Створення Власного Корпоративного сайту для АТ

CorpDoc
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 14 березня 2018, 20:59

Повідомлення CorpDoc »

Для чого потрібний Власний сайт Приватному Акціонерному Товариству в Україні?

Аналітика змін до чинного законодавства України, які стосуються акціонерних товариств, щодо їх законодавчого зобов’язання мати власний корпоративний веб-сайт та розміщувати на ньому визначену чинними нормативними актами інформацію.

Останні зміни в чинному законодавстві України, що покликані регулювати діяльність акціонерних товариств, істотно змінюють вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів у 2018 році.

Зокрема, прийнятий Верховною радою України Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” від 16.11.2017 за №2210-192”, який набув чинності 06.01.2018 року, вніс ряд вагомих змін в базові спеціальні нормативні законодавчі акти, що регулюють діяльність акціонерних товариств, а саме в Закон України «Про акціонерні товариства» (надалі – ЗУ «Про АТ») та Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (надалі – ЗУ «Про ЦП та ФР»).

Вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів у 2018 році з урахуванням змін до згаданих вище нормативних законодавчих актів є наступними:

1. Розкриття інформації про проведення загальних зборів акціонерів передбачає:

- Розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua).

- НЕ ПУБЛІКУЄТЬСЯ в офіційному друкованому виданні.

- Зміст повідомлення має відповідати вимогам ЗУ «Про АТ» та включати основні показники фінансово-господарської діяльності, форма яких наведена у додатку 46 до діючої редакції Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 (далі – Положення НКЦПФР №2826), у разі затвердження на загальних зборах річних результатів діяльності акціонерного товариства

- розміщується на власному ВЕБ-САЙТІ в тому числі і приватними акціонерними товариствами, чого раніше не вимагалося.

2. Не змінними залишилися вимоги до обсягів, строків та порядку розкриття річної регулярної інформації емітентами цінних паперів, а саме:

Строк: до 30 квітня

Способи розкриття:

– розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua)

– опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії

– розміщення на власному веб-сайті;

– подання до Комісії.

Розкриття інформації має бути здійснено відповідно до діючої редакції Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826.

Зупинимося на ключових змінах в порядку розкриття інформації з приводу проведення загальних зборів акціонерів, в яких прослідковується відсутність поділу на розміщення інформації публічними акціонерними товариствами на власному веб-сайті, а приватними акціонерними товариствами на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Тобто попередньою редакцією ЗУ «Про АТ» (від 11.06.2017р.), що діяла до 06.01.2018 року, а саме в абз.3 ч.1 ст. 35, було зазначено, що «Приватне акціонерне товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті», тоді як цим же абзацом згаданого вище Закону передбачалося, що Публічне акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті. Отже, існували два відмінні поняття «веб-сайт» для публічних акціонерних товариств, та «веб-сторінка» відповідно для приватних.

Однак вже в чинній редакції ЗУ «Про АТ» від 06.01.2018 року взагалі відсутнє поняття «веб-сторінка», на зміну цьому абз. 3 ч.1 ст. 35 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

Надалі в тексті згаданого вище ЗУ «Про АТ» існує виключно поняття власного веб-сайту. Зокрема це відображено в наступних нормах:

Ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, серед іншого, має містити адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в цієї статті.

В свою чергу, ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 47 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Отже, якщо чинною редакцією ЗУ «Про АТ» встановлено зобов’язання для всіх акціонерних товариств мати власний веб-сайт та розміщувати на ньому, передбачену чинним законодавством інформацію, виникає необхідність зрозуміти, що з юридичної точки зору означає термін «веб-сайт»?

Законодавче визначення поняття «веб-сайту» вказане у визначенні термінів ст.1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993р. в чинній редакції від 26.04.2017р.

Згідно згаданого вище Закону, веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом.

В свою чергу даний Закон також містить визначення поняття «веб-сторінки», що являє собою – складову частину веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо.

Тобто з законодавчого визначення термінів «веб-сайт» та «веб-сторінка» можна зробити висновок, що вони не є тотожними, оскільки веб-сайт майє конкретно визначеного власника, а веб-сторінка є всього лиш частиною веб-сайту, яка є власністю зовсім іншої юридичної чи фізичної особи.

Також для повноти розуміння технічної термінології, пов’язаної з веб-сайтом, згаданий вище Закон містить такі поняття:
власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу;

власник веб-сторінки - особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею;

обліковий запис - формалізований згідно зі стандартами мережі Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача (наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису;

постачальник послуг хостингу - особа, яка надає власникам веб-сайтів послуги і (або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу Інтернет. Власник веб-сайту, який розміщує свій веб-сайт або його частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і (або) самостійно забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, одночасно є постачальником послуг хостингу;

В контексті аналізу змін до чинного законодавства про акціонерні товариства з приводу розміщення акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті можна зробити наступний висновок –
ВСІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ (ПУБЛІЧНЕ ЧИ ПРИВАТНЕ), ПОЧИНАЮЧИ З 06.01.2018 РОКУ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЗДІЙСНЮВАТИ РОЗМІЩЕННЯ ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЛАСНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ ВЕБ-САЙТІ ТОВАРИСТВА.

Продовження здійснювати розміщення акціонерними товариствами інформації на «веб-сторінках» буде трактуватися НКЦПФР, як неналежне розкриття такої інформації, що не передбачене чинним законодавством, що в свою чергу буде підпадати під штрафні санкції регулятора ринку для таких товариств.

Додатково слід звернути увагу на те, що діючі норми ЗУ «Про АТ» встановлюють вимоги до розміщення на веб-сайті приватними акціонерними товариствами наступного обсягу інформації зокрема про те, що:

особа (особи, що діють спільно) уклала договір, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства (абз. 2 ч. 1 ст. 65);

особа (особи, що діють спільно) внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета (абз. 2 ч. 2 ст. 65);

особа (особи, що діють спільно) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) стала власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства або будь-яка її афілійована особа, запропонувала всім акціонерам придбати у них акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) (абз.1 ч.4 ст. 65);

особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства (абз.1 ч.7 ст. 65);

………………………………………………………………………
Варто звернути увагу, що ЗУ «Про АТ» в чинній редакції встановлює додаткові вимоги щодо обсягу інформації, яка має оприлюднюватися на власному веб-сайті публічними акціонерними товариствами. Зокрема це передбачено в наступних нормах:

Абз. 2 ч.8 ст. 38 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Ч. 5 ст. 45 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті такого товариства.

Абз. 3 ч.7 ст. 53 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Ч. 6 ст. 56 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Комітети наглядової ради виконують обов’язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на -сайті товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження наглядовою радою.

………………………………………………………………

Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй
та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, зобов’язана (а в разі набуття контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій у результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій) подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.
…………………………………………………………..
У відповідності до ч.3 ст. 78 ЗУ «Про АТ» передбачено, що – Публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1 ,3 ,5 ,6 ,10 ,13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14-20 частини першої статті 77, та інформація, визначена статті 35 та статті 45 цього Закону.

Консультатнт CorpDoc - Приходько Юрій м.Львів 05 березня 2018 року

Відповісти

Повернутись до “ІТ послуги”