Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок(наказ ДФСУ від 01.06.2017 р. № 396)

Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок(наказ ДФСУ від 01.06.2017 р. № 396)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 червня 2017 року № 396

Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок

З метою уніфікації та підвищення якості оформлення результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до статті 86 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, частини п'ятої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 N 727, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за N 1300/27745, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень.

2. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС забезпечити дотримання вимог цього наказу при проведенні документальних перевірок та оформленні їх результатів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 11.09.2008 N 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення";

наказ Державної податкової адміністрації України від 27.11.2008 N 738 "Про затвердження Змін до зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення";

наказ Державної податкової адміністрації України від 31.12.2009 N 756 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 11.09.2008 N 584 та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок, затверджених цим наказом";

наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.01.2014 N 70 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо якості податкового та митного аудиту юридичних осіб".

4. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М. О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України, відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 N 168.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
01 червня 2017 року N 396

 

 

Зразок форми акта (довідки)
документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі - Зразок акта (довідки) перевірки)

___.___.______ N ______________
           (дата)

_______________________________________
(місцезнаходження платника податків чи місце
розташування об'єкта права власності,
стосовно якого проводиться така перевірка)

Про результати документальної планової / позапланової виїзної перевірки
____________________________________________
    (найменування платника податків, податковий номер N,
____________________________________________
     номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)
податкового законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.__, валютного - за період з ___.___.____ по ___.___.____, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - за період з ___.___.____ по ___.___._____

 

 

I. Вступна частина

На підставі направлення(нь) від ___.___.____ N ______, виданого(них)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування контролюючого органу,
_____________________________________________________________________________________
                                адреса контролюючого органу, номер телефону, телефаксу, електронна пошта)
_____________________________________________________________________________________,
                               (прізвище(а), ім'я та по батькові, посада(и) перевіряючого(их), звання, назва(и)
                                               структурного(их) підрозділу(ів) та контролюючого(их) органів)
відповідно до підпункту ____ пункту ___ статті __ Податкового кодексу України,

у разі проведення документальної планової перевірки:

плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків за ____ квартал ____ року,

у разі проведення документальної позапланової перевірки відповідно до рішення (ухвали) суду (слідчого судді):

рішення (ухвали) __________________________ суду (слідчого судді) від ___.___._____ N ________,
                                         (назва суду, П. І. Б. слідчого судді)
на підставі наказу ___________________________________________ від ___.___.____ N _________,
                                                            (найменування контролюючого органу)
проведена ________________________________________________ виїзна документальна перевірка
                                                             (планова чи позапланова)
_____________________________________________________________________________________,
                (повне і скорочене (за наявності) найменування відповідно до установчих документів юридичної особи
_____________________________________________________________________________________,
                            (відокремленого підрозділу юридичної особи), представництва (постійного представництва)
                                                                   нерезидента (далі - платник податків)
________
N Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.____, валютного законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.____, з питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з ___.___.____ по ___.___.____, відповідно до затвердженого плану (переліку питань) документальної перевірки (додаток 1 до акта (довідки) перевірки, який є його невід'ємною частиною) (зразок наведено у додатку 1 до Зразка акта (довідки) перевірки).

Копію наказу контролюючого органу надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення (вручено під розписку)
___. ___. ___ __________________________________________________________________________.
          дата                     (П. І. Б. посадової особи, посада платника податків або його уповноваженого представника)

З направленням(и) на право проведення перевірки ознайомлено під підпис (вручено копії направлень у встановлених законом випадках)
___. ___. ___ __________________________________________________________________________.
         дата                (П. І. Б. посадової особи, посада платника податків або його уповноваженого представника)

У разі, якщо платник податків відмовився розписатися у направленні(ях) на право проведення перевірки зазначається інформація про факт складання акту про таку відмову:

Складено акт відмови розписатися у направленні(ях) на право проведення перевірки
___. ___. ___ _________________________________________________________________________.
         дата                                                                             (П. І. Б. посадової особи, що склала акт)

У разі проведення документальної планової виїзної перевірки зазначається інформація про надіслання (вручення) повідомлення із зазначенням дати початку її проведення:
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування платника податків)
проінформований про проведення документальної планової виїзної перевірки письмовим повідомленням від ___.___.____ N _____, яке надіслано платнику податків ___.___.____ рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручено ___.___.____ посадовій особі (уповноваженому представнику) платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                           (П. І. Б. посадової особи платника податків, посада або П. І. Б. уповноваженого представника)

Перевірку проведено з відома (в присутності) ______________________________________________
________________________________________________________________, роб. тел.: ____________
(посада керівника (в. о. керівника) або уповноваженого представника платника податків, його П. І. Б.)
та головного бухгалтера ________________________________________, роб. тел.: ______________.
                                                                                              (П. І. Б.)

У разі якщо головний бухгалтер відсутній (посада вакантна, знаходиться на лікарняному, не передбачена, інше) робиться відповідний запис.

При складанні акта перевірки зазначені далі по тексту слова "платник податків" заміняти скороченою назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

У журналі реєстрації перевірок платника податків (за наявності) вчинено запис ___.___.____ під N _______ (в разі ненадання журналу реєстрації зазначити про його ненадання).

У разі, якщо платник податків відмовив посадовим особам контролюючого органу у допуску до проведення перевірки зазначається інформація про факт складання акта про таку відмову:

Складено акт відмови у допуску до проведення перевірки або не допуску до проведення перевірки за період з ___.___._____ по ___.___._____
                         (зазначається період недопуску)
___. ___. ___ _________________________________________________________________________,.
       дата                                           (посада та П. І. Б. посадової особи контролюючого органу, що склала акт)
який підписаний платником податків
___. ___. ___ _________________________________________________________________________,.
        дата                                                            (посада та П. І. Б. посадової особи платника податку)

У разі, якщо платник податків відмовився від підписання/отримання акту, що засвідчують факт відмови у допуску до проведення перевірки посадовим особам контролюючого органу зазначається інформація про факт складання акту про таку відмову:

Складено акт відмови підписати/отримати акт відмови у допуску до проведення перевірки
                                                 (необхідне підкреслити)
___. ___. ___ _________________________________________________________________________.
               дата                                                  (П. І. Б. посадової особи, що склала акт)

У разі надання платником податків письмових пояснень до складених посадовими особами контролюючого органу актів зазначається інформація про надання таких пояснень:

Платником податків надані письмові пояснення до складених перевіряючими актів, пояснення, зауваження або заперечення щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки, в тому числі щодо дій (бездіяльності) посадових осіб контролюючого органу, що проводили документальну перевірку, які додані до першого примірника акта (довідки) перевірки, що залишається в контролюючому органі на ___ арк. у 1 прим.

Інформація про попередню документальну планову перевірку (документальну позапланову перевірку з усіх питань) платника податків та про перевірки, результати, яких вплинули на проведення та висновки цієї перевірки, проведену(і) контролюючим(и) органом(ами), та усунення виявлених недоліків:

 

N з/п

Найменування контролю-
ючого органу, що проводив перевірку

дата та N акта (довідки) перевірки

Період, який пере-
вірявся

Донараховано всього, тис. грн.

Зменшено бюджетне відшкодування ПДВ, від'ємне значення суми ПДВ, тис. грн.

Зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, тис. грн.

*Стан усунення виявлених порушень та розрахунки з бюджетом

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У разі проведення адміністративного (судового) оскарження податкових повідомлень-рішень, коротко зазначити в акті перевірки про стан проходження такого оскарження та зазначити інформацію щодо усунення (недопущення) платником податків встановлених порушень у періоді, що перевіряється.

 

II. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з ___.___.____ по ___.___.____.

У разі продовження (зупинення, перенесення) строків проведення перевірки зазначити таке:

Термін проведення перевірки продовжувався (зупинявся, переносився) з ___.___.____ по ___.___.____ на підставі наказу _______________________________ від ___.___.____ року N ______.
                                                                           (найменування контролюючого органу)

2.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність платника податків були (є):
керівник ______________________________________________________________________________
                     (посада, П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспортаІ)
за період з ___.___.____ по ___.___.____ (або по день підписання акта перевірки) згідно з наказом (іншого документа про призначення) від ___.___.____ N ____. Наказ (інший документ) про звільнення від ___.___.____ N _______;

головний бухгалтер ____________________________________________________________________
                                   (П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспортаІ)
за період з ___.___.____. по ___.___.____ (або по день підписання акта перевірки), наказ керівника
__________________ про призначення від ___.___.____ N _____. Наказ керівника _______________
           (П. І. Б.)                                                                                                                                                          (П. І. Б.)
про звільнення від ___.___.____ N _____).

____________
І Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

2.3. Дані про реєстрацію та взяття на облік в контролюючому органі:

1) ___.___._____ N ___________, _________________________________________________________,
(дата реєстрації) (номер державної реєстрації)         (найменування органу державної реєстрації)
___.___.___.___.___ ____________________________________________________________________,
(код та назва організаційно-правової форми)
___.___.___.___.___ ___________________________________________________________________;
(для державних підприємств - код та найменування органу управління)

податковий номер платника податків: ___.___.___.___.___.___.___.___.___;

місцезнаходження платника податків: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        (адреса відповідно до реєстраційних даних)

Перевіркою встановлено, що фактично платник податків знаходиться за адресою:
_____________________________________________________________________________________;

взято на облік в контролюючих органах ___.___.____ за N __________________________,
станом на ___.___.____ перебуває на обліку в _____________________________________________;
               (дата підписання акта)                                                              (найменування контролюючого органу)

2.3.5. у періоді, який перевірявся, був платником (для планових та позапланових з усіх питань):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (перелік податків, зборів)
та консолідовано сплачував ____________________________________________________________;
                                                                (перелік податків із зазначенням періоду, у якому перебував на консолідованій сплаті)

2.3.6 дані про реєстрацію платником податку на додану вартість (у періоді, за який проводилась перевірка):

____.____.____ N _______________, _____________________________________________________,
 (дата реєстрації) (індивідуальний (найменування контролюючого органу, яким прийнято рішення) податковий номер)
____.____.____ N _______________, _____________________________________________________,
(дата перереєстрації) (індивідуальний (найменування контролюючого органу, яким прийнято рішення) податковий номер)
____.____._____, _____________________________________________________________________;
(дата закінчення строку реєстрації)                 (найменування контролюючого органу, яким прийнято рішення)

2.3.7. дані про взяття на облік платником єдиного внеску:

___.___.____ реєстраційний номер _________, _____________________________________________.
(дата взяття на облік)                                                     (найменування контролюючого органу, в якому взято на облік)

2.4. Довідка про загальну інформацію щодо платника податків та його діяльність за період з ___.___.____. по ___.___.____, додається (додаток 2 до акта (довідки) перевірки та є його невід'ємною частиною) (зразок наведено у додатку 2 до Зразка акта (довідки) перевірки).

2.5. Довідка про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків та виявлені ризики недотримання ним вимог податкового та іншого законодавства за період з ___.___.____. по ___.___.____, додається (у разі його здійснення) (додаток 3 до першого примірника акта (довідки) перевірки, що залишається в контролюючому органі) (зразок наведено у додатку 3 до Зразка акта (довідки) перевірки).

2.6. Узагальнений перелік документів, які було використано при проведені перевірки (додаток 4 до акта (довідки) перевірки та є його невід'ємною частиною) (зразок наведено у додатку 4 до Зразка акта (довідки) перевірки).

2.7. Інформація про запити, надані (надіслані) платнику податків щодо надання окремих документів (копій документів), пояснень, довідок, інформації тощо. Інформація про складені акти про ненадання у визначений у запиті строк (відмови від надання) або надання не в повному обсязі документів (їх копій), пояснень, довідок та інформації, акти відмови керівника платника податків або уповноваженої ним особи від підписання зазначених актів.

2.8. Реєстр направлених запитів/отриманих результатів проведення зустрічних звірок з питань підтвердження отриманих від платника податків відомостей стосовно відносин з суб'єктами господарювання - контрагентами додається (додаток 5 до першого примірника акта (довідки) перевірки, що залишається в контролюючому органі) (зразок наведено у додатку 5 до Зразка акта (довідки) перевірки).

2.9. Інформація щодо проведення інвентаризації основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо.

У разі якщо такі інвентаризації не проводились, вказати таке:

У періоді, за який здійснювалась перевірка, платником податків інвентаризації основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо не проводились.

У разі якщо такі інвентаризації проводились, вказати таке:

У періоді, за який здійснювалась перевірка, на підставі наказу(ів)
_______________________________________________________________ від ___.___.____ N _____
                 (посада керівника (в. о. керівника) платника податків, його П. І. Б.)
комісією у складі ______________________________________________________________________
                                                                   (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади членів комісії)
проводилась(лись) інвентаризація(ї) ______________________________________________________
                                               (основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо)
за результатами якої(их) встановлено таке: ________________________________________________.
                                                          (вказати результати інвентаризації та відображення їх у бухгалтерському обліку)

Вплив результатів інвентаризації на сплату податків, зборів відображено у _____ пунктах цього акта (довідки) перевірки.

У разі якщо у ході здійснення перевірки за ініціативою посадових осіб контролюючих органів платником податків проводилась інвентаризація, вказати таке:

Під час проведення перевірки, на підставі наказу ______________________ від ___.___.____ N ___
                                                                   (посада керівника (в. о. керівника) платника податків, його П. І. Б.)
комісією у складі ______________________________________________________________________
                                                                       (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади членів комісії)
та в присутності _______________________________________________________________________
                                                                        (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади перевіряючих)
проводилась інвентаризація _____________________________________________________________
                                                                                 (основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо)
за результатами якої встановлено таке: ____________________________________________________.
                                                             (вказати результати інвентаризації та відображення їх у бухгалтерському обліку)

Вплив результатів інвентаризації на сплату податків, зборів відображено у _____ пунктах цього акта (довідки) перевірки.

 

III. Описова частина

3.1. Результати перевірки дотримання податкового законодавства

3.1.1. Податок на прибуток

За даними перевірки встановлено, що відповідно до наказу платника податків від ____ N _____ про облікову політику на ___ рік ____, платником податків використовуються такі принципи, методи і процедури для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
(наводяться дані щодо основних принципів, методів і процедур, які використовуються платником для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності)

Реєстри кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників фінансового результату до оподаткування в Податковій декларації з податку на прибуток і Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форма N 2) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 6 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 6 до Зразка акта (довідки) перевірки).

За періоди до 01.01.2015

3.1.1.1. Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 01 податкової декларації з податку на прибуток)

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування у сумі ____ грн.

У разі невстановлення порушень зазначається:

Перевіркою повноти декларування сум доходу, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначається:

Перевіркою повноти декларування сум доходу, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (за ___ рік) в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (за ___ рік) в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, та нарахованої амортизації (за періоди до 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 7 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 7 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

В структурі доходів, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування згідно з поданими податковими деклараціями/розрахунками, найбільший вплив мали такі доходи:
____________________________________________________________________________________.

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності декларування показників у поданих податкових деклараціях/розрахунках з податку на прибуток підприємств за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено:

1) Перевіркою відображених у рядку 02 податкових декларацій "дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)" показників за період з ___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ____ грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із
________________________________________________________________________________________
(навести перелік видів діяльності та реалізованої товарів (робіт, послуг), що мали істотний вплив на формування показників цього рядка декларації)

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал(и) _____ року (рік), за ____ квартал(и) _____ року (рік) (вказати податковий(і) період(и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів:
________________________________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв).

У разі не встановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 02 податкових декларацій "дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)".

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих платником податків показників у рядку 02 податкових декларацій "дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Перевіркою встановлено, __________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, проведення зустрічних звірок, тощо); посадових осіб платника податків, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів, додержання вимог податкового законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                             (назва реєстру)

З метою отримання документів та пояснень щодо наведених фактів платнику податків, направлено запит(и) від ___.___.____ щодо надання документів та пояснень в термін до ___.___.____.

Станом на ___.___.____ були надані такі документи:
________________________________________________________________________________________
(вказати первинні та/або інші документи (у разі необхідності - згруповані за типами), які були надані на вимогу посадових осіб контролюючого органу,
________________________________________________________________________________________.
                                              зазначити реквізити супровідних документів про їх надання (у разі наявності)

Під час перевірки не були надані ____________________________________________________________
                                                                                                      (вказати первинні та/або інші документи, які не були надані 
________________________________________________________________________________________
                     на вимогу посадових осіб контролюючого органу, зазначити реквізити запиту(ів) про їх надання)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами платника податків щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів та/або їх копій, що підтверджують встановлені порушення, в тому числі на запит(и) посадових осіб контролюючого органу, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ___________________________________________ від ___.___._____,
                                                                                                               (П. І. Б., посада)                                                                (дата)
_______________________________________________________________________________________.
                                                                                         (короткий зміст пояснення)

Пояснення додаються (додаток __).

У разі відмови посадових осіб платника податків надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, відобразити такі факти відмови.

Аналогічно викладаються матеріали проведеної перевірки задекларованих платником податків показників у рядках 02.1, 02.2, 02.3, 02.4 податкової декларації.

2) Перевіркою задекларованих у рядку 03 ІД податкових декларацій "інші доходи" показників за період з ___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) встановлено, що на формування цих показників вплинуло відображення сум у таких рядках додатка ІД до податкових декларацій з податку на прибуток:
___________________ ______________________________________________ у загальній сумі ____ грн.,
   (код рядка додатка ІД)                                      (найменування показника)
і так далі по кодах рядків додатка ІД податкової декларації
у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

У разі не встановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих показників у рядку 03 ІД податкових декларацій "інші доходи".

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих показників у рядку 03 ІД податкових декларацій "інші доходи" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Перевіркою встановлено, __________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб платника податків, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання податкового та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до акта)).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                          (назва реєстру)

Запис щодо направленого(их) запиту(ів) про надання документів та пояснень, про надані (ненадані) документи та пояснення зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Аналогічно викладаються матеріали проведеної перевірки задекларованих платником податків показників у рядках додатку ІД до податкової декларації.

3.1.1.2. Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, у сумі ____ грн.

У разі не встановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, та нарахованої амортизації (за періоди до 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 7 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 7 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

На структуру витрат, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування згідно з поданими податковими деклараціями/розрахунками, найбільший вплив мали такі витрати:
________________________________________________________________________________________.

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих податкових деклараціях / розрахунках за період з___.___.____ по ___.___.____ встановлено:

1) Перевіркою відображених у рядку 05 "витрати операційної діяльності" податкової декларації показників за період з ___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ____ грн. встановлено, що суб'єкт господарювання здійснював операції з
_________________________________________________________________________________________
              (навести перелік видів діяльності, що мали істотний вплив на формування показників цього рядка декларації)

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал(и) _____ року (рік), за ____ квартал(и) _____ року (рік) (вказати податковий(і) період(и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів:
_________________________________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі не встановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих показників у рядку 05 "витрати операційної діяльності" податкової декларації.

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих показників у рядку 05 "витрати операційної діяльності" податкової декларації всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
                                    (зміст порушення зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                       (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

2) Перевіркою відображених у рядку 06 "інші витрати" податкової декларації показників за період з ___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ____ грн. встановлено, що на формування цих показників вплинуло відображення сум у таких рядках додатка ІВ до податкових декларацій з податку на прибуток:
____________________ ______________________________________________ у загальній сумі ____ грн.,
  (код рядка додатка ІВ)                                       (найменування показника)
і так далі по кодах рядків додатка ІВ податкової декларації
у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

У разі не встановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих показників у рядку 06 ІВ податкових декларацій "інші витрати".

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 06 ІВ податкових декларацій "інші витрати" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                        (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Аналогічно викладаються матеріали проведеної перевірки задекларованих платником податків показників у рядках 05.1, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5 податкової декларації та у рядках додатку ІВ до податкової декларації.

3.1.1.3. Нарахована амортизація

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано нарахованої згідно з податковим обліком амортизації у сумі ____ гривень.

У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти відображення сум нарахованої амортизації за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти відображення сум нарахованої амортизації за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ____ грн. і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, та нарахованої амортизації (за періоди до 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 7 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 7 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

На структуру нарахованої амортизації, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування згідно з поданими податковими деклараціями/розрахунками, найбільший вплив мали такі показники:
________________________________________________________________________________________.

У разі подачі платником податків розрахунку витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням основних засобів, на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин (таблиці 1, 2 до додатка АМ до декларації) додатково вказати структуру такого розрахунку.

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у додатку АМ до податкової декларації за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено:

1) Перевіркою встановлено, що платник податків використовував у господарській діяльності наступні основні фонди: ___________________________________________________________________________
(навести перелік основних фондів, які платник податків фактично використовував у господарській діяльності (згрупованих у групи із зазначенням застосованих норм амортизації), вказати їх вартість станом на початок та кінець періоду, що перевірявся).

У разі об'ємного переліку основних фондів дані винести у додаток.

Проведеною перевіркою відображених показників нарахованої амортизації у додатку АМ до податкових декларацій за ____ квартал(и) _____ року (рік), за ____ квартал(и) _____ року (рік) (вказати податковий(і) період(и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів: ______________________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі не встановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих платником податків показників нарахованої амортизації у додатку АМ до податкових декларацій.

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих платником податків показників нарахованої амортизації у додатку АМ до податкових декларацій всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                    (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

3.1.1.4. Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано податок на прибуток у сумі ____ грн.

У разі не встановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року в сумі ____ грн. і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів в результаті допущених порушень податкового законодавства, які відображено в п.___ розділу 3 акта перевірки.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток (за періоди до 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 8 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 8 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

У разі не встановлення неправомірного застосування податкових пільг, вказати таке:

Перевіркою не встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування пільги з податку на прибуток.

У разі встановлення неправомірного застосування податкових пільг вказати таке:

Перевіркою встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування пільги з податку на прибуток за період з ___.___.____ по ___.___.____ всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми неправомірно (необґрунтовано) використаної пільги у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів
________________________________________________________________________________________
(код пільги відповідно до Довідника пільг, пункти та статті нормативно-правових актів, якими ця пільга передбачена, зміст порушення та не виконані платником податків вимоги, передбачені конкретними пунктами та статтями нормативно-правових актів, посадові особи платника податків, відповідальні за допущені порушення).

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

За періоди з 01.01.2015

3.1.1.5 Дохід та фінансовий результат до оподаткування, визначені за правилами бухгалтерського обліку

1) За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано в рядку 01 декларації(й) "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку" у сумі ____ грн.

Перевіркою відображених у рядку 01 декларації(й) "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку" показників за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(навести перелік видів діяльності та реалізованої продукції (робіт, послуг), що мали істотний вплив на формування показників цього рядка декларації)

У разі не встановлення порушень вказується:

Перевіркою повноти визначення задекларованих платником податків показників у рядку 01 Декларацій "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку" за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначається:

Перевіркою повноти визначення задекларованих платником податків показників у рядку 01 Декларацій "дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку" за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток (за періоди з 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 9 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 9 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                  (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

У разі якщо обсяги задекларованих доходів менші, ніж визначені у статті 134 Податкового кодексу України зазначається:

Платником податків прийнято рішення про застосування/незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, про що здійснено відмітку у декларації(ях) від ___ N _____.

У разі підтвердження відповідності платника податків критеріям для прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці зазначається:

Проведеною перевіркою за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено, що сума річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку відповідає критеріям, встановленим розділом III Податкового кодексу України, для прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці.

У разі не підтвердження відповідності платника податків критеріям для прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці зазначається:

Проведеною перевіркою встановлено, що сума річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку не відповідає критеріям, визначеним розділом III Податкового кодексу України, для прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, а саме: за ____ рік сума річного доходу склала ______ грн.

Тобто перевіркою ____________________________________ обов'язок визначати об'єкт оподаткування
                                                      (підтверджено/не підтверджено)
прибутку із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

2) Перевіркою задекларованих у рядку 02 Декларацій "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності" показників за період з ___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ____ грн.

У разі не встановлення порушень зазначається:

Перевіркою повноти декларування показників рядка 02 Декларацій "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності" за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень вказується:

Перевіркою повноти декларування платником податків показників рядка 02 Декларацій "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності" встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) (за періоди з 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 10 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 10 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

3) За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток) за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток) за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) (за періоди з 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 10 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 10 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) встановлено відхилення таких показників:
________________________________________________________________________________________.

4) За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України, у сумі ____ грн.

У разі не встановлення порушень вказується:

Перевіркою задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки показників рядка 03 Декларацій "Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України" не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень вказується:

Перевіркою задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки показників у рядку 03 Декларацій "Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України" встановлено заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Зведені дані щодо задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки сум різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (додаток РІ до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 11 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 11 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України, за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено їх заниження або завищення.

В структурі різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України згідно з поданими платником податків податковими деклараціями, найбільший вплив мали такі показники додатка РІ до рядка 03 декларації:
_________________________________________________________________________________________
(вказується дані всього за період, за який проведено перевірку, та по кожному звітному (податковому) періоду в межах перевіреного періоду в абсолютних та відносних величинах).

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти декларування різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України, за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ____ грн. і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр _____________________________________________________________ додається (додаток ___).
                                                                                         (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

3.1.1.6 Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано податок на прибуток у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) в сумі ____ грн. і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів в результаті допущених порушень податкового законодавства, які відображено в п. ___ розділу 3 акта перевірки наведено в додатку _ до акта (довідки) перевірки.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток (за періоди з 01.01.2015) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 9 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 9 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

У разі невстановлення неправомірного застосування звільнень від оподаткування прибутком, вказати таке:

Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування звільнень від оподаткування прибуток.

У разі встановлення неправомірного застосування звільнень від оподаткування прибуток вказати таке:

Перевіркою встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування звільнень від оподаткування прибуток за період з ___.___.____ по ___.___.____ всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми неправомірно (необґрунтовано) застосованих звільнень від оподаткування прибуток у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів
_________________________________________________________________________________________
(код пільги відповідно до Довідника пільг, пункти та статті нормативно-правових актів, якими ця пільга передбачена, зміст порушення та не виконані платником податків вимоги, передбачені конкретними пунктами та статтями нормативно-правових актів, посадові особи платника податків, відповідальні за допущені порушення).

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                          (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

У разі наявності прибутку, який звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування, вказати таке:

У періоді, що перевірявся, платник податків мав прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування за _______ квартал (рік) у сумі _________ грн., за _______ квартал (рік) у сумі _________ грн. (і так далі за періодами) на підставі _____________________________________________.
(вказати основні підстави для застосування пільги)

У разі не встановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення прибутку, звільненого від оподаткування, або збитку від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення прибутку, звільненого від оподаткування, або збитку від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року в сумі ____ грн. і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                         (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

3.1.1.7 Оподаткування доходів нерезидентів

У разі не встановлення здійснення виплат зазначити таке:

Перевіркою, проведеною за період з ___.___.____ по ___.___.____, не встановлено здійснення виплат доходів нерезидентам джерелом походження з України.

У разі встановлення здійснення виплат зазначити таке:

Перевіркою, проведеною за період з ___.___.____ по ___.___.____, встановлено здійснення виплат доходів нерезидентам джерелом походження з України, а саме:
_______________________________________________________________________________________
                                            (наводиться узагальнений опис фактів виплат доходів у розрізі нерезидентів).

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти визначення суми податку з доходу нерезидента за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення суми податку з доходу нерезидента встановлено його заниження (завищення) за період з ___.___.____ по ___.___.____ всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ (квартал) ____ року (рік) в сумі ______ грн., за ____ (квартал) ____ року (рік) в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Зведені дані щодо задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки сум податку з доходу нерезидента наведено в додатку 12 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 12 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

Перевіркою достовірності задекларованих платником податків показників у додатку ПН до податкових декларацій у періоді, який перевірявся, платник податків здійснював виплати:
_________________________________________________________________________________________
                       (навести перелік нерезидентів, яким здійснено виплати доходів із зазначенням сум таких виплат)
Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал(и) _____ року (рік), за ____ квартал(и) _____ року (рік) (вказати податковий(і) період(и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів:
________________________________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі невстановлення порушень вказується:

Перевіркою не встановлено заниження або завищення задекларованих платником податків показників у поданій звітності.

У разі встановлення порушень вказується:

Перевіркою встановлено заниження (завищення) задекларованих платником податків показників у поданій звітності всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року (рік) у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів.

Перевіркою встановлено __________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ______________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                       (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

 

3.1.2. Податок на додану вартість

3.1.2.1. Податкові зобов'язання

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано податкових зобов'язань з податку на додану вартість у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти визначення податкових зобов'язань за період з ___.___._____ по ___.___._____ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення податкових зобов'язань за період з ___.___._____ по ___.___._____ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ___ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів).

Зведені дані щодо задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов'язань, податкового кредиту, податку на додану вартість за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 13 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 13 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

В структурі податкового зобов'язання, задекларованого платником податків згідно з поданими податковими деклараціями, найбільший вплив мали такі показники:
_____________________________________________________________________________________.
(вказується дані рядків декларації всього за період, за який проведено перевірку (у разі необхідності, у розрізі звітних (податкових) періодів в межах перевіреного періоду) в абсолютних та відносних величинах).

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих податкових деклараціях з податку на додану вартість (рядки 1.1 - 8) за період з___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) встановлено:

Перевіркою встановлено _______________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                          (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

3.1.2.2. Податковий кредит

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою правомірності визначення податкового кредиту за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою правомірності визначення податкового кредиту за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів).

Зведені дані щодо задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов'язань, податкового кредиту, податку на додану вартість за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 13 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 13 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

В структурі податкового кредиту, задекларованого платником податків згідно з поданими податковими деклараціями, найбільший вплив мали такі показники:
______________________________________________________________________________________.
(вказується дані рядків декларації всього за період, за який проведено перевірку (у разі необхідності, у розрізі звітних (податкових) періодів в межах перевіреного періоду) в абсолютних та відносних величинах).

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих податкових деклараціях з податку на додану вартість (рядки 10.1 - 16.3) за період з___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) встановлено:

Інформація наводиться аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Перевіркою встановлено _______________________________________________________________.
                              (викласти зміст порушення аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                            (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Відомості про результати опрацювання відхилень, встановлених Системою автоматизованого співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДФС, між сумами податкових зобов'язань та/або податкового кредиту з податку на додану вартість платника податків та його контрагентів за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 14 до першого примірника акта (довідки) перевірки, який залишається в контролюючому органі (зразок наведено у додатку 14 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

3.1.2.3. Висновок щодо повноти декларування податку на додану вартість, правомірності декларування сум податку, що підлягають бюджетному відшкодуванню

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у сумі ____ грн. та/або податку, що підлягає (підлягав) бюджетному відшкодуванню у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість (визначення суми податку, що підлягає (підлягала) бюджетному відшкодуванню) за період з ___.___.____ по ___.___.____ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість (визначення суми податку, що підлягає (підлягала) бюджетному відшкодуванню) за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (поквартально) (у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів) в результаті допущених порушень податкового законодавства, що відображено в п.___ розділу III акта перевірки.

Зведені дані щодо задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов'язань, податкового кредиту, податку на додану вартість за період з ___.___.____ по ___.___.____ наведено в додатку 13 до акта (довідки) перевірки (зразок наведено у додатку 13 до Зразка акта (довідки) перевірки, заповнюється і у разі встановлення і у разі не встановлення порушень).

Якщо платник податків декларує суму від'ємного значення, яка підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2 Декларації) вказати таке:

У періоді, що перевірявся, платник податків задекларував від'ємне значення податку на додану вартість у сумі _____________ грн., у т. ч. за ____________ 20__ року у сумі ____ грн., у т. ч. за ____________ 20__ року у сумі ____ грн., (і так далі по періодах), яке підлягає бюджетному відшкодуванню у сумі _____________ грн., у т. ч. за ____________ 20__ року у сумі ____ грн., у т. ч. за ____________ 20__ року у сумі ____ грн., (і так далі за періодами) у зв'язку із ___________________.

Якщо у періоді, за який проводилась перевірка платника податків, в декларації з податку на додану вартість за останній перевірений податковий період у рядку 21 "Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)" відображена сума від'ємного значення, то до акта перевірки додається додаток "Відомості щодо перевірки показників поданої Довідки про суми від'ємного значення звітного (податкового) періоду, які зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість) платника податків за період з ___.___.____ по ___.___.____" (зразок наведено у додатку 15 до Зразка акта (довідки) перевірки).

Станом на дату завершення цієї перевірки за результатами надісланих запитів у ході проведення позапланової(их) виїзної(их) перевірки(ок) з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у періоді, що перевіряється, на підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків не встановлено фактів їх не підтвердження.

У разі не підтвердження взаємовідносин вказати таке:

Станом на дату завершення цієї перевірки за результатами надісланих запитів у ході проведення позапланової(их) виїзної(их) перевірки(ок) з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у періоді, що перевіряється, на підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, встановлено факти їх не підтвердження з таких причин
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (вказати встановлені причини)
(вказати найменування суб'єктів господарювання - контрагентів, податкових номерів, дати направлення запитів та їх адресати, дати отримання відповідей, інформацію, що свідчить про відсутність фактів взаємовідносин, вжиті заходи, навести пункти цієї довідки, в яких описано вплив такого не підтвердження на податковий кредит суб'єкта господарювання)

У разі застосування платником податків податкових пільг та не встановлення при проведенні перевірки їх неправомірного застосування вказати таке:

Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування пільг з податку на додану вартість.

У разі встановлення неправомірного застосування податкових пільг зазначити таке:

Крім того, даною перевіркою встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування передбаченої підпунктом ____ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України пільги з податку на додану вартість всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (поквартально) (у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів) ______________________________________________________________________________
(код пільги відповідно до Довідника пільг, пункти та статті нормативно-правових актів, якими дана пільга передбачена, зміст порушення та не виконані платником податків вимоги, передбачені конкретними пунктами та статтями нормативно-правових актів, відповідальні посадові особи за допущені порушення).

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

3.1.2.4. Інформація щодо встановлених порушень реєстрації (відсутності реєстрації) податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або щодо виявлення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкових накладних наводиться аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки (даний підпункт відображається в акті лише у разі встановлення таких порушень документальною перевіркою).

У разі встановлення фактів порушень зазначити таке:

Перевіркою встановлено, що в порушення підпункту ___ пункту ___ статті Податкового кодексу України не здійснено реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних (відсутня реєстрація) в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або виявлено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів таких податкових накладних:
______________________________________________________________________________________
(зазначається перелік податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, а у разі виявлення помилок при складанні податкових накладних - зазначаються обов'язкові реквізити, в яких допущено помилки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ____________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                            (назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

 

3.1.3. Акцизний податок

За період з ___.___.____ по ___.___.____ платником податків задекларовано акцизний податок у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти визначення акцизного податку не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення акцизного податку за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ місяць ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів).

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум акцизного податку

грн.

 

N з/п

Звітний період

Тип Декларації (звітна, звітна нова, уточнююча)

Дата та реєстраційний номер

За даними платника

За даними перевірки

Відхилення (гр. 8 - гр. 6)

Обсяги з реалізації підакцизних товарів (продукції)

Сума податкового зобов'язання

Обсяги з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції)

Сума податкового зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів, та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях акцизного податку за період з___.___.____ по ___.___.____ (зазначити період перевірки) встановлено:

Інформація наводиться аналогічно підпункту 3.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Перевіркою встановлено _______________________________________________________________.
(викласти зміст порушення відповідно до зразка, наведеного у підпункті 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
(назва реєстру)

Запис про надання (ненадання) документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

У разі застосування платником податків податкових пільг інформація наводиться аналогічно підпункту 3.1.1.4 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Інформація щодо встановлених порушень реєстрації (не реєстрації) акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних наводиться аналогічно підпункту 3.2.2.4 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

 

3.1.4. Перевірка інших податків та зборів, передбачених податковим законодавством

Аналогічно пункту 3.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки у підпунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 і т. д. зазначаються результати перевірки щодо інших податків та зборів, передбачених планом перевірки.

 

3.2. Дотримання платником податків вимог податкового законодавства щодо подання (своєчасності подання) звіту про контрольовані операції (далі - КО), повноти включення в звіт всіх КО

У разі, коли платником податків звіт про КО не подано, зазначається:

Станом на ___.___.____ звіт(и) про КО за ___ рік і т. д. по роках______________________________ 
                       (дата перевірки)                                                                                                           (найменування платника податків)
до ДФС України не подавав.

У разі, коли платником податків звіт(и) про КО подано, зазначається (в розрізі кожного звітного періоду, що перевірявся):

Звіт про КО за ______ рік _________________________________________________________ подано 
                                                                                         (найменування платника податків)
до ДФС ___.___.____ за N ______________, кількість поданих додатків: ________________________,
                     (дата подання)                   (номер звіту)
загальна сума КО, відображена у звіті _________ грн.

Аналогічна інформація зазначається про уточнюючий(і) звіт(и) про КО, у разі його(їх) подання платником.

У разі, коли платником податків звіт(и) про КО подано своєчасно, зазначається:

Звіт(и) про КО за ____ рік і т. д. по роках __________________________________________ до ДФС
                                                                                                                        найменування платника податків
подано своєчасно, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

У разі, коли платником податків звіт(и) про КО подано несвоєчасно, зазначається (в розрізі кожного звітного періоду, що перевірявся):

Звіт про КО за _____ рік __________________________________________________ до ДФС подано
                                                                                   (найменування платника податків)
несвоєчасно, з порушенням строків, встановлених Податковим кодексом України
______________________________________________________________________________________.
(посилання на норми Податкового кодексу України, що встановлювали строки подання звіту про КО для відповідного звітного періоду)

У разі якщо звіт про КО платником подано зазначається:

Перевіркою повноти включення в звіт(и) про КО за _______ рік (роки) встановлено таке.

Загальний опис КО, відображених платником податків у звіті про КО у розрізі контрагентів за _____ звітний рік містить наступні відомості (заповнюється окрема таблиця по кожному звітному періоду, що перевірявся та у разі необхідності виноситься у додаток до акту перевірки):

 

Номер додатку

Контрагент

Загальна сума КО
(грн.)

Вид звіту, в якому відображена інформація (звітний, звітний новий, уточнюючий)

наймену-
вання

код

країна реєстрації

1

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Запис про направлення запиту(ів) щодо надання документів, про надані документи зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Результати порівняльного аналізу відомостей із звіту про КО за _______ рік та первинних документів бухгалтерського обліку наведено у додатку N __.

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

У разі не встановлення порушень зазначається:

Перевіркою повноти декларування КО у звіті(ах) про КО за ____ рік (роки) порушень не встановлено.

У разі встановлення порушень зазначається:

Платник податків за період з ___.___._____ по ___.___._____ здійснював господарські операції з
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування, код, місцезнаходження контрагента)
який є _______________________________________________________________________________.
(відображається детальний опис відповідності контрагента КО критеріям, визначеним пунктом 39.2 статті 39 Податкового кодексу України)

Перелік незадекларованих КО у звіті(ах)/виявлених КО наведено у таблиці

(у разі необхідності таблиця виноситься у окремий додаток до акта):

 

Контрагент КО (наймену-
вання, код, країна реєстрації)

Наймену-
вання КО

Опис предмету КО

Договір

Дата проведення

Загальна вартість КО (без ПДВ* або без урахування непрямих податків**), грн.

Відомості про документ бухгалтерського обліку, який підтверджує проведення КО

Дата

Номер

з

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО (у розрізі кожного контрагента)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* для звітних періодів до 01.01.2015;

** для звітних періодів з 01.01.2015.

Загальний обсяг господарських операцій платника податків з
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування контрагента)
проведених у _____ році складає _________ грн., що перевищує встановлені підпунктом ___ пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України вартісний критерій визнання операції КО ______ мільйонів гривень.

Річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку (за вирахуванням непрямих податків) за _________ звітний рік складає ______ гривень, що перевищує _____ мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, та відповідає критерію визнання операцій контрольованими, визначеному підпунктом ___ пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України.

Отже, вищезазначені господарські операції, здійснені платником податків з ______________________
визнаються контрольованими згідно з _____________________________________________________
                                                                                                  (найменування контрагента)         (зазначаються посилання
______________________________________________________________________________________.
на всі підпункти пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, відповідно до яких операції визнаються контрольованими

У разі, коли встановлено факти неподання звіту про КО, зазначається (в розрізі кожного звітного періоду, що перевірявся):

Перевіркою встановлено факт проведення КО з ____________________________________________
                                                                                                                             (найменування контрагента)
на суму _______ у ____ році та неподання звіту про КО за ___ рік, що свідчить про невиконання платником податків вимог
_____________________________________________________________________________________.
(посилання на норми Податкового кодексу України, що встановлювали обов'язок подання звіту про КО для відповідного звітного періоду)

У разі, коли встановлено факти недекларування КО у звіті, зазначається (в розрізі кожного звітного періоду, що перевірявся):

Перевіркою встановлено факт проведення КО з ____________________________________________
                                                                                                                                  (найменування контрагента)
на суму _______ у ____ році та недекларування їх у звіті про КО за ___ рік, що свідчить про невиконання платником податків вимог ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
(посилання на норми Податкового кодексу України, що встановлювали обов'язок декларування КО в звіті(ах) про КО для відповідного звітного періоду)

 

3.3. Дотримання вимог іншого законодавства

3.3.1 Дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

Перевіркою дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено:

У періоді, який перевірявся, платник податків здійснював
_____________________________________________________________________________________
(навести перелік зовнішньоекономічних операцій, які було здійснено платником податків у періоді, за який проводилась перевірка)

Проведеною перевіркою таких документів: ________________________________________________
__________________________________________________ за період з ___.___.____ по ___.___.____
(навести перелік перевірених у зазначеному періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв та періоду(ів), за який(і) такі документи перевірено)

У разі не встановлення порушень вказується:

не встановлено порушень вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено порушення вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а саме:

3.3.1.1 Перевіркою проведення розрахунків у грошовій формі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено таке:

На порушення статті 1 (статті 2) Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" із змінами та доповненнями
_____________________________________________________________________________________
(зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

Відповідно до статті 4 Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" із змінами та доповненнями порушення резидентами строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.

Розрахунок пені наведено у додатку ____.

3.3.1.2 Перевіркою виконання бартерних (товарообмінних) зовнішньоекономічних контрактів за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено таке:

На порушення статті ___ Закону України від 23 грудня 1998 року N 351-XIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності" із змінами та доповненнями ________________________________________________________________________
(зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

Відповідно до статті ______________________ Закону України від 23 грудня 1998 року N 351-XIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності" із змінами та доповненнями передбачено
_____________________________________________________________________________________
                                                         (номер та зміст статті, якою передбачена відповідальність)

Розрахунок пені наведено у додатку ____.

3.3.1.3. Перевіркою порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено (не встановлено) порушення статті 1 Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" щодо
_____________________________________________________________________________________
(зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

3.3.1.4. Перевіркою, проведеною за період з ___.___.____ по ___.___.____, встановлено (не встановлено) порушення вимог статті______ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" із змінами та доповненнями щодо ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

3.3.1.5. Перевіркою порядку та строків декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і перебувають за її межами, за період з ___.___.____ по ___.___.____ встановлено таке порушення: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

Запис про надання або ненадання документів та пояснень щодо встановлених фактів (аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки).

 

3.3.2. Дотримання вимог законодавства щодо наявності ліцензій, патентів та інших дозвільних документів

На підставі наданих платником податків до перевірки документів: _____________________________
_____________________________________________________________________________________
(навести перелік документів (за необхідності згрупованих за типами), наданих платником податків із зазначенням видів та реквізитів)
перевіркою встановлено, що фактично у періоді з ___.___.____ по ___.___.____ платник податків здійснював таку діяльність, яка потребує наявності ліцензій (дозволів), торгових патентів:

 

Період здійснення діяльності

Вид діяльності згідно з даними реєстрації (КВЕД, назва)

Норми законодавства, якими передбачено отримання ліцензій (дозволів) патентів

Отримано/не отримано ліцензію (дозвіл), патент

Назва органу, що видав ліцензію (дозвіл) патент, назва, дата видачі і номер

Термін початку і закінчення дії ліцензії (дозволу), патенту

Примітка*

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У разі необхідності вказується додаткова інформація, зокрема щодо обсягів здійсненої діяльності тощо.

У разі не встановлення порушень вказати таке:

Проведеною перевіркою дотримання вимог законодавства щодо наявності ліцензій (дозволів), патентів порушень не встановлено.

У разі встановлення порушень вказати таке:

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично у період з ___.___.____ по ___.___.____ згідно з документами, наданими для перевірки, платник податків здійснював діяльність з _______________ (КВЕД та назва виду діяльності), що потребувала наявності ліцензій (дозволів), торгових патентів без фактичного їх отримання.

Перевіркою встановлено ________________________________________________________________
                                                                                            (пункти та статті нормативно-правових актів) 
згідно з наданими ______________________________________________________________________
(первинні та/або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському (податковому) обліку, кореспонденції рахунків, що підтверджують наявність здійснення діяльності без отримання ліцензій; інша інформація щодо порушення аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки)

Запис про надання або ненадання документів та пояснень щодо встановлених фактів (аналогічно підпункту 3.1.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки).

Аналогічно підпункту 3.1.1 розділу III Зразка акта (довідки) перевірки у підпунктах 3.3.3, 3.3.4 і т. д. зазначаються результати перевірки з питань дотримання іншого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, передбачених планом перевірки.

 

IV. Висновок

Перевіркою пунктів N __, __, __, __, __ плану перевірки порушень не встановлено.

Перевіркою встановлено порушення платником податків:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                            (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                          (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                         (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

4. ___________________________________________________________________________________
                                                                    (пункти та статті нормативно-правових актів)
в результаті чого занижено (завищено) від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

5. ___________________________________________________________________________________
                                                                       (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого завищено податок на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

6. ___________________________________________________________________________________
                                                                   (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого допущено порушення вимог податкового законодавства під час перевірки питань щодо правильності утримання та своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

7. Перевіркою встановлено порушення ___________________________________________________
                                                                                                      (пункти та статті нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________
                               вимоги яких порушено, суть порушення та періоди, в яких встановлено порушення).

Посади перевіряючих
контролюючого органу

 
_________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Підтверджуємо, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність платника податків (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.

Керівник ___________

_________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Акт складено у двох примірниках.

З обов'язками, правами, відповідальністю платника податків, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб контролюючих органів ознайомлений, один примірник акта з додатками на __ аркушах отримав __.__. 20__ року.

Керівник (головний бухгалтер)
платника податків                                                      __________________________________
                                                                                                                                                   (П. І. Б.)

У разі відмови платника податків від підписання акта зазначається таке:

Від підписання акта перевірки _____________________________________ відмовився (відмовились).
                                                                                                (посада, П. І. Б.)

Посада(и) перевіряю чого(их)
контролюючого органу

_________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

За наявності заперечень (зауважень) посадових осіб платника податків до акта перевірки зазначається таке:

З висновками перевірки та (або) фактами та даними, викладеними в акті перевірки, не згоден, протягом встановлених Податковим кодексом України термінів будуть подані до контролюючого органу заперечення до акта перевірки.

Керівник ___________

_________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

На першому примірнику:
віза начальника (заступника начальника)
відділу / завідуючого (заступника завідуючого) сектором

 

___.___.____
      (дата)

_________
(підпис)

_____________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

Додаток 1
до Зразка акта (довідки) перевірки

 

 

Зразок плану (переліку питань) документальної перевірки

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________
(посада керівника (заступника керівника або уповноваженої
особи) контролюючого органу)
______________________________________________
                            (найменування контролюючого органу)
______________ _______________________________
           (підпис)           (П. І. Б. керівника (заступника керівника або
                           уповноваженої особи) контролюючого органу)

___ ____________ 20__ р.
       (дата затвердження)

 

 

План

_______________________
(вказати вид перевірки)
(перелік питань) перевірки

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування, податковий номер платника податків*),
_____________________________________________________________________________________
на підставі __________________________________________________ Податкового кодексу України,
                                              (вказати відповідний підпункт, пункт, статтю)
наказу _______________________________________________________________________________
                                                                (номер та дата наказу про проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування контролюючого органу)
з "___"__________ 20___ року тривалістю _____________________________________ робочих днів
                                                                                                           (вказати кількість робочих днів)

Перелік питань перевірки:

1.

2.

_____________________________________________
(посада керівника структурного підрозділу, що очолює(проводить) перевірку)

_________
(підпис)

_______________________

(П. І. Б.)

____________
* Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ

 

 

 

Додаток 2
до Зразка акта (довідки) перевірки
(пункт 2.4)

 

 

Зразок Довідки
про загальну інформацію щодо платника податків

________________________________
(назва платника податків)
та його діяльність за період з ___.___.____. по ___.___.____

Далі за текстом слова "платник податків" слід замінювати назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

1. Статутний капітал платник податків відповідно до установчих документів на момент його створення складав ____ тис. грн., станом на ___.___.___. (останній день періоду, що перевірявся) - ____ тис. грн. (у разі зміни розміру статутного капіталу зазначити причини цих змін та їх реєстрацію в державних органах). Станом на ___.___.___. (останній день періоду, що перевірявся) статутний капітал сформовано в сумі ____ тис. грн., або на ___ відсотків, заборгованість засновників (учасників, акціонерів) по внесках у статутний капітал становить ___ тис. грн., зокрема:

 

N з/п

Дані про учасника (засновника, акціонера)

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення

Податковий номер суб'єкта господарю-
вання1 або серія та номер паспорта2
(для нерезидентів за наявності)

Наймену-
вання суб'єкта господарю-
вання /
П. І. Б. фіз. особи

Країна резиденства, (для нерезидентів зазначається адреса)

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн.

Форма внеску

Частина у статут-
ному капіталі, %

Дата внесення

Фактично внесено, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Для постійних представництв або представництв нерезидентів зазначити:

Повна назва та країна нерезидента - головної компанії, основний вид діяльності відповідно до установчих документів/витягу з реєстру компаній нерезидента або іншого документа.

Якщо суб'єкт господарювання (засновник, учасник або акціонер) належить до певної фінансово-промислової групи, зазначити інформацію про це.

Інформація про засновника(ів) (учасника(ів), акціонера(ів) - фізичну(і) особу(и), кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) (для учасника (ів) (засновника(ів), акціонера(ів) - юридичної(их) особи (осіб) (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій):

 

N з/п

Дані про кінцевого(их) бенефіІІціарного(их) власника(ів) (контролера(ів) юридичної особи - учасника (засновника, акціонера)

Дані про участь

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта або паспортного документа іноземця (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження

Країна громадян-
ства, адреса проживання

Найменування суб'єкта(ів) господарю-
вання через якого (яких) здійснюється участь, країна резиденства, податковий номер1 (для нерезидентів за наявності)

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн.

Форма внеску

Частина у статутному капіталі, %

Дата внесення

Фактично внесено, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі якщо учасниками (засновниками, акціонерами) платника податків є виключно фізичні особи, які є його бенефіціарними власниками (контролерами), інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.

2. Корпоративні права.

2.1. Якщо платник податків не володів корпоративними правами, слід зазначити:

У періоді з ___.___.____ по ___.___.____ платник податків не володів корпоративними правами.

2.2. У разі, якщо платник податків володів корпоративними правами, слід зазначити таке:

Платник податків у періоді, що підлягав перевірці, був засновником (учасником) чи акціонером інших суб'єктів господарювання, перелік яких наведено в таблиці:

 

N з/п

Податковий номер суб'єкта господарю-
вання (для нерезидентів за наявності)

Найменування суб'єкта господарю-
вання, країна резиденства, (для нерезидентів зазначається адреса)

Засновник (учасник, акціонер) (назва СГ чи П. І. Б. фізичної особи)

Сума внеску, тис. грн.

Частка в статутному капіталі, %

Період, в якому платник податків володів корпоративними правами

з (__.__.__)

по (__.__._)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі набуття (відчуження) корпоративних прав на вторинному ринку, розкривається інформація про продавця (покупця), номер та дату договору купівлі - продажу корпоративних прав, зазначається сума договору та порядок розрахунків, частка управління в компанії.

Від володіння корпоративними правами в періоді, що підлягав перевірці, платник податків отримав дивіденди (відсотки, інші види доходу) або поніс втрати на загальну суму ____ тис. грн., в тому числі:

тис. грн.

 

N з/п

Назва суб'єкта господарювання

Сума отриманого доходу (+) або втрат (-)

Примітка*

20__ рік

20__ рік

20__ рік

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

____________
* - зазначається довідкова інформація (наприклад, причини понесення втрат, результати проведених зборів акціонерів, тощо).

2.3. У разі якщо платник податків володів корпоративними правами суб'єктів господарювання, які ліквідуються у періоді, що перевіряється, слід зазначити таке:

тис. грн.

 

N з/п

Податковий номер суб'єкта господарю-
вання (для нерезидентів за наявності)

Назва суб'єкта господарювання, який ліквідується

Сума витрат, понесених в зв'язку з придбанням корпоративних прав

Сума отриманих коштів або майна при ліквідації

Сума, включена до складу доходу

Сума, включена до складу витрат

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Платник податків має відокремлені підрозділи (із зазначенням тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність), а також об'єкти, пов'язані із оподаткуванням, перелік яких наведено у таблиці:

 

N з/п

Податковий номер або інші дані про реєстрацію (взяття на облік)

Найменування підрозділу, дані про реєстрацію, об'єкта

Статус підрозділу

Адреса місцезнаходження

Форма сплати податків

Назва контролюючого органу, в якому підрозділ, об'єкт перебуває на обліку, дата взяття на облік

Дата та номер акта перевірки підрозділу

Посадові особи підрозділу на дату підписання акта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати платник податків за період, що перевірявся, які він фактично здійснював, а також про отримані ліцензії та дозволи наведено у таблиці:

 

Вид діяльності згідно з Даними про реєстрацію (КВЕД, назва)

Чи займався фактично платник податків цим видом діяльності (так/ні)

Чи передбачено отримання дозволів на цей вид діяльності (ліцензій/патентів
/ дозволів/не передбачено)

Назва органу, що видав ліцензію, патент, дозвіл, дата видачі і номер

Термін початку і закінчення дії ліцензії, патенту, дозволу

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

5. Станом на ___.___.____ (початок перевіреного періоду) загальна чисельність працюючих в платник податків склала _____ осіб, у тому числі за сумісництвом - ____ осіб, а станом на ___.___.____ (кінець перевіреного періоду) - _____ осіб, у тому числі за сумісництвом - ____ осіб.

6. У періоді, що підлягав перевірці, та на дату складання акта перевірки платник податків мав такі рахунки у банках та інших фінансових установах:

 

Назва рахунка, валюта рахунка

Номер рахунка

Назва установи, де відкрито рахунок, МФО (для нерезидентів - країна реєстрації та адреса банку)

Дата відкриття

Дата закриття

Залишок коштів на останній день періоду, що перевірявся, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

7. Якщо платник податків не застосовував податкові пільги зазначити:

У періоді з ___.___.____ по ___.___.____ платник податків не застосовував пільги зі сплати окремих податків та зборів.

Якщо платник податків застосовував податкові пільги зазначити:

Платник податків застосовував такі пільги зі сплати окремих податків та зборів:

тис. грн.

 

Код пільги згідно з Довідником пільг

Вид податку, збору щодо якого застосовано податкову пільгу

Стаття, назва та реквізити законодавчого акта, що передбачає надання податкової пільги

Податковий період, в якому застосовано податкову пільгу

Сума податку, збору чи платежу, несплаченого через застосування податкової пільги

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

8. Сплата до бюджету податків, зборів.

За перевірений період відповідно до інтегрованих карток платником податків фактично сплачено податків, зборів до бюджету:

тис. грн.

 

N з/п

Код платежу

Назва податку, збору

20_ рік

20_ рік

20_ рік

Заборгованість (-) або переплата (+)*

нараховано

сплачено

нараховано

сплачено

нараховано

сплачено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* - на останній день періоду, що підлягав перевірці.

У разі наявності зазначити причини заборгованості зі сплати податків, зборів відповідно до пояснень посадових осіб платника податків.

9. У періоді, що перевіряється, платник податків використовував у діяльності такі основні фонди I групи: ______________________________________________________________________________
(зазначається узагальнений перелік основних фондів I групи, форма та склад якого визначається перевіряючим, але з обов'язковим відображенням відповідних даних, що дають змогу зробити висновки про діяльність платник податків та використання/невикористання таких основних фондів у власній господарській діяльності)".

10. Реєстр суб'єктів господарювання, з якими у перевіреному періоді платник податків перебував у господарських відносинах, наведено у додатку 1 до Довідки про загальну інформацію.

11. Перевіркою встановлено/не встановлено використання у господарській діяльності векселів.

Реєстр векселів, які обліковувались станом на початок періоду, що перевірявся, виданих (переданих) та отриманих платником податків наведено у додатку 2 до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання векселів).

12. Перевіркою встановлено/не встановлено використання у господарській діяльності інших цінних паперів.

Реєстр цінних паперів (крім векселів), які обліковувались станом на початок періоду, що перевірявся, виданих (переданих) та отриманих платником податків, наведено у додатку 3 до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання цінних паперів**).

13. Перевіркою встановлено/не встановлено використання платником податків фінансових кредитів.

Реєстр суб'єктів господарювання, з якими платник податків, перебував у господарських відносинах, пов'язаних з одержанням та використанням фінансових кредитів в істотних обсягах за цією групою, наведено у додатку 4 до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів**).

14. Перевіркою встановлено/не встановлено укладання платник податків договорів страхування.

Реєстр суб'єктів господарювання, з якими платник податків, що перевіряється, укладав договори страхування в істотних обсягах за цією групою, наведено у додатку 5 (наводиться у разі укладення договорів страхування**) / у додатку 5а (для страхових установ) до Довідки про загальну інформацію.

15. Перевіркою встановлено/не встановлено отримання (надання) поворотної фінансової допомоги.

Реєстр суб'єктів господарювання, від яких платник податків, що перевіряється, отримував поворотну фінансову допомогу в істотних обсягах за цією групою, наведено у додатку 6 до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі отримання поворотної фінансової допомоги***).

Реєстр суб'єктів господарювання, яким платник податків, що перевіряється, надавав поворотну фінансову допомогу в істотних обсягах за цією групою, наведено у додатку 7 до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі надання поворотної фінансової допомоги***).

Посади перевіряючих контролюючого органу

_________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Підтверджуємо, що первинні бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність платника податків (спростовують факти, викладені в цьому додатку, що є невід'ємною частиною акта перевірки) за період, що перевіряється, відсутні.

Керівник ___________

______________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________
** заповнення такого реєстру є обов'язковим при проведенні перевірок банківських, небанківських фінансових установ;

*** заповнення такого реєстру є обов'язковим при проведенні перевірок платників податків за періоди діяльності до 01.01.2015.

 

 

 

Додаток 3
до Зразка акта (довідки) перевірки
(пункт 2.5)

 

 

Зразок Довідки
про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків

__________________________________
(назва платника податків)
та виявлені ризики недотримання ним вимог податкового та іншого законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.____

Далі за текстом слова "платник податків" слід замінювати назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

 

 

I. Виявлення ризиків при проведенні доперевірочного аналізу діяльності платника податків

1.1. Аналіз даних про реєстрацію, взяття на облік в контролюючому органі, щодо засновників, бенефеціарних власників (контролерів) платника податків, володіння ним корпоративними правами інших суб'єктів господарювання, структури та побудови господарської діяльності платника податків, стосовно чисельності працюючих, наявності в нього відокремлених підрозділів, наявності та використання у господарській діяльності офісних, виробничих (торговельних, складських приміщень тощо) та інших показників. Визначення загальної схеми та мети діяльності ("розуміння діяльності") платника податків.

1.2. Аналіз показників фінансової та податкової звітності платника податків, співставлення даних з показниками іншої податкової звітності.

При проведенні аналізу структури даних Податкової декларації з податку на прибуток (далі - Декларація) та додатків до неї встановлено, що найбільший вплив на формування доходів, витрат, сум амортизації основних фондів мали такі показники:

Структура доходів, витрат що враховується при визначенні об'єкта оподаткування задекларованих платником податків згідно з поданими податковими деклараціями/розрахунками

(за періоди до 01.01.2015)

грн.

 

N рядка декларації, додатка ІД/ розрахунку

Показник декларації, додатка ІД до декларації /
розрахунку

Період

Період

Всього

сума

відс. у загальній сумі

сума

відс. у загальній сумі

сума (гр. 3 + гр. 5 + ...)

відс. у загальній сумі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура та динаміка показників податкових зобов'язань, податкового кредиту, задекларованих платником податків згідно з поданими деклараціями з ПДВ наведена в таблиці:

Структура податкових зобов'язань, податкового кредиту, задекларованих платником податків згідно з поданими податковими деклараціями з податку на додану вартість

грн

 

N рядка Декларацій

Показник декларації

Період

Період

Всього

сума

відс. у загальній сумі

сума

відс. у загальній сумі

сума (гр. 3 + гр. 5 + ...)

відс. у загальній сумі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільший вплив на формування цих показників мали такі операції (види діяльності):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

При декларуванні податку на прибуток за періоди діяльності після 01.01.2015 найбільшу питому вагу в структурі різниць, які виникають відповідно до Кодексу та зменшують (збільшують) об'єкт оподаткування складають такі:

Структура різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України задекларовані платником податків згідно з поданими деклараціями (за періоди з 01.01.2015)

грн.

 

N з/п

Показник додатка РІ до рядка 03 декларації

Період

Період

Всього

сума

відс. у загальній сумі

сума

відс. у загальній сумі

сума (гр. 3 + гр. 5 +...)

відс. у загальній сумі

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів

1.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

1.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

2. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)

2.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

2.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

3.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

3.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

4. Інші різниці

4.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

4.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

 

____________
* інформація про різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України у розрізі рядків додатка РІ до Декларації наводиться в додатку до Довідки про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків та результатів опрацювання виявлених ризиків його діяльності за період з ___.___.____. по ___.___.____

1.3. Аналіз показників, які виявляють ризик скорочення направлення чистого прибутку на розвиток господарської діяльності або виведення точки прибутку з оборотних коштів на інших суб'єктів господарювання:

- коефіцієнт Бівера (виявлення ознак неплатоспроможності підприємства - співвідношення суми само фінансованого доходу до загальної суми зобов'язань).

- фінансовий леверидж (Debt ratio) (прибутковість підприємства за рахунок використання позикового капіталу, показує скільки довгострокових позикових коштів використано для фінансування активів платника податків поряд із власними коштами).

- коефіцієнт поточної ліквідності (Current ratio) (в якій мірі наявність оборотних активів достатньо для погашення поточних зобов'язань).

1.4. Аналіз динаміки показників фінансової звітності балансу та звіту про фінансові результати.

При дослідженні динаміки показників балансу (фінансової звітності) встановлено, в періоді, який перевіряється, істотно змінилися наступні статті _____________. За результатами аналізу їх формування у ході проведення документальної перевірки, встановлено, що їх зміна відбулась за рахунок ___________.

1.5. При проведенні порівняння податкових декларацій із даними фінансової звітності платника податків, виявлено та досліджено наступні ризики:

- заниження доходів / завищення витрат, і як результат фінансового результату до оподаткування відображеного в податковій декларації;

Наприклад: рядок 02 Декларації має дорівнювати значенню рядка 2290 "Прибуток" або рядка 2295 "Збиток" Звіту про фінансові результати.

- заниження показника доходів від будь-якого виду діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку (р. 01 Декларації) що призвело до порушення в частинні коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці;

Наприклад: показник р. 01 Декларації має відповідати сумі рядків 2000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", 2120 "Інші операційні доходи", 2200 "Дохід від участі в капіталі", 2220 "Інші фінансові доходи" і 2240 "Інші доходи" Звіту про фінансові результати

- невірне відображення амортизаційних відрахувань та відповідних податкових різниць;

Наприклад: коли значення рядка 1.1.1 додатка РІ до Декларації не дорівнює сумі рядків 1002 "Накопичена амортизація" та 1012 "Знос" Балансу (ф.1).

- завищення суми збитків;

Наприклад: ряд. 3.2.4 додатка РІ Декларації за 2015 рік > ряд.06.3 Декларації за 2014 рік + ряд. 06.4.12 додатку ІВ Декларації за 2014 рік.

- невірне перенесення збитків минулих періодів;

Наприклад: Для 2015 року: рядка 3.2.4 додатка РІ Декларації > від'ємне значення рядка 07 Декларації за 2011 рік * 25 % + від'ємне значення рядка 07 Декларації за 2014 рік.

Для 1 кварталу 2016 року: рядка 3.2.4 додатка РІ Декларації > від'ємне значення рядка04 Декларації за 2015 рік.

- проведення коригування показників фінансової звітності без відповідного коригування даних Декларації та додатків до неї,

- тощо.

При аналізі показників фінансової звітності платника податків виявлено та досліджено наступні ризики:

- реалізації продукції нижче собівартості;

Наприклад: коли значення рядка 2050 Звіту про фінансові результати перевищує значення рядка 2000 Звіту про фінансові результати

- завищення адміністративних витрат (витрат на збут);

Наприклад: коли сума рядка 2130 Звіту про фінансові результати поділена на суму рядка 2090 Звіту про фінансові результати помножена на 100 % перевищує 80 %

- завищення витрат на збут;

Наприклад: коли сума рядка 2150 Звіту про фінансові результати поділена на суму рядка 2090 Звіту про фінансові результати помножена на 100 % перевищує 80 %

- тощо.

1.6. Аналіз податкової інформації (вказати джерела: Z звіт, Декларація ПДВ, АІС "Податковий блок": звіт про контрольовані операції, митні декларації, ЄРПН (ЄРАН), почекова інформація тощо) та дослідження ризиків неповного декларування ПДВ та незастосування РРО.

При аналізі обсягів реалізації в деклараціях з податку на додану вартість обсягам виторгів по звітах з реєстраторів розрахункових операцій виявлено та досліджено наступні ризики:

Наприклад: коли сума рядка 1.1 колонки А + рядка 1.1 колонки Б + рядка 1.2 колонки А + рядка 1.2 колонки Б Декларації з ПДВ не відповідає сумі виторгу згідно даних АІС "Податковий блок" - "Моніторинговий центр".

1.7. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок інформація отримана від органів ліцензування) щодо здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню або отримання дозволів, виявлено та досліджено ризики здійснення операцій, без отримання ліцензій (дозволів) у передбачених законодавством випадках.

Наприклад: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами або на дату здійснення операцій тощо.

1.8. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок": звіт про контрольовані операції, декларації з податку на прибуток підприємств, ПДВ, митні декларації, ЄРПН, фінансова звітність, первинні документи, дані бухгалтерського обліку платника) виявлено ризики здійснення контрольованих операцій щодо яких не подано звіт про контрольовані операції або не повного відображення інформації про КО у поданих звітах.

Наприклад: ризик виникає, якщо господарські операції платника податків визнаються контрольованими відповідно статті 39 Кодексу (сукупність "критерію за контрагентом" та "вартісного критерію" з урахуванням норм Кодексу, діючих у періоді, який перевіряється.

1.9. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок": Баланс, Звіт про фінансові результати, Декларація з податку на прибуток (додатки РІ, ТЦ), інформація про бенефіциарних власників) виявлено та досліджено ризики здійснення операцій з борговими зобов'язаннями за участю пов'язаних осіб-нерезидентів

Наприклад: не збільшено фінансовий результат до оподаткування за операціями з нерезидентом-пов'язаною особою у разі якщо сума боргових зобов'язань (в тому числі процентів за борговими зобов'язаннями) перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів):

С збільш = СП - (ФРО + ФВ + АВ) / 2, де

С збільш - сума, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування;

СП - сума процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, нарахованих у бухгалтерському обліку платника податку;

ФРО - фінансовий результат до оподаткування за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;

ФВ - фінансові витрати за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;

АВ - сума амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

1.10. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок": звіт про контрольовані операції, митні декларації, ЄРПН) про здійснення зовнішньоекономічної діяльності виявлено та досліджено такі ризики:

- незастосування різниць відповідно до підпункту 140.5.4 статті 140 Податкового кодексу України (30 % у операціях з придбання товарів (робіт, послуг) від нерезидентів з низько податкових юрисдикцій);

- незастосування різниць відповідно підпунктів 140.5.6 - 140.5.7 статті 140 Податкового кодексу України (нарахування роялті);

- обсяг нарахованих/виплачених доходів нерезидента з яких не отримано суму податку або ставка податку менш ніж 6 % більш ніж 1 млн. грн. в рік, крім дивідендів.

 

II. Виявлення та опрацювання ризиків при проведенні документальної перевірки платника податків

2.1. Аналіз ризиків несплати до бюджету податків та зборів, обов'язкових платежів на підставі яких платник податків включено до плану-графіка проведення перевірок

2.2. Аналіз облікової політики

За результатами аналізу розпорядчого документа (наказу) ___________ (зазначити його реквізити), яким встановлено облікову політику платника податків, встановлено що платником податків використовуються такі принципи, методи і процедури для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант ________________, а також попередні оцінки, що використовуються з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами.

При дослідженні питання застосування облікової політики всіма філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами незалежно від їх місцезнаходження встановлено однакове/неоднакове застосування облікової політики.

Платник податків приймав рішення про зміни положень облікової політики, які затверджені
_____________________________________________________________________________________.
(зазначити реквізити документів, якими внесено відповідні зміни, обґрунтування підстав, а саме з метою забезпечення більш достовірного відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, зміна статутних вимог, вимог органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності), період з якого застосовуються внесені зміни та їх зміст)

За результатами аналізу встановлено ризики щодо не здійснення (здійснення не в повному обсязі) платником податків ретроспективний перерахунок даних фінансової звітності за відповідні звітні періоди та заниження у зв'язку з цим фінансового результату до оподаткування у періоді, що перевіряється.

2.3. Аналіз господарських операцій щодо підтвердження реальної можливості їх здійснення цим постачальником, в тому числі наявність:

- ознак належності постачальника (згідно з податковою, фінансовою і статистичною звітністю, ЄРПН тощо) до суб'єктів сфери матеріального виробництва і економічної діяльності з виробництва відповідного товару (виходячи з положень ст. ст. 261 і 262 ГКУ та ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 N 457) або до суб'єктів господарсько-торговельної діяльності - матеріально-технічного постачання та збуту цього товару (виходячи з положень ст. ст. 263 і 264 ГКУ);

- реального джерела походження товару (згідно з ЄРПН та за документами платника) з обов'язковим графічним відображенням ланцюга руху товару від моменту законного введення в обіг (виробництво, імпорт) до постачальника;

- для товарів - матеріально-технічної і технологічної можливості здійснення виробництва та/або перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху) в обмежені проміжки часу тощо, придбання послуг транспортування, зберігання; для послуг - фактичного надання послуги наявним трудовим і матеріальним ресурсом, виходячи з її специфіки, задекларованого обсягу (наприклад, ремонтно-будівельних робіт), місця надання тощо (згідно з ЄРПН, фінансовою і податковою звітністю, звітністю про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та за документами платника);

- передбачених технічним регламентом, договором або обов'язковою сертифікацією документів щодо підтвердження (за документами платника) відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорту якості, сертифіката відповідності тощо);

- передбачених законодавством документів дозвільного характеру або ліцензій (за документами платника та даними уповноважених державних органів), без наявності яких постачальник не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності;

- інша інформація що свідчить про реальність здійснення господарських операцій.

При опрацюванні зібраної податкової інформації щодо платників податків ризикових категорій - учасників схем ухилення від оподаткування ПДВ, які відпрацьовуються в рамках виконання наказів ДФС щодо комплексного відпрацювання податкових ризиків з ПДВ, доцільно використовувати інші методичні рекомендації та роз'яснення з цього питання.

2.4. Аналіз правомірності формування показників Декларації та фінансової звітності шляхом порівняння з даними регістрів бухгалтерського обліку.

За результатами аналізу встановлено такі ризики:

- заниження доходів від будь-якого виду діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку;

Наприклад: показник рядка 01 Декларації має відповідати сумі за кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" у кореспонденції з дебетом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи".

- завищення (заниження) витрат на формування (коригування) резерву сумнівних боргів;

Наприклад: при проведенні аналізу показників резерву сумнівних боргів (рядки 2.1.2. 2.1.3 та 2.2.3 додатка РІ до Декларації) за період з ___.___.____ по ___.___.____ у сумі ____ грн. та порівнянні даних регістрів бухгалтерського обліку рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів"* встановлено/не встановлено ризик недостовірного відображення суми створення (коригування) резерву сумнівних боргів у сумі ____ грн.
______________________________________________________________________________________
(дослідити інформацію щодо термінів виникнення, сум, стану погашення та вжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості (зокрема у матеріалах попередніх документальних перевірок, єдиному державному реєстрі судових рішень, тощо), відповідність/не відповідність дебіторської заборгованості ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, наявність списання такої заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів безпосередньо на витрати, навести порівняння даних Декларації з відповідними регістрами бухгалтерського обліку, пояснення причин відхилення даних, у разі підтвердження ризику - пункт акту, в якому детально відображено порушення пов'язані із встановленим ризиком).

____________
* за кредитом відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

- тощо.

За результатами аналізу виявлено наступні ризики:

1. ___________________________________________________________________________________
                                    (коротко описується суть ризику, оцінка його впливу та заходи щодо його опрацювання)

За результатами опрацювання ризик не підтверджено/підтверджено.

У разі підтвердження ризику додатково зазначається:

Результати впливу цього ризику наведено у пункті ___ розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

2. ___________________________________________________________________________________
                            (коротко описується суть ризику, оцінка його впливу та заходи щодо його опрацювання)

За результатами опрацювання ризик не підтверджено/підтверджено.

У разі підтвердження ризику додатково зазначається:

Результати впливу цього ризику наведено у пункті ___ розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Аналогічно відображаються результати опрацювання інших ризиків.

 

III. Виявлення та опрацювання схеми діяльності платника податків.

Графічне зображення схеми фінансово-господарської діяльності платника податків додається.

 

 

Додаток 4
до Зразка акта (довідки) перевірки
(пункт 2.6)

 

 

Зразок узагальненого переліку документів, які було використано при проведенні перевірки

__________________________________________________________________
(скорочене найменування платника податків відповідно до установчих документів)

N з/п

Повна назва документів, які охоплені даною перевіркою (згрупованих за типом)

Період охоплення перевіркою
(з ___.___.____
по ___.___.____)

Порядок охоплення (суцільний, вибірковий)

Прізвище, ініціали перевіряючих

Загальна інформація щодо платника податків та результати його діяльності

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (за період до 01.01.2015)

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (за період до 01.01.2015)

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Нарахована амортизація (за період до 01.01.2015)

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Дохід та фінансовий результат до оподаткування (за період після 01.01.2015)

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Різниці, на які зменшується (збільшується) фінансовий результат до оподаткування (за період після 01.01.2015)

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Звільнення від оподаткування податком на прибуток (пільги)

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Висновок щодо повноти декларування податку на прибуток, від'ємного значення об'єкта оподаткування

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Оподаткування доходів нерезидентів з джерелом походження з України

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Податкові зобов'язання з податку на додану вартість

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Податковий кредит з податку на додану вартість

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Висновок щодо повноти декларування податку на додану вартість, сум податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, сум від'ємного значення податку на додану вартість

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Акцизний податок

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Інші податки та збори, передбачені Податковим кодексом України (вказується окремо по кожному податку та збору)

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Повідомлення (звіт) про контрольовані операції, повнота їх включення в звіт

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Дотримання вимог законодавства з питань ліцензування господарської діяльності

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Аналогічно щодо інших перевірених податків, зборів, а також перевірених питань щодо дотримання вимог іншого законодавства

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Посади перевіряючих контролюючого органу

_________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Підтверджуємо, що первинні документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність платника податків (спростовують викладені в акті перевірки порушення) за період, що перевіряється, відсутні.

Керівник ___________

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 5
до Зразка акта (довідки) перевірки
(пункт 2.8)

 

 

Зразок Реєстру направлених запитів / отриманих результатів проведення зустрічних звірок з питань підтвердження отриманих від платника податків
________________________________
(найменування платника податків)
відомостей стосовно відносин з суб'єктами господарювання - контрагентами

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання
(П. І. Б.)

Податковий номер платника податків1 або серія та номер паспорта2

Місцезнаходження (місце проживання)

Назва контролюючого органу вищого рівня за місцем обліку суб'єкта господарювання

Вид взаємовідносин (придбання, реалізація, відповідальне зберігання тощо)

Обсяг операцій (тис. грн.)

Дані про направлений запит

Дані про виконання запиту

Примітка (результат)

загальний

у т. ч. ПДВ

дата

N

дата

N листа

Оцінка виконання запиту3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

3 Оцінка виконання відповіді здійснюється з використанням відповідного довідника і може бути такою:

1 - завдання виконано (така оцінка результату проведеної зустрічної звірки може бути надана, якщо у довідці відображені обґрунтовані відповіді на всі поставлені у запиті питання). Якщо в запиті наведено встановлені при перевірці платника податків відомості, які потребували підтвердження, за результатами розгляду отриманої відповіді ініціатором додатково до оцінки виконання "1" (завдання виконано) зазначається така інформація (значення):

1.1 - відомості підтверджено повністю;

1.2 - відомості підтверджено частково;

1.3 - відомості не підтверджено;

2 - завдання не виконано:

2.1 - неможливо виконати у зв'язку із встановленням відсутності суб'єкта господарювання (посадових осіб або ліквідатора) за місцезнаходженням (за умови приєднання акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, електронної копії службової записки до оперативних підрозділів про розшук суб'єкта господарювання, запиту на адресу ліквідатора, а також належним чином оформленої податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений відповідно до рівня органів ДФС);

2.2 - не виконано повною мірою у зв'язку з тим, що суб'єкт господарювання не надав усі необхідні пояснення та документальні підтвердження (за умови приєднання акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання та належним чином оформленої податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений відповідно до рівня органів ДФС);

2.3 - не виконано повною мірою без об'єктивних причин.

2.4 - не виконано, оскільки направлено повторно запит на проведення зустрічних звірок з одного і того самого питання

Посади перевіряючого(их) контролюючого органу

_______________
(підпис)

 

 

____________
* Додаток не вручається платнику податків

 

Додаток 6
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.1)

 

 

Зразок реєстрів кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників фінансового результату до оподаткування в Податковій декларації з податку на прибуток і Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форма N 2) платника податків
___________________________________
(найменування платника податків)
за період з ___.___.____ по ___.___.____

 

Показник

Дт рахунку

Кт рахунку

1 кв. ____ року

2 кв. ____ року

3 кв. ____ року

4 кв. ____ року

____ рік

Рядок Податкової декларації з податку на прибуток

Рядок Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф. N 2)

Примітка

1.

Рядок 2000 "Доходи від реалізації":

 

 

обороти по

701

791

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено готову продукцію резиденту

361

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено готову продукцію нерезиденту

362

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено готову продукцію, надано послуги (виконано роботи)

68

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

...

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відображено податкові зобов'язання по ПДВ

701

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

обороти по

702

792

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено товари резиденту

361

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено товари нерезиденту

362

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено товари надано послуги (виконано роботи)

68

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

...

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відображено податкові зобов'язання по ПДВ

702

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

обороти по

703

793

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

надано послуги (виконано роботи) резиденту

361

703

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

надано послуги (виконано роботи) нерезиденту

362

703

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

надано послуги (виконано роботи)

68

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

....

703

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відображено податкові зобов'язання по ПДВ

703

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

мінус обороти по

791

704

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Вирахування з доходу (знижки) по взаємовідносинам з резидентами

704

361

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Вирахування з доходу (знижки) по взаємовідносинам з нерезидентами

704

362

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

704

...

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

коригування податкового зобов'язання по ПДВ у зв'язку з наданням знижки

704

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Дані рядка 2000 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

Наводяться данні Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

2.

Рядок 2120 "Іншій операційний дохід":

 

 

обороти по

71

791

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

передано у фінансовий лізинг обладнення

18

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

безоплатно отримані товари

28

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

одержані штрафи (пені, неустойки)

31

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

Дохід від операційної курсової різниці

36

714

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

визнано дохід від реалізації необоротних активів, операційної оренди.

37

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

отримано дохід від списання кредиторської заборгованості

63,68

719

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

 

...

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

 

71

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

Всього

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

Дані рядка 2120 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

Наводяться данні Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

3.

Рядок 2200 "Дохід від участі в капіталі":

 

 

обороти по

72

792

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

Дохід від інвестицій в асоційовані (спільні, дочірні) підприємства

14

72

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

 

...

72

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

Всього

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

Дані рядка 2200 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

Наводяться данні Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

4.

Рядок 2220 "Інші фінансові доходи":

 

 

обороти по

73*

792

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

отримано дивіденди, проценти, роялті

31

73

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

прибуток від операцій із торгівлі цінними паперами

37

73

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

 

..

73

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

Всього

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

Дані рядка 2220 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

Наводяться данні Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

5.

Рядок 2240 "Інші доходи":

 

 

обороти по

74*

793

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

передано основні засоби у лізинг

16

746

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

дохід на суму амортизації по основних засобах, отриманих безкоштовно

42

74

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

дохід на суму амортизації по основних засобах, придбаних за рахунок цільового фінансування

69

74

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

 

...

74

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

Всього

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

Дані рядка 2240 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

Наводяться данні Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

6.

Рядок 01 Декларації "Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку"*

 

 

 

 

 

рядок 01

х

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункове значення відповідно до даних бухгалтерського обліку ряд. 8 цієї таблиці: сума рядків 2000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", 2120 "Інші операційні доходи", 2200 "Дохід від участі в капіталі", 2220 "Інші фінансові доходи" і 2240 "Інші доходи" Звіту про фінансові результати.

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

7.

Рядок 2190 (2195) "Фінансовий результат від операційної діяльності":

 

 

прибуток

х

х

 

 

 

 

 

х

ряд. 2190

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

збиток

х

х

 

 

 

 

 

х

ряд. 2195

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2190 (2195)

Розрахункове позитивне (від'ємне) значення відповідно до даних бухгалтерського обліку у рядках 1.1 - 1.5 цієї таблиці:
ряд. 1.1. "Валовий прибуток (збиток) (ряд. 2090 (ряд. 2095)" + ряд. 1.2. "Інші операційні доходи (ряд. 2120)" - ряд. 1.3 "Адміністративні витрати (ряд. 2130)" - ряд. 1.4. "Витрати на збут (ряд. 2150)" - ряд. 1.5. "Інші операційні витрати (ряд. 2180)" за даними перевірки.

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2190 (2195)

 

7.1

Рядок 2090 (2095) "Валовий прибуток (збиток)":

 

 

прибуток

х

х

 

 

 

 

 

х

ряд. 2090

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

збиток

х

х

 

 

 

 

 

х

ряд. 2095

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2090 (2095)

Розрахункове значення різниці відповідно до даних бухгалтерського обліку між рядком 1.1.1 "дохід від реалізації (ряд. 2000)" та ряд. 1.1.2 "Собівартість реалізованої продукції (ряд. 2050)" цієї таблиці за даними перевірки

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2090 (2095)

 

7.1.1

Рядок 2000 "Доходи від реалізації":

 

 

обороти по

701

791

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено готову продукцію резиденту

361

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено готову продукцію нерезиденту

362

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено готову продукцію, надано послуги (виконано роботи)

68

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

...

701

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відображено податкові зобов'язання по ПДВ

701

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

обороти по

702

792

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено товари резиденту

361

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено товари нерезиденту

362

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відвантажено товари надано послуги (виконано роботи)

68

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

...

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

відображено податкові зобов'язання по ПДВ

702

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

обороти по

703

793

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

надано послуги (виконано роботи) резиденту

361

703

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

надано послуги (виконано роботи) нерезиденту

362

703

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

надано послуги (виконано роботи)

68

702

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

....

703

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

703

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

мінус обороти по

791

704

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Вирахування з доходу (знижки) по взаємовідносинам з резидентами

704

361

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Вирахування з доходу (знижки) по взаємовідносинам з нерезидентами

704

362

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

 

704

...

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

коригування податкового зобов'язання по ПДВ у зв'язку з наданням знижки

704

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

 

Дані рядка 2000 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2000

 

7.1.2

Рядок 2050 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)":

 

 

обороти по

791

901

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

Собівартість реалізованої готової продукції

901

26

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

Собівартість продукція сільськогосподарського виробництва

901

27

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

 

901

91

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

амортизація основних засобів загалльновиробничого призначення

91

13

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

витрати матеріалів на поточний ремонт основних засобів, проведений господарським способом

91

20

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

витрати на службові відрядження працівників цеху (виробництва)

91

372

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

заробітна плата працівників цеху (виробництва)

91

66

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

витрати на оперативну оренду основних засобів загальновиробничого призначення

91

68

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

 

91

...

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

 

901

...

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

обороти по

791

902

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

собівартість виробничих запасів

902

20

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

собівартість реалізованих товарів

902

281

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

 

902

...

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

обороти по

791

903

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

Собівартість реалізованих робіт і послуг

903

63

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

 

903

...

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

 

Дані рядка 2050 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2050

 

7.2

Рядок 2120 "Іншій операційний дохід":

 

 

обороти по

71

791

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

передано у фінансовий лізинг обладнення

18

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

безоплатно отримані товари

28

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

одержані штрафи (пені, неустойки)

31

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

Дохід від операційної курсової різниці

36

714

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

визнано дохід від реалізації необоротних активів, операційної оренди.

37

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

отримано дохід від списання кредиторської заборгованості

63,68

719

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

 

...

71

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

 

71

641

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

 

 

Дані рядка 2120 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2120

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

7.3

Рядок 2130 "Адміністративні витрати":

 

 

обороти по

791

92

 

 

 

 

 

 

ряд. 2130

 

 

амортизація загальногосподарських основних засобів

92

13

 

 

 

 

 

 

ряд. 2130

 

 

придбаня ПММ, витрати на поточний ремонт загальногосподарських ОС

92

20

 

 

 

 

 

 

ряд. 2130

 

 

витрати на службові відрядження

92

372

 

 

 

 

 

 

ряд. 2130

 

 

заробітна плата апарату управління

92

66

 

 

 

 

 

 

ряд. 2130

 

 

плата за розрахунково-касове обслуговування

92

31

 

 

 

 

 

 

ряд. 2130

 

 

 

92

...

 

 

 

 

 

 

ряд. 2130

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2130

 

 

Дані рядка 2130 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2150

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2150

 

7.4

Рядок 2150 "Витрати на збут":

 

 

обороти по

791

93

 

 

 

 

 

 

ряд. 2150

 

 

амртизація ОС пов'язаних із збутом

93

13

 

 

 

 

 

 

ряд. 2150

 

 

витрати на пакувальні матеріали

93

20

 

 

 

 

 

 

ряд. 2150

 

 

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом

93

372

 

 

 

 

 

 

ряд. 2150

 

 

заробітна плата працівників, зайнятих збутом

93

66

 

 

 

 

 

 

ряд. 2150

 

 

витрати на рекламу

93

68

 

 

 

 

 

 

ряд. 2150

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

ряд. 2150

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2150

 

 

Дані рядка 2150 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2150

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2150

 

7.5

Рядок 2180 "Інші операційні витрати":

 

 

обороти по

791

94

 

 

 

 

 

 

ряд. 2180

 

 

сума нестачі матеріалів, яка виявлена при інвентаризації

94

20

 

 

 

 

 

 

ряд. 2180

 

 

з поточного рахунку сплачено визнаний штраф

94

31

 

 

 

 

 

 

ряд. 2180

 

 

нарахоавано резерв сумнівних боргів

94

38

 

 

 

 

 

 

ряд. 2180

 

 

списано безнадійний борг підзвітної особи

94

372

 

 

 

 

 

 

ряд. 2180

 

 

 

94

...

 

 

 

 

 

 

ряд. 2180

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2180

 

 

Дані рядка 2180 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2180

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2180

 

8.

Рядок 2200 "Дохід від участі в капіталі":

 

 

обороти по

72

792

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

Дохід від інвестицій в асоційовані (спільні, дочірні) підприємства

14

72

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

 

...

72

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

 

 

Дані рядка 2200 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2200

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

9.

Рядок 2220 "Інші фінансові доходи":

 

 

обороти по

73*

792

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

отримано дивіденди, проценти, роялті

31

73

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

прибуток від операцій із торгівлі цінними паперами

37

73

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

 

..

73

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

 

 

Дані рядка 2220 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2220

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

10.

Рядок 2240 "Інші доходи":

 

 

обороти по

74*

793

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

передано основні засоби у лізинг

16

746

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

дохід на на суму амортизації по основних засобах, отриманих безкоштовно

42

74

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

дохід на на суму амортизації по основних засобах, придбаних за рахунок цільового фінансування

69

74

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

 

...

74

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

 

 

Дані рядка 2240 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2240

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

11.

Рядок 2250 "Фінансові витрати":

 

 

обороти по

792

95

 

 

 

 

 

 

ряд. 2250

 

 

нараховано відсотки за користування кредитом

95

68

 

 

 

 

 

 

ряд. 2250

 

 

 

95

...

 

 

 

 

 

 

ряд. 2250

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2250

 

 

Дані рядка 2250 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2250

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2250

 

12.

Рядок 2255 "Витрати від участі у капіталі":

 

 

обороти по

792

96

 

 

 

 

 

 

ряд. 2255

 

 

сума втрат від участі в капіталі асоційованого (спільного, дочірнього) підприємсва

96

14

 

 

 

 

 

 

ряд. 2255

 

 

 

96

...

 

 

 

 

 

 

ряд. 2255

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2255

 

 

Дані рядка 2255 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2255

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2255

 

13.

Рядок 2270 "Інші витрати":

 

 

обороти по

793

97

 

 

 

 

 

 

ряд. 2270

 

 

уцінка основних засобів, списано залишкову вартість об'єкта основних засобів

97

10

 

 

 

 

 

 

ряд. 2270

 

 

собівартість реалізованих довгострокових фін. інвестицій

97

14

 

 

 

 

 

 

ряд. 2270

 

 

собівартість реалізованих поточних фін. інвестицій

97

35

 

 

 

 

 

 

ряд. 2270

 

 

заробітна плата працівникам за розбирання списаного об'єкта основних засобів

97

66

 

 

 

 

 

 

ряд. 2270

 

 

 

97

...

 

 

 

 

 

 

ряд. 2270

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2270

 

 

Дані рядка 2270 Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

 

 

 

 

х

ряд. 2270

Наводяться дані Звіту про фінансові результати (ф. N 2)

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2270

 

14.

Рядок 2290 (2295) "Фінансовий результат дo оподаткування":

 

 

прибуток

 

 

 

 

 

х

ряд. 2290

 

 

збиток

 

 

 

 

 

х

ряд. 2295

 

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

х

ряд. 2290 (2295)

Розрахункове позитивне (від'ємне) значення відповідно до даних бухгалтерського обліку у рядках 1 - 7 цієї таблиці::
ряд 1. "Фінансовий результат від операційної діяльності (ряд. 2190 (ряд. 2195)" + ряд 2. "Дохід від участі у капіталі (ряд. 2200)" + ряд 3. "Інші фінансові доходи (ряд. 2220)" + ряд. 4. "Інші доходи (ряд. 2240)" - ряд 5. "Фінансові витрати (ряд. 2250)" - ряд 6. "Витрати від участі у капіталі (ряд. 2255)" - ряд 7. "Інші витрати (ряд. 2270)" за результатами перевірки

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

ряд. 2290 (2295)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Рядок 02 Декларації "Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)"*

 

 

 

 

 

рядок 02

х

Заповнюється за данними Податкової декларації з податку на прибуток та має дорівнювати ряд. 2290 "Прибуток" відповідного Звіту про фінансові результати або ряд. 2295 "Збиток" відповідного Звіту про фінансові результати

 

Всього за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункове значення відповідно до даних бухгалтерського обліку ряд. 8 цієї таблиці: ряд. 2290 "Прибуток" відповідного Звіту про фінансові результати або ряд. 2295 "Збиток" відповідного Звіту про фінансові результати за результатами перевірки.

 

Відхилення

 

 

 

 

 

х

х

 

 

__________
* заповнюється для періодів з 01.01.2015

Реєстр кореспонденції рахунків не є вичерпним і може бути змінений (доповнений) виходячи з фактичних даних бухгалтерського обліку платника податків, який перевіряється.

Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку доцільно наводити у розрізі субрахунків.

Посади перевіряючого(их) контролюючого органу

_______________
(підпис)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

 

 

 

Додаток 7
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.1.1)

 

 

Зразок зведених даних щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, та нарахованої амортизації (за періоди до 01.01.2015) платника податків

_______________________________
(найменування платника податків)
за період з ___.___.____ по ___.___.____
грн.

N з/п

Звітний період

Декларація (основна, уточнююча)/ розрахунок

Дохід, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування

Відхилення (гр. 5 - гр. 4)

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування

Відхилення (гр. 8 - гр. 9)

Суми нарахованої амортизації

Відхилення (гр. 11 - гр. 10)

Примітка

Дані платника (дані Декларації/ розрахунку)

Дані перевірки

Дані платника (дані Декларації/ розрахунку)

Дані перевірки

Дані платника (дані Декларації/ розрахунка)

Дані перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 8
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.1.4)

 

 

Зразок зведених даних щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток (за періоди до 01.01.2015) платника податків

______________________________________
(найменування платника податків)
за період з ___.___.____ по ___.___.____
грн.

N з/п

Звітний період

Тип декларації (основна, уточнююча) / розрахунку

Дата подання та реєстраційний номер

За даними платника (Декларації)

За даними перевірки

Відхилення

Об'єкт оподатку-
вання "+" (від'ємне значення "-") (ряд. 07 Декларації)

Об'єкт оподатку-
вання від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) (ряд. 08 ТП Декларації)

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (ряд. 14 Декларації)

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року (ряд. 15 Декларації)

Податок на прибуток, нарахований за результа-
тами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (ряд. 16 Декларації)

Об'єкт оподатку-
вання (+, -) (ряд. 07 Декларації)

Об'єкт оподатку-
вання від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) (ряд. 08 ТП Декларації)

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (ряд. 14 Декларації)

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року (ряд. 15 Декларації)

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (ряд. 16 Декларації)

Об'єкт оподатку-
вання (гр. 10 - гр. 5)

Об'єкт оподатку-
вання від діяльності, що підлягає патентуванню (гр. 11 - гр. 6)

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (гр. 12 - гр. 7)

Податок на прибуток за результатами поперед-
нього звітного (податкового) періоду поточного року (гр. 13 - гр. 8)

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (гр. 14 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі заповнення платником податків інших рядків податкової декларації (р. 09 ПЗ, 10, 11, 12 ТП, або 13 ЗП) в таблиці зазначаються показники таких рядків за даними податкової декларації, перевірки та відхилення. При цьому кількість граф цієї таблиці збільшується залежно від кількості заповнених рядків Декларації (зазначених вище), які підлягали перевірці.

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 9
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункти 3.1.1.5, 3.1.1.6)

 

 

Зразок зведених даних щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток (за періоди з 01.01.2015) платника податків
__________________________ 
(найменування платника податків)
за період з ___.___.____ по ___.___.____

грн.

N з/п

Звітний період

Тип Декларації (основна, уточ-
нююча) /розраху-
нок

Дата подання до контролю-
ючого органу та реєстра-
ційний номер

За даними платника (Декларації)

За даними перевірки

Відхилення

Дохід від будь-якої діяльності (за вираху-
ванням непрямих податків), визначений за правилами бухгал-
терського обліку (рядок 1 Декларації)

Фінансовий результат до оподатку-
вання (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національ-
них положень (стандартів) бухгал-
терського обліку або міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (+, -) (рядок 02 декларації)

Різниці, які виникають відповідно до Податко-
вого кодексу України (+, -) (рядок 03)

Об'єкт оподатку-
вання "+" (від'ємне значення "-") (ряд. 04 Декла-
рації)

Прибуток, звільнений від оподатку-
вання, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподатку-
вання (ряд. 05 Декла-
рації)

Нарахо-
вана сума податку на прибуток (ряд. 06 Декла-
рації)

Зменшення нарахо-
ваної суми податку (ряд. 16 Декла-
рації)

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (ряд. 17 Декла-
рації)

Податок на прибуток за результатами поперед-
нього звітного (податкового) періоду поточного року з ураху-
ванням уточнень (ряд. 18 Декларації)

Податок на прибуток, нарахований за результа-
тами останнього (звітного) податкового періоду (ряд. 19 Декларації)

Дохід від будь-якої діяльності (за вираху-
ванням непрямих податків), визначений за правилами бухгал-
терського обліку (рядок 1 Декларації)

Фінансовий результат до оподатку-
вання (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -) (рядок 02 декларації)

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -) (рядок 03)

Об'єкт оподатку-
вання "+" (від'ємне значення "-") (ряд. 04 Декла-
рації)

Прибуток, звільнений від оподатку-
вання, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподатку-
вання (ряд. 05 Декла-
рації)

Нарахо-
вана сума податку на прибуток (ряд. 06 Декла-
рації)

Зменшення нарахо-
ваної суми податку (ряд. 16 Декла-
рації)

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (ряд. 17 Декла-
рації)

Податок на прибуток за результатами поперед-
нього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (ряд. 18 Декла-
рації)

Податок на прибуток, нарахо-
ваний за результа-
тами останнього (звітного) податкового періоду (ряд. 19 Декла-
рації)

Дохід від будь-якої діяльності (за вираху-
ванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтер-
ського обліку (рядок 1 Декла-
рації)

Фінансовий результат до оподатку-
вання (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до націо-
нальних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -) (рядок 02 декларації)

Різниці, які виникають відповідно до Податко-
вого кодексу України (+, -) (рядок 03)

Об'єкт оподатку-
вання "+" (від'ємне значення "-") (ряд. 04 Декла-
рації)

Нарахована сума податку на прибуток (ряд. 06 Декла-
рації)

Податок на прибуток, нарахо-
ваний за результа-
(довідки) перевірки та якими підтверджено відомості, отримані від перевіреного платника податків, додаються до матеріалів перевірки. Матеріали, якими не підтверджено відомості, отримані від перевіреного платника податків, підлягають подальшій реалізації у встановленому законодавством порядку, а копії таких матеріалів додаються до матеріалів перевірки.тами останнього (звітного) податкового періоду (ряд. 19 Декларації)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі заповнення платником податків інших рядків Декларації (р. 07, 07.1, 08, 09,10, 11, 12, 13, 14 або 15) в таблиці зазначаються показники таких рядків за даними податкової декларації, перевірки та відхилення. При цьому кількість граф цієї таблиці збільшується залежно від кількості заповнених платником податків рядків податкової декларації, які підлягали перевірці

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 10
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.1.5)

 

 

Зразок зведених даних щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) (за періоди з 01.01.2015) платника податків
____________________________
(найменування платника податків)
за період з ___.___.____ по ___.___.____

тис. грн.

N з/п

Звітний період

Тип Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) основний, уточнюючий)

Дата подання та реєстра-
ційний номер

За даними платника (Звіт)

Дані перевірки

Відхилення

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток "+" або збиток "-") (ряд. 2290 (2295) Звіту)

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (прибуток "+" або збиток "-")

Дохід від участі у капіталі (ряд. 2200)

Інші фінансові доходи (ряд. 2220)

Інші доходи (ряд. 2240)

Фінансові витрати (ряд. 2250)

Витрати від участі у капіталі (ряд. 2255)

Інші витрати (ряд. 2270)

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток "+" або збиток "-") (ряд. 2290 (2295) Звіту)

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (прибуток "+" або збиток "-")

Дохід від участі у капіталі (ряд. 2200)

Інші фінансові доходи (ряд. 2220)

Інші доходи (ряд. 2240)

Фінансові витрати (ряд. 2250)

Витрати від участі у капіталі (ряд. 2255)

Інші витрати (ряд. 2270)

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток "+" або збиток "-") (ряд. 2290 (2295) Звіту)

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(прибуток "+" або збиток "-")

Дохід від участі у капіталі (ряд. 2200)

Інші фінансові доходи (ряд. 2220)

Інші доходи (ряд. 2240)

Фінансові витрати (ряд. 2250)

Витрати від участі у капіталі (ряд. 2255)

Інші витрати (ряд. 2270)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі заповнення платником податків інших рядків Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) в таблиці зазначаються показники таких рядків за даними Звіту, перевірки та відхилення. При цьому кількість граф цієї таблиці збільшується залежно від кількості заповнених платником податків рядків Звіту (зазначених вище), які підлягали перевірці.

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 11
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.1.5)

 

 

Зразок зведених даних щодо задекларованих платником податків
_________________________
(найменування платника податків)
та встановлених у ході проведення перевірки сум різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (додаток РІ до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) за період з ___.___.____ по ___.___.____

Код рядка додатка РІ до ряд. 03 Декларації

Назва

Податковий період

Податковий період

Всього

Дані платника

Дані перевірки

Відхилення

Дані платника

Дані перевірки

Відхилення

Дані платника

Дані перевірки

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розділ N...

Різниці, на які ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ фінансовий результат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різниці, на які ЗМЕНШУЄТЬСЯ фінансовий результат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по розділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 12
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.1.7)

 

 

Зразок зведених даних щодо задекларованих платником податків
________________________
(найменування платника податків)
та встановлених у ході проведення перевірки сум податку з доходу нерезидента за період з ___.___.____ по ___.___.____

N з/п

Звітний період

Тип Декларації (основна, уточнююча)

За даними платника

За даними перевірки

Відхилення

Сума виплаченого доходу (у грошових одиницях виплати та гривнях)

Ставка податку

Сума податку

Сума виплаченого доходу (у грошових одиницях виплати та гривнях)

Ставка податку

Сума податку

Сума виплаченого доходу (гр. 7 - гр. 4) (у грошових одиницях виплати та гривнях

Ставка податку (гр. 8 - гр. 5)

Сума податку
(гр. 9 - гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 13
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункти 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3)

 

 

Зразок зведених даних щодо задекларованих платником податків
___________________________
(найменування платника податків)
та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов'язань, податкового кредиту, податку на додану вартість за період з ___.___.____ по ___.___.____

N з/п

Звітний період

Тип декларації (звітна, звітна нова)

Дата подання та реєстраційний номер

За даними платника
(Декларації з ПДВ)*

За даними перевірки

Відхилення

Усього зобов'язань (ряд. 9 декларації)

Усього податкового кредиту (ряд. 17 декларації)

Позитивне значення (ряд. 18.1 або 18.2 Декларації)

Від'ємне значення (ряд 19 Декларації)

Сума, від'ємного значення, (ряд.20 Декларації)

Сума від'ємного значення (ряд.21 Декларації

 

Усього зобов'язань (ряд. 9 декларації)

Усього податкового кредиту (ряд. 17 декларації)

Позитивне значення (ряд. 18.1 або 18.2 Декларації)

Від'ємне значення (ряд 19 Декларації)

Сума, від'ємного значення, (ряд.20 Декларації)

Сума від'ємного значення (ряд.21 Декларації

 

Усього зобов'язань (ряд. 9 декларації)

Усього податкового кредиту (ряд. 17 декларації)

Позитивне значення (ряд. 18.1 або 18.2 Декларації) (гр. 10 - гр. 5)

Позитивне значення (ряд 19 Декларації) (гр. 11 - гр. 6)

Від'ємне значення (ряд 19 Декларації)

Сума від'ємного значення (ряд.21 Декларації (гр. 13 - гр. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У разі заповнення платником податків рядків 19.1 - 20.3 III розділу Податкової декларації "Розрахунки за звітний період" таблиця доповнюється відповідними графами

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 14
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.2.2)

 

 

Зразок відомостей про результати опрацювання відхилень, встановлених Системою автоматизованого співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДФС, між сумами податкових зобов'язань та/або податкового кредиту з податку на додану вартість платника податків

_______________________________________
(найменування платника податків, податковий номер1 та ІПН)

та його контрагентів за період з ___.___.____ по ___.___.____

Результати опрацювання відхилень сум податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцій з поставки на митній території України, що підлягають оподаткуванню

грн.

N з/п

Звітний (податковий) період (місяць (квартал) рік)

Податковий номер платника податків1 або серія та номер паспорта2 платника - покупця

Індивідуальний податковий номер платника податку - покупця

Назва платника податку - покупця

За даними платника, що перевіряється (сума ПДВ)

За даними перевірки (сума ПДВ)

Встановлене відхилення сум ПДВ (гр. 7 - гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати опрацювання відхилень сум податкового кредиту з ПДВ

грн.

N з/п

Звітний (податковий) період, у якому суму ПДВ включено до податкового кредиту (місяць (квартал) та рік)

Місяць (квартал) та рік виписки податкової (их) накладної (их), які включено до податкового кредиту

Податковий номер платника податків1 або серія та номер паспорта2 платника - постачальника

Індивідуальний податковий номер платника податку - постачальника

Назва платника податку - постачальника

За даними платника, що перевіряється (сума ПДВ)

За даними перевірки (сума ПДВ)

Встановлене відхилення сум ПДВ (гр. 8 - гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

 
____________________
(ініціали, прізвище)

Додаток не вручається платнику податків

 

 

 

Додаток 15
до Зразка акта (довідки) перевірки
(підпункт 3.1.2.3)

 

 

Зразок відомостей щодо перевірки показників поданої Довідки про суми від'ємного значення звітного (податкового) періоду, які зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість) платника податків

____________________________
(найменування платника податків)
за період з ___.___.____. по ___.___.____.

 грн.

N з/п

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 податкової декларації звітного (податкового) періоду)

в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України

Значення рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду

звітний (податковий) період, у якому виникла сума (місяць, рік)

сума

дані платника

дані перевірки

відхилення

дані платника

дані перевірки

відхилення

дані платника

дані перевірки

дані платника

дані перевірки

відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 1
до Зразка Довідки про загальну інформацію щодо платника податків та його діяльність
(пункт 10)

 

 

Зразок реєстру суб'єктів господарювання, з якими платник податків
__________________________,
(найменування платника податків)
перебував у господарських відносинах (в розрізі договорів)

N з/п

Рік

Наймену-
вання контрагента

Податковий номер1 або номер та серія паспорта2

Дата та номер договору

Відомості щодо заборгованості на початок періоду

Взаємовідносини купівлі-продажу

Інші взаємовідносини, що призвели до зміни заборгованості (укладання інших ніж купівля/продаж договорів)

Відомості щодо заборгованості на кінець періоду

Дебіторська заборгованість (тис. грн.)

Кредиторська заборгованість (тис. грн.)

Бухгал-
терський рахунок (номер)

Дата виникнення заборго-
ваності

Основний вид реалізованих (придбаних) ТМЦ (робіт, послуг)

Обсяги реалізації (тис. грн.)*

Здійснені розрахунки

вид взаємо-
відносин

Дебіторська заборгованість (тис. грн.)

Кредиторська заборгованість (тис. грн.)

Дебіторська заборго-
ваність (тис. грн.)

Кредиторська заборго-
ваність (тис. грн.)

Бухгал-
терський рахунок (номер)

всього сума реалізації (придбання) ТМЦ (робіт, послуг)

в т. ч. сума реалізації (придбання) ТМЦ (робіт, послуг) без ПДВ (пільга, "0 %")

сума реалізації (придбання) ТМЦ (робіт, послуг) за ставкою "7 %"

через р/р

готівкою

у вексельній формі

інше

збіль-
шення

змен-
шення

збіль-
шення

змен-
шення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Перелік постачальників, комісіонерів, надавачів фінансової допомоги, т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінцевий споживач**

 

 

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за період ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік покупців, комітентів, отримувачів фінансової допомоги, т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб - підприємців.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

* графи 11 - 13 заповнюються з урахуванням коригувань, тощо. Такі суми повинні кореспондувати із даними ЄРПН.

** у графі "кінцевий споживач" наводиться сума реалізації кінцевому споживачу (знеособлена реалізація), яка кореспондує із даними РРО. З урахуванням здійснення розрахунків, як готівкових так і беготівкових.

*** у графі "Всього за період" зазначається сума всього обсягу придбаних /реалізованих товарів (робіт, послуг).

Посади перевіряючого (их)
контролюючого органу

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник ____________

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 2
до Зразка Довідки про загальну інформацію щодо платника податків та його діяльність
(пункт 11)

 

 

Зразок Реєстру векселів, які обліковувались станом на ___.___.____ (початок періоду, що перевірявся), виданих (переданих) та отриманих платником податків
___________________________
(найменування платника податків)
за період з ___.___.____ по ___.___.____

Реквізити векселя

Облік векселів

Інформація щодо отримання векселя (за відвантажений товар, покупки тощо)

Інформація щодо передачі векселя (продажу тощо)

Отримано доход (збитки) від операцій з векселем (тис. грн.)*

N з/п

Вид векселя (простий, переказний тощо)

Номер векселя

наймену-
вання (П. І. Б.) векселе-
давця

податковий номер1 або номер та серія паспорта2

дата векселя

номінальна вартість (тис. грн.)

дата пога-
шення по векселю

Бухгал-
терський рахунок (номер)

Облікова сума по векселю станом на початок періоду, що перевіря-
ється (тис. грн.)

наймену-
вання (П. І. Б.) суб'єкта господарю-
вання, від якого отриманий вексель

податковий номер1 або номер та серія паспорта2

сума, за яку отримано (придбано) вексель (тис. грн.)

дата отримання (покупки) векселя

форма розрахунків за отриманий (придбаний) вексель

заборго-
ваність перед продавцем (тис. грн.)

дата погашення отриманого суб'єктом господарю-
вання векселя

сума погашення по векселю (тис. грн.)

наймену-
вання (П. І. Б.) суб'єкта господарю-
вання, якому переданий (проданий) вексель

податковий номер1 або номер та серія паспорта2

сума, за яку передано (продано) вексель (тис. грн.)

дата передачі (продажу) векселя

форма розрахунків за переданий (проданий) вексель

заборго-
ваність покупця (тис. грн.)

наймену-
вання (П. І. Б.) суб'єкта господарю-
вання, який пред'явив вексель до сплати

податковий номер1 або номер та серія паспорта2

дата погашення виданого суб'єктом господарю-
вання векселя

сума погашення по векселю (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Векселі, видані суб'єктом господарювання, що перевіряється

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

1