункту 7 Інструкції знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).
   
   З огляду на зазначене, та у разі прийняття рішення бюджетною установою щодо списання з балансу інших необоротних матеріальних активів спочатку нараховується знос, а потім здійснюється списання об'єкта обліку з балансу.
   
   При списанні інших необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку відображаються відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за № 497/4718.
   
   При цьому виконуються такі бухгалтерські проведення.
   
№з/п Зміст операції Номери субрахунків
за дебетом за кредитом
1 Нараховано суми зносу 401 132
2 Водночас проводиться списання інших необоротних матеріальних активів 132 11
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич


Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам