Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О разъяснении отдельных норм постановления Кабинета Министров Украины от 24.12.2014 г. N 710

О разъяснении отдельных норм постановления Кабинета Министров Украины от 24.12.2014 г. N 710   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.02.2015 р. N 31-11410-07-10/4907
   
Державній фіскальній службі України

   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо роз'яснення окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 N 710 повідомляє.
   
   Порядок визначення частини чистого прибутку (доходу), що відраховується підприємствами до державного бюджету за відповідний період, встановлений у підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 N 710 "Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями" (далі - постанова). Зокрема, обсяг чистого прибутку (доходу) розраховується згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як підсумок суми чистого фінансового результату, суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, а також може бути враховано частку нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства.
   
   Сума чистого фінансового результату (прибутку/збитку) визначається за даними форми N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (рядки 2350, 2355), при цьому джерелом інформації є рахунок бухгалтерського обліку 79 "Фінансові результати".
   
   Сума капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, розраховується відповідно до пункту 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 (далі - П(С)БО 7).
   
   Згідно з П(С)БО 7 одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт основних засобів. Відповідно сума дооцінки розраховується на кожний окремий об'єкт основних засобів. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта основних засобів (дані рахунків бухгалтерського обліку 41 "Капітал у дооцінках" або 42 "Додатковий капітал", якщо залишок з рахунку 42 не було перенесено до рахунку 41) заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів, Відомість обліку необоротних активів і зносу). Перенесення суми капіталу в дооцінках до нерозподіленого прибутку відображається за дебетом рахунку 41 "Капітал у дооцінках" (42 "Додатковий капітал") з кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
   
   Відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, розпорядчий документ про облікову політику підприємства має визначати, зокрема, застосування періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку, або при вибутті об'єкта основних засобів, або періодично (пропорційно нарахованій амортизації).
   
   Також обсяг чистого прибутку (доходу) може бути збільшений на частку нерозподіленого прибутку (дані рахунку 44) або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку (дані рахунку 42) в обсязі, визначеному за рішенням органу управління, та за наявності фінансових ресурсів у підприємства.
   
   Розрахунок обсягу чистого прибутку (доходу) за 2014 рік для визначення частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету, здійснюється відповідно до підпункту 1 пункту 1 постанови з особливостями, встановленими підпунктом 2 пункту 1 постанови щодо збільшення розміру чистого прибутку (доходу) за 2014 рік на суму капіталу в дооцінках, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку за звітні періоди 2010 - 2013 років. Обсяг чистого прибутку (доходу) для розрахунку частини прибутку за 2014 рік обов'язково включає: чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) за звітний період, фактичну суму капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку за 2014 рік відповідно до обраної підприємством облікової політики, а також суму капіталу в дооцінках, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у 2010 - 2013 роках. При цьому визначено, що сума капіталу в дооцінках за 2010 - 2013 роки не може бути меншою за суму дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у 2010 - 2013 роках, які включають у тому числі амортизацію.
   
   Якщо облікова політика підприємства передбачає зарахування сум дооцінки до нерозподіленого прибутку щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, то до розрахункової суми включається фактично перенесена сума до нерозподіленого прибутку у 2010, 2011, 2012 та 2013 роках, що відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунку 41 (42) з кредитом рахунку 44.
   
   Якщо облікова політика підприємства передбачає зарахування сум дооцінки до нерозподіленого прибутку при вибутті об'єкта основних засобів, то така сума потребує розрахунку. При розрахунку базою є сума перевищення дооцінок над сумою уцінок (починаючи з року, в якому набрав чинності П(С)БО 7), визначена на початок звітного року, за який визначається показник. З суми перевищення дооцінок над сумою уцінок обчислюється сума дооцінок, яка підлягала б зарахуванню до нерозподіленого прибутку у разі застосування методу перенесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку у сумі, пропорційній нарахованій амортизації.
   
   Сума перевищення дооцінок над сумою уцінок об'єкта основних засобів розподіляється пропорційно по роках, які залишились до завершення строку корисного використання (експлуатації) у відповідності до обраного підприємством методу амортизації.
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
   
М. О. Чмерук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам