Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356 та від 16 листопада 2009 року № 1327 (наказ Мінфіну від 06.11.2023 р. № 617)

Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356 та від 16 листопада 2009 року № 1327 (наказ Мінфіну від 06.11.2023 р. № 617)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

         від 06.11.2023                                      Київ                                   № 617

 

Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України  від 29 грудня 2000 року № 356 та від 16 листопада 2009 року № 1327

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У графі 7 Відомості 4.3 Журналу 4 за кредитом рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи»,  13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 16 «Довгострокові біологічні активи»,   19 «Гудвіл», 35 «Поточні фінансові інвестиції» та субрахунку 184 «Інші необоротні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України      від 29 грудня 2000 року № 356, слово «термін» замінити словом «строк».

2. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 року № 1327:

1) у підпункті 1.3.3 пункту 1.3 розділу І слова «(знаки для товарів і послуг)» виключити;

2) у пункті 3.3 розділу ІІІ після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Якщо залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об’єкта.».

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати абзацами четвертим та п’ятим відповідно;

3) у розділі V:

абзац третій пункту 5.8 викласти в такій редакції:

«Сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу»;

у пункті 5.10:

в абзаці першому слова «об’єкта нематеріальних активів та метод його амортизації переглядаються в кінці» замінити словами «, ліквідаційна вартість та метод амортизації нематеріального активу переглядаються на кінець»;

в абзаці другому слова «в кінці кожного» замінити словами «на кінець кожного звітного»;

в абзаці третьому слова «і строку корисного використання» замінити словами «, строку корисного використання та ліквідаційної вартості»;

4) в абзаці першому пункту 7.4 розділу VІІ слова «від звичайної діяльності» виключити.

3. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.

 

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям