Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении международных стандартов финансовой отчетности

О применении международных стандартов финансовой отчетности   

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ від 07.12.2011 р.
   
   N 12-208/1757-14830,
   N 31-08410-06-5/30523,
   N 04/4-07/702


   
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням облдержадміністрацій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації), фінансовому управлінню Севастопольської міськдержадміністрації
   
   

Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності


   
   1. Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) з 01.01.2012 р. для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:
   
   обов'язково - публічні акціонерні товариства, банки, страховики;
   
   добровільно - інші підприємства (суб'єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів.
   
   Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, обов'язково складатимуть фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність починаючи з дати, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1223 "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності".
   
   2. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), а банками - відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.
   
   3. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - МСФЗ 1).
   
   4. МСФЗ 1 застосовують всі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.
   
   МСФЗ 1 не застосовується у разі, якщо підприємство:
   
   а) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2011 рік, а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий період за МСФЗ, яка має містити чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ;
   
   б) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ,
   
   або
   
   в) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік та попередні роки власникам або іншим користувачам, яка містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно такої звітності в своєму аудиторському звіті (висновку).
   
   5. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або 01.01.2012 р. (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ - 01.01.2011 р.
   
   6. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011 р.:
   
   6.1. У фінансовій звітності в 2012 році наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;
   
   6.2. Складається баланс станом на 01.01.2011 р. за вимогами МСФЗ;
   
   6.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2011 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2012 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
   
   6.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р., 31.12.2012 р. та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.
   
   7. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.:
   
   7.1. У фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу);
   
   7.2. Складається баланс станом на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ;
   
   7.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
   
   7.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.
   
   8. Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.
   
   9. Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
    В. Ричаківська
   
   Перший заступник Міністра
   фінансів України
    А. Мярковський
   
   Заступник Голови Державної
   служби статистики України
    Н. Власенко

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113131 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно