Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Тема семінару:
Тренінг з МСФЗ та підготовки до іспиту за Програмою ICAEW для отримання Сертифікату ICAEW
Час проведення:
02.10.2021 - 11.12.2021
Місто:
м. Київ
Місце проведення:
м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, ауд.214
Вартість:
13 750 грн. (існує система знижок, див. веб-сайт)
 • ОРГАНІЗАТОРИ
Назва організації:
ТОВ «Академія професійного розвитку ICAAP»
Контактні телефони:
(067) 336-36-72, (050) 417-41-76 контактна особа Кузуб Олександр
E-mail:
academy@icaap.org.ua; office@icaap.org.ua
Веб сайт:
http://icaap.org.ua/
 • Опис семінару

Целевая аудитория

Бухгалтери, аудитори, фахівці, які беруть участь у підготовці та використанні фінансової звітності за МСФЗ та яким потрібно поглибити знання з МСФЗ, а також всі бажаючі отримати Сертифікат ICAEW з МСФЗ, який визнано більше ніж в 100 країнах світу.

Цель мероприятия

Метою тренінгу є надання можливості його учасникам  розширити та оновити свої знання та вміння з МСФЗ, краще зрозуміти принципи, концепції та вимоги МСФЗ до складання фінансової звітності, а також підготуватися до успішного оцінювання знань з метою отримання міжнародного Сертифікату ICAEW з МСФЗ, який підтверджує високий рівень знань з МСФЗ.

Программа

Тренінг проводиться відповідно до ліцензійної угоди з Інститутом присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW) провайдером з навчання ТОВ «Академія професійного розвитку ICAAP» згідно офіційної Програми ICAEW з вивчення МСФЗ та підготовки до оцінювання знань, яка надає всебічний огляд усіх діючих МСФЗ. Ця Програма складається з 10 розділів, які в свою чергу включають 35 модулів.

Розділ 1: Вступ

У вступному розділі викладаються передумови та контекст для решти курсу, розглядається процес запровадження стандартів та концептуальної основи фінансового звітування. Сюди входить визначення принципів у МСБО 1, який надає основні положення щодо всіх аспектів подання фінансової звітності.

 • Модуль 1: Контекст фінансового звітування
 • Модуль 2: Концептуальна основа фінансової звітності
 • Модуль 3: МСБО 1 Подання фінансової звітності

Розділ 2: Необоротні матеріальні та нематеріальні активи

Цей розділ охоплює облік основних засобів (МСБО 16) та нематеріальних активів (МСБО 38), а також стосується оцінювання цих активів щодо зменшення їх корисності та втрат, що призводять до цього (МСБО 36). Сюди входять вимоги щодо обліку капіталізації витрат на позики з МСБО 23 та розгляду інвестиційної нерухомості в МСБО 40. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин (МСФЗ 6) розглянуті в заключному модулі розділу.

 • Модуль 4: МСБО 16 Основні засоби
 • Модуль 5: МСБО 23 Витрати на позики
 • Модуль 6: МСБО 40 Інвестиційна нерухомість
 • Модуль 7: МСБО 38 Нематеріальні активи
 • Модуль 8: МСБО 36 Зменшення корисності активів
 • Модуль 9: МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

Розділ 3: Фінансові інструменти

У цьому розділі ми розглядаємо облік фінансових інструментів, їх визнання та вимірювання відповідно до МСБО 39 та МСФЗ 9, а також вимоги щодо розкриття інформації, що містяться у МСФЗ 7.

 • Модуль 10: Фінансові інструменти (МСБО 32, МСБО 39, МСФЗ 7 та МСФЗ 9) і МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості

Розділ 4: Оренда

Цей розділ стосується бухгалтерського обліку операційної та фінансової оренди у орендарів та орендодавців згідно МСФЗ 16, який діє для періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або після цього.

 • Модуль 11: МСФЗ 16 Оренда

Розділ 5: Бізнес-комбінації та групи

Цей розділ розкриває усі аспекти обліку стосовно більш ніж одного суб'єкта господарювання, від обліку в об'єднаннях бізнесу (МСФЗ 3) до підготовки консолідованої звітності (МСФЗ 10) та окремі аспекти щодо дочірніх компаній (МСБО 27), асоційованих та спільних компаній (МСБО 28 та МСФЗ 11). Також розглядаються вимоги щодо розкриття інформації згідно МСФЗ 12.

 • Модуль 12: МСБО 27 Окрема фінансова звітність, МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність та МСФЗ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання
 • Модуль 13: МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу
 • Модуль 14: МСФЗ 11 Спільна діяльність
 • Модуль 15: МСБО 28 Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

Розділ 6: Інші статті балансу

Цей розділ охоплює облік запасів (МСБО 2), активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності (МСФЗ 5), забезпечень, умовних зобов’язань та умовних активів (МСБО 37) і сільське господарство (МСБО 41).

 • Модуль 16: МСБО 2 Запаси
 • Модуль 17: МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
 • Модуль 18: МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
 • Модуль 19: МСБО 41 Сільське господарство

Розділ 7: Дохід

Цей розділ стосується обліку доходів за МСФЗ 15, який діє для періодів, що починаються з 1 січня 2018.

 • Модуль 20: МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами

Розділ 8: Податки

 • Модуль 21: МСБО 12 Податки на прибуток

Розділ 9: Інші теми

Цей розділ стосується широкого набору питань бухгалтерського обліку, які не висвітлені в інших матеріалах, включаючи вибір та зміну облікової політики (МСБО 8), облік державних грантів (МСБО 20), виплати працівникам, включаючи виплати на основі акцій (МСБО 19 та МСФЗ 2), події після дати балансу (МСБО 10), звіти про рух грошових коштів (МСБО 7), операційні сегменти (МСФЗ 8), проміжну звітність (МСБО 34), страхові контракти (МСФЗ 4), гіперінфляцію (МСБО 29) та облік програм пенсійного забезпечення (МСБО 26).

 • Модуль 22: МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
 • Модуль 23: МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну  допомогу
 • Модуль 24: МСБО 19 Виплати працівникам & МСФЗ 2 Платіж на основі акцій
 • Модуль 25: МСБО 10 Події після звітного періоду
 • Модуль 26: МСБО 21 Вплив змін валютних курсів
 • Модуль 27: МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів
 • Модуль 28: МСФЗ 8 Операційні сегменти
 • Модуль 29: МСБО 34 Проміжна фінансова звітність
 • Модуль 30: МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення
 • Модуль 31: МСФЗ 4 Страхові контракти
 • Модуль 32: МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

Розділ 10: Розкриття

У цій главі розглядаються прибутки на акцію (МСБО 33), пов'язані сторони (МСБО 24), а також обидва звільнення від облікового розкриття інформації при переході на МСФЗ (МСФЗ 1).

 • Модуль 33: МСБО 33 Прибуток на акцію
 • Модуль 34: МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони
 • Модуль 35: МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітнос

 

Додаткова інформація

Тренінг та оцінювання знань (іспит) здійснюється українською мовою.

Тренінг за Програмою ICAEW це:

 •  10 аудиторних занять по суботам (80 академічних годин);
 •  поєднання на кожному занятті вивчення теоретичних питань з розглядом рішень практичних завдань;
 •  постійний контроль знань шляхом перевірки домашніх завдань, проведення проміжного тестування за кожним розділом Програми та "пробного" екзамену в кінці тренінгу.

На заняттях під час тренінгу використовуються такі навчальні матеріали:

 • навчальні посібники, розроблені тренерами на підставі матеріалів, наданих ICAEW;
 • збірник питань та завдань з екзаменів минулих років;
 • методичні розробки та допоміжні матеріали.

Проведення оцінювання знань (екзамену) заплановано на 16 грудня 2021 року.

У вартість навчання включається:

 • комплект навчальних матеріалів;
 • проведення "пробного" екзамену з наданням результатів його перевірки;
 • кава-брейк.

Учасникам тренінгу, які успішно складуть іспит за Програмою ICAEW, буде вручено міжнародний Сертифікат ICAEW з МСФЗ.

Тренеры

Тренінг проводять висококваліфіковані фахівці-практики, які є сертифікованими аудиторами, мають сертифікати (дипломи) CIMA, ACCA та багатолітній досвід викладання, є дійсними членами Інституту сертифікованих професіоналів обліку й аудиту (ICAAP) чи інших професійних організацій.

Персональний склад команди тренерів:

 • Кузуб Олександр Анатолійович
 • Бірюченко Вікторія Василівна
 • Івахненков Сергій Володимирович

За детальною інформацією звертаєтесь за телефонами (067) 336-36-72, (050) 417-41-76, пишіть на пошту academy@icaap.org.ua та слідкуйте за повідомленнями на нашому веб-сайті  http://icaap.org.ua/

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
78382 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам